"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1–1000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|1
|[[User:സ്വാഗതസംഘം|സ്വാഗതസംഘം]]
|103,132175
|
|-
|5
|[[User:Meenakshi nandhini|Meenakshi nandhini]]
|72,158232
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|7
|[[User:EmausBot|EmausBot]]
|60,584586
|
|-
|8
|[[User:Xqbot|Xqbot]]
|42,605618
|
|-
|15
|[[User:Fotokannan|Fotokannan]]
|30,709740
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|16
|[[User:Kiran Gopi|Kiran Gopi]]
|30,285315
|ചെക്ക് യൂസർ, സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|26
|[[User:ShajiA|ShajiA]]
|23,893895
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|27
|[[User:Vinayaraj|Vinayaraj]]
|22,198201
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|43
|[[User:Vijayanrajapuram|Vijayanrajapuram]]
|13,193209
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|57
|[[User:Vicharam|Vicharam]]
|9,369398
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|61
|[[User:Akhiljaxxn|Akhiljaxxn]]
|8,676677
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|73
|[[User:Sachin12345633|Sachin12345633]]
|6,971974
|autopatrolled
|-
|77
|[[User:CommonsDelinker|CommonsDelinker]]
|6,800802
|autopatrolled
|-
|82
|[[User:Saul0fTarsus|Saul0fTarsus]]
|6,530532
|autopatrolled, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|91
|[[User:Rajeshodayanchal|Rajeshodayanchal]]
|5,982989
|autopatrolled, IP, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|92
|[[User:Adithyakbot|Adithyakbot]]
|5,781784
|യന്ത്രം
|-
|94
|[[User:Adithyak1997|Adithyak1997]]
|5,528531
|സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|98
|[[User:Prabhachatterji|Prabhachatterji]]
|4,979981
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|104
|[[User:Shajiarikkad|Shajiarikkad]]
|4,629631
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|109
|[[User:Akhilaprem|Akhilaprem]]
|4,154156
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|159
|[[User:Shagil Kannur|Shagil Kannur]]
|2,233234
|autopatrolled
|-
|-
|172
|[[User:Ajeeshkumar4u|Ajeeshkumar4u]]
|1,855881
|autopatrolled
|-
|173
|[[User:LaaknorBot|LaaknorBot]]
|1,873
|
|-
|173174
|[[User:Feelgreen630|Feelgreen630]]
|1,872
|autopatrolled
|-
|174175
|[[User:Edukeralam|Edukeralam]]
|1,866
|autopatrolled, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|175
|[[User:Ajeeshkumar4u|Ajeeshkumar4u]]
|1,855
|autopatrolled
|-
|176
|-
|323
|[[User:ചെങ്കുട്ടുവൻ|ചെങ്കുട്ടുവൻ]]
|433
|autopatrolled
|-
|324
|[[User:Saithalavi|Saithalavi]]
|430
|
|-
|324325
|[[User:Peringz|Peringz]]
|427
|
|-
|325
|[[User:ചെങ്കുട്ടുവൻ|ചെങ്കുട്ടുവൻ]]
|427
|autopatrolled
|-
|326
|392
|[[User:Shino jacob koottanad|Shino jacob koottanad]]
|291292
|autopatrolled
|-
|-
|505
|[[User:Sudev.K.VijayTegel|Sudev.K.VijayTegel]]
|173174
|
|-
|506
|[[User:TegelSudev.K.Vijay|TegelSudev.K.Vijay]]
|173
|
|-
|606
|[[User:Hemanthjijo1997kB|Hemanthjijo1997kB]]
|122
|
|-
|607
|[[User:Sanil2Hemanthjijo|Sanil2Hemanthjijo]]
|122
|
|-
|608
|[[User:1997kBSanil2|1997kBSanil2]]
|122
|
|-
|609
|[[User:Dsbabu|Dsbabu]]
|121
|
|-
|609610
|[[User:Suhail hidaya|Suhail hidaya]]
|121
|
|-
|610611
|[[User:Basanth.K.B.|Basanth.K.B.]]
|121
|
|-
|611612
|[[User:Simon Cheakkanal~mlwiki|Simon Cheakkanal~mlwiki]]
|119
|
|-
|612613
|[[User:MerlLinkBot|MerlLinkBot]]
|119
|യന്ത്രം
|-
|613
|[[User:1997kB|1997kB]]
|119
|
|-
|614
|-
|790
|[[User:WikimediaNotifierJaisuvyas|WikimediaNotifierJaisuvyas]]
|75
|
|-
|791
|[[User:NabeelktdWikimediaNotifier|NabeelktdWikimediaNotifier]]
|75
|
|-
|792
|[[User:SeemadinNabeelktd|SeemadinNabeelktd]]
|75
|
|-
|793
|[[User:StepanaxisSeemadin|StepanaxisSeemadin]]
|75
|
|-
|794
|[[User:കുഴൂർStepanaxis|കുഴൂർStepanaxis]]
|75
|
|-
|795
|[[User:Viswajithgകുഴൂർ|Viswajithgകുഴൂർ]]
|75
|
|-
|796
|[[User:Emmanueltj143Viswajithg|Emmanueltj143Viswajithg]]
|75
|
|-
|797
|[[User:Emmanueltj143|Emmanueltj143]]
|75
|
|-
|798
|[[User:Anupa.anchor|Anupa.anchor]]
|74
|
|-
|798799
|[[User:Zamanak|Zamanak]]
|74
|
|-
|799800
|[[User:Iaminfo|Iaminfo]]
|74
|
|-
|800801
|[[User:LinsyDavis|LinsyDavis]]
|74
|
|-
|801802
|[[User:ShabeerMemunda|ShabeerMemunda]]
|74
|
|-
|802803
|[[User:Zainunoonu|Zainunoonu]]
|74
|
|-
|803804
|[[User:Ananthupsankar|Ananthupsankar]]
|74
|
|-
|804805
|[[User:BGerdemann (WMF)|BGerdemann (WMF)]]
|74
|
|-
|805806
|[[User:DannyS712|DannyS712]]
|73
|
|-
|806807
|[[User:Santhoshslpuram|Santhoshslpuram]]
|73
|
|-
|807808
|[[User:WikiDreamer Bot|WikiDreamer Bot]]
|73
|യന്ത്രം
|-
|808809
|[[User:വെള്ളെഴുത്ത്|വെള്ളെഴുത്ത്]]
|73
|
|-
|809810
|[[User:Soumyan|Soumyan]]
|73
|
|-
|810811
|[[User:Santhoshnelson009|Santhoshnelson009]]
|72
|
|-
|811812
|[[User:Sujith RS|Sujith RS]]
|72
|
|-
|812813
|[[User:Niranjana Prasannakumar|Niranjana Prasannakumar]]
|72
|
|-
|813814
|[[User:Scorpionsurvey82|Scorpionsurvey82]]
|71
|
|-
|814815
|[[User:Essarpee1|Essarpee1]]
|71
|
|-
|815816
|[[User:Unnikrishnan.57|Unnikrishnan.57]]
|71
|
|-
|816817
|[[User:Mithunrajkeekkamkot|Mithunrajkeekkamkot]]
|71
|
|-
|817818
|[[User:Haradev|Haradev]]
|71
|
|-
|818819
|[[User:Salamparalikkunnu|Salamparalikkunnu]]
|71
|
|-
|819820
|[[User:Rajesh|Rajesh]]
|71
|
|-
|820821
|[[User:Jobyjohnkj|Jobyjohnkj]]
|71
|
|-
|821822
|[[User:Vkbmenon|Vkbmenon]]
|71
|
|-
|822823
|[[User:Jaktoms|Jaktoms]]
|71
|
|-
|823824
|[[User:Arun.punnathatta|Arun.punnathatta]]
|71
|
|-
|824825
|[[User:Naseeftdy|Naseeftdy]]
|71
|
|-
|825826
|[[User:Gphilip|Gphilip]]
|70
|
|-
|826827
|[[User:Stryn|Stryn]]
|70
|
|-
|827828
|[[User:Shafi koyamma|Shafi koyamma]]
|70
|
|-
|828829
|[[User:EVERGREEN for Ever Green|EVERGREEN for Ever Green]]
|70
|
|-
|829830
|[[User:Martin Urbanec|Martin Urbanec]]
|70
|
|-
|830831
|[[User:Kvmohankumar|Kvmohankumar]]
|70
|
|-
|831832
|[[User:Tokugen Numataka|Tokugen Numataka]]
|69
|
|-
|832833
|[[User:Sushen|Sushen]]
|69
|
|-
|833834
|[[User:Wutsje|Wutsje]]
|69
|
|-
|834835
|[[User:Momin|Momin]]
|69
|
|-
|835836
|[[User:Courcelles|Courcelles]]
|69
|
|-
|836837
|[[User:RadiX|RadiX]]
|69
|
|-
|837838
|[[User:Kpharshan|Kpharshan]]
|69
|
|-
|838839
|[[User:Nayibem|Nayibem]]
|68
|
|-
|839840
|[[User:Vishnuprasads.667|Vishnuprasads.667]]
|68
|
|-
|840841
|[[User:Remotom|Remotom]]
|68
|
|-
|841842
|[[User:Rohitsv9|Rohitsv9]]
|68
|
|-
|842843
|[[User:Shafeeq Thamarassery|Shafeeq Thamarassery]]
|68
|
|-
|843844
|[[User:Vimal0212|Vimal0212]]
|67
|
|-
|844845
|[[User:Thamanu|Thamanu]]
|67
|
|-
|845
|[[User:Jaisuvyas|Jaisuvyas]]
|67
|
|-
|931
|[[User:AthulvisIndielov|AthulvisIndielov]]
|5657
|
|-
|932
|[[User:SantopsBharath chand|SantopsBharath chand]]
|56
|
|-
|933
|[[User:Bharath chandAthulvis|Bharath chandAthulvis]]
|56
|
|-
|934
|[[User:SreedwishkjaganSantops|SreedwishkjaganSantops]]
|5556
|
|-
|935
|[[User:Mumtaz muhammedPravs|Mumtaz muhammedPravs]]
|55
|
|-
|936
|[[User:Anoopqtr123Purodha|Anoopqtr123Purodha]]
|55
|
|-
|937
|[[User:IndielovDrnazeer|IndielovDrnazeer]]
|55
|
|-
|938
|[[User:PravsPradeepvkrishna|PravsPradeepvkrishna]]
|55
|
|-
|939
|[[User:Purodha97vineeth|Purodha97vineeth]]
|55
|
|-
|940
|[[User:DrnazeerSreedwishkjagan|DrnazeerSreedwishkjagan]]
|55
|
|-
|941
|[[User:PradeepvkrishnaMumtaz muhammed|PradeepvkrishnaMumtaz muhammed]]
|55
|
|-
|942
|[[User:97vineethAnoopqtr123|97vineethAnoopqtr123]]
|55
|
|-
|943
|[[User:RjchandranRacconish|RjchandranRacconish]]
|54
|
|-
|944
|[[User:DileepKS69Tanya.kurian|DileepKS69Tanya.kurian]]
|54
|
|-
|945
|[[User:Hari ShreeLittleKites-18017|Hari ShreeLittleKites-18017]]
|54
|
|-
|946
|[[User:SidhardhRameshRjchandran|SidhardhRameshRjchandran]]
|54
|
|-
|947
|[[User:Tanya.kurianDileepKS69|Tanya.kurianDileepKS69]]
|54
|
|-
|948
|[[User:LittleKites-18017Hari Shree|LittleKites-18017Hari Shree]]
|54
|
|-
|949
|[[User:RacconishSidhardhRamesh|RacconishSidhardhRamesh]]
|54
|
|-
|950
|[[User:MPFArunkr6|MPFArunkr6]]
|53
|
|-
|951
|[[User:StephinmathewcKeral8|StephinmathewcKeral8]]
|53
|
|-
|952
|[[User:MalayalamWriterJomesh|MalayalamWriterJomesh]]
|53
|
|-
|953
|[[User:Arunkr6Rahul|Arunkr6Rahul]]
|53
|
|-
|954
|[[User:Keral8K7L|Keral8K7L]]
|53
|
|-
|955
|[[User:JomeshHarikovilakam|JomeshHarikovilakam]]
|53
|
|-
|956
|[[User:RahulMPF|RahulMPF]]
|53
|
|-
|957
|[[User:K7LStephinmathewc|K7LStephinmathewc]]
|53
|
|-
|958
|[[User:HarikovilakamMalayalamWriter|HarikovilakamMalayalamWriter]]
|53
|
|-
|960
|[[User:Krishna NandaSachunda|Krishna NandaSachunda]]
|52
|
|-
|961
|[[User:പ്രീതിDumdum|പ്രീതിDumdum]]
|52
|
|-
|962
|[[User:MatiiaRakeshnamboo|MatiiaRakeshnamboo]]
|52
|
|-
|963
|[[User:Pkachary|Pkachary]]
|[[User:അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി|അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി]]
|52
|
|-
|964
|[[User:SamsameerIjasaslam|SamsameerIjasaslam]]
|52
|
|-
|965
|[[User:Ashwin147|Ashwin147]]
|[[User:Jayakrishna ramanpillai|Jayakrishna ramanpillai]]
|52
|
|-
|966
|[[User:ThusharavineshBoldrinmichael|ThusharavineshBoldrinmichael]]
|52
|
|-
|967
|[[User:GhskarippoorKrishna Nanda|GhskarippoorKrishna Nanda]]
|52
|
|-
|968
|[[User:Sumesh0909പ്രീതി|Sumesh0909പ്രീതി]]
|52
|
|-
|969
|[[User:SachundaMatiia|SachundaMatiia]]
|52
|
|-
|970
|[[User:അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി|അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി]]
|[[User:Dumdum|Dumdum]]
|52
|
|-
|971
|[[User:RakeshnambooSamsameer|RakeshnambooSamsameer]]
|52
|
|-
|972
|[[User:Jayakrishna ramanpillai|Jayakrishna ramanpillai]]
|[[User:Pkachary|Pkachary]]
|52
|
|-
|973
|[[User:IjasaslamThusharavinesh|IjasaslamThusharavinesh]]
|52
|
|-
|974
|[[User:Ashwin147Ghskarippoor|Ashwin147Ghskarippoor]]
|52
|
|-
|975
|[[User:BoldrinmichaelSumesh0909|BoldrinmichaelSumesh0909]]
|52
|
|-
|976
|[[User:KrajMsyamlal|KrajMsyamlal]]
|51
|
|-
|977
|[[User:Sinud3Jomyjosepala2|Sinud3Jomyjosepala2]]
|51
|
|-
|978
|[[User:KondottySultanMunanas|KondottySultanMunanas]]
|51
|
|-
|979
|[[User:സുജയ് വി|സുജയ് വി]]
|[[User:Muthukurussi|Muthukurussi]]
|51
|
|-
|980
|[[User:Sanya3Suneesh C|Sanya3Suneesh C]]
|51
|
|-
|981
|[[User:ValsalaElambassery|ValsalaElambassery]]
|51
|
|-
|982
|[[User:Jinesh.ptbKraj|Jinesh.ptbKraj]]
|51
|
|-
|983
|[[User:MalarzBOTSinud3|MalarzBOTSinud3]]
|51
|
|-
|984
|[[User:Suneesh CKondottySultan|Suneesh CKondottySultan]]
|51
|
|-
|985
|[[User:ElambasseryMuthukurussi|ElambasseryMuthukurussi]]
|51
|
|-
|986
|[[User:MsyamlalSanya3|MsyamlalSanya3]]
|51
|
|-
|987
|[[User:Jomyjosepala2Valsala|Jomyjosepala2Valsala]]
|51
|
|-
|988
|[[User:MunanasJinesh.ptb|MunanasJinesh.ptb]]
|51
|
|-
|989
|[[User:MalarzBOT|MalarzBOT]]
|[[User:സുജയ് വി|സുജയ് വി]]
|51
|
|-
|990
|[[User:PranavSyam V Rcherai|Pranav VSyam Rcherai]]
|50
|
|-
|991
|[[User:SajeerkanhirodeMSBOT|SajeerkanhirodeMSBOT]]
|50
|
|-
|992
|[[User:Hariprasad vkJayarathina|Hariprasad vkJayarathina]]
|50
|
|-
|993
|[[User:SarafvpzZeal4linux|SarafvpzZeal4linux]]
|50
|
|-
|994
|[[User:Syam cheraiRevikumarvasu|Syam cheraiRevikumarvasu]]
|50
|
|-
|995
|[[User:MSBOTSaleemperumukku|MSBOTSaleemperumukku]]
|50
|
|-
|996
|[[User:JayarathinaNjardarBot|JayarathinaNjardarBot]]
|50
|
|-
|997
|[[User:Zeal4linuxPranav V R|Zeal4linuxPranav V R]]
|50
|
|-
|998
|[[User:RevikumarvasuAtudu|RevikumarvasuAtudu]]
|50
|
|-
|999
|[[User:SaleemperumukkuSajeerkanhirode|SaleemperumukkuSajeerkanhirode]]
|50
|
|-
|1000
|[[User:NjardarBotHariprasad vk|NjardarBotHariprasad vk]]
|50
|
5,929

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3436070" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്