"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1001–2000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|-
|1044
|[[User:ShenilSaroj AbrahamUprety|ShenilSaroj AbrahamUprety]]
|47
|
|-
|1045
|[[User:Superstars8547Shenil Abraham|Superstars8547Shenil Abraham]]
|47
|
|-
|1046
|[[User:TheckumcherySuperstars8547|TheckumcherySuperstars8547]]
|47
|
|-
|1047
|[[User:ThazhemonTheckumchery|ThazhemonTheckumchery]]
|4647
|
|-
|1048
|[[User:YuvagandharvaThazhemon|YuvagandharvaThazhemon]]
|46
|
|-
|1049
|[[User:BookkuYuvagandharva|BookkuYuvagandharva]]
|46
|
|-
|1050
|[[User:Rosh0505Bookku|Rosh0505Bookku]]
|46
|
|-
|1051
|[[User:SpacebirdyRosh0505|SpacebirdyRosh0505]]
|46
|
|-
|1052
|[[User:AntiassSpacebirdy|AntiassSpacebirdy]]
|46
|
|-
|1053
|[[User:Jack MerridewAntiass|Jack MerridewAntiass]]
|46
|
|-
|1054
|[[User:HghwymnJack Merridew|HghwymnJack Merridew]]
|46
|
|-
|1055
|[[User:SijothankamHghwymn|SijothankamHghwymn]]
|46
|
|-
|1056
|[[User:DeepakvcSijothankam|DeepakvcSijothankam]]
|46
|
|-
|1057
|[[User:UnnikrishnanblathurDeepakvc|UnnikrishnanblathurDeepakvc]]
|46
|
|-
|1058
|[[User:Surya veera prathapUnnikrishnanblathur|Surya veera prathapUnnikrishnanblathur]]
|46
|
|-
|1059
|[[User:ErfansaitalpySurya veera prathap|ErfansaitalpySurya veera prathap]]
|46
|
|-
|1060
|[[User:Saroj UpretyErfansaitalpy|Saroj UpretyErfansaitalpy]]
|46
|
|-
|1154
|[[User:Johnykkutty|Johnykkutty]]
|[[User:പീറ്റർ ജയിംസ്|പീറ്റർ ജയിംസ്]]
|4041
|
|-
|1155
|[[User:SANTHAM MASIKANeenakurian1985|SANTHAM MASIKANeenakurian1985]]
|40
|
|-
|1156
|[[User:Joy PPAhamBrahmasmi|Joy PPAhamBrahmasmi]]
|40
|
|-
|1157
|[[User:ElpknrSijuch|ElpknrSijuch]]
|40
|
|-
|1158
|[[User:Seju Peringala|Seju Peringala]]
|[[User:അർഷദ് റഹ്മാൻ|അർഷദ് റഹ്മാൻ]]
|40
|
|-
|1159
|[[User:MarathettanTnsreeraj|MarathettanTnsreeraj]]
|40
|
|-
|1160
|[[User:MeldortDenish Sebastian|MeldortDenish Sebastian]]
|40
|
|-
|1161
|[[User:SijuchSora~mlwiki|SijuchSora~mlwiki]]
|40
|
|-
|1162
|[[User:SejuSalman Peringalasalim|SejuSalman Peringalasalim]]
|40
|
|-
|1163
|[[User:TnsreerajWikitanvir|TnsreerajWikitanvir]]
|40
|
|-
|1164
|[[User:Denish SebastianJpunchri|Denish SebastianJpunchri]]
|40
|
|-
|1165
|[[User:Sora~mlwikiKaippally|Sora~mlwikiKaippally]]
|40
|
|-
|1166
|[[User:പീറ്റർ ജയിംസ്|പീറ്റർ ജയിംസ്]]
|[[User:Salman salim|Salman salim]]
|40
|
|-
|1167
|[[User:WikitanvirSANTHAM MASIKA|WikitanvirSANTHAM MASIKA]]
|40
|
|-
|1168
|[[User:JpunchriJoy PP|JpunchriJoy PP]]
|40
|
|-
|1169
|[[User:KaippallyElpknr|KaippallyElpknr]]
|40
|
|-
|1170
|[[User:അർഷദ് റഹ്മാൻ|അർഷദ് റഹ്മാൻ]]
|[[User:Neenakurian1985|Neenakurian1985]]
|40
|
|-
|1171
|[[User:AhamBrahmasmiMarathettan|AhamBrahmasmiMarathettan]]
|40
|
|-
|1172
|[[User:JohnykkuttyMeldort|JohnykkuttyMeldort]]
|40
|
|-
|1173
|[[User:Rajesh.monjiGlaisher|Rajesh.monjiGlaisher]]
|39
|
|-
|1174
|[[User:AnanthBellus (CIS-A2K)Delphina|AnanthBellus (CIS-A2K)Delphina]]
|39
|
|-
|1175
|[[User:Shajilkrazy|Shajilkrazy]]
|[[User:Chandrashekar Azad bheem|Chandrashekar Azad bheem]]
|39
|
|-
|1176
|[[User:മിഥുനBeNiza|മിഥുനBeNiza]]
|39
|
|-
|1177
|[[User:GlaisherArunvrparavur|GlaisherArunvrparavur]]
|39
|
|-
|1178
|[[User:BellusBenji Delphinanellikala|BellusBenji Delphinanellikala]]
|39
|
|-
|1179
|[[User:ജയകുമാർ അഞ്ചൽ|ജയകുമാർ അഞ്ചൽ]]
|[[User:Shajilkrazy|Shajilkrazy]]
|39
|
|-
|1180
|[[User:BeNizaStanglavine|BeNizaStanglavine]]
|39
|
|-
|1181
|[[User:ArunvrparavurRajesh.monji|ArunvrparavurRajesh.monji]]
|39
|
|-
|1182
|[[User:BenjiAnanth nellikala(CIS-A2K)|BenjiAnanth nellikala(CIS-A2K)]]
|39
|
|-
|1183
|[[User:Chandrashekar Azad bheem|Chandrashekar Azad bheem]]
|[[User:ജയകുമാർ അഞ്ചൽ|ജയകുമാർ അഞ്ചൽ]]
|39
|
|-
|1184
|[[User:Stanglavineമിഥുന|Stanglavineമിഥുന]]
|39
|
|-
|1229
|[[User:VermontAjayalal|VermontAjayalal]]
|37
|
|-
|1230
|[[User:PauljinsRaman Malayali|PauljinsRaman Malayali]]
|37
|
|-
|1231
|[[User:Shekure1Krinkle|Shekure1Krinkle]]
|37
|
|-
|1232
|[[User:AkhilaadiseshGhssanchalwest|AkhilaadiseshGhssanchalwest]]
|37
|
|-
|1233
|[[User:AjayalalSabirkaryat|AjayalalSabirkaryat]]
|37
|
|-
|1234
|[[User:Raman MalayaliHmundol|Raman MalayaliHmundol]]
|37
|
|-
|1235
|[[User:KrinkleSailesh|KrinkleSailesh]]
|37
|
|-
|1236
|[[User:GhssanchalwestSteinsplitter|GhssanchalwestSteinsplitter]]
|37
|
|-
|1237
|[[User:SabirkaryatVermont|SabirkaryatVermont]]
|37
|
|-
|1238
|[[User:HmundolPauljins|HmundolPauljins]]
|37
|
|-
|1239
|[[User:SaileshShekure1|SaileshShekure1]]
|37
|
|-
|1240
|[[User:SteinsplitterAkhilaadisesh|SteinsplitterAkhilaadisesh]]
|37
|
|-
|1241
|[[User:SamadSajeerAbooba|SamadSajeerAbooba]]
|36
|
|-
|1242
|[[User:Muhammed Jalali chalikkandi|Muhammed Jalali chalikkandi]]
|[[User:Kadavathooran|Kadavathooran]]
|36
|
|-
|1243
|[[User:Azharp007~mlwikiC K HAMID ABDUL VAHID|Azharp007~mlwikiC K HAMID ABDUL VAHID]]
|36
|
|-
|1244
|[[User:KADAKATHARAYILNAGRAJATEMPLE|KADAKATHARAYILNAGRAJATEMPLE]]
|[[User:Savh|Savh]]
|36
|
|-
|1245
|[[User:AnsonpalavilaJaleel as|AnsonpalavilaJaleel as]]
|36
|
|-
|1246
|[[User:NiyamaxMidhunSajeev|NiyamaxMidhunSajeev]]
|36
|
|-
|1247
|[[User:MachinistSREESHYAM 88C A|MachinistSREESHYAM C 88A]]
|36
|
|-
|1248
|[[User:NoblepaShihab poomadam|NoblepaShihab poomadam]]
|36
|
|-
|1249
|[[User:Jaleel asTropicalkitty|Jaleel asTropicalkitty]]
|36
|
|-
|1250
|[[User:MidhunSajeevSyedklm|MidhunSajeevSyedklm]]
|36
|
|-
|1251
|[[User:SREESHYAM C ACherukadan|SREESHYAM C ACherukadan]]
|36
|
|-
|1252
|[[User:Shihab poomadamTohaomgBot|Shihab poomadamTohaomgBot]]
|36
|
|-
|1253
|[[User:TropicalkittySuja M R|TropicalkittySuja M R]]
|36
|
|-
|1254
|[[User:SyedklmPlyrStar93|SyedklmPlyrStar93]]
|36
|
|-
|1255
|[[User:CherukadanCkishaque|CherukadanCkishaque]]
|36
|
|-
|1256
|[[User:TohaomgBotPradeepanakkoodu|TohaomgBotPradeepanakkoodu]]
|36
|
|-
|1257
|[[User:SujaThomson M RWalt|Suja MThomson RWalt]]
|36
|
|-
|1258
|[[User:PlyrStar93Akshara Venugopal|PlyrStar93Akshara Venugopal]]
|36
|
|-
|1259
|[[User:CkishaqueSamad|CkishaqueSamad]]
|36
|
|-
|1260
|[[User:PradeepanakkooduKadavathooran|PradeepanakkooduKadavathooran]]
|36
|
|-
|1261
|[[User:Thomson WaltAzharp007~mlwiki|Thomson WaltAzharp007~mlwiki]]
|36
|
|-
|1262
|[[User:Akshara VenugopalSavh|Akshara VenugopalSavh]]
|36
|
|-
|1263
|[[User:SajeerAboobaAnsonpalavila|SajeerAboobaAnsonpalavila]]
|36
|
|-
|1264
|[[User:Niyamax|Niyamax]]
|[[User:Muhammed Jalali chalikkandi|Muhammed Jalali chalikkandi]]
|36
|
|-
|1265
|[[User:CMachinist K HAMID ABDUL VAHID88|C K HAMID ABDULMachinist VAHID88]]
|36
|
|-
|1266
|[[User:Noblepa|Noblepa]]
|[[User:KADAKATHARAYILNAGRAJATEMPLE|KADAKATHARAYILNAGRAJATEMPLE]]
|36
|
|-
|1267
|[[User:VineethskNajeeb|VineethskNajeeb]]
|35
|
|-
|1268
|[[User:Nandukrishna t ajithSugesh|Nandukrishna t ajithSugesh]]
|35
|
|-
|1269
|[[User:TijotlkNazarcherukulam|TijotlkNazarcherukulam]]
|35
|
|-
|1270
|[[User:AkshayRenoPrasobh|AkshayRenoPrasobh]]
|35
|
|-
|1271
|[[User:NajeebPradeepkottayi|NajeebPradeepkottayi]]
|35
|
|-
|1272
|[[User:SugeshEvyavan|SugeshEvyavan]]
|35
|
|-
|1273
|[[User:NazarcherukulamAthulraj|NazarcherukulamAthulraj]]
|35
|
|-
|1274
|[[User:PrasobhShiva4875|PrasobhShiva4875]]
|35
|
|-
|1275
|[[User:PradeepkottayiAnoopmail|PradeepkottayiAnoopmail]]
|35
|
|-
|1276
|[[User:EvyavanWayanadan|EvyavanWayanadan]]
|35
|
|-
|1277
|[[User:AthulrajMariyanirappathu|AthulrajMariyanirappathu]]
|35
|
|-
|1278
|[[User:Shiva4875Vineethsk|Shiva4875Vineethsk]]
|35
|
|-
|1279
|[[User:AnoopmailNandukrishna t ajith|AnoopmailNandukrishna t ajith]]
|35
|
|-
|1280
|[[User:WayanadanTijotlk|WayanadanTijotlk]]
|35
|
|-
|1281
|[[User:MariyanirappathuAkshayReno|MariyanirappathuAkshayReno]]
|35
|
|-
|1292
|[[User:KeralapaniniKuttyedathi|KeralapaniniKuttyedathi]]
|34
|
|-
|1293
|[[User:FccubaMalayali|FccubaMalayali]]
|34
|
|-
|1294
|[[User:WikiBayerSreejithvj|WikiBayerSreejithvj]]
|34
|
|-
|1295
|[[User:SnehithaaSamad kodinhi|SnehithaaSamad kodinhi]]
|34
|
|-
|1296
|[[User:Gsad+-*sfdxxSumeshrlv|Gsad+-*sfdxxSumeshrlv]]
|34
|
|-
|1297
|[[User:Jayeshsan|Jayeshsan]]
|[[User:ശ്യാം ശിവൻ|ശ്യാം ശിവൻ]]
|34
|
|-
|1298
|[[User:KuttyedathiSreeBot|KuttyedathiSreeBot]]
|34
|യന്ത്രം
|
|-
|1299
|[[User:Malayaliവിശശി|Malayaliവിശശി]]
|34
|
|-
|1300
|[[User:SreejithvjJeevanism|SreejithvjJeevanism]]
|34
|
|-
|1301
|[[User:SamadKuttappan kodinhiChettan|SamadKuttappan kodinhiChettan]]
|34
|
|-
|1302
|[[User:SumeshrlvUberscholar|SumeshrlvUberscholar]]
|34
|
|-
|1303
|[[User:JayeshsanBichupunalur|JayeshsanBichupunalur]]
|34
|
|-
|1304
|[[User:SreeBotKeralapanini|SreeBotKeralapanini]]
|34
|
|യന്ത്രം
|-
|1305
|[[User:വിശശിFccuba|വിശശിFccuba]]
|34
|
|-
|1306
|[[User:JeevanismWikiBayer|JeevanismWikiBayer]]
|34
|
|-
|1307
|[[User:Kuttappan ChettanSnehithaa|Kuttappan ChettanSnehithaa]]
|34
|
|-
|1308
|[[User:UberscholarGsad+-*sfdxx|UberscholarGsad+-*sfdxx]]
|34
|
|-
|1309
|[[User:ശ്യാം ശിവൻ|ശ്യാം ശിവൻ]]
|[[User:Bichupunalur|Bichupunalur]]
|34
|
|-
|1310
|[[User:VaishnavJyothishnp|VaishnavJyothishnp]]
|33
|
|-
|1311
|[[User:Abey.saOuseph1997|Abey.saOuseph1997]]
|33
|
|-
|1312
|[[User:MarshaltitokAbhisheknairheaven|MarshaltitokAbhisheknairheaven]]
|33
|
|-
|1313
|[[User:MineeshvkShyam peelery|MineeshvkShyam peelery]]
|33
|
|-
|1314
|[[User:Gemini1980Yajathb|Gemini1980Yajathb]]
|33
|
|-
|1315
|[[User:JusinjacobJonesey95|JusinjacobJonesey95]]
|33
|
|-
|1316
|[[User:ManuvarkeyJstalins|ManuvarkeyJstalins]]
|33
|
|-
|1317
|[[User:CalicocentricAlenbastian999|CalicocentricAlenbastian999]]
|33
|
|-
|1318
|[[User:PtsubinIndianTreepie|PtsubinIndianTreepie]]
|33
|
|-
|1319
|[[User:פארוקMoheen|פארוקMoheen]]
|33
|
|-
|1320
|[[User:AjithskumarVaishnav|AjithskumarVaishnav]]
|33
|
|-
|1321
|[[User:LicAbey.habeebsa|LicAbey.habeebsa]]
|33
|
|-
|1322
|[[User:AntemisterMarshaltitok|AntemisterMarshaltitok]]
|33
|
|-
|1323
|[[User:SusaparyaMineeshvk|SusaparyaMineeshvk]]
|33
|
|-
|1324
|[[User:Gemini1980|Gemini1980]]
|[[User:Vanished user qwqwijr8hwrkjdnvkanfoh4|Vanished user qwqwijr8hwrkjdnvkanfoh4]]
|33
|
|-
|1325
|[[User:JoshynazrathhillJusinjacob|JoshynazrathhillJusinjacob]]
|33
|
|-
|1326
|[[User:Jishin.avManuvarkey|Jishin.avManuvarkey]]
|33
|
|-
|1327
|[[User:ReportershanCalicocentric|ReportershanCalicocentric]]
|33
|
|-
|1328
|[[User:MalayalamsunilPtsubin|MalayalamsunilPtsubin]]
|33
|
|-
|1329
|[[User:Jijicvxפארוק|Jijicvxפארוק]]
|33
|
|-
|1330
|[[User:Jonesey95Ajithskumar|Jonesey95Ajithskumar]]
|33
|
|-
|1331
|[[User:JstalinsLic.habeeb|JstalinsLic.habeeb]]
|33
|
|-
|1332
|[[User:Alenbastian999Antemister|Alenbastian999Antemister]]
|33
|
|-
|1333
|[[User:IndianTreepieSusaparya|IndianTreepieSusaparya]]
|33
|
|-
|1334
|[[User:Vanished user qwqwijr8hwrkjdnvkanfoh4|Vanished user qwqwijr8hwrkjdnvkanfoh4]]
|[[User:Moheen|Moheen]]
|33
|
|-
|1335
|[[User:JyothishnpJoshynazrathhill|JyothishnpJoshynazrathhill]]
|33
|
|-
|1336
|[[User:Ouseph1997Jishin.av|Ouseph1997Jishin.av]]
|33
|
|-
|1337
|[[User:AbhisheknairheavenReportershan|AbhisheknairheavenReportershan]]
|33
|
|-
|1338
|[[User:Shyam peeleryMalayalamsunil|Shyam peeleryMalayalamsunil]]
|33
|
|-
|1339
|[[User:YajathbJijicvx|YajathbJijicvx]]
|33
|
|-
|1340
|[[User:BibinJohnKeralaYann|BibinJohnKeralaYann]]
|32
|
|-
|1341
|[[User:KsharikrishnanShafikhorfakkan|KsharikrishnanShafikhorfakkan]]
|32
|
|-
|1342
|[[User:Xsdsf1sdfsaaMrriyad|Xsdsf1sdfsaaMrriyad]]
|32
|
|-
|1343
|[[User:VarghesepunnamadaNarayan~mlwiki|VarghesepunnamadaNarayan~mlwiki]]
|32
|
|-
|1344
|[[User:MojojojoedVijeshperumkulam|MojojojoedVijeshperumkulam]]
|32
|
|-
|1345
|[[User:YannFoo054837|YannFoo054837]]
|32
|
|-
|1346
|[[User:ShafikhorfakkanOmrehman|ShafikhorfakkanOmrehman]]
|32
|
|-
|1347
|[[User:MrriyadTúrelio|MrriyadTúrelio]]
|32
|
|-
|1348
|[[User:Narayan~mlwikiFenilantony|Narayan~mlwikiFenilantony]]
|32
|
|-
|1349
|[[User:VijeshperumkulamSubisoubhagya|VijeshperumkulamSubisoubhagya]]
|32
|
|-
|1350
|[[User:Foo054837Gireeshtklm|Foo054837Gireeshtklm]]
|32
|
|-
|1351
|[[User:OmrehmanMadhuranadhan|OmrehmanMadhuranadhan]]
|32
|
|-
|1352
|[[User:TúrelioRenjikv|TúrelioRenjikv]]
|32
|
|-
|1353
|[[User:FenilantonyRagul.r|FenilantonyRagul.r]]
|32
|
|-
|1354
|[[User:SubisoubhagyaUrhixidur|SubisoubhagyaUrhixidur]]
|32
|
|-
|1355
|[[User:GireeshtklmPromotemalayalamwiki|GireeshtklmPromotemalayalamwiki]]
|32
|
|-
|1356
|[[User:MadhuranadhanSabupaul|MadhuranadhanSabupaul]]
|32
|
|-
|1357
|[[User:RenjikvSijiR|RenjikvSijiR]]
|32
|
|-
|1358
|[[User:Ragul.rBibinJohnKerala|Ragul.rBibinJohnKerala]]
|32
|
|-
|1359
|[[User:UrhixidurKsharikrishnan|UrhixidurKsharikrishnan]]
|32
|
|-
|1360
|[[User:PromotemalayalamwikiXsdsf1sdfsaa|PromotemalayalamwikiXsdsf1sdfsaa]]
|32
|
|-
|1361
|[[User:SabupaulVarghesepunnamada|SabupaulVarghesepunnamada]]
|32
|
|-
|1362
|[[User:SijiRMojojojoed|SijiRMojojojoed]]
|32
|
|-
|1377
|[[User:JithinDevഹേമന്ത്|JithinDevഹേമന്ത്]]
|31
|
|-
|1378
|[[User:ഹേമന്ത്Saiber|ഹേമന്ത്Saiber]]
|31
|
|-
|1379
|[[User:SaiberBulldozer|SaiberBulldozer]]
|31
|
|-
|1380
|[[User:BulldozerHamid~mlwiki|BulldozerHamid~mlwiki]]
|31
|
|-
|1381
|[[User:Hamid~mlwikiKaavipeedika|Hamid~mlwikiKaavipeedika]]
|31
|
|-
|1382
|[[User:KaavipeedikaBudelberger|KaavipeedikaBudelberger]]
|31
|
|-
|1383
|[[User:BudelbergerKayunni|BudelbergerKayunni]]
|31
|
|-
|1384
|[[User:KayunniObersachse|KayunniObersachse]]
|31
|
|-
|1385
|[[User:ObersachseNaranganamdb|ObersachseNaranganamdb]]
|31
|
|-
|1386
|[[User:NaranganamdbHashmy|NaranganamdbHashmy]]
|31
|
|-
|1387
|[[User:HashmySaifudheen|HashmySaifudheen]]
|31
|
|-
|1388
|[[User:SaifudheenKaderka|SaifudheenKaderka]]
|31
|
|-
|1389
|[[User:KaderkaDixon|KaderkaDixon]]
|31
|
|-
|1390
|[[User:DixonVarkeychen|DixonVarkeychen]]
|31
|
|-
|1391
|[[User:VarkeychenPrajithkumar|VarkeychenPrajithkumar]]
|31
|
|-
|1392
|[[User:PrajithkumarSunish.p.a|PrajithkumarSunish.p.a]]
|31
|
|-
|1393
|[[User:Sunish.p.aAlonso de Mendoza|Sunish.p.aAlonso de Mendoza]]
|31
|
|-
|1394
|[[User:Alonso de MendozaNiyasbanna|Alonso de MendozaNiyasbanna]]
|31
|
|-
|1395
|[[User:NiyasbannaRoshan Zameer|NiyasbannaRoshan Zameer]]
|31
|
|-
|1396
|[[User:Roshan ZameerJithinDev|Roshan ZameerJithinDev]]
|31
|
|-
|1397
|[[User:AnilAmeenpkd1489|AnilAmeenpkd1489]]
|30
|
|-
|1398
|[[User:സത്യാന്വേഷി|സത്യാന്വേഷി]]
|[[User:Sunilkumartk|Sunilkumartk]]
|30
|
|-
|1399
|[[User:AthulrPhilippe49730|AthulrPhilippe49730]]
|30
|
|-
|1400
|[[User:NaradhanNiegodzisie|NaradhanNiegodzisie]]
|30
|
|-
|1401
|[[User:ഷമീൽ സി കെ|ഷമീൽ സി കെ]]
|[[User:Vineeshuv|Vineeshuv]]
|30
|
|-
|1402
|[[User:NrjijuArjunvmm004|NrjijuArjunvmm004]]
|30
|
|-
|1403
|[[User:Arjun kiolpP.a.sameerali|Arjun kiolpP.a.sameerali]]
|30
|
|-
|1404
|[[User:Anandtr2006Antonyscaria|Anandtr2006Antonyscaria]]
|30
|
|-
|1405
|[[User:Vineshpillai78Abhishek Venugopal|Vineshpillai78Abhishek Venugopal]]
|30
|
|-
|1406
|[[User:Helmyعلاء|Helmyعلاء]]
|30
|
|-
|1407
|[[User:KanjikkuzhiGiri123456|KanjikkuzhiGiri123456]]
|30
|
|-
|1408
|[[User:VogoneAnoutspoken|VogoneAnoutspoken]]
|30
|
|-
|1409
|[[User:HarikrishnanvDrbinukizhuvilam|HarikrishnanvDrbinukizhuvilam]]
|30
|
|-
|1410
|[[User:Praxidicae|Praxidicae]]
|[[User:ഷമീൽ സി കെ|ഷമീൽ സി കെ]]
|30
|
|-
|1411
|[[User:Arjunvmm004Anil|Arjunvmm004Anil]]
|30
|
|-
|1412
|[[User:P.a.sameeraliSunilkumartk|P.a.sameeraliSunilkumartk]]
|30
|
|-
|1413
|[[User:AntonyscariaAthulr|AntonyscariaAthulr]]
|30
|
|-
|1414
|[[User:Abhishek VenugopalNaradhan|Abhishek VenugopalNaradhan]]
|30
|
|-
|1415
|[[User:علاءVineeshuv|علاءVineeshuv]]
|30
|
|-
|1416
|[[User:Giri123456Nrjiju|Giri123456Nrjiju]]
|30
|
|-
|1417
|[[User:AnoutspokenArjun kiolp|AnoutspokenArjun kiolp]]
|30
|
|-
|1418
|[[User:DrbinukizhuvilamAnandtr2006|DrbinukizhuvilamAnandtr2006]]
|30
|
|-
|1419
|[[User:PraxidicaeVineshpillai78|PraxidicaeVineshpillai78]]
|30
|
|-
|1420
|[[User:Ameenpkd1489Helmy|Ameenpkd1489Helmy]]
|30
|
|-
|1421
|[[User:Kanjikkuzhi|Kanjikkuzhi]]
|[[User:സത്യാന്വേഷി|സത്യാന്വേഷി]]
|30
|
|-
|1422
|[[User:Philippe49730Vogone|Philippe49730Vogone]]
|30
|
|-
|1423
|[[User:NiegodzisieHarikrishnanv|NiegodzisieHarikrishnanv]]
|30
|
|-
|1424
|[[User:Manu K RajappanSatyadev~mlwiki|Manu K RajappanSatyadev~mlwiki]]
|29
|
|-
|1425
|[[User:Javad maCachitea|Javad maCachitea]]
|29
|
|-
|1426
|[[User:Sajithms77Soman|Sajithms77Soman]]
|29
|
|-
|1427
|[[User:Satyadev~mlwikiClinten|Satyadev~mlwikiClinten]]
|29
|
|-
|1428
|[[User:Cachiteaമനു|Cachiteaമനു]]
|29
|
|-
|1429
|[[User:SomanKumarnm|SomanKumarnm]]
|29
|
|-
|1430
|[[User:ClintenNidheeshkr|ClintenNidheeshkr]]
|29
|
|-
|1431
|[[User:മനുLubna|മനുLubna]]
|29
|
|-
|1432
|[[User:KumarnmAliakbar|KumarnmAliakbar]]
|29
|
|-
|1433
|[[User:NidheeshkrPrasanthknpy|NidheeshkrPrasanthknpy]]
|29
|
|-
|1434
|[[User:LubnaCommon Good|LubnaCommon Good]]
|29
|
|-
|1435
|[[User:AliakbarJomitm|AliakbarJomitm]]
|29
|
|-
|1436
|[[User:Schekinov Alexey Victorovich|Schekinov Alexey Victorovich]]
|[[User:Prasanthknpy|Prasanthknpy]]
|29
|
|-
|1437
|[[User:Common GoodAneeshnl|Common GoodAneeshnl]]
|29
|
|-
|1438
|[[User:JomitmHariekd|JomitmHariekd]]
|29
|
|-
|1439
|[[User:Vineethvijayaraghavan|Vineethvijayaraghavan]]
|[[User:Schekinov Alexey Victorovich|Schekinov Alexey Victorovich]]
|29
|
|-
|1440
|[[User:AneeshnlTim Starling|AneeshnlTim Starling]]
|29
|
|-
|1441
|[[User:HariekdRajeshbieee|HariekdRajeshbieee]]
|29
|
|-
|1442
|[[User:VineethvijayaraghavanJubinrajop|VineethvijayaraghavanJubinrajop]]
|29
|
|-
|1443
|[[User:Tim StarlingAfsalctnr|Tim StarlingAfsalctnr]]
|29
|
|-
|1444
|[[User:RajeshbieeeAnon~mlwiki|RajeshbieeeAnon~mlwiki]]
|29
|
|-
|1445
|[[User:JubinrajopHedwig in Washington|JubinrajopHedwig in Washington]]
|29
|
|-
|1446
|[[User:AfsalctnrAMALRAJC1999|AfsalctnrAMALRAJC1999]]
|29
|
|-
|1447
|[[User:Anon~mlwikiManu K Rajappan|Anon~mlwikiManu K Rajappan]]
|29
|
|-
|1448
|[[User:HedwigJavad in Washingtonma|Hedwig inJavad Washingtonma]]
|29
|
|-
|1449
|[[User:AMALRAJC1999Sajithms77|AMALRAJC1999Sajithms77]]
|29
|
|-
|1471
|[[User:VaishqSalimpadikkal|VaishqSalimpadikkal]]
|28
|
|-
|1472
|[[User:HashimpsOttayaan|HashimpsOttayaan]]
|28
|
|-
|1473
|[[User:Preethic84Sureshk3018|Preethic84Sureshk3018]]
|28
|
|-
|1474
|[[User:AshikfalconAkumar|AshikfalconAkumar]]
|28
|
|-
|1475
|[[User:Sivan~mlwiki|Sivan~mlwiki]]
|[[User:സുറാട്ടിപ്പ പാണംവള്ളം|സുറാട്ടിപ്പ പാണംവള്ളം]]
|28
|
|-
|1476
|[[User:SalimpadikkalNairkd~mlwiki|SalimpadikkalNairkd~mlwiki]]
|28
|
|-
|1477
|[[User:OttayaanNatkeeran|OttayaanNatkeeran]]
|28
|
|-
|1478
|[[User:Sureshk3018Meledan3|Sureshk3018Meledan3]]
|28
|
|-
|1479
|[[User:AkumarRajeshkslc|AkumarRajeshkslc]]
|28
|
|-
|1480
|[[User:SivanBerlin~mlwiki|SivanBerlin~mlwiki]]
|28
|
|-
|1481
|[[User:Nairkd~mlwikiChalliovsky|Nairkd~mlwikiChalliovsky]]
|28
|
|-
|1482
|[[User:NatkeeranMallumon|NatkeeranMallumon]]
|28
|
|-
|1483
|[[User:Meledan3Teles|Meledan3Teles]]
|28
|
|-
|1484
|[[User:RajeshkslcPrakashkpc255|RajeshkslcPrakashkpc255]]
|28
|
|-
|1485
|[[User:Berlin~mlwikiManeeshi|Berlin~mlwikiManeeshi]]
|28
|
|-
|1486
|[[User:ChalliovskySudeesh rajashekharan|ChalliovskySudeesh rajashekharan]]
|28
|
|-
|1487
|[[User:MallumonKoralatil|MallumonKoralatil]]
|28
|
|-
|1488
|[[User:TelesGopuvnair|TelesGopuvnair]]
|28
|
|-
|1489
|[[User:Prakashkpc2554u Glafy Paul|Prakashkpc2554u Glafy Paul]]
|28
|
|-
|1490
|[[User:ManeeshiVaishq|ManeeshiVaishq]]
|28
|
|-
|1491
|[[User:Sudeesh rajashekharanHashimps|Sudeesh rajashekharanHashimps]]
|28
|
|-
|1492
|[[User:KoralatilPreethic84|KoralatilPreethic84]]
|28
|
|-
|1493
|[[User:GopuvnairAshikfalcon|GopuvnairAshikfalcon]]
|28
|
|-
|1494
|[[User:സുറാട്ടിപ്പ പാണംവള്ളം|സുറാട്ടിപ്പ പാണംവള്ളം]]
|[[User:4u Glafy Paul|4u Glafy Paul]]
|28
|
|-
|1495
|[[User:SreekuGautham Krishna 007|SreekuGautham Krishna 007]]
|27
|
|-
|1496
|[[User:IbruHasley|IbruHasley]]
|27
|
|-
|1497
|[[User:AbdillaAjeesh dethan|AbdillaAjeesh dethan]]
|27
|
|-
|1498
|[[User:LeGowri Pied-bot~mlwikiNarayann|LeGowri Pied-bot~mlwikiNarayann]]
|27
|
|യന്ത്രം
|-
|1499
|[[User:Arun perumkunnilAmmuvenunadh|Arun perumkunnilAmmuvenunadh]]
|27
|
|-
|1500
|[[User:PrameelaPMIhakkim|PrameelaPMIhakkim]]
|27
|
|-
|1501
|[[User:SanthaWoken a kill|SanthaWoken a kill]]
|27
|
|-
|1502
|[[User:AbrahamoommenkRathinravi|AbrahamoommenkRathinravi]]
|27
|
|-
|1503
|[[User:Dr.aromalMusthafa k salam|Dr.aromalMusthafa k salam]]
|27
|
|-
|1504
|[[User:PanickersivanandKhaleelurahman|PanickersivanandKhaleelurahman]]
|27
|
|-
|1505
|[[User:Ver-botJasbeernoushad|Ver-botJasbeernoushad]]
|27
|
|-
|1506
|[[User:AkashsasankanSharadendu1|AkashsasankanSharadendu1]]
|27
|
|-
|1507
|[[User:SunilidamanaSarath lal thayyil|SunilidamanaSarath lal thayyil]]
|27
|
|-
|1508
|[[User:MadridNamahtuog|MadridNamahtuog]]
|27
|
|-
|1509
|[[User:VijinvenuKkjj|VijinvenuKkjj]]
|27
|
|-
|1510
|[[User:Roji~mlwikiദേവാൻഷി|Roji~mlwikiദേവാൻഷി]]
|27
|
|-
|1511
|[[User:SHOBARAJ K P|SHOBARAJ K P]]
|[[User:Sudheeshthulaseedharan|Sudheeshthulaseedharan]]
|27
|
|-
|1512
|[[User:SiddiequeSreeku|SiddiequeSreeku]]
|27
|
|-
|1513
|[[User:~rileyIbru|~rileyIbru]]
|27
|
|-
|1514
|[[User:SimmeDAbdilla|SimmeDAbdilla]]
|27
|
|-
|1515
|[[User:JabbarLe Pied-bot~mlwiki|JabbarLe Pied-bot~mlwiki]]
|27
|യന്ത്രം
|
|-
|1516
|[[User:AshrafulkhalqArun perumkunnil|AshrafulkhalqArun perumkunnil]]
|27
|
|-
|1517
|[[User:RathinraviPrameelaPM|RathinraviPrameelaPM]]
|27
|
|-
|1518
|[[User:Musthafa k salamSantha|Musthafa k salamSantha]]
|27
|
|-
|1519
|[[User:KhaleelurahmanAbrahamoommenk|KhaleelurahmanAbrahamoommenk]]
|27
|
|-
|1520
|[[User:JasbeernoushadDr.aromal|JasbeernoushadDr.aromal]]
|27
|
|-
|1521
|[[User:Sharadendu1Panickersivanand|Sharadendu1Panickersivanand]]
|27
|
|-
|1522
|[[User:Sarath lal thayyilVer-bot|Sarath lal thayyilVer-bot]]
|27
|
|-
|1523
|[[User:NamahtuogAkashsasankan|NamahtuogAkashsasankan]]
|27
|
|-
|1524
|[[User:KkjjSunilidamana|KkjjSunilidamana]]
|27
|
|-
|1525
|[[User:ദേവാൻഷിMadrid|ദേവാൻഷിMadrid]]
|27
|
|-
|1526
|[[User:SHOBARAJ K PVijinvenu|SHOBARAJ K PVijinvenu]]
|27
|
|-
|1527
|[[User:Gautham Krishna 007Roji~mlwiki|Gautham Krishna 007Roji~mlwiki]]
|27
|
|-
|1528
|[[User:Sudheeshthulaseedharan|Sudheeshthulaseedharan]]
|[[User:Hasley|Hasley]]
|27
|
|-
|1529
|[[User:Ajeesh dethanSiddieque|Ajeesh dethanSiddieque]]
|27
|
|-
|1530
|[[User:Gowri Narayann~riley|Gowri Narayann~riley]]
|27
|
|-
|1531
|[[User:AmmuvenunadhSimmeD|AmmuvenunadhSimmeD]]
|27
|
|-
|1532
|[[User:IhakkimJabbar~mlwiki|IhakkimJabbar~mlwiki]]
|27
|
|-
|1533
|[[User:Woken a killAshrafulkhalq|Woken a killAshrafulkhalq]]
|27
|
|-
|1534
|[[User:MaheenasmkollamTkkareem|MaheenasmkollamTkkareem]]
|26
|
|-
|1535
|[[User:RajivpanapuzhaQmsarge~mlwiki|RajivpanapuzhaQmsarge~mlwiki]]
|26
|
|-
|1536
|[[User:DevikrupaJyothirmayi|DevikrupaJyothirmayi]]
|26
|
|-
|1537
|[[User:Progressive lights1Kssnrm|Progressive lights1Kssnrm]]
|26
|
|-
|1538
|[[User:Jasiya RakheebAbdullahbinzuhair|Jasiya RakheebAbdullahbinzuhair]]
|26
|
|-
|1539
|[[User:RaviC|RaviC]]
|[[User:അരുൺ. എസ്|അരുൺ. എസ്]]
|26
|
|-
|1540
|[[User:GopikamayaAbdulvahabm|GopikamayaAbdulvahabm]]
|26
|
|-
|1541
|[[User:Joejose1Cekli829|Joejose1Cekli829]]
|26
|
|-
|1542
|[[User:HarisivARUNKUMAR P.R|HarisivARUNKUMAR P.R]]
|26
|
|-
|1543
|[[User:TkkareemVineethkartha|TkkareemVineethkartha]]
|26
|
|-
|1544
|[[User:Qmsarge~mlwikiSesukodussery|Qmsarge~mlwikiSesukodussery]]
|26
|
|-
|1545
|[[User:JyothirmayiVajrabahu|JyothirmayiVajrabahu]]
|26
|
|-
|1546
|[[User:KssnrmManikantan vp|KssnrmManikantan vp]]
|26
|
|-
|1547
|[[User:AbdullahbinzuhairAsif abubacker|AbdullahbinzuhairAsif abubacker]]
|26
|
|-
|1548
|[[User:RaviCRamsankar|RaviCRamsankar]]
|26
|
|-
|1549
|[[User:AbdulvahabmPoet Umayanalloor|AbdulvahabmPoet Umayanalloor]]
|26
|
|-
|1550
|[[User:Cekli829Mrsyamkumar|Cekli829Mrsyamkumar]]
|26
|
|-
|1551
|[[User:ARUNKUMARSarath P.Rkarippoor|ARUNKUMARSarath P.Rkarippoor]]
|26
|
|-
|1552
|[[User:VineethkarthaBijoalex|VineethkarthaBijoalex]]
|26
|
|-
|1553
|[[User:SesukodusseryMaheenasmkollam|SesukodusseryMaheenasmkollam]]
|26
|
|-
|1554
|[[User:VajrabahuRajivpanapuzha|VajrabahuRajivpanapuzha]]
|26
|
|-
|1555
|[[User:Manikantan vpDevikrupa|Manikantan vpDevikrupa]]
|26
|
|-
|1556
|[[User:AsifProgressive abubackerlights1|AsifProgressive abubackerlights1]]
|26
|
|-
|1557
|[[User:RamsankarJasiya Rakheeb|RamsankarJasiya Rakheeb]]
|26
|
|-
|1558
|[[User:Poetഅരുൺ. Umayanalloorഎസ്|Poetഅരുൺ. Umayanalloorഎസ്]]
|26
|
|-
|1559
|[[User:MrsyamkumarGopikamaya|MrsyamkumarGopikamaya]]
|26
|
|-
|1560
|[[User:Sarath karippoorJoejose1|Sarath karippoorJoejose1]]
|26
|
|-
|1561
|[[User:BijoalexHarisiv|BijoalexHarisiv]]
|26
|
|-
|1588
|[[User:Kuriakose NiranamViswam|Kuriakose NiranamViswam]]
|25
|
|-
|1589
|[[User:കുര്യാക്കോസ്|കുര്യാക്കോസ്]]
|[[User:Sreejith SA kerala|Sreejith SA kerala]]
|25
|
|-
|1590
|[[User:ANEES MKCAnoopas|ANEES MKCAnoopas]]
|25
|
|-
|1591
|[[User:VatsmaxedAdithyan|VatsmaxedAdithyan]]
|25
|
|-
|1592
|[[User:Radhakrishnan kcdSx|Radhakrishnan kcdSx]]
|25
|
|-
|1593
|[[User:GerardM|GerardM]]
|[[User:ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങായി|ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങായി]]
|25
|
|-
|1594
|[[User:അംഅംStigBot|അംഅംStigBot]]
|25
|യന്ത്രം
|
|-
|1595
|[[User:കാണിSardur|കാണിSardur]]
|25
|
|-
|1596
|[[User:AnakuzhyMagicbose|AnakuzhyMagicbose]]
|25
|
|-
|1597
|[[User:ViswamRussavia|ViswamRussavia]]
|25
|
|-
|1598
|[[User:Zxabot|Zxabot]]
|[[User:കുര്യാക്കോസ്|കുര്യാക്കോസ്]]
|25
|യന്ത്രം
|
|-
|1599
|[[User:AnoopasBrihaspathi|AnoopasBrihaspathi]]
|25
|
|-
|1600
|[[User:AdithyanPrashant|AdithyanPrashant]]
|25
|
|-
|1601
|[[User:SxNmkuttiady|SxNmkuttiady]]
|25
|
|-
|1602
|[[User:GerardMHarithakan|GerardMHarithakan]]
|25
|
|-
|1603
|[[User:StigBotJomon999666|StigBotJomon999666]]
|25
|
|യന്ത്രം
|-
|1604
|[[User:SardurRas67|SardurRas67]]
|25
|
|-
|1605
|[[User:MagicboseMaterialscientist|MagicboseMaterialscientist]]
|25
|
|-
|1606
|[[User:RussaviaVisakharaja|RussaviaVisakharaja]]
|25
|
|-
|1607
|[[User:ZxabotBill william compton|ZxabotBill william compton]]
|25
|
|യന്ത്രം
|-
|1608
|[[User:BrihaspathiAnonyantony|BrihaspathiAnonyantony]]
|25
|
|-
|1609
|[[User:PrashantMidhunmohanvm|PrashantMidhunmohanvm]]
|25
|
|-
|1610
|[[User:NmkuttiadySureshbabuvvkv|NmkuttiadySureshbabuvvkv]]
|25
|
|-
|1611
|[[User:HarithakanDileepunnikri|HarithakanDileepunnikri]]
|25
|
|-
|1612
|[[User:Jomon999666Asmiyass|Jomon999666Asmiyass]]
|25
|
|-
|1613
|[[User:Ras67Kuriakose Niranam|Ras67Kuriakose Niranam]]
|25
|
|-
|1614
|[[User:MaterialscientistSreejith SA kerala|MaterialscientistSreejith SA kerala]]
|25
|
|-
|1615
|[[User:VisakharajaANEES MKC|VisakharajaANEES MKC]]
|25
|
|-
|1616
|[[User:Bill william comptonVatsmaxed|Bill william comptonVatsmaxed]]
|25
|
|-
|1617
|[[User:AnonyantonyRadhakrishnan kcd|AnonyantonyRadhakrishnan kcd]]
|25
|
|-
|1618
|[[User:ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങായി|ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങായി]]
|[[User:Midhunmohanvm|Midhunmohanvm]]
|25
|
|-
|1619
|[[User:Sureshbabuvvkvഅംഅം|Sureshbabuvvkvഅംഅം]]
|25
|
|-
|1620
|[[User:Dileepunnikriകാണി|Dileepunnikriകാണി]]
|25
|
|-
|1621
|[[User:AsmiyassAnakuzhy|AsmiyassAnakuzhy]]
|25
|
|-
|1622
|[[User:ശ്യാം പ്രസാദ്|ശ്യാം പ്രസാദ്]]
|[[User:S.Chandrasekharan Nair~mlwiki|S.Chandrasekharan Nair~mlwiki]]
|24
|
|-
|1623
|[[User:PramuqAlwinks137|PramuqAlwinks137]]
|24
|
|-
|1624
|[[User:ജോർജ്ജ് മുട്ടത്തിൽ|ജോർജ്ജ് മുട്ടത്തിൽ]]
|[[User:Nibujohn|Nibujohn]]
|24
|
|-
|1625
|[[User:SexyladyNikh.vr|SexyladyNikh.vr]]
|24
|
|-
|1626
|[[User:RiasnelliHaneeshvkn1|RiasnelliHaneeshvkn1]]
|24
|
|-
|1627
|[[User:Wellwisher~mlwikiSubins2000|Wellwisher~mlwikiSubins2000]]
|24
|
|-
|1628
|[[User:AjithchandraThahirkm07|AjithchandraThahirkm07]]
|24
|
|-
|1629
|[[User:UnnikrisNishad K Saleem|UnnikrisNishad K Saleem]]
|24
|
|-
|1630
|[[User:Sreyasmohan|Sreyasmohan]]
|[[User:രാജീവ് വി|രാജീവ് വി]]
|24
|
|-
|1631
|[[User:MarcokKariyara|MarcokKariyara]]
|24
|
|-
|1632
|[[User:Nora72പയാളം|Nora72പയാളം]]
|24
|
|-
|1633
|[[User:AnasmpAnaghareman|AnasmpAnaghareman]]
|24
|
|-
|1634
|[[User:SameerctAgnostos Theos|SameerctAgnostos Theos]]
|24
|
|-
|1635
|[[User:NajupallikkalA1Cafel|NajupallikkalA1Cafel]]
|24
|
|-
|1636
|[[User:VsmaheshUnni vaibhav|VsmaheshUnni vaibhav]]
|24
|
|-
|1637
|[[User:AveraverEniisi Lisika|AveraverEniisi Lisika]]
|24
|
|-
|1638
|[[User:Mubarak1447Abhirami Forestry|Mubarak1447Abhirami Forestry]]
|24
|
|-
|1639
|[[User:Hoo User Page BotTVAbdurahimankutty|Hoo User Page BotTVAbdurahimankutty]]
|24
|
|-
|1640
|[[User:S.Chandrasekharan Nair~mlwiki|S.Chandrasekharan Nair~mlwiki]]
|[[User:Abhiabhi.abhilash7|Abhiabhi.abhilash7]]
|24
|
|-
|1641
|[[User:Naveen RamanathanPramuq|Naveen RamanathanPramuq]]
|24
|
|-
|1642
|[[User:AbhianandNibujohn|AbhianandNibujohn]]
|24
|
|-
|1643
|[[User:Reju.kaiprethSexylady|Reju.kaiprethSexylady]]
|24
|
|-
|1644
|[[User:Subins2000Riasnelli|Subins2000Riasnelli]]
|24
|
|-
|1645
|[[User:Thahirkm07Wellwisher~mlwiki|Thahirkm07Wellwisher~mlwiki]]
|24
|
|-
|1646
|[[User:Nishad K SaleemAjithchandra|Nishad K SaleemAjithchandra]]
|24
|
|-
|1647
|[[User:SreyasmohanUnnikris|SreyasmohanUnnikris]]
|24
|
|-
|1648
|[[User:രാജീവ് വി|രാജീവ് വി]]
|[[User:Kariyara|Kariyara]]
|24
|
|-
|1649
|[[User:പയാളംMarcok|പയാളംMarcok]]
|24
|
|-
|1650
|[[User:AnagharemanNora72|AnagharemanNora72]]
|24
|
|-
|1651
|[[User:Agnostos TheosAnasmp|Agnostos TheosAnasmp]]
|24
|
|-
|1652
|[[User:A1CafelSameerct|A1CafelSameerct]]
|24
|
|-
|1653
|[[User:Unni vaibhavNajupallikkal|Unni vaibhavNajupallikkal]]
|24
|
|-
|1654
|[[User:Eniisi LisikaVsmahesh|Eniisi LisikaVsmahesh]]
|24
|
|-
|1655
|[[User:Abhirami ForestryAveraver|Abhirami ForestryAveraver]]
|24
|
|-
|1656
|[[User:TVAbdurahimankuttyMubarak1447|TVAbdurahimankuttyMubarak1447]]
|24
|
|-
|1657
|[[User:Hoo User Page Bot|Hoo User Page Bot]]
|[[User:ശ്യാം പ്രസാദ്|ശ്യാം പ്രസാദ്]]
|24
|
|-
|1658
|[[User:Alwinks137Abhiabhi.abhilash7|Alwinks137Abhiabhi.abhilash7]]
|24
|
|-
|1659
|[[User:Naveen Ramanathan|Naveen Ramanathan]]
|[[User:ജോർജ്ജ് മുട്ടത്തിൽ|ജോർജ്ജ് മുട്ടത്തിൽ]]
|24
|
|-
|1660
|[[User:Nikh.vrAbhianand|Nikh.vrAbhianand]]
|24
|
|-
|1661
|[[User:Haneeshvkn1Reju.kaipreth|Haneeshvkn1Reju.kaipreth]]
|24
|
|-
|1662
|[[User:VaishakedReyBrujo|VaishakedReyBrujo]]
|23
|
|-
|1663
|[[User:Me Haridas|Me Haridas]]
|[[User:Plant Village Charitable Society|Plant Village Charitable Society]]
|23
|
|-
|1664
|[[User:Najamehjabin1998Ebynair|Najamehjabin1998Ebynair]]
|23
|
|-
|1665
|[[User:Aiswarya1999Dingismi|Aiswarya1999Dingismi]]
|23
|
|-
|1666
|[[User:Muhammednihalആകാശ്|Muhammednihalആകാശ്]]
|23
|
|-
|1667
|[[User:HinduisamMercy|HinduisamMercy]]
|23
|
|-
|1668
|[[User:MayookhkvmHercule|MayookhkvmHercule]]
|23
|
|-
|1669
|[[User:ReyBrujoRomaine|ReyBrujoRomaine]]
|23
|
|-
|1670
|[[User:MeLeszek HaridasJańczuk|MeLeszek HaridasJańczuk]]
|23
|
|-
|1671
|[[User:EbynairChinchu.c|EbynairChinchu.c]]
|23
|
|-
|1672
|[[User:DingismiRsajan|DingismiRsajan]]
|23
|
|-
|1673
|[[User:ആകാശ്Merlissimo|ആകാശ്Merlissimo]]
|23
|
|-
|1674
|[[User:MercySreekerala|MercySreekerala]]
|23
|
|-
|1675
|[[User:HerculeShankara 2000|HerculeShankara 2000]]
|23
|
|-
|1676
|[[User:RomaineRschen7754|RomaineRschen7754]]
|23
|
|-
|1677
|[[User:Leszek JańczukBRUTE|Leszek JańczukBRUTE]]
|23
|
|-
|1678
|[[User:Chinchu.cZscout370|Chinchu.cZscout370]]
|23
|
|-
|1679
|[[User:RsajanRohithmvk|RsajanRohithmvk]]
|23
|
|-
|1680
|[[User:MerlissimoAnaghalakshmeeka|MerlissimoAnaghalakshmeeka]]
|23
|
|-
|1681
|[[User:SreekeralaKrassotkin|SreekeralaKrassotkin]]
|23
|
|-
|1682
|[[User:Shankara 2000Mvalappil|Shankara 2000Mvalappil]]
|23
|
|-
|1683
|[[User:Rschen7754Malarz pl|Rschen7754Malarz pl]]
|23
|
|-
|1684
|[[User:BRUTEAmjadaliem|BRUTEAmjadaliem]]
|23
|
|-
|1685
|[[User:Zscout370Hariprasad.ka|Zscout370Hariprasad.ka]]
|23
|
|-
|1686
|[[User:Rohithmvkമൃദുൽ|Rohithmvkമൃദുൽ]]
|23
|
|-
|1687
|[[User:AnaghalakshmeekaSubinthottil|AnaghalakshmeekaSubinthottil]]
|23
|
|-
|1688
|[[User:KrassotkinMarunadanmalayali|KrassotkinMarunadanmalayali]]
|23
|
|-
|1689
|[[User:MvalappilVaishaked|MvalappilVaishaked]]
|23
|
|-
|1690
|[[User:Plant Village Charitable Society|Plant Village Charitable Society]]
|[[User:Malarz pl|Malarz pl]]
|23
|
|-
|1691
|[[User:AmjadaliemNajamehjabin1998|AmjadaliemNajamehjabin1998]]
|23
|
|-
|1692
|[[User:Hariprasad.kaAiswarya1999|Hariprasad.kaAiswarya1999]]
|23
|
|-
|1693
|[[User:മൃദുൽMuhammednihal|മൃദുൽMuhammednihal]]
|23
|
|-
|1694
|[[User:SubinthottilHinduisam|SubinthottilHinduisam]]
|23
|
|-
|1695
|[[User:MarunadanmalayaliMayookhkvm|MarunadanmalayaliMayookhkvm]]
|23
|
|-
|1728
|[[User:Abduvallappuzha|Abduvallappuzha]]
|[[User:Casablanca film corner|Casablanca film corner]]
|22
|
|-
|1729
|[[User:SalihmcsShinysajan|SalihmcsShinysajan]]
|22
|
|-
|1730
|[[User:RajvardhanmehraJasminBabu|RajvardhanmehraJasminBabu]]
|22
|
|-
|1731
|[[User:Muhammedd ansarKhurfanahdi|Muhammedd ansarKhurfanahdi]]
|22
|
|-
|1732
|[[User:Honeyintruder888Apletters|Honeyintruder888Apletters]]
|22
|
|-
|1733
|[[User:Md. Golam Mukit KhanAbhijanamwiki|Md. Golam Mukit KhanAbhijanamwiki]]
|22
|
|-
|1734
|[[User:Akhil Raj S KadakkalSanucholayil|Akhil Raj S KadakkalSanucholayil]]
|22
|
|-
|1735
|[[User:BharathigwthmPjvaidyan|BharathigwthmPjvaidyan]]
|22
|
|-
|1736
|[[User:Vanished user 24kwjf10h32h|Vanished user 24kwjf10h32h]]
|[[User:Mechangkara|Mechangkara]]
|22
|
|-
|1737
|[[User:JosedathilNambiarmpc|JosedathilNambiarmpc]]
|22
|
|-
|1738
|[[User:AbduvallappuzhaJasim|AbduvallappuzhaJasim]]
|22
|
|-
|1739
|[[User:ShinysajanNamithavk|ShinysajanNamithavk]]
|22
|
|-
|1740
|[[User:JasminBabuSankar shr|JasminBabuSankar shr]]
|22
|
|-
|1741
|[[User:KhurfanahdiBajpan|KhurfanahdiBajpan]]
|22
|
|-
|1742
|[[User:AplettersKaldari|AplettersKaldari]]
|22
|
|-
|1743
|[[User:AbhijanamwikiKhader patteppadam|AbhijanamwikiKhader patteppadam]]
|22
|
|-
|1744
|[[User:SanucholayilIrshadkadayil|SanucholayilIrshadkadayil]]
|22
|
|-
|1745
|[[User:PjvaidyanINeverCry|PjvaidyanINeverCry]]
|22
|
|-
|1746
|[[User:Mardus|Mardus]]
|[[User:Vanished user 24kwjf10h32h|Vanished user 24kwjf10h32h]]
|22
|
|-
|1747
|[[User:NambiarmpcSubisasankan|NambiarmpcSubisasankan]]
|22
|
|-
|1748
|[[User:Casablanca film corner|Casablanca film corner]]
|[[User:Jasim|Jasim]]
|22
|
|-
|1749
|[[User:NamithavkSalihmcs|NamithavkSalihmcs]]
|22
|
|-
|1750
|[[User:Sankar shrRajvardhanmehra|Sankar shrRajvardhanmehra]]
|22
|
|-
|1751
|[[User:BajpanMuhammedd ansar|BajpanMuhammedd ansar]]
|22
|
|-
|1752
|[[User:KaldariHoneyintruder888|KaldariHoneyintruder888]]
|22
|
|-
|1753
|[[User:KhaderMd. patteppadamGolam Mukit Khan|KhaderMd. Golam Mukit patteppadamKhan]]
|22
|
|-
|1754
|[[User:IrshadkadayilAkhil Raj S Kadakkal|IrshadkadayilAkhil Raj S Kadakkal]]
|22
|
|-
|1755
|[[User:INeverCryBharathigwthm|INeverCryBharathigwthm]]
|22
|
|-
|1756
|[[User:MardusMechangkara|MardusMechangkara]]
|22
|
|-
|1757
|[[User:SubisasankanJosedathil|SubisasankanJosedathil]]
|22
|
|-
|1758
|[[User:Raghu.kuttan~mlwikiTottu777|Raghu.kuttan~mlwikiTottu777]]
|21
|
|-
|1759
|[[User:WebmailnetLithkizhunna|WebmailnetLithkizhunna]]
|21
|
|-
|1760
|[[User:തിരുവണ്ണൂർ സുധീഷ്|തിരുവണ്ണൂർ സുധീഷ്]]
|[[User:Padma George|Padma George]]
|21
|
|-
|1761
|[[User:Ashraf a a~mlwikiAkhilpantony|Ashraf a a~mlwikiAkhilpantony]]
|21
|
|-
|1762
|[[User:MF-WarburgMadurima|MF-WarburgMadurima]]
|21
|
|-
|1763
|[[User:തിരഞ്ഞെടുപ്പ്|തിരഞ്ഞെടുപ്പ്]]
|[[User:വിക്കിമേസ്തിരി|വിക്കിമേസ്തിരി]]
|21
|
|-
|1764
|[[User:PayalamFaisu omr|PayalamFaisu omr]]
|21
|
|-
|1765
|[[User:TlustulimuAinz Ooal Gown|TlustulimuAinz Ooal Gown]]
|21
|
|-
|1766
|[[User:സുനി ജോസഫ്|സുനി ജോസഫ്]]
|[[User:Sojo~mlwiki|Sojo~mlwiki]]
|21
|
|-
|1767
|[[User:TaketaVilho-Veli|TaketaVilho-Veli]]
|21
|
|-
|1768
|[[User:Sajeev2008Arunwebber|Sajeev2008Arunwebber]]
|21
|
|-
|1769
|[[User:KanaserMESMERINE|KanaserMESMERINE]]
|21
|
|-
|1770
|[[User:ഭാഗ്യശ്രീ|ഭാഗ്യശ്രീ]]
|[[User:Kunnuvaram|Kunnuvaram]]
|21
|
|-
|1771
|[[User:സൂരജ്Prajaneeshp|സൂരജ്Prajaneeshp]]
|21
|
|-
|1772
|[[User:Kuttan.ThampuranExpertsleuth|Kuttan.ThampuranExpertsleuth]]
|21
|
|-
|1773
|[[User:MisterWikiPrethish|MisterWikiPrethish]]
|21
|
|-
|1774
|[[User:RxyAldnonymous|RxyAldnonymous]]
|21
|
|-
|1775
|[[User:BenizaRajeshkurisinkal|BenizaRajeshkurisinkal]]
|21
|
|-
|1776
|[[User:SoorajkenothRajeshpanikkar|SoorajkenothRajeshpanikkar]]
|21
|
|autopatrolled
|-
|1777
|[[User:Anandks007Vyasamuni|Anandks007Vyasamuni]]
|21
|
|-
|1778
|[[User:SeptembermorgenBukhari~mlwiki|SeptembermorgenBukhari~mlwiki]]
|21
|
|-
|1779
|[[User:Shani.maluAkhil Ashok kp|Shani.maluAkhil Ashok kp]]
|21
|
|-
|1780
|[[User:Profpremrajpushpakaran|Profpremrajpushpakaran]]
|[[User:Satha|Satha]]
|21
|
|-
|1781
|[[User:Iste PraetorMinusarapaul|Iste PraetorMinusarapaul]]
|21
|
|-
|1782
|[[User:Bhagyap06Parvathy ashika|Bhagyap06Parvathy ashika]]
|21
|
|-
|1783
|[[User:Mh7kJThalassery|Mh7kJThalassery]]
|21
|
|-
|1784
|[[User:ThewineAneeshkumarcheklavar|ThewineAneeshkumarcheklavar]]
|21
|
|-
|1785
|[[User:NoushuezhurAneeshcea|NoushuezhurAneeshcea]]
|21
|
|-
|1786
|[[User:NarayananchedicherySahad033|NarayananchedicherySahad033]]
|21
|
|-
|1787
|[[User:Shelmy.PauloseLijo v j|Shelmy.PauloseLijo v j]]
|21
|
|-
|1788
|[[User:ÉricoQueerEcofeminist|ÉricoQueerEcofeminist]]
|21
|
|-
|1789
|[[User:Kirthu2012CP Jamaludheen|Kirthu2012CP Jamaludheen]]
|21
|
|-
|1790
|[[User:CbjonsonPukasa|CbjonsonPukasa]]
|21
|
|-
|1791
|[[User:RameshMamatha KunnappullyN A|RameshMamatha N KunnappullyA]]
|21
|
|-
|1792
|[[User:ArunwebberSwalihchemmad|ArunwebberSwalihchemmad]]
|21
|
|-
|1793
|[[User:MESMERINEAthulya Ajith|MESMERINEAthulya Ajith]]
|21
|
|-
|1794
|[[User:Shreyasupadhya|Shreyasupadhya]]
|[[User:ഭാഗ്യശ്രീ|ഭാഗ്യശ്രീ]]
|21
|
|-
|1795
|[[User:PrajaneeshpRaghu.kuttan~mlwiki|PrajaneeshpRaghu.kuttan~mlwiki]]
|21
|
|-
|1796
|[[User:ExpertsleuthWebmailnet|ExpertsleuthWebmailnet]]
|21
|
|-
|1797
|[[User:PrethishPadma George|PrethishPadma George]]
|21
|
|-
|1798
|[[User:AldnonymousAshraf a a~mlwiki|AldnonymousAshraf a a~mlwiki]]
|21
|
|-
|1799
|[[User:RajeshkurisinkalMF-Warburg|RajeshkurisinkalMF-Warburg]]
|21
|
|-
|1800
|[[User:വിക്കിമേസ്തിരി|വിക്കിമേസ്തിരി]]
|[[User:Rajeshpanikkar|Rajeshpanikkar]]
|21
|
|-
|1801
|[[User:VyasamuniPayalam|VyasamuniPayalam]]
|21
|
|-
|1802
|[[User:Bukhari~mlwikiTlustulimu|Bukhari~mlwikiTlustulimu]]
|21
|
|-
|1803
|[[User:Akhil Ashok kpSojo~mlwiki|Akhil Ashok kpSojo~mlwiki]]
|21
|
|-
|1804
|[[User:Taketa|Taketa]]
|[[User:Profpremrajpushpakaran|Profpremrajpushpakaran]]
|21
|
|-
|1805
|[[User:MinusarapaulSajeev2008|MinusarapaulSajeev2008]]
|21
|
|-
|1806
|[[User:Parvathy ashikaKanaser|Parvathy ashikaKanaser]]
|21
|
|-
|1807
|[[User:ThalasseryKunnuvaram|ThalasseryKunnuvaram]]
|21
|
|-
|1808
|[[User:Aneeshkumarcheklavarസൂരജ്|Aneeshkumarcheklavarസൂരജ്]]
|21
|
|-
|1809
|[[User:AneeshceaKuttan.Thampuran|AneeshceaKuttan.Thampuran]]
|21
|
|-
|1810
|[[User:Sahad033MisterWiki|Sahad033MisterWiki]]
|21
|
|-
|1811
|[[User:Lijo v jRxy|Lijo v jRxy]]
|21
|
|-
|1812
|[[User:QueerEcofeministBeniza|QueerEcofeministBeniza]]
|21
|
|-
|1813
|[[User:CP JamaludheenSoorajkenoth|CP JamaludheenSoorajkenoth]]
|21
|autopatrolled
|
|-
|1814
|[[User:PukasaAnandks007|PukasaAnandks007]]
|21
|
|-
|1815
|[[User:Mamatha N ASeptembermorgen|Mamatha N ASeptembermorgen]]
|21
|
|-
|1816
|[[User:SwalihchemmadShani.malu|SwalihchemmadShani.malu]]
|21
|
|-
|1817
|[[User:Athulya AjithSatha|Athulya AjithSatha]]
|21
|
|-
|1818
|[[User:ShreyasupadhyaIste Praetor|ShreyasupadhyaIste Praetor]]
|21
|
|-
|1819
|[[User:Tottu777Bhagyap06|Tottu777Bhagyap06]]
|21
|
|-
|1820
|[[User:LithkizhunnaMh7kJ|LithkizhunnaMh7kJ]]
|21
|
|-
|1821
|[[User:Thewine|Thewine]]
|[[User:തിരുവണ്ണൂർ സുധീഷ്|തിരുവണ്ണൂർ സുധീഷ്]]
|21
|
|-
|1822
|[[User:AkhilpantonyNoushuezhur|AkhilpantonyNoushuezhur]]
|21
|
|-
|1823
|[[User:MadurimaNarayananchedichery|MadurimaNarayananchedichery]]
|21
|
|-
|1824
|[[User:Shelmy.Paulose|Shelmy.Paulose]]
|[[User:തിരഞ്ഞെടുപ്പ്|തിരഞ്ഞെടുപ്പ്]]
|21
|
|-
|1825
|[[User:Faisu omrÉrico|Faisu omrÉrico]]
|21
|
|-
|1826
|[[User:Ainz Ooal GownKirthu2012|Ainz Ooal GownKirthu2012]]
|21
|
|-
|1827
|[[User:Cbjonson|Cbjonson]]
|[[User:സുനി ജോസഫ്|സുനി ജോസഫ്]]
|21
|
|-
|1828
|[[User:Vilho-VeliRamesh Kunnappully|Vilho-VeliRamesh Kunnappully]]
|21
|
|-
|1829
|[[User:Anvar MK KareparambThamarappalli|Anvar MK KareparambThamarappalli]]
|20
|
|-
|1830
|[[User:AsifnasBhavana~mlwiki|AsifnasBhavana~mlwiki]]
|20
|
|-
|1831
|[[User:Dr m b manoj keralaVargenau|Dr m b manoj keralaVargenau]]
|20
|
|-
|1832
|[[User:JinujohntAnijoseph|JinujohntAnijoseph]]
|20
|
|-
|1833
|[[User:Adv vs joyPaivakil|Adv vs joyPaivakil]]
|20
|
|-
|1834
|[[User:Akhil C PrasadNipisiquit|Akhil C PrasadNipisiquit]]
|20
|
|-
|1835
|[[User:123VishnuOnlineMallu wiki|123VishnuOnlineMallu wiki]]
|20
|
|-
|1836
|[[User:Madmarar101512Ejs-80|Madmarar101512Ejs-80]]
|20
|
|-
|1837
|[[User:Navas perumbavoorSsaa08~mlwiki|Navas perumbavoorSsaa08~mlwiki]]
|20
|
|-
|1838
|[[User:SuryarijumonJosephvk|SuryarijumonJosephvk]]
|20
|
|-
|1839
|[[User:Anas engapuzhaTkpramodkumar|Anas engapuzhaTkpramodkumar]]
|20
|
|-
|1840
|[[User:ThamarappalliBerthold Werner|ThamarappalliBerthold Werner]]
|20
|
|-
|1841
|[[User:Bhavana~mlwikiBindusopanam|Bhavana~mlwikiBindusopanam]]
|20
|
|-
|1842
|[[User:VargenauJovianeye|VargenauJovianeye]]
|20
|
|-
|1843
|[[User:AnijosephJfblanc|AnijosephJfblanc]]
|20
|
|-
|1844
|[[User:PaivakilQuentinv57|PaivakilQuentinv57]]
|20
|
|-
|1845
|[[User:NipisiquitAnoopmsp|NipisiquitAnoopmsp]]
|20
|
|-
|1846
|[[User:Mallu wikiMlwikiblr3|Mallu wikiMlwikiblr3]]
|20
|
|-
|1847
|[[User:Ejs-80Muruganmes|Ejs-80Muruganmes]]
|20
|
|-
|1848
|[[User:Ssaa08~mlwikiAddihockey10|Ssaa08~mlwikiAddihockey10]]
|20
|
|-
|1849
|[[User:JosephvkMira12|JosephvkMira12]]
|20
|
|-
|1850
|[[User:TkpramodkumarSreecanthr|TkpramodkumarSreecanthr]]
|20
|
|-
|1851
|[[User:Berthold WernerKasirbot|Berthold WernerKasirbot]]
|20
|
|-
|1852
|[[User:BindusopanamPradeepkumarpk51|BindusopanamPradeepkumarpk51]]
|20
|
|-
|1853
|[[User:JovianeyeSwagath.orange|JovianeyeSwagath.orange]]
|20
|
|-
|1854
|[[User:JfblancJadeertk|JfblancJadeertk]]
|20
|
|-
|1855
|[[User:Quentinv57Avocato|Quentinv57Avocato]]
|20
|
|-
|1856
|[[User:AnoopmspShakeermukkam|AnoopmspShakeermukkam]]
|20
|
|-
|1857
|[[User:Mlwikiblr3GEENO135|Mlwikiblr3GEENO135]]
|20
|
|-
|1858
|[[User:MuruganmesThamizhpparithi Maari|MuruganmesThamizhpparithi Maari]]
|20
|
|-
|1859
|[[User:Addihockey10Shaji.tu|Addihockey10Shaji.tu]]
|20
|
|-
|1860
|[[User:Mira12Anju Habeeb|Mira12Anju Habeeb]]
|20
|
|-
|1861
|[[User:SreecanthrAnvar MK Kareparamb|SreecanthrAnvar MK Kareparamb]]
|20
|
|-
|1862
|[[User:KasirbotAsifnas|KasirbotAsifnas]]
|20
|
|-
|1863
|[[User:Pradeepkumarpk51Dr m b manoj kerala|Pradeepkumarpk51Dr m b manoj kerala]]
|20
|
|-
|1864
|[[User:Swagath.orangeJinujohnt|Swagath.orangeJinujohnt]]
|20
|
|-
|1865
|[[User:JadeertkAdv vs joy|JadeertkAdv vs joy]]
|20
|
|-
|1866
|[[User:AvocatoAkhil C Prasad|AvocatoAkhil C Prasad]]
|20
|
|-
|1867
|[[User:Shakeermukkam123VishnuOnline|Shakeermukkam123VishnuOnline]]
|20
|
|-
|1868
|[[User:GEENO135Madmarar101512|GEENO135Madmarar101512]]
|20
|
|-
|1869
|[[User:Navas perumbavoor|Navas perumbavoor]]
|[[User:Thamizhpparithi Maari|Thamizhpparithi Maari]]
|20
|
|-
|1870
|[[User:Shaji.tuSuryarijumon|Shaji.tuSuryarijumon]]
|20
|
|-
|1871
|[[User:AnjuAnas Habeebengapuzha|AnjuAnas Habeebengapuzha]]
|20
|
|-
|1923
|[[User:BeecyIkrafeeq|BeecyIkrafeeq]]
|19
|
|-
|1924
|[[User:Baiju SubrahmanianSajansamuel|Baiju SubrahmanianSajansamuel]]
|19
|
|-
|1925
|[[User:KinnuksomaniArun.gangadharan|KinnuksomaniArun.gangadharan]]
|19
|
|-
|1926
|[[User:റോബിൻBineeshvm99|റോബിൻBineeshvm99]]
|19
|
|-
|1927
|[[User:XXBlackburnXxShiju2166|XXBlackburnXxShiju2166]]
|19
|
|-
|1928
|[[User:TelvardhanmehraZwobot|TelvardhanmehraZwobot]]
|19
|
|-
|1929
|[[User:PranabchinnuGnkant|PranabchinnuGnkant]]
|19
|
|-
|1930
|[[User:ChiefossVinay~mlwiki|ChiefossVinay~mlwiki]]
|19
|
|-
|1931
|[[User:Suresh mallappally|Suresh mallappally]]
|[[User:പ്രസാദ് കണ്ടക്കൈ|പ്രസാദ് കണ്ടക്കൈ]]
|19
|
|-
|1932
|[[User:ShahananizamAsfarer|ShahananizamAsfarer]]
|19
|
|-
|1933
|[[User:AjithasimhanNiyazib|AjithasimhanNiyazib]]
|19
|
|-
|1934
|[[User:Soul997Sreevasthav|Soul997Sreevasthav]]
|19
|
|-
|1935
|[[User:Amal Sudarsanan SJmarchn|Amal Sudarsanan SJmarchn]]
|19
|
|-
|1936
|[[User:Suvaiba sherinShanojnair|Suvaiba sherinShanojnair]]
|19
|
|-
|1937
|[[User:Saranya palasserySamharamoorthi|Saranya palasserySamharamoorthi]]
|19
|
|-
|1938
|[[User:AsfiwnePrakashkpc|AsfiwnePrakashkpc]]
|19
|
|-
|1939
|[[User:റസൽ ഗോപിനാഥൻ|റസൽ ഗോപിനാഥൻ]]
|[[User:Arunr4240|Arunr4240]]
|19
|
|-
|1940
|[[User:IkrafeeqAnjupk|IkrafeeqAnjupk]]
|19
|
|-
|1941
|[[User:SajansamuelYogakshemasabha|SajansamuelYogakshemasabha]]
|19
|
|-
|1942
|[[User:ArunShibin.gangadharanmn|ArunShibin.gangadharanmn]]
|19
|
|-
|1943
|[[User:Bineeshvm99Shantham11|Bineeshvm99Shantham11]]
|19
|
|-
|1944
|[[User:Shiju2166Parakuth|Shiju2166Parakuth]]
|19
|
|-
|1945
|[[User:ZwobotAstrologer Vijaykumar|ZwobotAstrologer Vijaykumar]]
|19
|
|-
|1946
|[[User:GnkantVinodsreehari|GnkantVinodsreehari]]
|19
|
|-
|1947
|[[User:Vinay~mlwikiYogeshkollam|Vinay~mlwikiYogeshkollam]]
|19
|
|-
|1948
|[[User:Suresh mallappallyValsaladevi|Suresh mallappallyValsaladevi]]
|19
|
|-
|1949
|[[User:AsfarerRijeshcv|AsfarerRijeshcv]]
|19
|
|-
|1950
|[[User:NiyazibNeechalkaran|NiyazibNeechalkaran]]
|19
|
|-
|1951
|[[User:SreevasthavDaniel Mietchen|SreevasthavDaniel Mietchen]]
|19
|
|-
|1952
|[[User:JmarchnRiyaaas|JmarchnRiyaaas]]
|19
|
|-
|1953
|[[User:ShanojnairAswinsnair12345|ShanojnairAswinsnair12345]]
|19
|
|-
|1954
|[[User:Samharamoorthiവർഷാവി|Samharamoorthiവർഷാവി]]
|19
|
|-
|1955
|[[User:PrakashkpcBeecy|PrakashkpcBeecy]]
|19
|
|-
|1956
|[[User:Baiju Subrahmanian|Baiju Subrahmanian]]
|[[User:റസൽ ഗോപിനാഥൻ|റസൽ ഗോപിനാഥൻ]]
|19
|
|-
|1957
|[[User:AnjupkKinnuksomani|AnjupkKinnuksomani]]
|19
|
|-
|1958
|[[User:Yogakshemasabhaറോബിൻ|Yogakshemasabhaറോബിൻ]]
|19
|
|-
|1959
|[[User:Shibin.mnXXBlackburnXx|Shibin.mnXXBlackburnXx]]
|19
|
|-
|1960
|[[User:Shantham11Telvardhanmehra|Shantham11Telvardhanmehra]]
|19
|
|-
|1961
|[[User:ParakuthPranabchinnu|ParakuthPranabchinnu]]
|19
|
|-
|1962
|[[User:Astrologer VijaykumarChiefoss|Astrologer VijaykumarChiefoss]]
|19
|
|-
|1963
|[[User:പ്രസാദ് കണ്ടക്കൈ|പ്രസാദ് കണ്ടക്കൈ]]
|[[User:Vinodsreehari|Vinodsreehari]]
|19
|
|-
|1964
|[[User:YogeshkollamShahananizam|YogeshkollamShahananizam]]
|19
|
|-
|1965
|[[User:ValsaladeviAjithasimhan|ValsaladeviAjithasimhan]]
|19
|
|-
|1966
|[[User:RijeshcvSoul997|RijeshcvSoul997]]
|19
|
|-
|1967
|[[User:NeechalkaranAmal Sudarsanan S|NeechalkaranAmal Sudarsanan S]]
|19
|
|-
|1968
|[[User:DanielSuvaiba Mietchensherin|DanielSuvaiba Mietchensherin]]
|19
|
|-
|1969
|[[User:RiyaaasSaranya palassery|RiyaaasSaranya palassery]]
|19
|
|-
|1970
|[[User:Aswinsnair12345Asfiwne|Aswinsnair12345Asfiwne]]
|19
|
|-
|1971
|[[User:വർഷാവിArunr4240|വർഷാവിArunr4240]]
|19
|
|-
|1972
|[[User:RasheedchalilAlokayathan|RasheedchalilAlokayathan]]
|1819
|
|-
|1973
|[[User:EDUCA33ENaga bhadran|EDUCA33ENaga bhadran]]
|18
|
|-
|1974
|[[User:JohnsonvargCPF Vengad|JohnsonvargCPF Vengad]]
|18
|
|-
|1975
|[[User:SssreekumarJinjoseid28|SssreekumarJinjoseid28]]
|18
|
|-
|1976
|[[User:AnakkodanAmjadnlk|AnakkodanAmjadnlk]]
|18
|
|-
|1977
|[[User:BinoptWow|BinoptWow]]
|18
|
|-
|1978
|[[User:VituzzuVisakhk|VituzzuVisakhk]]
|18
|
|-
|1979
|[[User:SpesBonaAjthvpoa|SpesBonaAjthvpoa]]
|18
|
|-
|1980
|[[User:DrmaheshnarayananPanchami jayasankar|DrmaheshnarayananPanchami jayasankar]]
|18
|
|-
|1981
|[[User:VaippipadathSabith1990|VaippipadathSabith1990]]
|18
|
|-
|1982
|[[User:MalayaliWoman|MalayaliWoman]]
|[[User:לערי ריינהארט|לערי ריינהארט]]
|18
|
|-
|1983
|[[User:Vs.subashNewkerala|Vs.subashNewkerala]]
|18
|
|-
|1984
|[[User:SandeepvarierIamfaizalibrahim|SandeepvarierIamfaizalibrahim]]
|18
|
|-
|1985
|[[User:RajeshndevVinayankalarickal|RajeshndevVinayankalarickal]]
|18
|
|-
|1986
|[[User:VineshvputhoorDr AM UNNIKRISHNAN|VineshvputhoorDr AM UNNIKRISHNAN]]
|18
|
|-
|1987
|[[User:PybotRahulsoman|PybotRahulsoman]]
|18
|
|യന്ത്രം
|-
|1988
|[[User:ShahidepikkadArunmohan1991|ShahidepikkadArunmohan1991]]
|18
|
|-
|1989
|[[User:SidhukalluadiAjfar123|SidhukalluadiAjfar123]]
|18
|
|-
|1990
|[[User:SreeharicheriyalNadeerpunchavayal|SreeharicheriyalNadeerpunchavayal]]
|18
|
|-
|1991
|[[User:Shine.ravindraRajeesh raghav|Shine.ravindraRajeesh raghav]]
|18
|
|-
|1992
|[[User:AnilpmNahidSultan|AnilpmNahidSultan]]
|18
|
|-
|1993
|[[User:KoodathilsaiPratyya Ghosh|KoodathilsaiPratyya Ghosh]]
|18
|
|-
|1994
|[[User:Neeraja MohanSalimmalic|Neeraja MohanSalimmalic]]
|18
|
|-
|1995
|[[User:SreejithkarumadySatharcp|SreejithkarumadySatharcp]]
|18
|
|-
|1996
|[[User:K.VIJAYAKUMAR THIRUVALI|K.VIJAYAKUMAR THIRUVALI]]
|[[User:നൂനു|നൂനു]]
|18
|
|-
|1997
|[[User:Bilingual2000EQTN|Bilingual2000EQTN]]
|18
|
|-
|1998
|[[User:MohammedsonuProfsuresh|MohammedsonuProfsuresh]]
|18
|
|-
|1999
|[[User:SabinsajiKrajagopaleditor|SabinsajiKrajagopaleditor]]
|18
|
|-
|2000
|[[User:Rajeesh raghavBims9578|Rajeesh raghavBims9578]]
|18
|
5,929

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3436631" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്