"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1–1000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|1
|[[User:സ്വാഗതസംഘം|സ്വാഗതസംഘം]]
|103,175213
|
|-
|5
|[[User:Meenakshi nandhini|Meenakshi nandhini]]
|72,232326
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|8
|[[User:Xqbot|Xqbot]]
|42,618622
|
|-
|15
|[[User:Fotokannan|Fotokannan]]
|30,740752
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|16
|[[User:Kiran Gopi|Kiran Gopi]]
|30,315341
|ചെക്ക് യൂസർ, സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|26
|[[User:ShajiA|ShajiA]]
|23,895897
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|27
|[[User:Vinayaraj|Vinayaraj]]
|22,201206
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|32
|[[User:Dvellakat|Dvellakat]]
|19,110113
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|33
|[[User:Ranjithsiji|Ranjithsiji]]
|16,824831
|ബ്യൂറോക്രാറ്റ്, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|43
|[[User:Vijayanrajapuram|Vijayanrajapuram]]
|13,209234
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|55
|[[User:Irshadpp|Irshadpp]]
|9,845851
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|57
|[[User:Vicharam|Vicharam]]
|9,398403
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|65
|[[User:Shijan Kaakkara|Shijan Kaakkara]]
|7,763772
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|73
|[[User:Sachin12345633|Sachin12345633]]
|6,974981
|autopatrolled
|-
|92
|[[User:Adithyakbot|Adithyakbot]]
|5,784787
|യന്ത്രം
|-
|93
|[[User:Jkadavoor|Jkadavoor]]
|5,591593
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|159
|[[User:Shagil Kannur|Shagil Kannur]]
|2,234257
|autopatrolled
|-
|172
|[[User:Ajeeshkumar4u|Ajeeshkumar4u]]
|1,881884
|autopatrolled
|-
|-
|322
|[[User:ചെങ്കുട്ടുവൻ|ചെങ്കുട്ടുവൻ]]
|[[User:Vipinkumartvla|Vipinkumartvla]]
|433435
|autopatrolled
|
|-
|323
|[[User:Vipinkumartvla|Vipinkumartvla]]
|[[User:ചെങ്കുട്ടുവൻ|ചെങ്കുട്ടുവൻ]]
|433
|
|autopatrolled
|-
|324
|-
|730
|[[User:SkvasundharanShaheed Hemukalani|SkvasundharanShaheed Hemukalani]]
|86
|
|-
|731
|[[User:SajeevdbiSkvasundharan|SajeevdbiSkvasundharan]]
|86
|
|-
|732
|[[User:൧൯൨൧Sajeevdbi|൧൯൨൧Sajeevdbi]]
|86
|
|-
|733
|[[User:Mozhiyalan൧൯൨൧|Mozhiyalan൧൯൨൧]]
|86
|
|-
|734
|[[User:Mozhiyalan|Mozhiyalan]]
|86
|
|-
|735
|[[User:Shiju|Shiju]]
|86
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|735736
|[[User:Gopalchristy|Gopalchristy]]
|86
|
|-
|736737
|[[User:Hari Vadassery|Hari Vadassery]]
|86
|
|-
|737738
|[[User:Shaminarayanan|Shaminarayanan]]
|85
|
|-
|738739
|[[User:Ajayrangaraj|Ajayrangaraj]]
|85
|
|-
|739740
|[[User:Nikhilvishnupv|Nikhilvishnupv]]
|85
|
|-
|740741
|[[User:Baib|Baib]]
|85
|
|-
|741742
|[[User:Krishnachandranvn|Krishnachandranvn]]
|85
|
|-
|742743
|[[User:Sreeharic|Sreeharic]]
|85
|
|-
|743744
|[[User:Ashok.tcr|Ashok.tcr]]
|85
|
|-
|744745
|[[User:Cpsathar|Cpsathar]]
|85
|
|-
|745746
|[[User:Abhijith R Mohan|Abhijith R Mohan]]
|85
|
|-
|746747
|[[User:Yasircmd|Yasircmd]]
|84
|
|-
|747748
|[[User:Mydreamsparrow|Mydreamsparrow]]
|84
|
|-
|748749
|[[User:Esopukltd|Esopukltd]]
|84
|
|-
|749750
|[[User:Gayathrikarthika|Gayathrikarthika]]
|84
|
|-
|750751
|[[User:Karthikagayathri|Karthikagayathri]]
|83
|
|-
|751752
|[[User:Appusviews|Appusviews]]
|83
|
|-
|752753
|[[User:Ranjith kannapuram|Ranjith kannapuram]]
|83
|
|-
|753754
|[[User:Aswanthep|Aswanthep]]
|83
|
|-
|754755
|[[User:Mazha82|Mazha82]]
|82
|
|-
|755756
|[[User:Amalnahar|Amalnahar]]
|82
|
|-
|756757
|[[User:Lavalsal|Lavalsal]]
|82
|
|-
|757758
|[[User:മീര എം പി|മീര എം പി]]
|82
|
|-
|758759
|[[User:SindhuJose|SindhuJose]]
|82
|
|-
|759760
|[[User:ശ്രീബിൻ|ശ്രീബിൻ]]
|82
|
|-
|760
|[[User:Shaheed Hemukalani|Shaheed Hemukalani]]
|81
|
|-
|-
|768
|[[User:HamnashafeerAyathanalok|HamnashafeerAyathanalok]]
|80
|
|-
|769
|[[User:ThadathilHamnashafeer|ThadathilHamnashafeer]]
|80
|
|-
|770
|[[User:Thadathil|Thadathil]]
|[[User:മനുഏളപ്പില|മനുഏളപ്പില]]
|80
|
|-
|771
|[[User:മനുഏളപ്പില|മനുഏളപ്പില]]
|[[User:Hagennos|Hagennos]]
|80
|
|-
|772
|[[User:AyathanalokHagennos|AyathanalokHagennos]]
|80
|
|-
|773
|[[User:ShinilvmVishnuSR01|ShinilvmVishnuSR01]]
|79
|
|-
|774
|[[User:Kottottikkaran7niju7|Kottottikkaran7niju7]]
|79
|
|-
|775
|[[User:VishnuSR01Kingjones1985|VishnuSR01Kingjones1985]]
|79
|
|-
|776
|[[User:7niju7Shinilvm|7niju7Shinilvm]]
|79
|
|-
|777
|[[User:Kingjones1985Kottottikkaran|Kingjones1985Kottottikkaran]]
|79
|
|-
|778
|[[User:Party1967Mohanantirur|Party1967Mohanantirur]]
|78
|
|-
|779
|[[User:MohanantirurDEagleBot|MohanantirurDEagleBot]]
|78
|യന്ത്രം
|
|-
|780
|[[User:DEagleBotParty1967|DEagleBotParty1967]]
|78
|
|യന്ത്രം
|-
|781
|[[User:YanthranRamkumar Kalyani|YanthranRamkumar Kalyani]]
|77
|
|യന്ത്രം
|-
|782
|[[User:DesignandpeopleAjingnath|DesignandpeopleAjingnath]]
|77
|
|-
|783
|[[User:ShajisnYanthran|ShajisnYanthran]]
|77
|യന്ത്രം
|
|-
|784
|[[User:Ramkumar KalyaniDesignandpeople|Ramkumar KalyaniDesignandpeople]]
|77
|
|-
|785
|[[User:AjingnathShajisn|AjingnathShajisn]]
|77
|
|-
|786
|[[User:SajanmvSrevalsan|SajanmvSrevalsan]]
|76
|
|-
|787
|[[User:SrevalsanUnni.0p|SrevalsanUnni.0p]]
|76
|
|-
|788
|[[User:Unni.0pAdithyan p lal|Unni.0pAdithyan p lal]]
|76
|
|-
|789
|[[User:Adithyan p lalSajanmv|Adithyan p lalSajanmv]]
|76
|
|-
|790
|[[User:JaisuvyasViswajithg|JaisuvyasViswajithg]]
|75
|
|-
|791
|[[User:WikimediaNotifierEmmanueltj143|WikimediaNotifierEmmanueltj143]]
|75
|
|-
|792
|[[User:NabeelktdJaisuvyas|NabeelktdJaisuvyas]]
|75
|
|-
|793
|[[User:SeemadinWikimediaNotifier|SeemadinWikimediaNotifier]]
|75
|
|-
|794
|[[User:StepanaxisNabeelktd|StepanaxisNabeelktd]]
|75
|
|-
|795
|[[User:കുഴൂർSeemadin|കുഴൂർSeemadin]]
|75
|
|-
|796
|[[User:ViswajithgStepanaxis|ViswajithgStepanaxis]]
|75
|
|-
|797
|[[User:Emmanueltj143കുഴൂർ|Emmanueltj143കുഴൂർ]]
|75
|
|-
|798
|[[User:Anupa.anchorBGerdemann (WMF)|Anupa.anchorBGerdemann (WMF)]]
|74
|
|-
|799
|[[User:ZamanakAnupa.anchor|ZamanakAnupa.anchor]]
|74
|
|-
|800
|[[User:IaminfoZamanak|IaminfoZamanak]]
|74
|
|-
|801
|[[User:LinsyDavisIaminfo|LinsyDavisIaminfo]]
|74
|
|-
|802
|[[User:ShabeerMemundaLinsyDavis|ShabeerMemundaLinsyDavis]]
|74
|
|-
|803
|[[User:ZainunoonuShabeerMemunda|ZainunoonuShabeerMemunda]]
|74
|
|-
|804
|[[User:AnanthupsankarZainunoonu|AnanthupsankarZainunoonu]]
|74
|
|-
|805
|[[User:BGerdemann (WMF)Ananthupsankar|BGerdemann (WMF)Ananthupsankar]]
|74
|
|-
|806
|[[User:DannyS712WikiDreamer Bot|DannyS712WikiDreamer Bot]]
|73
|യന്ത്രം
|
|-
|807
|[[User:വെള്ളെഴുത്ത്|വെള്ളെഴുത്ത്]]
|[[User:Santhoshslpuram|Santhoshslpuram]]
|73
|
|-
|808
|[[User:WikiDreamer BotSoumyan|WikiDreamer BotSoumyan]]
|73
|
|യന്ത്രം
|-
|809
|[[User:DannyS712|DannyS712]]
|[[User:വെള്ളെഴുത്ത്|വെള്ളെഴുത്ത്]]
|73
|
|-
|810
|[[User:SoumyanSanthoshslpuram|SoumyanSanthoshslpuram]]
|73
|
|-
|811
|[[User:Santhoshnelson009Sujith RS|Santhoshnelson009Sujith RS]]
|72
|
|-
|812
|[[User:SujithNiranjana RSPrasannakumar|SujithNiranjana RSPrasannakumar]]
|72
|
|-
|813
|[[User:Santhoshnelson009|Santhoshnelson009]]
|[[User:Niranjana Prasannakumar|Niranjana Prasannakumar]]
|72
|
|-
|814
|[[User:Scorpionsurvey82Rajesh|Scorpionsurvey82Rajesh]]
|71
|
|-
|815
|[[User:Essarpee1Jobyjohnkj|Essarpee1Jobyjohnkj]]
|71
|
|-
|816
|[[User:Unnikrishnan.57Vkbmenon|Unnikrishnan.57Vkbmenon]]
|71
|
|-
|817
|[[User:MithunrajkeekkamkotJaktoms|MithunrajkeekkamkotJaktoms]]
|71
|
|-
|818
|[[User:HaradevArun.punnathatta|HaradevArun.punnathatta]]
|71
|
|-
|819
|[[User:SalamparalikkunnuNaseeftdy|SalamparalikkunnuNaseeftdy]]
|71
|
|-
|820
|[[User:RajeshScorpionsurvey82|RajeshScorpionsurvey82]]
|71
|
|-
|821
|[[User:JobyjohnkjEssarpee1|JobyjohnkjEssarpee1]]
|71
|
|-
|822
|[[User:VkbmenonUnnikrishnan.57|VkbmenonUnnikrishnan.57]]
|71
|
|-
|823
|[[User:JaktomsMithunrajkeekkamkot|JaktomsMithunrajkeekkamkot]]
|71
|
|-
|824
|[[User:Arun.punnathattaHaradev|Arun.punnathattaHaradev]]
|71
|
|-
|825
|[[User:NaseeftdyMartin Urbanec|NaseeftdyMartin Urbanec]]
|71
|
|-
|826
|[[User:GphilipSalamparalikkunnu|GphilipSalamparalikkunnu]]
|7071
|
|-
|827
|[[User:EVERGREEN for Ever Green|EVERGREEN for Ever Green]]
|[[User:Stryn|Stryn]]
|70
|
|-
|828
|[[User:Shafi koyammaKvmohankumar|Shafi koyammaKvmohankumar]]
|70
|
|-
|829
|[[User:HagennosGphilip|HagennosGphilip]]
|[[User:EVERGREEN for Ever Green|EVERGREEN for Ever Green]]
|70
|
|-
|830
|[[User:Martin UrbanecStryn|Martin UrbanecStryn]]
|70
|
|-
|831
|[[User:KvmohankumarShafi koyamma|KvmohankumarShafi koyamma]]
|70
|
|-
|832
|[[User:Tokugen NumatakaSushen|Tokugen NumatakaSushen]]
|69
|
|-
|833
|[[User:SushenWutsje|SushenWutsje]]
|69
|
|-
|834
|[[User:WutsjeMomin|WutsjeMomin]]
|69
|
|-
|835
|[[User:MominCourcelles|MominCourcelles]]
|69
|
|-
|836
|[[User:CourcellesRadiX|CourcellesRadiX]]
|69
|
|-
|837
|[[User:RadiXKpharshan|RadiXKpharshan]]
|69
|
|-
|838
|[[User:KpharshanTokugen Numataka|KpharshanTokugen Numataka]]
|69
|
5,929

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3436630" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്