"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1–1000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|1
|[[User:സ്വാഗതസംഘം|സ്വാഗതസംഘം]]
|103,260278
|
|-
|3
|[[User:Rojypala|Rojypala]]
|77,339357
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|5
|[[User:Meenakshi nandhini|Meenakshi nandhini]]
|72,392451
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|11
|[[User:Malikaveedu|Malikaveedu]]
|36,910912
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|15
|[[User:Fotokannan|Fotokannan]]
|30,778790
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|16
|[[User:Kiran Gopi|Kiran Gopi]]
|30,355368
|ചെക്ക് യൂസർ, സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|26
|[[User:ShajiA|ShajiA]]
|23,897903
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|27
|[[User:Vinayaraj|Vinayaraj]]
|22,211213
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|33
|[[User:Ranjithsiji|Ranjithsiji]]
|16,831850
|ബ്യൂറോക്രാറ്റ്, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|43
|[[User:Vijayanrajapuram|Vijayanrajapuram]]
|13,246266
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|49
|[[User:MediaWiki message delivery|MediaWiki message delivery]]
|10,653658
|യന്ത്രം
|-
|55
|[[User:Irshadpp|Irshadpp]]
|9,885896
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|57
|[[User:Vicharam|Vicharam]]
|9,427432
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|65
|[[User:Shijan Kaakkara|Shijan Kaakkara]]
|7,777783
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|73
|[[User:Sachin12345633|Sachin12345633]]
|6,984992
|autopatrolled
|-
|77
|[[User:CommonsDelinker|CommonsDelinker]]
|6,803805
|autopatrolled
|-
|92
|[[User:Adithyakbot|Adithyakbot]]
|5,790793
|യന്ത്രം
|-
|93
|[[User:Jkadavoor|Jkadavoor]]
|5,595599
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|94
|[[User:Adithyak1997|Adithyak1997]]
|5,531532
|സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|159
|[[User:Shagil Kannur|Shagil Kannur]]
|2,272274
|autopatrolled
|-
|171
|[[User:Ajeeshkumar4u|Ajeeshkumar4u]]
|1,895916
|autopatrolled
|-
|202
|[[User:Devasiajk|Devasiajk]]
|1,431433
|
|-
|-
|233
|[[User:Jadan.r.jaleel|Jadan.r.jaleel]]
|1,080086
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|234
|[[User:Abhilash raman|Abhilash raman]]
|1,083
|autopatrolled
|-
|234
|[[User:Jadan.r.jaleel|Jadan.r.jaleel]]
|1,080
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|235
|391
|[[User:Shino jacob koottanad|Shino jacob koottanad]]
|294295
|autopatrolled
|-
|-
|783
|[[User:AjingnathManojmachathi|AjingnathManojmachathi]]
|77
|
|-
|784
|[[User:Ajingnath|Ajingnath]]
|77
|
|-
|785
|[[User:Yanthran|Yanthran]]
|77
|യന്ത്രം
|-
|785786
|[[User:Designandpeople|Designandpeople]]
|77
|
|-
|786787
|[[User:Shajisn|Shajisn]]
|77
|
|-
|787788
|[[User:Srevalsan|Srevalsan]]
|76
|
|-
|788789
|[[User:Unni.0p|Unni.0p]]
|76
|
|-
|789790
|[[User:Adithyan p lal|Adithyan p lal]]
|76
|
|-
|790791
|[[User:Sajanmv|Sajanmv]]
|76
|
|-
|791792
|[[User:Viswajithg|Viswajithg]]
|75
|
|-
|792793
|[[User:Emmanueltj143|Emmanueltj143]]
|75
|
|-
|793794
|[[User:WikimediaNotifier|WikimediaNotifier]]
|75
|
|-
|794795
|[[User:Nabeelktd|Nabeelktd]]
|75
|
|-
|795796
|[[User:Seemadin|Seemadin]]
|75
|
|-
|796797
|[[User:Stepanaxis|Stepanaxis]]
|75
|
|-
|797798
|[[User:കുഴൂർ|കുഴൂർ]]
|75
|
|-
|798799
|[[User:BGerdemann (WMF)|BGerdemann (WMF)]]
|74
|
|-
|799800
|[[User:Anupa.anchor|Anupa.anchor]]
|74
|
|-
|800801
|[[User:Zamanak|Zamanak]]
|74
|
|-
|801802
|[[User:Iaminfo|Iaminfo]]
|74
|
|-
|802803
|[[User:LinsyDavis|LinsyDavis]]
|74
|
|-
|803804
|[[User:ShabeerMemunda|ShabeerMemunda]]
|74
|
|-
|804805
|[[User:Zainunoonu|Zainunoonu]]
|74
|
|-
|805806
|[[User:Ananthupsankar|Ananthupsankar]]
|74
|
|-
|806807
|[[User:WikiDreamer Bot|WikiDreamer Bot]]
|73
|യന്ത്രം
|-
|807808
|[[User:വെള്ളെഴുത്ത്|വെള്ളെഴുത്ത്]]
|73
|
|-
|808809
|[[User:Soumyan|Soumyan]]
|73
|
|-
|809810
|[[User:DannyS712|DannyS712]]
|73
|
|-
|810811
|[[User:Santhoshslpuram|Santhoshslpuram]]
|73
|
|-
|811812
|[[User:Sujith RS|Sujith RS]]
|72
|
|-
|812813
|[[User:Niranjana Prasannakumar|Niranjana Prasannakumar]]
|72
|
|-
|813814
|[[User:Santhoshnelson009|Santhoshnelson009]]
|72
|
|-
|814815
|[[User:Rajesh|Rajesh]]
|71
|
|-
|815816
|[[User:Jobyjohnkj|Jobyjohnkj]]
|71
|
|-
|816817
|[[User:Vkbmenon|Vkbmenon]]
|71
|
|-
|817818
|[[User:Jaktoms|Jaktoms]]
|71
|
|-
|818819
|[[User:Arun.punnathatta|Arun.punnathatta]]
|71
|
|-
|819820
|[[User:Naseeftdy|Naseeftdy]]
|71
|
|-
|820821
|[[User:Scorpionsurvey82|Scorpionsurvey82]]
|71
|
|-
|821822
|[[User:Essarpee1|Essarpee1]]
|71
|
|-
|822823
|[[User:Unnikrishnan.57|Unnikrishnan.57]]
|71
|
|-
|823824
|[[User:Mithunrajkeekkamkot|Mithunrajkeekkamkot]]
|71
|
|-
|824825
|[[User:Haradev|Haradev]]
|71
|
|-
|825826
|[[User:Martin Urbanec|Martin Urbanec]]
|71
|
|-
|826827
|[[User:Salamparalikkunnu|Salamparalikkunnu]]
|71
|
|-
|827828
|[[User:EVERGREEN for Ever Green|EVERGREEN for Ever Green]]
|70
|
|-
|828829
|[[User:Kvmohankumar|Kvmohankumar]]
|70
|
|-
|829830
|[[User:Gphilip|Gphilip]]
|70
|
|-
|830831
|[[User:Stryn|Stryn]]
|70
|
|-
|831832
|[[User:Shafi koyamma|Shafi koyamma]]
|70
|
|-
|832833
|[[User:Sushen|Sushen]]
|69
|
|-
|833834
|[[User:Wutsje|Wutsje]]
|69
|
|-
|834835
|[[User:Momin|Momin]]
|69
|
|-
|835836
|[[User:Courcelles|Courcelles]]
|69
|
|-
|836837
|[[User:RadiX|RadiX]]
|69
|
|-
|837838
|[[User:Kpharshan|Kpharshan]]
|69
|
|-
|838839
|[[User:Tokugen Numataka|Tokugen Numataka]]
|69
|
|-
|839840
|[[User:Nayibem|Nayibem]]
|68
|
|-
|840841
|[[User:Vishnuprasads.667|Vishnuprasads.667]]
|68
|
|-
|841842
|[[User:Remotom|Remotom]]
|68
|
|-
|842843
|[[User:Rohitsv9|Rohitsv9]]
|68
|
|-
|843844
|[[User:Shafeeq Thamarassery|Shafeeq Thamarassery]]
|68
|
|-
|844845
|[[User:Vimal0212|Vimal0212]]
|67
|
|-
|845
|[[User:Thamanu|Thamanu]]
|67
|
|-
|846
|[[User:SodacanNjansandeep|SodacanNjansandeep]]
|67
|
|-
|847
|[[User:Gokucherai12Thamanu|Gokucherai12Thamanu]]
|67
|
|-
|848
|[[User:NithvarmaSodacan|NithvarmaSodacan]]
|67
|
|-
|849
|[[User:UniceGokucherai12|UniceGokucherai12]]
|67
|
|-
|850
|[[User:Robert roy paivaNithvarma|Robert roy paivaNithvarma]]
|67
|
|-
|851
|[[User:PuttumKadalayumUnice|PuttumKadalayumUnice]]
|6667
|
|-
|852
|[[User:DrRobert Ajayroy Balachandranpaiva|DrRobert Ajayroy Balachandranpaiva]]
|6667
|
|-
|853
|[[User:ThaslimatlkPuttumKadalayum|ThaslimatlkPuttumKadalayum]]
|66
|
|-
|854
|[[User:PeterDr KurisinkalAjay Balachandran|PeterDr Ajay KurisinkalBalachandran]]
|66
|
|-
|859
|[[User:ManojmachathiNaisamkp|ManojmachathiNaisamkp]]
|66
|
|-
|860
|[[User:NaisamkpThaslimatlk|NaisamkpThaslimatlk]]
|66
|
|-
|861
|[[User:KaripparasunilPeter Kurisinkal|KaripparasunilPeter Kurisinkal]]
|6566
|
|-
|862
|[[User:MirshadkShahicm|MirshadkShahicm]]
|65
|
|-
|863
|[[User:HamidkvrKaripparasunil|HamidkvrKaripparasunil]]
|65
|
|-
|864
|[[User:Mirshadk|Mirshadk]]
|[[User:നന്ദകുമാർ എസ് ആർ|നന്ദകുമാർ എസ് ആർ]]
|65
|
|-
|865
|[[User:ShahicmHamidkvr|ShahicmHamidkvr]]
|65
|
|-
|866
|[[User:നന്ദകുമാർ എസ് ആർ|നന്ദകുമാർ എസ് ആർ]]
|[[User:Epic7joe|Epic7joe]]
|6465
|
|-
|867
|[[User:Benhur baijuDeepujoseph|Benhur baijuDeepujoseph]]
|64
|
|-
|868
|[[User:AnoopanBot|AnoopanBot]]
|[[User:ഹരികൃഷ്ണൻ എം എം|ഹരികൃഷ്ണൻ എം എം]]
|64
|യന്ത്രം
|
|-
|869
|[[User:DeepujosephRovine|DeepujosephRovine]]
|64
|
|-
|870
|[[User:AnoopanBotEpic7joe|AnoopanBotEpic7joe]]
|64
|
|യന്ത്രം
|-
|871
|[[User:RovineBenhur baiju|RovineBenhur baiju]]
|64
|
|-
|872
|[[User:ഹരികൃഷ്ണൻ എം എം|ഹരികൃഷ്ണൻ എം എം]]
|[[User:Marcus Cyron|Marcus Cyron]]
|6364
|
|-
|873
|[[User:AjeshRakeshwarier|AjeshRakeshwarier]]
|63
|
|-
|874
|[[User:PADAPPARAMBAPadmanabhanunnips|PADAPPARAMBAPadmanabhanunnips]]
|63
|
|-
|875
|[[User:Faolin42Akmal Hashim Kapat|Faolin42Akmal Hashim Kapat]]
|63
|
|-
|876
|[[User:Nellickal nurserySarathajky|Nellickal nurserySarathajky]]
|63
|
|-
|877
|[[User:AnvarNellickal Kunhunursery|AnvarNellickal Kunhunursery]]
|63
|
|-
|878
|[[User:RakeshwarierAnvar Kunhu|RakeshwarierAnvar Kunhu]]
|63
|
|-
|879
|[[User:PadmanabhanunnipsMarcus Cyron|PadmanabhanunnipsMarcus Cyron]]
|63
|
|-
|880
|[[User:Akmal Hashim KapatAjesh|Akmal Hashim KapatAjesh]]
|63
|
|-
|881
|[[User:SarathajkyPADAPPARAMBA|SarathajkyPADAPPARAMBA]]
|63
|
|-
|882
|[[User:SubinsebastienFaolin42|SubinsebastienFaolin42]]
|6263
|
|-
|883
|[[User:Deepakmj1989Vinu raj|Deepakmj1989Vinu raj]]
|62
|
|-
|884
|[[User:HARISRI PUBLICATIONSJayan.thanal|HARISRI PUBLICATIONSJayan.thanal]]
|62
|
|-
|885
|[[User:SouravShibu malayalijacob|SouravShibu malayalijacob]]
|62
|
|-
|886
|[[User:DeepubalanVinilaisf|DeepubalanVinilaisf]]
|62
|
|-
|887
|[[User:KilayilafsalSubinsebastien|KilayilafsalSubinsebastien]]
|62
|
|-
|888
|[[User:Vinu rajDeepakmj1989|Vinu rajDeepakmj1989]]
|62
|
|-
|889
|[[User:Jayan.thanalHARISRI PUBLICATIONS|Jayan.thanalHARISRI PUBLICATIONS]]
|62
|
|-
|890
|[[User:ShibuSourav jacobmalayali|ShibuSourav jacobmalayali]]
|62
|
|-
|891
|[[User:VinilaisfDeepubalan|VinilaisfDeepubalan]]
|62
|
|-
|892
|[[User:DAISY SEBASTIANKilayilafsal|DAISY SEBASTIANKilayilafsal]]
|62
|
|-
|893
|[[User:AmalDAISY sudarsanan pSEBASTIAN|Amal sudarsananDAISY pSEBASTIAN]]
|6162
|
|-
|894
|[[User:NjansandeepAmal sudarsanan p|NjansandeepAmal sudarsanan p]]
|61
|
|-
|895
|[[User:MagneflSaj2009|MagneflSaj2009]]
|61
|
|-
|896
|[[User:AdhithyanParottaBeefFry|AdhithyanParottaBeefFry]]
|61
|
|-
|897
|[[User:Malavika CofMagnefl|Malavika CofMagnefl]]
|61
|
|-
|898
|[[User:Saj2009Adhithyan|Saj2009Adhithyan]]
|61
|
|-
|899
|[[User:ParottaBeefFryMalavika Cof|ParottaBeefFryMalavika Cof]]
|61
|
|-
|900
|[[User:NsreekumarPADEEP KUMAR (SHAJI)|NsreekumarPADEEP KUMAR (SHAJI)]]
|60
|
|-
|901
|[[User:മിയമിയBabel AutoCreate|മിയമിയBabel AutoCreate]]
|60
|
|-
|902
|[[User:RizkuwaitNihal Neerrad S|RizkuwaitNihal Neerrad S]]
|60
|
|-
|903
|[[User:BoccaroNsreekumar|BoccaroNsreekumar]]
|60
|
|-
|904
|[[User:Nihal Neerrad Sമിയമിയ|Nihal Neerrad Sമിയമിയ]]
|60
|
|-
|905
|[[User:PADEEP KUMAR (SHAJI)Rizkuwait|PADEEP KUMAR (SHAJI)Rizkuwait]]
|60
|
|-
|906
|[[User:Babel AutoCreateBoccaro|Babel AutoCreateBoccaro]]
|60
|
|-
|907
|[[User:Devanshi|Devanshi]]
|[[User:മുഈനുദ്ധീൻ|മുഈനുദ്ധീൻ]]
|59
|
|-
|908
|[[User:Ashasathees|Ashasathees]]
|[[User:Hassan thevalakkara kollam|Hassan thevalakkara kollam]]
|59
|
|-
|909
|[[User:DevanshiBijujosephe|DevanshiBijujosephe]]
|59
|
|-
|910
|[[User:AshasatheesNicolas 007|AshasatheesNicolas 007]]
|59
|
|-
|911
|[[User:BijujosepheAlthafmghouse|BijujosepheAlthafmghouse]]
|59
|
|-
|912
|[[User:മുഈനുദ്ധീൻ|മുഈനുദ്ധീൻ]]
|[[User:Nicolas 007|Nicolas 007]]
|59
|
|-
|913
|[[User:Hassan thevalakkara kollam|Hassan thevalakkara kollam]]
|[[User:Althafmghouse|Althafmghouse]]
|59
|
|-
|914
|[[User:Sunil~mlwikiAboobackeramani|Sunil~mlwikiAboobackeramani]]
|58
|
|-
|915
|[[User:VC1975Wieralee|VC1975Wieralee]]
|58
|
|-
|916
|[[User:BroadbotKrish56|BroadbotKrish56]]
|58
|
|-
|917
|[[User:Hoo manSunil~mlwiki|Hoo manSunil~mlwiki]]
|58
|
|-
|918
|[[User:Ilaveyil riswanVC1975|Ilaveyil riswanVC1975]]
|58
|
|-
|919
|[[User:AboobackeramaniBroadbot|AboobackeramaniBroadbot]]
|58
|
|-
|920
|[[User:WieraleeHoo man|WieraleeHoo man]]
|58
|
|-
|921
|[[User:Krish56Ilaveyil riswan|Krish56Ilaveyil riswan]]
|58
|
|-
|923
|[[User:BharathnetIndielov|BharathnetIndielov]]
|57
|
|-
|924
|[[User:GramamBharathnet|GramamBharathnet]]
|57
|
|-
|925
|[[User:MoengGramam|MoengGramam]]
|57
|
|-
|926
|[[User:SverigekillenMoeng|SverigekillenMoeng]]
|57
|
|-
|927
|[[User:Critic007Sverigekillen|Critic007Sverigekillen]]
|57
|
|-
|928
|[[User:RakheshthayyurCritic007|RakheshthayyurCritic007]]
|57
|
|-
|929
|[[User:Orbot1Rakheshthayyur|Orbot1Rakheshthayyur]]
|57
|
|യന്ത്രം
|-
|930
|[[User:AdithsOrbot1|AdithsOrbot1]]
|57
|യന്ത്രം
|
|-
|931
|[[User:IndielovAdiths|IndielovAdiths]]
|57
|
|-
|932
|[[User:Bharath chandAthulvis|Bharath chandAthulvis]]
|56
|
|-
|933
|[[User:AthulvisSantops|AthulvisSantops]]
|56
|
|-
|934
|[[User:SantopsBharath chand|SantopsBharath chand]]
|56
|
|-
|935
|[[User:PravsSreedwishkjagan|PravsSreedwishkjagan]]
|55
|
|-
|936
|[[User:PurodhaMumtaz muhammed|PurodhaMumtaz muhammed]]
|55
|
|-
|937
|[[User:DrnazeerAnoopqtr123|DrnazeerAnoopqtr123]]
|55
|
|-
|938
|[[User:PradeepvkrishnaPravs|PradeepvkrishnaPravs]]
|55
|
|-
|939
|[[User:97vineethPurodha|97vineethPurodha]]
|55
|
|-
|940
|[[User:SreedwishkjaganDrnazeer|SreedwishkjaganDrnazeer]]
|55
|
|-
|941
|[[User:Mumtaz muhammedPradeepvkrishna|Mumtaz muhammedPradeepvkrishna]]
|55
|
|-
|942
|[[User:Anoopqtr12397vineeth|Anoopqtr12397vineeth]]
|55
|
|-
|943
|[[User:RacconishRjchandran|RacconishRjchandran]]
|54
|
|-
|944
|[[User:Tanya.kurianDileepKS69|Tanya.kurianDileepKS69]]
|54
|
|-
|945
|[[User:LittleKites-18017Hari Shree|LittleKites-18017Hari Shree]]
|54
|
|-
|946
|[[User:RjchandranSidhardhRamesh|RjchandranSidhardhRamesh]]
|54
|
|-
|947
|[[User:DileepKS69Tanya.kurian|DileepKS69Tanya.kurian]]
|54
|
|-
|948
|[[User:Hari ShreeLittleKites-18017|Hari ShreeLittleKites-18017]]
|54
|
|-
|949
|[[User:SidhardhRameshRacconish|SidhardhRameshRacconish]]
|54
|
|-
|950
|[[User:Arunkr6MPF|Arunkr6MPF]]
|53
|
|-
|951
|[[User:Keral8Stephinmathewc|Keral8Stephinmathewc]]
|53
|
|-
|952
|[[User:JomeshMalayalamWriter|JomeshMalayalamWriter]]
|53
|
|-
|953
|[[User:RahulArunkr6|RahulArunkr6]]
|53
|
|-
|954
|[[User:K7LKeral8|K7LKeral8]]
|53
|
|-
|955
|[[User:HarikovilakamJomesh|HarikovilakamJomesh]]
|53
|
|-
|956
|[[User:MPFRahul|MPFRahul]]
|53
|
|-
|957
|[[User:StephinmathewcK7L|StephinmathewcK7L]]
|53
|
|-
|958
|[[User:MalayalamWriterHarikovilakam|MalayalamWriterHarikovilakam]]
|53
|
|-
|960
|[[User:SachundaKrishna Nanda|SachundaKrishna Nanda]]
|52
|
|-
|961
|[[User:Dumdumപ്രീതി|Dumdumപ്രീതി]]
|52
|
|-
|962
|[[User:RakeshnambooMatiia|RakeshnambooMatiia]]
|52
|
|-
|963
|[[User:അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി|അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി]]
|[[User:Pkachary|Pkachary]]
|52
|
|-
|964
|[[User:IjasaslamSamsameer|IjasaslamSamsameer]]
|52
|
|-
|965
|[[User:Jayakrishna ramanpillai|Jayakrishna ramanpillai]]
|[[User:Ashwin147|Ashwin147]]
|52
|
|-
|966
|[[User:BoldrinmichaelThusharavinesh|BoldrinmichaelThusharavinesh]]
|52
|
|-
|967
|[[User:Krishna NandaGhskarippoor|Krishna NandaGhskarippoor]]
|52
|
|-
|968
|[[User:പ്രീതിSumesh0909|പ്രീതിSumesh0909]]
|52
|
|-
|969
|[[User:MatiiaSachunda|MatiiaSachunda]]
|52
|
|-
|970
|[[User:ThamanuDumdum|ThamanuDumdum]]
|[[User:അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി|അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി]]
|52
|
|-
|971
|[[User:SamsameerRakeshnamboo|SamsameerRakeshnamboo]]
|52
|
|-
|972
|[[User:Pkachary|Pkachary]]
|[[User:Jayakrishna ramanpillai|Jayakrishna ramanpillai]]
|52
|
|-
|973
|[[User:ThusharavineshIjasaslam|ThusharavineshIjasaslam]]
|52
|
|-
|974
|[[User:GhskarippoorAshwin147|GhskarippoorAshwin147]]
|52
|
|-
|975
|[[User:Sumesh0909Boldrinmichael|Sumesh0909Boldrinmichael]]
|52
|
|-
|976
|[[User:MsyamlalKraj|MsyamlalKraj]]
|51
|
|-
|977
|[[User:Jomyjosepala2Sinud3|Jomyjosepala2Sinud3]]
|51
|
|-
|978
|[[User:MunanasKondottySultan|MunanasKondottySultan]]
|51
|
|-
|979
|[[User:Muthukurussi|Muthukurussi]]
|[[User:സുജയ് വി|സുജയ് വി]]
|51
|
|-
|980
|[[User:Suneesh CSanya3|Suneesh CSanya3]]
|51
|
|-
|981
|[[User:ElambasseryValsala|ElambasseryValsala]]
|51
|
|-
|982
|[[User:KrajJinesh.ptb|KrajJinesh.ptb]]
|51
|
|-
|983
|[[User:Sinud3MalarzBOT|Sinud3MalarzBOT]]
|51
|
|-
|984
|[[User:KondottySultanSuneesh C|KondottySultanSuneesh C]]
|51
|
|-
|985
|[[User:MuthukurussiElambassery|MuthukurussiElambassery]]
|51
|
|-
|986
|[[User:Sanya3Msyamlal|Sanya3Msyamlal]]
|51
|
|-
|987
|[[User:ValsalaJomyjosepala2|ValsalaJomyjosepala2]]
|51
|
|-
|988
|[[User:Jinesh.ptbMunanas|Jinesh.ptbMunanas]]
|51
|
|-
|989
|[[User:സുജയ് വി|സുജയ് വി]]
|[[User:MalarzBOT|MalarzBOT]]
|51
|
|-
|990
|[[User:SyamPranav cheraiV R|SyamPranav V cheraiR]]
|50
|
|-
|991
|[[User:MSBOTAtudu|MSBOTAtudu]]
|50
|
|-
|992
|[[User:JayarathinaSajeerkanhirode|JayarathinaSajeerkanhirode]]
|50
|
|-
|993
|[[User:Zeal4linuxHariprasad vk|Zeal4linuxHariprasad vk]]
|50
|
|-
|994
|[[User:RevikumarvasuSarafvpz|RevikumarvasuSarafvpz]]
|50
|
|-
|995
|[[User:SaleemperumukkuSyam cherai|SaleemperumukkuSyam cherai]]
|50
|
|-
|996
|[[User:NjardarBotMSBOT|NjardarBotMSBOT]]
|50
|
|-
|997
|[[User:Pranav V RJayarathina|Pranav V RJayarathina]]
|50
|
|-
|998
|[[User:AtuduZeal4linux|AtuduZeal4linux]]
|50
|
|-
|999
|[[User:SajeerkanhirodeRevikumarvasu|SajeerkanhirodeRevikumarvasu]]
|50
|
|-
|1000
|[[User:Hariprasad vkSaleemperumukku|Hariprasad vkSaleemperumukku]]
|50
|
6,097

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3437591" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്