"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1–1000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|1
|[[User:സ്വാഗതസംഘം|സ്വാഗതസംഘം]]
|103,213260
|
|-
|2
|[[User:Vssun|Vssun]]
|82,149152
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|3
|[[User:Rojypala|Rojypala]]
|77,252339
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|5
|[[User:Meenakshi nandhini|Meenakshi nandhini]]
|72,326392
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|8
|[[User:Xqbot|Xqbot]]
|42,622626
|
|-
|15
|[[User:Fotokannan|Fotokannan]]
|30,752778
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|16
|[[User:Kiran Gopi|Kiran Gopi]]
|30,341355
|ചെക്ക് യൂസർ, സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|21
|[[User:Razimantv|Razimantv]]
|26,220230
|ചെക്ക് യൂസർ, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|27
|[[User:Vinayaraj|Vinayaraj]]
|22,206211
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|43
|[[User:Vijayanrajapuram|Vijayanrajapuram]]
|13,234246
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|55
|[[User:Irshadpp|Irshadpp]]
|9,851885
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|57
|[[User:Vicharam|Vicharam]]
|9,403427
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|61
|[[User:Akhiljaxxn|Akhiljaxxn]]
|8,677679
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|65
|[[User:Shijan Kaakkara|Shijan Kaakkara]]
|7,772777
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|73
|[[User:Sachin12345633|Sachin12345633]]
|6,981984
|autopatrolled
|-
|77
|[[User:CommonsDelinker|CommonsDelinker]]
|6,802803
|autopatrolled
|-
|89
|[[User:Zuhairali|Zuhairali]]
|6,129133
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|92
|[[User:Adithyakbot|Adithyakbot]]
|5,787790
|യന്ത്രം
|-
|93
|[[User:Jkadavoor|Jkadavoor]]
|5,593595
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|100
|[[User:Sreenandhini|Sreenandhini]]
|4,793815
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|104
|[[User:Shajiarikkad|Shajiarikkad]]
|4,631637
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|111
|[[User:Pradeep717|Pradeep717]]
|4,105108
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|159
|[[User:Shagil Kannur|Shagil Kannur]]
|2,257272
|autopatrolled
|-
|-
|171
|[[User:Ajeeshkumar4u|Ajeeshkumar4u]]
|1,884895
|autopatrolled
|-
|172
|[[User:Vaikoovery|Vaikoovery]]
|1,892
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|172
|[[User:Ajeeshkumar4u|Ajeeshkumar4u]]
|1,884
|autopatrolled
|-
|173
|181
|[[User:Ananth sk|Ananth sk]]
|1,740749
|autopatrolled
|-
|214
|[[User:Sanu N|Sanu N]]
|1,277287
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|-
|318
|[[User:ചെങ്കുട്ടുവൻ|ചെങ്കുട്ടുവൻ]]
|442
|autopatrolled
|-
|319
|[[User:Jacobnainan|Jacobnainan]]
|441
|
|-
|319320
|[[User:Kalesh|Kalesh]]
|437
|
|-
|320321
|[[User:Diegovishnu|Diegovishnu]]
|436
|
|-
|321322
|[[User:റിൻഗോൾ22|റിൻഗോൾ22]]
|436
|autopatrolled
|-
|322
|[[User:ചെങ്കുട്ടുവൻ|ചെങ്കുട്ടുവൻ]]
|435
|autopatrolled
|-
|-
|361
|[[User:Santhosh.thottingal|Santhosh.thottingal]]
|343
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|362
|[[User:Vtbijoy|Vtbijoy]]
|343
|
|-
|362363
|[[User:Ansaraziz82|Ansaraziz82]]
|343
|
|-
|363364
|[[User:Chiyami|Chiyami]]
|342
|autopatrolled
|-
|364
|[[User:Santhosh.thottingal|Santhosh.thottingal]]
|340
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|365
|-
|391
|[[User:WOPRShino jacob koottanad|WOPRShino jacob koottanad]]
|292294
|autopatrolled
|
|-
|392
|[[User:Shino jacob koottanadWOPR|Shino jacob koottanadWOPR]]
|292
|
|autopatrolled
|-
|393
|730
|[[User:Shaheed Hemukalani|Shaheed Hemukalani]]
|8687
|
|-
|-
|756
|[[User:AmalnaharJaisuvyas|AmalnaharJaisuvyas]]
|82
|
|-
|757
|[[User:LavalsalAmalnahar|LavalsalAmalnahar]]
|82
|
|-
|758
|[[User:Lavalsal|Lavalsal]]
|[[User:മീര എം പി|മീര എം പി]]
|82
|
|-
|759
|[[User:മീര എം പി|മീര എം പി]]
|[[User:SindhuJose|SindhuJose]]
|82
|
|-
|760
|[[User:ശ്രീബിൻSindhuJose|ശ്രീബിൻSindhuJose]]
|82
|
|-
|761
|[[User:ശ്രീബിൻ|ശ്രീബിൻ]]
|82
|
|-
|762
|[[User:Vknizar|Vknizar]]
|81
|
|-
|762763
|[[User:Jithinsamgeorge|Jithinsamgeorge]]
|81
|
|-
|763764
|[[User:Manojps|Manojps]]
|80
|റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|764765
|[[User:Chempoth|Chempoth]]
|80
|
|-
|765766
|[[User:Billinghurst|Billinghurst]]
|80
|
|-
|766767
|[[User:Flyingdreams|Flyingdreams]]
|80
|
|-
|767768
|[[User:Milenioscuro|Milenioscuro]]
|80
|
|-
|768769
|[[User:Ayathanalok|Ayathanalok]]
|80
|
|-
|769770
|[[User:Hamnashafeer|Hamnashafeer]]
|80
|
|-
|770771
|[[User:Thadathil|Thadathil]]
|80
|
|-
|771772
|[[User:മനുഏളപ്പില|മനുഏളപ്പില]]
|80
|
|-
|772773
|[[User:Hagennos|Hagennos]]
|80
|
|-
|773774
|[[User:VishnuSR01|VishnuSR01]]
|79
|
|-
|774775
|[[User:7niju7|7niju7]]
|79
|
|-
|775776
|[[User:Kingjones1985|Kingjones1985]]
|79
|
|-
|776777
|[[User:Shinilvm|Shinilvm]]
|79
|
|-
|777778
|[[User:Kottottikkaran|Kottottikkaran]]
|79
|
|-
|778779
|[[User:Mohanantirur|Mohanantirur]]
|78
|
|-
|779780
|[[User:DEagleBot|DEagleBot]]
|78
|യന്ത്രം
|-
|780781
|[[User:Party1967|Party1967]]
|78
|
|-
|781782
|[[User:Ramkumar Kalyani|Ramkumar Kalyani]]
|77
|
|-
|782783
|[[User:Ajingnath|Ajingnath]]
|77
|
|-
|783784
|[[User:Yanthran|Yanthran]]
|77
|യന്ത്രം
|-
|784785
|[[User:Designandpeople|Designandpeople]]
|77
|
|-
|785786
|[[User:Shajisn|Shajisn]]
|77
|
|-
|786787
|[[User:Srevalsan|Srevalsan]]
|76
|
|-
|787788
|[[User:Unni.0p|Unni.0p]]
|76
|
|-
|788789
|[[User:Adithyan p lal|Adithyan p lal]]
|76
|
|-
|789790
|[[User:Sajanmv|Sajanmv]]
|76
|
|-
|790791
|[[User:Viswajithg|Viswajithg]]
|75
|
|-
|791792
|[[User:Emmanueltj143|Emmanueltj143]]
|75
|
|-
|792
|[[User:Jaisuvyas|Jaisuvyas]]
|75
|
|-
|894
|[[User:MagneflNjansandeep|MagneflNjansandeep]]
|61
|
|-
|895
|[[User:AdhithyanMagnefl|AdhithyanMagnefl]]
|61
|
|-
|896
|[[User:Malavika CofAdhithyan|Malavika CofAdhithyan]]
|61
|
|-
|897
|[[User:Saj2009Malavika Cof|Saj2009Malavika Cof]]
|61
|
|-
|898
|[[User:ParottaBeefFrySaj2009|ParottaBeefFrySaj2009]]
|61
|
|-
|899
|[[User:NsreekumarParottaBeefFry|NsreekumarParottaBeefFry]]
|6061
|
|-
|900
|[[User:മിയമിയNsreekumar|മിയമിയNsreekumar]]
|60
|
|-
|901
|[[User:Rizkuwaitമിയമിയ|Rizkuwaitമിയമിയ]]
|60
|
|-
|902
|[[User:BoccaroRizkuwait|BoccaroRizkuwait]]
|60
|
|-
|903
|[[User:Nihal Neerrad SBoccaro|Nihal Neerrad SBoccaro]]
|60
|
|-
|904
|[[User:NjansandeepNihal Neerrad S|NjansandeepNihal Neerrad S]]
|60
|
5,944

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3437263" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്