"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1001–2000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|-
|1072
|[[User:നിലാരാവ്|നിലാരാവ്]]
|[[User:Antonylejos|Antonylejos]]
|45
|
|-
|1073
|[[User:ZeqoxAntonylejos|ZeqoxAntonylejos]]
|45
|
|-
|1074
|[[User:CjstanlyZeqox|CjstanlyZeqox]]
|45
|
|-
|1075
|[[User:ErshadCjstanly|ErshadCjstanly]]
|45
|
|-
|1076
|[[User:SajanjsErshad|SajanjsErshad]]
|45
|
|-
|1077
|[[User:NoufalshafSajanjs|NoufalshafSajanjs]]
|45
|
|-
|1078
|[[User:VarlaamNoufalshaf|VarlaamNoufalshaf]]
|45
|
|-
|1079
|[[User:A.p.balakrishnanVarlaam|A.p.balakrishnanVarlaam]]
|45
|
|-
|1080
|[[User:ByjuvtvmA.p.balakrishnan|ByjuvtvmA.p.balakrishnan]]
|45
|
|-
|1081
|[[User:Wiki13Byjuvtvm|Wiki13Byjuvtvm]]
|45
|
|-
|1082
|[[User:Agent007bondWiki13|Agent007bondWiki13]]
|4445
|
|-
|1083
|[[User:RprassadAgent007bond|RprassadAgent007bond]]
|44
|
|-
|1084
|[[User:KajayakumarRprassad|KajayakumarRprassad]]
|44
|
|-
|1085
|[[User:SooojiKajayakumar|SooojiKajayakumar]]
|44
|
|-
|1086
|[[User:Nemo bisSoooji|Nemo bisSoooji]]
|44
|
|-
|1087
|[[User:KarnanNemo bis|KarnanNemo bis]]
|44
|
|-
|1088
|[[User:JayeshhybdKarnan|JayeshhybdKarnan]]
|44
|
|-
|1089
|[[User:AjayvijayanwikiJayeshhybd|AjayvijayanwikiJayeshhybd]]
|44
|
|-
|1090
|[[User:Ajayvijayanwiki|Ajayvijayanwiki]]
|[[User:പനിനീർപ്പൂവ്|പനിനീർപ്പൂവ്]]
|44
|
|-
|1091
|[[User:പനിനീർപ്പൂവ്|പനിനീർപ്പൂവ്]]
|[[User:GoodLib|GoodLib]]
|44
|
|-
|1092
|[[User:KokkaraniGoodLib|KokkaraniGoodLib]]
|44
|
|-
|1093
|[[User:Sonaj KKokkarani|Sonaj KKokkarani]]
|44
|
|-
|1094
|[[User:JayabillaSonaj K|JayabillaSonaj K]]
|44
|
|-
|1095
|[[User:Renith81Jayabilla|Renith81Jayabilla]]
|44
|
|-
|1096
|[[User:Nakulnaren1830378Renith81|Nakulnaren1830378Renith81]]
|44
|
|-
|1097
|[[User:Muhammed shafi kylNakulnaren1830378|Muhammed shafi kylNakulnaren1830378]]
|44
|
|-
|1098
|[[User:Muhammed shafi kyl|Muhammed shafi kyl]]
|[[User:നിലാരാവ്|നിലാരാവ്]]
|44
|
|-
|1238
|[[User:PauljinsFccuba|PauljinsFccuba]]
|37
|
|-
|1239
|[[User:Shekure1Pauljins|Shekure1Pauljins]]
|37
|
|-
|1240
|[[User:AkhilaadiseshShekure1|AkhilaadiseshShekure1]]
|37
|
|-
|1241
|[[User:Akhilaadisesh|Akhilaadisesh]]
|37
|
|-
|1242
|[[User:SajeerAbooba|SajeerAbooba]]
|36
|
|-
|1243
|1242
|[[User:Muhammed Jalali chalikkandi|Muhammed Jalali chalikkandi]]
|36
|
|-
|1244
|1243
|[[User:C K HAMID ABDUL VAHID|C K HAMID ABDUL VAHID]]
|36
|
|-
|1245
|1244
|[[User:KADAKATHARAYILNAGRAJATEMPLE|KADAKATHARAYILNAGRAJATEMPLE]]
|36
|
|-
|1246
|1245
|[[User:Jaleel as|Jaleel as]]
|36
|
|-
|1247
|1246
|[[User:MidhunSajeev|MidhunSajeev]]
|36
|
|-
|1248
|1247
|[[User:SREESHYAM C A|SREESHYAM C A]]
|36
|
|-
|1249
|1248
|[[User:Shihab poomadam|Shihab poomadam]]
|36
|
|-
|1250
|1249
|[[User:Tropicalkitty|Tropicalkitty]]
|36
|
|-
|1251
|1250
|[[User:Syedklm|Syedklm]]
|36
|
|-
|1252
|1251
|[[User:Cherukadan|Cherukadan]]
|36
|
|-
|1253
|1252
|[[User:TohaomgBot|TohaomgBot]]
|36
|
|-
|1254
|1253
|[[User:Suja M R|Suja M R]]
|36
|
|-
|1255
|1254
|[[User:PlyrStar93|PlyrStar93]]
|36
|
|-
|1256
|1255
|[[User:Ckishaque|Ckishaque]]
|36
|
|-
|1257
|1256
|[[User:Pradeepanakkoodu|Pradeepanakkoodu]]
|36
|
|-
|1258
|1257
|[[User:Thomson Walt|Thomson Walt]]
|36
|
|-
|1259
|1258
|[[User:Akshara Venugopal|Akshara Venugopal]]
|36
|
|-
|1260
|1259
|[[User:Samad|Samad]]
|36
|
|-
|1261
|1260
|[[User:Kadavathooran|Kadavathooran]]
|36
|
|-
|1262
|1261
|[[User:Azharp007~mlwiki|Azharp007~mlwiki]]
|36
|
|-
|1263
|1262
|[[User:Savh|Savh]]
|36
|
|-
|1264
|1263
|[[User:Ansonpalavila|Ansonpalavila]]
|36
|
|-
|1265
|1264
|[[User:Niyamax|Niyamax]]
|36
|
|-
|1266
|1265
|[[User:Machinist 88|Machinist 88]]
|36
|
|-
|1267
|1266
|[[User:Noblepa|Noblepa]]
|36
|
|-
|1268
|1267
|[[User:Najeeb|Najeeb]]
|35
|
|-
|1269
|1268
|[[User:Sugesh|Sugesh]]
|35
|
|-
|1270
|1269
|[[User:Nazarcherukulam|Nazarcherukulam]]
|35
|
|-
|1271
|1270
|[[User:Prasobh|Prasobh]]
|35
|
|-
|1272
|1271
|[[User:Pradeepkottayi|Pradeepkottayi]]
|35
|
|-
|1273
|1272
|[[User:Evyavan|Evyavan]]
|35
|
|-
|1274
|1273
|[[User:Athulraj|Athulraj]]
|35
|
|-
|1275
|1274
|[[User:Shiva4875|Shiva4875]]
|35
|
|-
|1276
|1275
|[[User:Anoopmail|Anoopmail]]
|35
|
|-
|1277
|1276
|[[User:Wayanadan|Wayanadan]]
|35
|
|-
|1278
|1277
|[[User:Mariyanirappathu|Mariyanirappathu]]
|35
|
|-
|1279
|1278
|[[User:Vineethsk|Vineethsk]]
|35
|
|-
|1280
|1279
|[[User:Nandukrishna t ajith|Nandukrishna t ajith]]
|35
|
|-
|1281
|1280
|[[User:Tijotlk|Tijotlk]]
|35
|
|-
|1282
|1281
|[[User:AkshayReno|AkshayReno]]
|35
|
|-
|1283
|1282
|[[User:Hari.edamana|Hari.edamana]]
|35
|
|-
|1284
|1283
|[[User:ManeeshM|ManeeshM]]
|35
|
|-
|1285
|1284
|[[User:ചന്തു|ചന്തു]]
|35
|
|-
|1286
|1285
|[[User:Rishidas1973|Rishidas1973]]
|35
|
|-
|1287
|1286
|[[User:Harifpullara|Harifpullara]]
|35
|
|-
|1288
|1287
|[[User:Siyad A Karim|Siyad A Karim]]
|35
|
|-
|1289
|1288
|[[User:Rajensaila|Rajensaila]]
|35
|
|-
|1290
|1289
|[[User:Ashi164|Ashi164]]
|34
|
|-
|1291
|1290
|[[User:Rohitiisc|Rohitiisc]]
|34
|
|-
|1292
|1291
|[[User:A.Savin|A.Savin]]
|34
|
|-
|1293
|1292
|[[User:Kuttyedathi|Kuttyedathi]]
|34
|
|-
|1294
|1293
|[[User:Malayali|Malayali]]
|34
|
|-
|1295
|1294
|[[User:Sreejithvj|Sreejithvj]]
|34
|
|-
|1296
|1295
|[[User:Samad kodinhi|Samad kodinhi]]
|34
|
|-
|1297
|1296
|[[User:Sumeshrlv|Sumeshrlv]]
|34
|
|-
|1298
|1297
|[[User:Jayeshsan|Jayeshsan]]
|34
|
|-
|1299
|1298
|[[User:SreeBot|SreeBot]]
|34
|യന്ത്രം
|-
|1300
|1299
|[[User:വിശശി|വിശശി]]
|34
|
|-
|1301
|1300
|[[User:Jeevanism|Jeevanism]]
|34
|
|-
|1302
|1301
|[[User:Kuttappan Chettan|Kuttappan Chettan]]
|34
|
|-
|1303
|1302
|[[User:Uberscholar|Uberscholar]]
|34
|
|-
|1304
|1303
|[[User:Bichupunalur|Bichupunalur]]
|34
|
|-
|1305
|1304
|[[User:Keralapanini|Keralapanini]]
|34
|
|-
|1305
|[[User:Fccuba|Fccuba]]
|34
|
|-
|1756
|[[User:BharathigwthmAlokayathan|BharathigwthmAlokayathan]]
|22
|
|-
|1757
|[[User:MechangkaraBharathigwthm|MechangkaraBharathigwthm]]
|22
|
|-
|1758
|[[User:JosedathilMechangkara|JosedathilMechangkara]]
|22
|
|-
|1759
|[[User:Josedathil|Josedathil]]
|22
|
|-
|1760
|[[User:Tottu777|Tottu777]]
|21
|
|-
|1761
|1760
|[[User:Lithkizhunna|Lithkizhunna]]
|21
|
|-
|1762
|1761
|[[User:തിരുവണ്ണൂർ സുധീഷ്|തിരുവണ്ണൂർ സുധീഷ്]]
|21
|
|-
|1763
|1762
|[[User:Akhilpantony|Akhilpantony]]
|21
|
|-
|1764
|1763
|[[User:Madurima|Madurima]]
|21
|
|-
|1765
|1764
|[[User:തിരഞ്ഞെടുപ്പ്|തിരഞ്ഞെടുപ്പ്]]
|21
|
|-
|1766
|1765
|[[User:Faisu omr|Faisu omr]]
|21
|
|-
|1767
|1766
|[[User:Ainz Ooal Gown|Ainz Ooal Gown]]
|21
|
|-
|1768
|1767
|[[User:സുനി ജോസഫ്|സുനി ജോസഫ്]]
|21
|
|-
|1769
|1768
|[[User:Vilho-Veli|Vilho-Veli]]
|21
|
|-
|1770
|1769
|[[User:Arunwebber|Arunwebber]]
|21
|
|-
|1771
|1770
|[[User:MESMERINE|MESMERINE]]
|21
|
|-
|1772
|1771
|[[User:ഭാഗ്യശ്രീ|ഭാഗ്യശ്രീ]]
|21
|
|-
|1773
|1772
|[[User:Prajaneeshp|Prajaneeshp]]
|21
|
|-
|1774
|1773
|[[User:Expertsleuth|Expertsleuth]]
|21
|
|-
|1775
|1774
|[[User:Prethish|Prethish]]
|21
|
|-
|1776
|1775
|[[User:Aldnonymous|Aldnonymous]]
|21
|
|-
|1777
|1776
|[[User:Rajeshkurisinkal|Rajeshkurisinkal]]
|21
|
|-
|1778
|1777
|[[User:Rajeshpanikkar|Rajeshpanikkar]]
|21
|
|-
|1779
|1778
|[[User:Vyasamuni|Vyasamuni]]
|21
|
|-
|1780
|1779
|[[User:Bukhari~mlwiki|Bukhari~mlwiki]]
|21
|
|-
|1781
|1780
|[[User:Akhil Ashok kp|Akhil Ashok kp]]
|21
|
|-
|1782
|1781
|[[User:Profpremrajpushpakaran|Profpremrajpushpakaran]]
|21
|
|-
|1783
|1782
|[[User:Minusarapaul|Minusarapaul]]
|21
|
|-
|1784
|1783
|[[User:Parvathy ashika|Parvathy ashika]]
|21
|
|-
|1785
|1784
|[[User:Thalassery|Thalassery]]
|21
|
|-
|1786
|1785
|[[User:Aneeshkumarcheklavar|Aneeshkumarcheklavar]]
|21
|
|-
|1787
|1786
|[[User:Aneeshcea|Aneeshcea]]
|21
|
|-
|1788
|1787
|[[User:Sahad033|Sahad033]]
|21
|
|-
|1789
|1788
|[[User:Lijo v j|Lijo v j]]
|21
|
|-
|1790
|1789
|[[User:QueerEcofeminist|QueerEcofeminist]]
|21
|
|-
|1791
|1790
|[[User:CP Jamaludheen|CP Jamaludheen]]
|21
|
|-
|1792
|1791
|[[User:Pukasa|Pukasa]]
|21
|
|-
|1793
|1792
|[[User:Mamatha N A|Mamatha N A]]
|21
|
|-
|1794
|1793
|[[User:Swalihchemmad|Swalihchemmad]]
|21
|
|-
|1795
|1794
|[[User:Athulya Ajith|Athulya Ajith]]
|21
|
|-
|1796
|1795
|[[User:Shreyasupadhya|Shreyasupadhya]]
|21
|
|-
|1797
|1796
|[[User:Raghu.kuttan~mlwiki|Raghu.kuttan~mlwiki]]
|21
|
|-
|1798
|1797
|[[User:Webmailnet|Webmailnet]]
|21
|
|-
|1799
|1798
|[[User:Padma George|Padma George]]
|21
|
|-
|1800
|1799
|[[User:Ashraf a a~mlwiki|Ashraf a a~mlwiki]]
|21
|
|-
|1801
|1800
|[[User:MF-Warburg|MF-Warburg]]
|21
|
|-
|1802
|1801
|[[User:വിക്കിമേസ്തിരി|വിക്കിമേസ്തിരി]]
|21
|
|-
|1803
|1802
|[[User:Payalam|Payalam]]
|21
|
|-
|1804
|1803
|[[User:Tlustulimu|Tlustulimu]]
|21
|
|-
|1805
|1804
|[[User:Sojo~mlwiki|Sojo~mlwiki]]
|21
|
|-
|1806
|1805
|[[User:Taketa|Taketa]]
|21
|
|-
|1807
|1806
|[[User:Sajeev2008|Sajeev2008]]
|21
|
|-
|1808
|1807
|[[User:Kanaser|Kanaser]]
|21
|
|-
|1809
|1808
|[[User:Kunnuvaram|Kunnuvaram]]
|21
|
|-
|1810
|1809
|[[User:സൂരജ്|സൂരജ്]]
|21
|
|-
|1811
|1810
|[[User:Kuttan.Thampuran|Kuttan.Thampuran]]
|21
|
|-
|1812
|1811
|[[User:MisterWiki|MisterWiki]]
|21
|
|-
|1813
|1812
|[[User:Rxy|Rxy]]
|21
|
|-
|1814
|1813
|[[User:Beniza|Beniza]]
|21
|
|-
|1815
|1814
|[[User:Soorajkenoth|Soorajkenoth]]
|21
|autopatrolled
|-
|1816
|1815
|[[User:Anandks007|Anandks007]]
|21
|
|-
|1817
|1816
|[[User:Septembermorgen|Septembermorgen]]
|21
|
|-
|1818
|1817
|[[User:Shani.malu|Shani.malu]]
|21
|
|-
|1819
|1818
|[[User:Satha|Satha]]
|21
|
|-
|1820
|1819
|[[User:Iste Praetor|Iste Praetor]]
|21
|
|-
|1821
|1820
|[[User:Bhagyap06|Bhagyap06]]
|21
|
|-
|1822
|1821
|[[User:Mh7kJ|Mh7kJ]]
|21
|
|-
|1823
|1822
|[[User:Thewine|Thewine]]
|21
|
|-
|1824
|1823
|[[User:Noushuezhur|Noushuezhur]]
|21
|
|-
|1825
|1824
|[[User:Narayananchedichery|Narayananchedichery]]
|21
|
|-
|1826
|1825
|[[User:Shelmy.Paulose|Shelmy.Paulose]]
|21
|
|-
|1827
|1826
|[[User:Érico|Érico]]
|21
|
|-
|1828
|1827
|[[User:Kirthu2012|Kirthu2012]]
|21
|
|-
|1829
|1828
|[[User:Cbjonson|Cbjonson]]
|21
|
|-
|1830
|1829
|[[User:Ramesh Kunnappully|Ramesh Kunnappully]]
|21
|
|-
|1831
|1830
|[[User:Thamarappalli|Thamarappalli]]
|20
|
|-
|1832
|1831
|[[User:Bhavana~mlwiki|Bhavana~mlwiki]]
|20
|
|-
|1833
|1832
|[[User:Vargenau|Vargenau]]
|20
|
|-
|1834
|1833
|[[User:Anijoseph|Anijoseph]]
|20
|
|-
|1835
|1834
|[[User:Paivakil|Paivakil]]
|20
|
|-
|1836
|1835
|[[User:Nipisiquit|Nipisiquit]]
|20
|
|-
|1837
|1836
|[[User:Mallu wiki|Mallu wiki]]
|20
|
|-
|1838
|1837
|[[User:Ejs-80|Ejs-80]]
|20
|
|-
|1839
|1838
|[[User:Ssaa08~mlwiki|Ssaa08~mlwiki]]
|20
|
|-
|1840
|1839
|[[User:Josephvk|Josephvk]]
|20
|
|-
|1841
|1840
|[[User:Tkpramodkumar|Tkpramodkumar]]
|20
|
|-
|1842
|1841
|[[User:Berthold Werner|Berthold Werner]]
|20
|
|-
|1843
|1842
|[[User:Bindusopanam|Bindusopanam]]
|20
|
|-
|1844
|1843
|[[User:Jovianeye|Jovianeye]]
|20
|
|-
|1845
|1844
|[[User:Jfblanc|Jfblanc]]
|20
|
|-
|1846
|1845
|[[User:Quentinv57|Quentinv57]]
|20
|
|-
|1847
|1846
|[[User:Anoopmsp|Anoopmsp]]
|20
|
|-
|1848
|1847
|[[User:Mlwikiblr3|Mlwikiblr3]]
|20
|
|-
|1849
|1848
|[[User:Muruganmes|Muruganmes]]
|20
|
|-
|1850
|1849
|[[User:Addihockey10|Addihockey10]]
|20
|
|-
|1851
|1850
|[[User:Mira12|Mira12]]
|20
|
|-
|1852
|1851
|[[User:Sreecanthr|Sreecanthr]]
|20
|
|-
|1853
|1852
|[[User:Kasirbot|Kasirbot]]
|20
|
|-
|1854
|1853
|[[User:Pradeepkumarpk51|Pradeepkumarpk51]]
|20
|
|-
|1855
|1854
|[[User:Swagath.orange|Swagath.orange]]
|20
|
|-
|1856
|1855
|[[User:Jadeertk|Jadeertk]]
|20
|
|-
|1857
|1856
|[[User:Avocato|Avocato]]
|20
|
|-
|1858
|1857
|[[User:Shakeermukkam|Shakeermukkam]]
|20
|
|-
|1859
|1858
|[[User:GEENO135|GEENO135]]
|20
|
|-
|1860
|1859
|[[User:Thamizhpparithi Maari|Thamizhpparithi Maari]]
|20
|
|-
|1861
|1860
|[[User:Shaji.tu|Shaji.tu]]
|20
|
|-
|1862
|1861
|[[User:Anju Habeeb|Anju Habeeb]]
|20
|
|-
|1863
|1862
|[[User:Anvar MK Kareparamb|Anvar MK Kareparamb]]
|20
|
|-
|1864
|1863
|[[User:Asifnas|Asifnas]]
|20
|
|-
|1865
|1864
|[[User:Dr m b manoj kerala|Dr m b manoj kerala]]
|20
|
|-
|1866
|1865
|[[User:Jinujohnt|Jinujohnt]]
|20
|
|-
|1867
|1866
|[[User:Adv vs joy|Adv vs joy]]
|20
|
|-
|1868
|1867
|[[User:Akhil C Prasad|Akhil C Prasad]]
|20
|
|-
|1869
|1868
|[[User:123VishnuOnline|123VishnuOnline]]
|20
|
|-
|1870
|1869
|[[User:Madmarar101512|Madmarar101512]]
|20
|
|-
|1871
|1870
|[[User:Navas perumbavoor|Navas perumbavoor]]
|20
|
|-
|1872
|1871
|[[User:Suryarijumon|Suryarijumon]]
|20
|
|-
|1873
|1872
|[[User:Anas engapuzha|Anas engapuzha]]
|20
|
|-
|1874
|1873
|[[User:Siya.sherif|Siya.sherif]]
|20
|
|-
|1875
|1874
|[[User:DP Raja|DP Raja]]
|20
|
|-
|1876
|1875
|[[User:Bijuraj rk|Bijuraj rk]]
|20
|
|-
|1877
|1876
|[[User:Samad150283|Samad150283]]
|20
|
|-
|1878
|1877
|[[User:Johnuniq|Johnuniq]]
|20
|
|-
|1879
|1878
|[[User:Pournami12|Pournami12]]
|20
|
|-
|1880
|1879
|[[User:Kiran U|Kiran U]]
|20
|
|-
|1881
|1880
|[[User:Sushaama|Sushaama]]
|20
|
|-
|1882
|1881
|[[User:Prathew|Prathew]]
|20
|
|-
|1883
|1882
|[[User:Antonet|Antonet]]
|20
|
|-
|1884
|1883
|[[User:Great Brightstar|Great Brightstar]]
|20
|
|-
|1885
|1884
|[[User:Saqafiwp|Saqafiwp]]
|20
|
|-
|1886
|1885
|[[User:Abhay K Vincent|Abhay K Vincent]]
|20
|
|-
|1887
|1886
|[[User:Abinbiju|Abinbiju]]
|20
|
|-
|1888
|1887
|[[User:Wikiforrevolution|Wikiforrevolution]]
|20
|
|-
|1889
|1888
|[[User:Pradeesh Abraham|Pradeesh Abraham]]
|20
|
|-
|1890
|1889
|[[User:HakanIST|HakanIST]]
|20
|
|-
|1891
|1890
|[[User:Princetvm|Princetvm]]
|20
|
|-
|1892
|1891
|[[User:Sivan kottiyoor|Sivan kottiyoor]]
|20
|
|-
|1893
|1892
|[[User:സുനിൽ ദേവ്|സുനിൽ ദേവ്]]
|20
|
|-
|1894
|1893
|[[User:Suyash.dwivedi|Suyash.dwivedi]]
|20
|
|-
|1895
|1894
|[[User:Meenunnii|Meenunnii]]
|20
|
|-
|1896
|1895
|[[User:Lijeeshpv|Lijeeshpv]]
|20
|
|-
|1897
|1896
|[[User:Vishnu Vichus|Vishnu Vichus]]
|20
|
|-
|1898
|1897
|[[User:Premjithchampad|Premjithchampad]]
|20
|
|-
|1899
|1898
|[[User:Satath pv|Satath pv]]
|20
|
|-
|1900
|1899
|[[User:Ramanvaidyar|Ramanvaidyar]]
|20
|
|-
|1901
|1900
|[[User:NicoScribe|NicoScribe]]
|20
|
|-
|1902
|1901
|[[User:Musaddhiquesid|Musaddhiquesid]]
|19
|
|-
|1903
|1902
|[[User:Razr Nation|Razr Nation]]
|19
|
|-
|1904
|1903
|[[User:Kakku023|Kakku023]]
|19
|
|-
|1905
|1904
|[[User:Ccm2013g1|Ccm2013g1]]
|19
|
|-
|1906
|1905
|[[User:Hariprasadmadayil|Hariprasadmadayil]]
|19
|
|-
|1907
|1906
|[[User:Aml jhn|Aml jhn]]
|19
|
|-
|1908
|1907
|[[User:Jayachandran1976|Jayachandran1976]]
|19
|
|-
|1909
|1908
|[[User:Bodhisattwa|Bodhisattwa]]
|19
|
|-
|1910
|1909
|[[User:Cpimmvpa|Cpimmvpa]]
|19
|
|-
|1911
|1910
|[[User:Swibgathullah|Swibgathullah]]
|19
|
|-
|1912
|1911
|[[User:Mohameddanish|Mohameddanish]]
|19
|
|-
|1913
|1912
|[[User:Tennison|Tennison]]
|19
|
|-
|1914
|1913
|[[User:Biyasmuhammed|Biyasmuhammed]]
|19
|
|-
|1915
|1914
|[[User:Navyavk|Navyavk]]
|19
|
|-
|1916
|1915
|[[User:Ekbal|Ekbal]]
|19
|
|-
|1917
|1916
|[[User:Nishadepl|Nishadepl]]
|19
|
|-
|1918
|1917
|[[User:Drcenjary|Drcenjary]]
|19
|
|-
|1919
|1918
|[[User:Biplab Anand|Biplab Anand]]
|19
|
|-
|1920
|1919
|[[User:Hasifahmed.k|Hasifahmed.k]]
|19
|
|-
|1921
|1920
|[[User:Shanaayyoob|Shanaayyoob]]
|19
|
|-
|1922
|1921
|[[User:Syamaprasadsyamu|Syamaprasadsyamu]]
|19
|
|-
|1923
|1922
|[[User:Esteban16|Esteban16]]
|19
|
|-
|1924
|1923
|[[User:Ikrafeeq|Ikrafeeq]]
|19
|
|-
|1925
|1924
|[[User:Sajansamuel|Sajansamuel]]
|19
|
|-
|1926
|1925
|[[User:Arun.gangadharan|Arun.gangadharan]]
|19
|
|-
|1927
|1926
|[[User:Bineeshvm99|Bineeshvm99]]
|19
|
|-
|1928
|1927
|[[User:Shiju2166|Shiju2166]]
|19
|
|-
|1929
|1928
|[[User:Zwobot|Zwobot]]
|19
|
|-
|1930
|1929
|[[User:Gnkant|Gnkant]]
|19
|
|-
|1931
|1930
|[[User:Vinay~mlwiki|Vinay~mlwiki]]
|19
|
|-
|1932
|1931
|[[User:Suresh mallappally|Suresh mallappally]]
|19
|
|-
|1933
|1932
|[[User:Asfarer|Asfarer]]
|19
|
|-
|1934
|1933
|[[User:Niyazib|Niyazib]]
|19
|
|-
|1935
|1934
|[[User:Sreevasthav|Sreevasthav]]
|19
|
|-
|1936
|1935
|[[User:Jmarchn|Jmarchn]]
|19
|
|-
|1937
|1936
|[[User:Shanojnair|Shanojnair]]
|19
|
|-
|1938
|1937
|[[User:Samharamoorthi|Samharamoorthi]]
|19
|
|-
|1939
|1938
|[[User:Prakashkpc|Prakashkpc]]
|19
|
|-
|1940
|1939
|[[User:റസൽ ഗോപിനാഥൻ|റസൽ ഗോപിനാഥൻ]]
|19
|
|-
|1941
|1940
|[[User:Anjupk|Anjupk]]
|19
|
|-
|1942
|1941
|[[User:Yogakshemasabha|Yogakshemasabha]]
|19
|
|-
|1943
|1942
|[[User:Shibin.mn|Shibin.mn]]
|19
|
|-
|1944
|1943
|[[User:Shantham11|Shantham11]]
|19
|
|-
|1945
|1944
|[[User:Parakuth|Parakuth]]
|19
|
|-
|1946
|1945
|[[User:Astrologer Vijaykumar|Astrologer Vijaykumar]]
|19
|
|-
|1947
|1946
|[[User:Vinodsreehari|Vinodsreehari]]
|19
|
|-
|1948
|1947
|[[User:Yogeshkollam|Yogeshkollam]]
|19
|
|-
|1949
|1948
|[[User:Valsaladevi|Valsaladevi]]
|19
|
|-
|1950
|1949
|[[User:Rijeshcv|Rijeshcv]]
|19
|
|-
|1951
|1950
|[[User:Neechalkaran|Neechalkaran]]
|19
|
|-
|1952
|1951
|[[User:Daniel Mietchen|Daniel Mietchen]]
|19
|
|-
|1953
|1952
|[[User:Riyaaas|Riyaaas]]
|19
|
|-
|1954
|1953
|[[User:Aswinsnair12345|Aswinsnair12345]]
|19
|
|-
|1955
|1954
|[[User:വർഷാവി|വർഷാവി]]
|19
|
|-
|1956
|1955
|[[User:Beecy|Beecy]]
|19
|
|-
|1957
|1956
|[[User:Baiju Subrahmanian|Baiju Subrahmanian]]
|19
|
|-
|1958
|1957
|[[User:Kinnuksomani|Kinnuksomani]]
|19
|
|-
|1959
|1958
|[[User:റോബിൻ|റോബിൻ]]
|19
|
|-
|1960
|1959
|[[User:XXBlackburnXx|XXBlackburnXx]]
|19
|
|-
|1961
|1960
|[[User:Telvardhanmehra|Telvardhanmehra]]
|19
|
|-
|1962
|1961
|[[User:Pranabchinnu|Pranabchinnu]]
|19
|
|-
|1963
|1962
|[[User:Chiefoss|Chiefoss]]
|19
|
|-
|1964
|1963
|[[User:പ്രസാദ് കണ്ടക്കൈ|പ്രസാദ് കണ്ടക്കൈ]]
|19
|
|-
|1965
|1964
|[[User:Shahananizam|Shahananizam]]
|19
|
|-
|1966
|1965
|[[User:Ajithasimhan|Ajithasimhan]]
|19
|
|-
|1967
|1966
|[[User:Soul997|Soul997]]
|19
|
|-
|1968
|1967
|[[User:Amal Sudarsanan S|Amal Sudarsanan S]]
|19
|
|-
|1969
|1968
|[[User:Suvaiba sherin|Suvaiba sherin]]
|19
|
|-
|1970
|1969
|[[User:Saranya palassery|Saranya palassery]]
|19
|
|-
|1971
|1970
|[[User:Asfiwne|Asfiwne]]
|19
|
|-
|1972
|1971
|[[User:Arunr4240|Arunr4240]]
|19
|
|-
|1972
|[[User:Alokayathan|Alokayathan]]
|19
|
5,950

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3438711" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്