"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1001–2000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|-
|1707
|[[User:Arunmr bharathPaanavalli|Arunmr bharathPaanavalli]]
|23
|
|-
|1708
|[[User:Arunmr bharath|Arunmr bharath]]
|23
|
|-
|1709
|[[User:അർപ്പൺ|അർപ്പൺ]]
|22
|
|-
|1710
|1709
|[[User:Zeeshankm|Zeeshankm]]
|22
|
|-
|1711
|1710
|[[User:Sarath nedumangad|Sarath nedumangad]]
|22
|
|-
|1712
|1711
|[[User:Afsalkilayil|Afsalkilayil]]
|22
|
|-
|1713
|1712
|[[User:Masum Ibn Musa|Masum Ibn Musa]]
|22
|
|-
|1714
|1713
|[[User:Navas Puthanazhi|Navas Puthanazhi]]
|22
|
|-
|1715
|1714
|[[User:Arjunkarappayil|Arjunkarappayil]]
|22
|
|-
|1716
|1715
|[[User:Moralmedia|Moralmedia]]
|22
|
|-
|1717
|1716
|[[User:Binusasidharan|Binusasidharan]]
|22
|
|-
|1718
|1717
|[[User:Zudhiz|Zudhiz]]
|22
|
|-
|1719
|1718
|[[User:Fakrudeen Bava|Fakrudeen Bava]]
|22
|
|-
|1720
|1719
|[[User:THOMAS LINET|THOMAS LINET]]
|22
|
|-
|1721
|1720
|[[User:Dhipujoy|Dhipujoy]]
|22
|
|-
|1722
|1721
|[[User:BIDHUN BNK|BIDHUN BNK]]
|22
|
|-
|1723
|1722
|[[User:Sandesh9822|Sandesh9822]]
|22
|
|-
|1724
|1723
|[[User:Nirmal Mpm|Nirmal Mpm]]
|22
|
|-
|1725
|1724
|[[User:Drbsbinu|Drbsbinu]]
|22
|
|-
|1726
|1725
|[[User:Sanil6626|Sanil6626]]
|22
|
|-
|1727
|1726
|[[User:ShafiKotayil|ShafiKotayil]]
|22
|
|-
|1728
|1727
|[[User:Rajmohankumar|Rajmohankumar]]
|22
|
|-
|1729
|1728
|[[User:Abduvallappuzha|Abduvallappuzha]]
|22
|
|-
|1730
|1729
|[[User:Shinysajan|Shinysajan]]
|22
|
|-
|1731
|1730
|[[User:JasminBabu|JasminBabu]]
|22
|
|-
|1732
|1731
|[[User:Khurfanahdi|Khurfanahdi]]
|22
|
|-
|1733
|1732
|[[User:Apletters|Apletters]]
|22
|
|-
|1734
|1733
|[[User:Abhijanamwiki|Abhijanamwiki]]
|22
|
|-
|1735
|1734
|[[User:Sanucholayil|Sanucholayil]]
|22
|
|-
|1736
|1735
|[[User:Pjvaidyan|Pjvaidyan]]
|22
|
|-
|1737
|1736
|[[User:Vanished user 24kwjf10h32h|Vanished user 24kwjf10h32h]]
|22
|
|-
|1738
|1737
|[[User:Nambiarmpc|Nambiarmpc]]
|22
|
|-
|1739
|1738
|[[User:Jasim|Jasim]]
|22
|
|-
|1740
|1739
|[[User:Namithavk|Namithavk]]
|22
|
|-
|1741
|1740
|[[User:Sankar shr|Sankar shr]]
|22
|
|-
|1742
|1741
|[[User:Bajpan|Bajpan]]
|22
|
|-
|1743
|1742
|[[User:Kaldari|Kaldari]]
|22
|
|-
|1744
|1743
|[[User:Khader patteppadam|Khader patteppadam]]
|22
|
|-
|1745
|1744
|[[User:Irshadkadayil|Irshadkadayil]]
|22
|
|-
|1746
|1745
|[[User:INeverCry|INeverCry]]
|22
|
|-
|1747
|1746
|[[User:Mardus|Mardus]]
|22
|
|-
|1748
|1747
|[[User:Subisasankan|Subisasankan]]
|22
|
|-
|1749
|1748
|[[User:Casablanca film corner|Casablanca film corner]]
|22
|
|-
|1750
|1749
|[[User:Salihmcs|Salihmcs]]
|22
|
|-
|1751
|1750
|[[User:Rajvardhanmehra|Rajvardhanmehra]]
|22
|
|-
|1752
|1751
|[[User:Muhammedd ansar|Muhammedd ansar]]
|22
|
|-
|1753
|1752
|[[User:Honeyintruder888|Honeyintruder888]]
|22
|
|-
|1754
|1753
|[[User:Md. Golam Mukit Khan|Md. Golam Mukit Khan]]
|22
|
|-
|1755
|1754
|[[User:Akhil Raj S Kadakkal|Akhil Raj S Kadakkal]]
|22
|
|-
|1756
|1755
|[[User:Bharathigwthm|Bharathigwthm]]
|22
|
|-
|1757
|1756
|[[User:Mechangkara|Mechangkara]]
|22
|
|-
|1758
|1757
|[[User:Josedathil|Josedathil]]
|22
|
|-
|1759
|1758
|[[User:Tottu777|Tottu777]]
|21
|
|-
|1760
|1759
|[[User:Lithkizhunna|Lithkizhunna]]
|21
|
|-
|1761
|1760
|[[User:തിരുവണ്ണൂർ സുധീഷ്|തിരുവണ്ണൂർ സുധീഷ്]]
|21
|
|-
|1762
|1761
|[[User:Akhilpantony|Akhilpantony]]
|21
|
|-
|1763
|1762
|[[User:Madurima|Madurima]]
|21
|
|-
|1764
|1763
|[[User:തിരഞ്ഞെടുപ്പ്|തിരഞ്ഞെടുപ്പ്]]
|21
|
|-
|1765
|1764
|[[User:Faisu omr|Faisu omr]]
|21
|
|-
|1766
|1765
|[[User:Ainz Ooal Gown|Ainz Ooal Gown]]
|21
|
|-
|1767
|1766
|[[User:സുനി ജോസഫ്|സുനി ജോസഫ്]]
|21
|
|-
|1768
|1767
|[[User:Vilho-Veli|Vilho-Veli]]
|21
|
|-
|1769
|1768
|[[User:Arunwebber|Arunwebber]]
|21
|
|-
|1770
|1769
|[[User:MESMERINE|MESMERINE]]
|21
|
|-
|1771
|1770
|[[User:ഭാഗ്യശ്രീ|ഭാഗ്യശ്രീ]]
|21
|
|-
|1772
|1771
|[[User:Prajaneeshp|Prajaneeshp]]
|21
|
|-
|1773
|1772
|[[User:Expertsleuth|Expertsleuth]]
|21
|
|-
|1774
|1773
|[[User:Prethish|Prethish]]
|21
|
|-
|1775
|1774
|[[User:Aldnonymous|Aldnonymous]]
|21
|
|-
|1776
|1775
|[[User:Rajeshkurisinkal|Rajeshkurisinkal]]
|21
|
|-
|1777
|1776
|[[User:Rajeshpanikkar|Rajeshpanikkar]]
|21
|
|-
|1778
|1777
|[[User:Vyasamuni|Vyasamuni]]
|21
|
|-
|1779
|1778
|[[User:Bukhari~mlwiki|Bukhari~mlwiki]]
|21
|
|-
|1780
|1779
|[[User:Akhil Ashok kp|Akhil Ashok kp]]
|21
|
|-
|1781
|1780
|[[User:Profpremrajpushpakaran|Profpremrajpushpakaran]]
|21
|
|-
|1782
|1781
|[[User:Minusarapaul|Minusarapaul]]
|21
|
|-
|1783
|1782
|[[User:Parvathy ashika|Parvathy ashika]]
|21
|
|-
|1784
|1783
|[[User:Thalassery|Thalassery]]
|21
|
|-
|1785
|1784
|[[User:Aneeshkumarcheklavar|Aneeshkumarcheklavar]]
|21
|
|-
|1786
|1785
|[[User:Aneeshcea|Aneeshcea]]
|21
|
|-
|1787
|1786
|[[User:Sahad033|Sahad033]]
|21
|
|-
|1788
|1787
|[[User:Lijo v j|Lijo v j]]
|21
|
|-
|1789
|1788
|[[User:QueerEcofeminist|QueerEcofeminist]]
|21
|
|-
|1790
|1789
|[[User:CP Jamaludheen|CP Jamaludheen]]
|21
|
|-
|1791
|1790
|[[User:Pukasa|Pukasa]]
|21
|
|-
|1792
|1791
|[[User:Mamatha N A|Mamatha N A]]
|21
|
|-
|1793
|1792
|[[User:Swalihchemmad|Swalihchemmad]]
|21
|
|-
|1794
|1793
|[[User:Athulya Ajith|Athulya Ajith]]
|21
|
|-
|1795
|1794
|[[User:Shreyasupadhya|Shreyasupadhya]]
|21
|
|-
|1796
|1795
|[[User:Raghu.kuttan~mlwiki|Raghu.kuttan~mlwiki]]
|21
|
|-
|1797
|1796
|[[User:Webmailnet|Webmailnet]]
|21
|
|-
|1798
|1797
|[[User:Padma George|Padma George]]
|21
|
|-
|1799
|1798
|[[User:Ashraf a a~mlwiki|Ashraf a a~mlwiki]]
|21
|
|-
|1800
|1799
|[[User:MF-Warburg|MF-Warburg]]
|21
|
|-
|1801
|1800
|[[User:വിക്കിമേസ്തിരി|വിക്കിമേസ്തിരി]]
|21
|
|-
|1802
|1801
|[[User:Payalam|Payalam]]
|21
|
|-
|1803
|1802
|[[User:Tlustulimu|Tlustulimu]]
|21
|
|-
|1804
|1803
|[[User:Sojo~mlwiki|Sojo~mlwiki]]
|21
|
|-
|1805
|1804
|[[User:Taketa|Taketa]]
|21
|
|-
|1806
|1805
|[[User:Sajeev2008|Sajeev2008]]
|21
|
|-
|1807
|1806
|[[User:Kanaser|Kanaser]]
|21
|
|-
|1808
|1807
|[[User:Kunnuvaram|Kunnuvaram]]
|21
|
|-
|1809
|1808
|[[User:സൂരജ്|സൂരജ്]]
|21
|
|-
|1810
|1809
|[[User:Kuttan.Thampuran|Kuttan.Thampuran]]
|21
|
|-
|1811
|1810
|[[User:MisterWiki|MisterWiki]]
|21
|
|-
|1812
|1811
|[[User:Rxy|Rxy]]
|21
|
|-
|1813
|1812
|[[User:Beniza|Beniza]]
|21
|
|-
|1814
|1813
|[[User:Soorajkenoth|Soorajkenoth]]
|21
|autopatrolled
|-
|1815
|1814
|[[User:Anandks007|Anandks007]]
|21
|
|-
|1816
|1815
|[[User:Septembermorgen|Septembermorgen]]
|21
|
|-
|1817
|1816
|[[User:Shani.malu|Shani.malu]]
|21
|
|-
|1818
|1817
|[[User:Satha|Satha]]
|21
|
|-
|1819
|1818
|[[User:Iste Praetor|Iste Praetor]]
|21
|
|-
|1820
|1819
|[[User:Bhagyap06|Bhagyap06]]
|21
|
|-
|1821
|1820
|[[User:Mh7kJ|Mh7kJ]]
|21
|
|-
|1822
|1821
|[[User:Thewine|Thewine]]
|21
|
|-
|1823
|1822
|[[User:Noushuezhur|Noushuezhur]]
|21
|
|-
|1824
|1823
|[[User:Narayananchedichery|Narayananchedichery]]
|21
|
|-
|1825
|1824
|[[User:Shelmy.Paulose|Shelmy.Paulose]]
|21
|
|-
|1826
|1825
|[[User:Érico|Érico]]
|21
|
|-
|1827
|1826
|[[User:Kirthu2012|Kirthu2012]]
|21
|
|-
|1828
|1827
|[[User:Cbjonson|Cbjonson]]
|21
|
|-
|1829
|1828
|[[User:Ramesh Kunnappully|Ramesh Kunnappully]]
|21
|
|-
|1830
|1829
|[[User:Thamarappalli|Thamarappalli]]
|20
|
|-
|1831
|1830
|[[User:Bhavana~mlwiki|Bhavana~mlwiki]]
|20
|
|-
|1832
|1831
|[[User:Vargenau|Vargenau]]
|20
|
|-
|1833
|1832
|[[User:Anijoseph|Anijoseph]]
|20
|
|-
|1834
|1833
|[[User:Paivakil|Paivakil]]
|20
|
|-
|1835
|1834
|[[User:Nipisiquit|Nipisiquit]]
|20
|
|-
|1836
|1835
|[[User:Mallu wiki|Mallu wiki]]
|20
|
|-
|1837
|1836
|[[User:Ejs-80|Ejs-80]]
|20
|
|-
|1838
|1837
|[[User:Ssaa08~mlwiki|Ssaa08~mlwiki]]
|20
|
|-
|1839
|1838
|[[User:Josephvk|Josephvk]]
|20
|
|-
|1840
|1839
|[[User:Tkpramodkumar|Tkpramodkumar]]
|20
|
|-
|1841
|1840
|[[User:Berthold Werner|Berthold Werner]]
|20
|
|-
|1842
|1841
|[[User:Bindusopanam|Bindusopanam]]
|20
|
|-
|1843
|1842
|[[User:Jovianeye|Jovianeye]]
|20
|
|-
|1844
|1843
|[[User:Jfblanc|Jfblanc]]
|20
|
|-
|1845
|1844
|[[User:Quentinv57|Quentinv57]]
|20
|
|-
|1846
|1845
|[[User:Anoopmsp|Anoopmsp]]
|20
|
|-
|1847
|1846
|[[User:Mlwikiblr3|Mlwikiblr3]]
|20
|
|-
|1848
|1847
|[[User:Muruganmes|Muruganmes]]
|20
|
|-
|1849
|1848
|[[User:Addihockey10|Addihockey10]]
|20
|
|-
|1850
|1849
|[[User:Mira12|Mira12]]
|20
|
|-
|1851
|1850
|[[User:Sreecanthr|Sreecanthr]]
|20
|
|-
|1852
|1851
|[[User:Kasirbot|Kasirbot]]
|20
|
|-
|1853
|1852
|[[User:Pradeepkumarpk51|Pradeepkumarpk51]]
|20
|
|-
|1854
|1853
|[[User:Swagath.orange|Swagath.orange]]
|20
|
|-
|1855
|1854
|[[User:Jadeertk|Jadeertk]]
|20
|
|-
|1856
|1855
|[[User:Avocato|Avocato]]
|20
|
|-
|1857
|1856
|[[User:Shakeermukkam|Shakeermukkam]]
|20
|
|-
|1858
|1857
|[[User:GEENO135|GEENO135]]
|20
|
|-
|1859
|1858
|[[User:Thamizhpparithi Maari|Thamizhpparithi Maari]]
|20
|
|-
|1860
|1859
|[[User:Shaji.tu|Shaji.tu]]
|20
|
|-
|1861
|1860
|[[User:Anju Habeeb|Anju Habeeb]]
|20
|
|-
|1862
|1861
|[[User:Anvar MK Kareparamb|Anvar MK Kareparamb]]
|20
|
|-
|1863
|1862
|[[User:Asifnas|Asifnas]]
|20
|
|-
|1864
|1863
|[[User:Dr m b manoj kerala|Dr m b manoj kerala]]
|20
|
|-
|1865
|1864
|[[User:Jinujohnt|Jinujohnt]]
|20
|
|-
|1866
|1865
|[[User:Adv vs joy|Adv vs joy]]
|20
|
|-
|1867
|1866
|[[User:Akhil C Prasad|Akhil C Prasad]]
|20
|
|-
|1868
|1867
|[[User:123VishnuOnline|123VishnuOnline]]
|20
|
|-
|1869
|1868
|[[User:Madmarar101512|Madmarar101512]]
|20
|
|-
|1870
|1869
|[[User:Navas perumbavoor|Navas perumbavoor]]
|20
|
|-
|1871
|1870
|[[User:Suryarijumon|Suryarijumon]]
|20
|
|-
|1872
|1871
|[[User:Anas engapuzha|Anas engapuzha]]
|20
|
|-
|1873
|1872
|[[User:Siya.sherif|Siya.sherif]]
|20
|
|-
|1874
|1873
|[[User:DP Raja|DP Raja]]
|20
|
|-
|1875
|1874
|[[User:Bijuraj rk|Bijuraj rk]]
|20
|
|-
|1876
|1875
|[[User:Samad150283|Samad150283]]
|20
|
|-
|1877
|1876
|[[User:Johnuniq|Johnuniq]]
|20
|
|-
|1878
|1877
|[[User:Pournami12|Pournami12]]
|20
|
|-
|1879
|1878
|[[User:Kiran U|Kiran U]]
|20
|
|-
|1880
|1879
|[[User:Sushaama|Sushaama]]
|20
|
|-
|1881
|1880
|[[User:Prathew|Prathew]]
|20
|
|-
|1882
|1881
|[[User:Antonet|Antonet]]
|20
|
|-
|1883
|1882
|[[User:Great Brightstar|Great Brightstar]]
|20
|
|-
|1884
|1883
|[[User:Saqafiwp|Saqafiwp]]
|20
|
|-
|1885
|1884
|[[User:Abhay K Vincent|Abhay K Vincent]]
|20
|
|-
|1886
|1885
|[[User:Abinbiju|Abinbiju]]
|20
|
|-
|1887
|1886
|[[User:Wikiforrevolution|Wikiforrevolution]]
|20
|
|-
|1888
|1887
|[[User:Pradeesh Abraham|Pradeesh Abraham]]
|20
|
|-
|1889
|1888
|[[User:HakanIST|HakanIST]]
|20
|
|-
|1890
|1889
|[[User:Princetvm|Princetvm]]
|20
|
|-
|1891
|1890
|[[User:Sivan kottiyoor|Sivan kottiyoor]]
|20
|
|-
|1892
|1891
|[[User:സുനിൽ ദേവ്|സുനിൽ ദേവ്]]
|20
|
|-
|1893
|1892
|[[User:Suyash.dwivedi|Suyash.dwivedi]]
|20
|
|-
|1894
|1893
|[[User:Meenunnii|Meenunnii]]
|20
|
|-
|1895
|1894
|[[User:Lijeeshpv|Lijeeshpv]]
|20
|
|-
|1896
|1895
|[[User:Vishnu Vichus|Vishnu Vichus]]
|20
|
|-
|1897
|1896
|[[User:Premjithchampad|Premjithchampad]]
|20
|
|-
|1898
|1897
|[[User:Satath pv|Satath pv]]
|20
|
|-
|1898
|[[User:Paanavalli|Paanavalli]]
|20
|
5,944

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3437264" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്