"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1–1000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|1
|[[User:സ്വാഗതസംഘം|സ്വാഗതസംഘം]]
|103,278315
|
|-
|3
|[[User:Rojypala|Rojypala]]
|77,357413
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|5
|[[User:Meenakshi nandhini|Meenakshi nandhini]]
|72,451505
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|8
|[[User:Xqbot|Xqbot]]
|42,626627
|
|-
|11
|[[User:Malikaveedu|Malikaveedu]]
|36,912940
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|15
|[[User:Fotokannan|Fotokannan]]
|30,790805
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|16
|[[User:Kiran Gopi|Kiran Gopi]]
|30,368405
|ചെക്ക് യൂസർ, സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|26
|[[User:ShajiA|ShajiA]]
|23,903905
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|27
|[[User:Vinayaraj|Vinayaraj]]
|22,213219
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|33
|[[User:Ranjithsiji|Ranjithsiji]]
|16,850857
|ബ്യൂറോക്രാറ്റ്, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|43
|[[User:Vijayanrajapuram|Vijayanrajapuram]]
|13,266284
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|55
|[[User:Irshadpp|Irshadpp]]
|9,896899
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|57
|[[User:Vicharam|Vicharam]]
|9,432437
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|73
|[[User:Sachin12345633|Sachin12345633]]
|6,992993
|autopatrolled
|-
|77
|[[User:CommonsDelinker|CommonsDelinker]]
|6,805806
|autopatrolled
|-
|92
|[[User:Adithyakbot|Adithyakbot]]
|5,793796
|യന്ത്രം
|-
|94
|[[User:Adithyak1997|Adithyak1997]]
|5,532536
|സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|159
|[[User:Shagil Kannur|Shagil Kannur]]
|2,274279
|autopatrolled
|-
|171
|[[User:Ajeeshkumar4u|Ajeeshkumar4u]]
|1,916937
|autopatrolled
|-
|318
|[[User:ചെങ്കുട്ടുവൻ|ചെങ്കുട്ടുവൻ]]
|442445
|autopatrolled
|-
|-
|704
|[[User:NaranathKottottikkaran|NaranathKottottikkaran]]
|91
|
|-
|705
|[[User:MalayalamcinemaNaranath|MalayalamcinemaNaranath]]
|91
|
|-
|706
|[[User:SodaramMalayalamcinema|SodaramMalayalamcinema]]
|91
|
|-
|707
|[[User:RovineSodaram|RovineSodaram]]
|91
|
|-
|708
|[[User:Ratheeshmusthu|Ratheeshmusthu]]
|90
|
|-
|708709
|[[User:Jerilwiki9744|Jerilwiki9744]]
|90
|
|-
|709710
|[[User:ഹൈന്ദവർ (സനാതന ധർമ്മം )|ഹൈന്ദവർ (സനാതന ധർമ്മം )]]
|90
|
|-
|710711
|[[User:Mjithin|Mjithin]]
|90
|
|-
|711712
|[[User:NobelBot|NobelBot]]
|90
|യന്ത്രം
|-
|712713
|[[User:Renjithmb89|Renjithmb89]]
|90
|
|-
|713714
|[[User:Chammanthy|Chammanthy]]
|90
|
|-
|714715
|[[User:Whitetararaj|Whitetararaj]]
|90
|
|-
|715716
|[[User:Shekure|Shekure]]
|89
|
|-
|716717
|[[User:Sujanika|Sujanika]]
|89
|
|-
|717718
|[[User:AbhishekDas.G.H.|AbhishekDas.G.H.]]
|89
|
|-
|718719
|[[User:Lazimshahad|Lazimshahad]]
|89
|
|-
|719720
|[[User:Kayakkunn|Kayakkunn]]
|89
|
|-
|720721
|[[User:Sapsree|Sapsree]]
|88
|
|-
|721722
|[[User:Amalsonly|Amalsonly]]
|88
|
|-
|722723
|[[User:An.aneesh|An.aneesh]]
|88
|
|-
|723724
|[[User:Mirsabsahad|Mirsabsahad]]
|88
|
|-
|724725
|[[User:Joshua Issac|Joshua Issac]]
|87
|
|-
|725726
|[[User:Thinkdigit|Thinkdigit]]
|87
|
|-
|726727
|[[User:Johnsaji|Johnsaji]]
|87
|
|-
|727728
|[[User:Abypeedikayil|Abypeedikayil]]
|87
|
|-
|728729
|[[User:Nikhilbiju67|Nikhilbiju67]]
|87
|
|-
|729730
|[[User:Naveengireesan|Naveengireesan]]
|87
|
|-
|730731
|[[User:Shaheed Hemukalani|Shaheed Hemukalani]]
|87
|
|-
|731732
|[[User:Skvasundharan|Skvasundharan]]
|86
|
|-
|732733
|[[User:Sajeevdbi|Sajeevdbi]]
|86
|
|-
|733734
|[[User:൧൯൨൧|൧൯൨൧]]
|86
|
|-
|734735
|[[User:Mozhiyalan|Mozhiyalan]]
|86
|
|-
|735736
|[[User:Shiju|Shiju]]
|86
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|736737
|[[User:Gopalchristy|Gopalchristy]]
|86
|
|-
|737738
|[[User:Hari Vadassery|Hari Vadassery]]
|86
|
|-
|738739
|[[User:Shaminarayanan|Shaminarayanan]]
|85
|
|-
|739740
|[[User:Ajayrangaraj|Ajayrangaraj]]
|85
|
|-
|740741
|[[User:Nikhilvishnupv|Nikhilvishnupv]]
|85
|
|-
|741742
|[[User:Baib|Baib]]
|85
|
|-
|742743
|[[User:Krishnachandranvn|Krishnachandranvn]]
|85
|
|-
|743744
|[[User:Sreeharic|Sreeharic]]
|85
|
|-
|744745
|[[User:Ashok.tcr|Ashok.tcr]]
|85
|
|-
|745746
|[[User:Cpsathar|Cpsathar]]
|85
|
|-
|746747
|[[User:Abhijith R Mohan|Abhijith R Mohan]]
|85
|
|-
|747748
|[[User:Yasircmd|Yasircmd]]
|84
|
|-
|748749
|[[User:Mydreamsparrow|Mydreamsparrow]]
|84
|
|-
|749750
|[[User:Esopukltd|Esopukltd]]
|84
|
|-
|750751
|[[User:Gayathrikarthika|Gayathrikarthika]]
|84
|
|-
|751752
|[[User:Karthikagayathri|Karthikagayathri]]
|83
|
|-
|752753
|[[User:Appusviews|Appusviews]]
|83
|
|-
|753754
|[[User:Ranjith kannapuram|Ranjith kannapuram]]
|83
|
|-
|754755
|[[User:Aswanthep|Aswanthep]]
|83
|
|-
|755756
|[[User:Mazha82|Mazha82]]
|82
|
|-
|756757
|[[User:Jaisuvyas|Jaisuvyas]]
|82
|
|-
|757758
|[[User:Amalnahar|Amalnahar]]
|82
|
|-
|758759
|[[User:Lavalsal|Lavalsal]]
|82
|
|-
|759760
|[[User:മീര എം പി|മീര എം പി]]
|82
|
|-
|760761
|[[User:SindhuJose|SindhuJose]]
|82
|
|-
|761762
|[[User:ശ്രീബിൻ|ശ്രീബിൻ]]
|82
|
|-
|762763
|[[User:Vknizar|Vknizar]]
|81
|
|-
|763764
|[[User:Jithinsamgeorge|Jithinsamgeorge]]
|81
|
|-
|764765
|[[User:Manojps|Manojps]]
|80
|റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|765766
|[[User:Chempoth|Chempoth]]
|80
|
|-
|766767
|[[User:Billinghurst|Billinghurst]]
|80
|
|-
|767768
|[[User:Flyingdreams|Flyingdreams]]
|80
|
|-
|768769
|[[User:Milenioscuro|Milenioscuro]]
|80
|
|-
|769770
|[[User:Ayathanalok|Ayathanalok]]
|80
|
|-
|770771
|[[User:Hamnashafeer|Hamnashafeer]]
|80
|
|-
|771772
|[[User:Thadathil|Thadathil]]
|80
|
|-
|772773
|[[User:മനുഏളപ്പില|മനുഏളപ്പില]]
|80
|
|-
|773774
|[[User:Hagennos|Hagennos]]
|80
|
|-
|774775
|[[User:VishnuSR01|VishnuSR01]]
|79
|
|-
|775776
|[[User:7niju7|7niju7]]
|79
|
|-
|776777
|[[User:Kingjones1985|Kingjones1985]]
|79
|
|-
|777778
|[[User:Shinilvm|Shinilvm]]
|79
|
|-
|778
|[[User:Kottottikkaran|Kottottikkaran]]
|79
|
|-
|840
|[[User:NayibemNjansandeep|NayibemNjansandeep]]
|6869
|
|-
|841
|[[User:Vishnuprasads.667Nayibem|Vishnuprasads.667Nayibem]]
|68
|
|-
|842
|[[User:RemotomVishnuprasads.667|RemotomVishnuprasads.667]]
|68
|
|-
|843
|[[User:Rohitsv9Remotom|Rohitsv9Remotom]]
|68
|
|-
|844
|[[User:Shafeeq ThamarasseryRohitsv9|Shafeeq ThamarasseryRohitsv9]]
|68
|
|-
|845
|[[User:Vimal0212Shafeeq Thamarassery|Vimal0212Shafeeq Thamarassery]]
|6768
|
|-
|846
|[[User:NjansandeepVimal0212|NjansandeepVimal0212]]
|67
|
|-
|855
|[[User:Joseph jeremiahThaslimatlk|Joseph jeremiahThaslimatlk]]
|66
|
|-
|856
|[[User:Peter Kurisinkal|Peter Kurisinkal]]
|[[User:കെ. കെ ബിജു|കെ. കെ ബിജു]]
|66
|
|-
|857
|[[User:AnuJoseph Divakaranjeremiah|AnuJoseph Divakaranjeremiah]]
|66
|
|-
|858
|[[User:കെ. കെ ബിജു|കെ. കെ ബിജു]]
|[[User:Ashikbp ipb|Ashikbp ipb]]
|66
|
|-
|859
|[[User:NaisamkpAnu Divakaran|NaisamkpAnu Divakaran]]
|66
|
|-
|860
|[[User:ThaslimatlkAshikbp ipb|ThaslimatlkAshikbp ipb]]
|66
|
|-
|861
|[[User:Peter KurisinkalNaisamkp|Peter KurisinkalNaisamkp]]
|66
|
|-
|862
|[[User:ShahicmKaripparasunil|ShahicmKaripparasunil]]
|65
|
|-
|863
|[[User:KaripparasunilMirshadk|KaripparasunilMirshadk]]
|65
|
|-
|864
|[[User:MirshadkHamidkvr|MirshadkHamidkvr]]
|65
|
|-
|865
|[[User:നന്ദകുമാർ എസ് ആർ|നന്ദകുമാർ എസ് ആർ]]
|[[User:Hamidkvr|Hamidkvr]]
|65
|
|-
|866
|[[User:DumdumShahicm|DumdumShahicm]]
|[[User:നന്ദകുമാർ എസ് ആർ|നന്ദകുമാർ എസ് ആർ]]
|65
|
|-
|867
|[[User:DeepujosephEpic7joe|DeepujosephEpic7joe]]
|64
|
|-
|868
|[[User:AnoopanBotBenhur baiju|AnoopanBotBenhur baiju]]
|64
|
|യന്ത്രം
|-
|869
|[[User:ഹരികൃഷ്ണൻ എം എം|ഹരികൃഷ്ണൻ എം എം]]
|[[User:Rovine|Rovine]]
|64
|
|-
|870
|[[User:Epic7joeDeepujoseph|Epic7joeDeepujoseph]]
|64
|
|-
|871
|[[User:Benhur baijuAnoopanBot|Benhur baijuAnoopanBot]]
|64
|യന്ത്രം
|
|-
|872
|[[User:HamidkvrRovine|HamidkvrRovine]]
|[[User:ഹരികൃഷ്ണൻ എം എം|ഹരികൃഷ്ണൻ എം എം]]
|64
|
|-
|873
|[[User:RakeshwarierMarcus Cyron|RakeshwarierMarcus Cyron]]
|63
|
|-
|874
|[[User:PadmanabhanunnipsAjesh|PadmanabhanunnipsAjesh]]
|63
|
|-
|875
|[[User:Akmal Hashim KapatPADAPPARAMBA|Akmal Hashim KapatPADAPPARAMBA]]
|63
|
|-
|876
|[[User:SarathajkyFaolin42|SarathajkyFaolin42]]
|63
|
|-
|879
|[[User:Marcus CyronRakeshwarier|Marcus CyronRakeshwarier]]
|63
|
|-
|880
|[[User:AjeshPadmanabhanunnips|AjeshPadmanabhanunnips]]
|63
|
|-
|881
|[[User:PADAPPARAMBAAkmal Hashim Kapat|PADAPPARAMBAAkmal Hashim Kapat]]
|63
|
|-
|882
|[[User:Faolin42Sarathajky|Faolin42Sarathajky]]
|63
|
|-
|883
|[[User:Vinu rajSubinsebastien|Vinu rajSubinsebastien]]
|62
|
|-
|884
|[[User:Jayan.thanalDeepakmj1989|Jayan.thanalDeepakmj1989]]
|62
|
|-
|885
|[[User:ShibuHARISRI jacobPUBLICATIONS|ShibuHARISRI jacobPUBLICATIONS]]
|62
|
|-
|886
|[[User:VinilaisfSourav malayali|VinilaisfSourav malayali]]
|62
|
|-
|887
|[[User:SubinsebastienDeepubalan|SubinsebastienDeepubalan]]
|62
|
|-
|888
|[[User:Deepakmj1989Kilayilafsal|Deepakmj1989Kilayilafsal]]
|62
|
|-
|889
|[[User:HARISRIVinu PUBLICATIONSraj|HARISRIVinu PUBLICATIONSraj]]
|62
|
|-
|890
|[[User:Sourav malayaliJayan.thanal|Sourav malayaliJayan.thanal]]
|62
|
|-
|891
|[[User:DeepubalanShibu jacob|DeepubalanShibu jacob]]
|62
|
|-
|892
|[[User:KilayilafsalVinilaisf|KilayilafsalVinilaisf]]
|62
|
|-
|895
|[[User:Saj2009Magnefl|Saj2009Magnefl]]
|61
|
|-
|896
|[[User:ParottaBeefFryAdhithyan|ParottaBeefFryAdhithyan]]
|61
|
|-
|897
|[[User:MagneflMalavika Cof|MagneflMalavika Cof]]
|61
|
|-
|898
|[[User:AdhithyanSaj2009|AdhithyanSaj2009]]
|61
|
|-
|899
|[[User:Malavika CofParottaBeefFry|Malavika CofParottaBeefFry]]
|61
|
|-
|900
|[[User:PADEEP KUMAR (SHAJI)Nsreekumar|PADEEP KUMAR (SHAJI)Nsreekumar]]
|60
|
|-
|901
|[[User:Babel AutoCreateമിയമിയ|Babel AutoCreateമിയമിയ]]
|60
|
|-
|902
|[[User:Nihal Neerrad SRizkuwait|Nihal Neerrad SRizkuwait]]
|60
|
|-
|903
|[[User:NsreekumarBoccaro|NsreekumarBoccaro]]
|60
|
|-
|904
|[[User:മിയമിയNihal Neerrad S|മിയമിയNihal Neerrad S]]
|60
|
|-
|905
|[[User:RizkuwaitPADEEP KUMAR (SHAJI)|RizkuwaitPADEEP KUMAR (SHAJI)]]
|60
|
|-
|906
|[[User:BoccaroBabel AutoCreate|BoccaroBabel AutoCreate]]
|60
|
|-
|907
|[[User:മുഈനുദ്ധീൻ|മുഈനുദ്ധീൻ]]
|[[User:Devanshi|Devanshi]]
|59
|
|-
|908
|[[User:Hassan thevalakkara kollam|Hassan thevalakkara kollam]]
|[[User:Ashasathees|Ashasathees]]
|59
|
|-
|909
|[[User:BijujosepheDevanshi|BijujosepheDevanshi]]
|59
|
|-
|910
|[[User:Nicolas 007Ashasathees|Nicolas 007Ashasathees]]
|59
|
|-
|911
|[[User:AlthafmghouseBijujosephe|AlthafmghouseBijujosephe]]
|59
|
|-
|912
|[[User:Nicolas 007|Nicolas 007]]
|[[User:മുഈനുദ്ധീൻ|മുഈനുദ്ധീൻ]]
|59
|
|-
|913
|[[User:Althafmghouse|Althafmghouse]]
|[[User:Hassan thevalakkara kollam|Hassan thevalakkara kollam]]
|59
|
|-
|914
|[[User:AboobackeramaniSunil~mlwiki|AboobackeramaniSunil~mlwiki]]
|58
|
|-
|915
|[[User:WieraleeVC1975|WieraleeVC1975]]
|58
|
|-
|916
|[[User:Krish56Broadbot|Krish56Broadbot]]
|58
|
|-
|917
|[[User:Sunil~mlwikiHoo man|Sunil~mlwikiHoo man]]
|58
|
|-
|918
|[[User:VC1975Ilaveyil riswan|VC1975Ilaveyil riswan]]
|58
|
|-
|919
|[[User:BroadbotAboobackeramani|BroadbotAboobackeramani]]
|58
|
|-
|920
|[[User:Hoo manWieralee|Hoo manWieralee]]
|58
|
|-
|921
|[[User:Ilaveyil riswanKrish56|Ilaveyil riswanKrish56]]
|58
|
|-
|923
|[[User:IndielovBharathnet|IndielovBharathnet]]
|57
|
|-
|924
|[[User:BharathnetGramam|BharathnetGramam]]
|57
|
|-
|925
|[[User:GramamMoeng|GramamMoeng]]
|57
|
|-
|926
|[[User:MoengSverigekillen|MoengSverigekillen]]
|57
|
|-
|927
|[[User:SverigekillenCritic007|SverigekillenCritic007]]
|57
|
|-
|928
|[[User:Critic007Rakheshthayyur|Critic007Rakheshthayyur]]
|57
|
|-
|929
|[[User:RakheshthayyurOrbot1|RakheshthayyurOrbot1]]
|57
|യന്ത്രം
|
|-
|930
|[[User:Orbot1Adiths|Orbot1Adiths]]
|57
|
|യന്ത്രം
|-
|931
|[[User:AdithsIndielov|AdithsIndielov]]
|57
|
|-
|932
|[[User:AthulvisBharath chand|AthulvisBharath chand]]
|56
|
|-
|933
|[[User:SantopsAthulvis|SantopsAthulvis]]
|56
|
|-
|934
|[[User:Bharath chandSantops|Bharath chandSantops]]
|56
|
|-
|935
|[[User:SreedwishkjaganPravs|SreedwishkjaganPravs]]
|55
|
|-
|936
|[[User:Mumtaz muhammedPurodha|Mumtaz muhammedPurodha]]
|55
|
|-
|937
|[[User:Anoopqtr123Drnazeer|Anoopqtr123Drnazeer]]
|55
|
|-
|938
|[[User:PravsPradeepvkrishna|PravsPradeepvkrishna]]
|55
|
|-
|939
|[[User:Purodha97vineeth|Purodha97vineeth]]
|55
|
|-
|940
|[[User:DrnazeerSreedwishkjagan|DrnazeerSreedwishkjagan]]
|55
|
|-
|941
|[[User:PradeepvkrishnaMumtaz muhammed|PradeepvkrishnaMumtaz muhammed]]
|55
|
|-
|942
|[[User:97vineethAnoopqtr123|97vineethAnoopqtr123]]
|55
|
|-
|943
|[[User:RjchandranRacconish|RjchandranRacconish]]
|54
|
|-
|944
|[[User:DileepKS69Tanya.kurian|DileepKS69Tanya.kurian]]
|54
|
|-
|945
|[[User:Hari ShreeLittleKites-18017|Hari ShreeLittleKites-18017]]
|54
|
|-
|946
|[[User:SidhardhRameshRjchandran|SidhardhRameshRjchandran]]
|54
|
|-
|947
|[[User:Tanya.kurianDileepKS69|Tanya.kurianDileepKS69]]
|54
|
|-
|948
|[[User:LittleKites-18017Hari Shree|LittleKites-18017Hari Shree]]
|54
|
|-
|949
|[[User:RacconishSidhardhRamesh|RacconishSidhardhRamesh]]
|54
|
|-
|950
|[[User:MPFArunkr6|MPFArunkr6]]
|53
|
|-
|951
|[[User:StephinmathewcKeral8|StephinmathewcKeral8]]
|53
|
|-
|952
|[[User:MalayalamWriterJomesh|MalayalamWriterJomesh]]
|53
|
|-
|953
|[[User:Arunkr6Rahul|Arunkr6Rahul]]
|53
|
|-
|954
|[[User:Keral8K7L|Keral8K7L]]
|53
|
|-
|955
|[[User:JomeshHarikovilakam|JomeshHarikovilakam]]
|53
|
|-
|956
|[[User:RahulMPF|RahulMPF]]
|53
|
|-
|957
|[[User:K7LStephinmathewc|K7LStephinmathewc]]
|53
|
|-
|958
|[[User:HarikovilakamMalayalamWriter|HarikovilakamMalayalamWriter]]
|53
|
|-
|960
|[[User:Krishna NandaSachunda|Krishna NandaSachunda]]
|52
|
|-
|961
|[[User:പ്രീതിDumdum|പ്രീതിDumdum]]
|52
|
|-
|962
|[[User:MatiiaRakeshnamboo|MatiiaRakeshnamboo]]
|52
|
|-
|963
|[[User:Pkachary|Pkachary]]
|[[User:അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി|അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി]]
|52
|
|-
|964
|[[User:SamsameerIjasaslam|SamsameerIjasaslam]]
|52
|
|-
|965
|[[User:Ashwin147|Ashwin147]]
|[[User:Jayakrishna ramanpillai|Jayakrishna ramanpillai]]
|52
|
|-
|966
|[[User:ThusharavineshBoldrinmichael|ThusharavineshBoldrinmichael]]
|52
|
|-
|967
|[[User:GhskarippoorKrishna Nanda|GhskarippoorKrishna Nanda]]
|52
|
|-
|968
|[[User:Sumesh0909പ്രീതി|Sumesh0909പ്രീതി]]
|52
|
|-
|969
|[[User:SachundaMatiia|SachundaMatiia]]
|52
|
|-
|970
|[[User:അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി|അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി]]
|[[User:Dumdum|Dumdum]]
|52
|
|-
|971
|[[User:RakeshnambooSamsameer|RakeshnambooSamsameer]]
|52
|
|-
|972
|[[User:Jayakrishna ramanpillai|Jayakrishna ramanpillai]]
|[[User:Pkachary|Pkachary]]
|52
|
|-
|973
|[[User:IjasaslamThusharavinesh|IjasaslamThusharavinesh]]
|52
|
|-
|974
|[[User:Ashwin147Ghskarippoor|Ashwin147Ghskarippoor]]
|52
|
|-
|975
|[[User:BoldrinmichaelSumesh0909|BoldrinmichaelSumesh0909]]
|52
|
|-
|976
|[[User:KrajMsyamlal|KrajMsyamlal]]
|51
|
|-
|977
|[[User:Sinud3Jomyjosepala2|Sinud3Jomyjosepala2]]
|51
|
|-
|978
|[[User:KondottySultanMunanas|KondottySultanMunanas]]
|51
|
|-
|979
|[[User:സുജയ് വി|സുജയ് വി]]
|[[User:Muthukurussi|Muthukurussi]]
|51
|
|-
|980
|[[User:Sanya3Suneesh C|Sanya3Suneesh C]]
|51
|
|-
|981
|[[User:ValsalaElambassery|ValsalaElambassery]]
|51
|
|-
|982
|[[User:Jinesh.ptbKraj|Jinesh.ptbKraj]]
|51
|
|-
|983
|[[User:MalarzBOTSinud3|MalarzBOTSinud3]]
|51
|
|-
|984
|[[User:Suneesh CKondottySultan|Suneesh CKondottySultan]]
|51
|
|-
|985
|[[User:ElambasseryMuthukurussi|ElambasseryMuthukurussi]]
|51
|
|-
|986
|[[User:MsyamlalSanya3|MsyamlalSanya3]]
|51
|
|-
|987
|[[User:Jomyjosepala2Valsala|Jomyjosepala2Valsala]]
|51
|
|-
|988
|[[User:MunanasJinesh.ptb|MunanasJinesh.ptb]]
|51
|
|-
|989
|[[User:MalarzBOT|MalarzBOT]]
|[[User:സുജയ് വി|സുജയ് വി]]
|51
|
|-
|990
|[[User:PranavSyam V Rcherai|Pranav VSyam Rcherai]]
|50
|
|-
|991
|[[User:AtuduMSBOT|AtuduMSBOT]]
|50
|
|-
|992
|[[User:SajeerkanhirodeJayarathina|SajeerkanhirodeJayarathina]]
|50
|
|-
|993
|[[User:Hariprasad vkZeal4linux|Hariprasad vkZeal4linux]]
|50
|
|-
|994
|[[User:SarafvpzRevikumarvasu|SarafvpzRevikumarvasu]]
|50
|
|-
|995
|[[User:Syam cheraiSaleemperumukku|Syam cheraiSaleemperumukku]]
|50
|
|-
|996
|[[User:MSBOTNjardarBot|MSBOTNjardarBot]]
|50
|
|-
|997
|[[User:JayarathinaPranav V R|JayarathinaPranav V R]]
|50
|
|-
|998
|[[User:Zeal4linuxAtudu|Zeal4linuxAtudu]]
|50
|
|-
|999
|[[User:RevikumarvasuSajeerkanhirode|RevikumarvasuSajeerkanhirode]]
|50
|
|-
|1000
|[[User:SaleemperumukkuHariprasad vk|SaleemperumukkuHariprasad vk]]
|50
|
6,097

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3437990" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്