"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1–1000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|1
|[[User:സ്വാഗതസംഘം|സ്വാഗതസംഘം]]
|102103,999031
|
|-
|3
|[[User:Rojypala|Rojypala]]
|77,146182
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|5
|[[User:Meenakshi nandhini|Meenakshi nandhini]]
|71,866913
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|7
|[[User:EmausBot|EmausBot]]
|60,580584
|
|-
|11
|[[User:Malikaveedu|Malikaveedu]]
|36,822860
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|15
|[[User:Fotokannan|Fotokannan]]
|30,650658
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|16
|[[User:Kiran Gopi|Kiran Gopi]]
|30,063110
|ചെക്ക് യൂസർ, സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|26
|[[User:ShajiA|ShajiA]]
|23,883887
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|27
|[[User:Vinayaraj|Vinayaraj]]
|22,187188
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|33
|[[User:Ranjithsiji|Ranjithsiji]]
|16,792802
|ബ്യൂറോക്രാറ്റ്, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|49
|[[User:MediaWiki message delivery|MediaWiki message delivery]]
|10,647652
|യന്ത്രം
|-
|55
|[[User:Irshadpp|Irshadpp]]
|9,780795
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|57
|[[User:Vicharam|Vicharam]]
|9,246286
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|61
|[[User:Akhiljaxxn|Akhiljaxxn]]
|8,661674
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|73
|[[User:Sachin12345633|Sachin12345633]]
|6,952954
|autopatrolled
|-
|77
|[[User:CommonsDelinker|CommonsDelinker]]
|6,786794
|autopatrolled
|-
|91
|[[User:Rajeshodayanchal|Rajeshodayanchal]]
|5,979982
|autopatrolled, IP, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|92
|[[User:Adithyakbot|Adithyakbot]]
|5,769772
|യന്ത്രം
|-
|95
|[[User:Adithyak1997|Adithyak1997]]
|5,499503
|സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|98
|[[User:Prabhachatterji|Prabhachatterji]]
|4,960964
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|111
|[[User:Pradeep717|Pradeep717]]
|4,094105
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|159
|[[User:Shagil Kannur|Shagil Kannur]]
|2,228232
|autopatrolled
|-
|168
|[[User:Saleeshkumar2000|Saleeshkumar2000]]
|2,046049
|autopatrolled
|-
|-
|177
|[[User:Ajeeshkumar4u|Ajeeshkumar4u]]
|1,782806
|autopatrolled
|-
|178
|[[User:Shabeeb1|Shabeeb1]]
|1,804
|
|-
|178179
|[[User:Mangalat|Mangalat]]
|1,795
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|179
|[[User:Ajeeshkumar4u|Ajeeshkumar4u]]
|1,782
|autopatrolled
|-
|180
|332
|[[User:ചെങ്കുട്ടുവൻ|ചെങ്കുട്ടുവൻ]]
|405409
|autopatrolled
|-
|-
|452
|[[User:Arjun Muraleedharan Madathiparambil|Arjun Muraleedharan Madathiparambil]]
|[[User:Tsanu|Tsanu]]
|212213
|
|-
|453
|[[User:KamalvengaraTsanu|KamalvengaraTsanu]]
|211212
|
|-
|454
|[[User:Kamalvengara|Kamalvengara]]
|[[User:Arjun Muraleedharan Madathiparambil|Arjun Muraleedharan Madathiparambil]]
|211
|
|-
|455
|[[User:SebinajFiros ak|SebinajFiros ak]]
|210
|
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|456
|[[User:Firos akSebinaj|Firos akSebinaj]]
|210
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|
|-
|457
|[[User:RyanacntUmesh.p.nair|RyanacntUmesh.p.nair]]
|209
|
|-
|458
|[[User:Umesh.p.nairRajeevchandranc|Umesh.p.nairRajeevchandranc]]
|209
|
|-
|459
|[[User:RajeevchandrancRyanacnt|RajeevchandrancRyanacnt]]
|209
|
|-
|510
|[[User:Rajesh3009Vaishakparambath|Rajesh3009Vaishakparambath]]
|171
|
|-
|511
|[[User:VaishakparambathRajesh3009|VaishakparambathRajesh3009]]
|171
|
|-
|549
|[[User:SatvikgeethaSathya122004|SatvikgeethaSathya122004]]
|144
|
|-
|550
|[[User:Sathya122004Satvikgeetha|Sathya122004Satvikgeetha]]
|144
|
|-
|551
|[[User:ലച്ചുXainhe|ലച്ചുXainhe]]
|143
|
|-
|552
|[[User:Xainheലച്ചു|Xainheലച്ചു]]
|143
|
|-
|559
|[[User:Ashique2020Sandeepndas|Ashique2020Sandeepndas]]
|140
|
|-
|560
|[[User:SandeepndasAshique2020|SandeepndasAshique2020]]
|140
|
|-
|561
|[[User:VersatilegeekSALIMKAVANUR|VersatilegeekSALIMKAVANUR]]
|139
|
|-
|562
|[[User:SALIMKAVANURVersatilegeek|SALIMKAVANURVersatilegeek]]
|139
|
|-
|581
|[[User:ChittranjanVivek EzhuthachanViswam Vvt|ChittranjanVivek Viswam EzhuthachanVvt]]
|130
|
|autopatrolled
|-
|582
|[[User:AshrafChittranjan irimbiliyamEzhuthachan|AshrafChittranjan irimbiliyamEzhuthachan]]
|130
|autopatrolled
|
|-
|583
|[[User:VivekAshraf Viswam Vvtirimbiliyam|Vivek ViswamAshraf Vvtirimbiliyam]]
|130
|
|-
|590
|[[User:NiharDaredevil POPSDuckling|NiharDaredevil POPSDuckling]]
|126
|
|-
|591
|[[User:DaredevilNihar DucklingPOPS|DaredevilNihar DucklingPOPS]]
|126
|
|-
|592
|[[User:PremcheriyathChindhakan|PremcheriyathChindhakan]]
|125
|
|-
|593
|[[User:HekeruiPremcheriyath|HekeruiPremcheriyath]]
|125
|
|-
|594
|[[User:KmoksyHekerui|KmoksyHekerui]]
|125
|
|-
|595
|[[User:ChindhakanKmoksy|ChindhakanKmoksy]]
|125
|
|-
|596
|[[User:Amalendu NambiyarKs.mini|Amalendu NambiyarKs.mini]]
|124
|
|-
|597
|[[User:Ks.miniAmalendu Nambiyar|Ks.miniAmalendu Nambiyar]]
|124
|
|-
|598
|[[User:ജസ്റ്റിൻ വാണമടിയേൽ|ജസ്റ്റിൻ വാണമടിയേൽ]]
|[[User:AniVar|AniVar]]
|123
|
|-
|599
|[[User:BensonGkdeepasulekha|BensonGkdeepasulekha]]
|123
|
|-
|600
|[[User:VjjoshyAniVar|VjjoshyAniVar]]
|123
|
|-
|601
|[[User:TsanuBenson|TsanuBenson]]
|[[User:ജസ്റ്റിൻ വാണമടിയേൽ|ജസ്റ്റിൻ വാണമടിയേൽ]]
|123
|
|-
|602
|[[User:GkdeepasulekhaVjjoshy|GkdeepasulekhaVjjoshy]]
|123
|
|-
|603
|[[User:HemanthjijoRajeshpn80|HemanthjijoRajeshpn80]]
|122
|
|-
|604
|[[User:Sanil2Shansunnyp|Sanil2Shansunnyp]]
|122
|
|-
|605
|[[User:Rajeshpn80Patricedward|Rajeshpn80Patricedward]]
|122
|
|-
|606
|[[User:ShansunnypHemanthjijo|ShansunnypHemanthjijo]]
|122
|
|-
|607
|[[User:PatricedwardSanil2|PatricedwardSanil2]]
|122
|
|-
|736
|[[User:ShaminarayananMabdulvajidm|ShaminarayananMabdulvajidm]]
|85
|
|-
|737
|[[User:AjayrangarajShaminarayanan|AjayrangarajShaminarayanan]]
|85
|
|-
|738
|[[User:NikhilvishnupvAjayrangaraj|NikhilvishnupvAjayrangaraj]]
|85
|
|-
|739
|[[User:BaibNikhilvishnupv|BaibNikhilvishnupv]]
|85
|
|-
|740
|[[User:KrishnachandranvnBaib|KrishnachandranvnBaib]]
|85
|
|-
|741
|[[User:SreeharicKrishnachandranvn|SreeharicKrishnachandranvn]]
|85
|
|-
|742
|[[User:Ashok.tcrSreeharic|Ashok.tcrSreeharic]]
|85
|
|-
|743
|[[User:CpsatharAshok.tcr|CpsatharAshok.tcr]]
|85
|
|-
|744
|[[User:Abhijith R MohanCpsathar|Abhijith R MohanCpsathar]]
|85
|
|-
|745
|[[User:Abhijith R Mohan|Abhijith R Mohan]]
|85
|
|-
|746
|[[User:Yasircmd|Yasircmd]]
|84
|
|-
|746747
|[[User:Mydreamsparrow|Mydreamsparrow]]
|84
|
|-
|747748
|[[User:Esopukltd|Esopukltd]]
|84
|
|-
|748749
|[[User:Gayathrikarthika|Gayathrikarthika]]
|84
|
|-
|749750
|[[User:Karthikagayathri|Karthikagayathri]]
|83
|
|-
|750751
|[[User:Appusviews|Appusviews]]
|83
|
|-
|751752
|[[User:Ranjith kannapuram|Ranjith kannapuram]]
|83
|
|-
|752753
|[[User:Aswanthep|Aswanthep]]
|83
|
|-
|753754
|[[User:Mazha82|Mazha82]]
|82
|
|-
|754755
|[[User:Amalnahar|Amalnahar]]
|82
|
|-
|755756
|[[User:Lavalsal|Lavalsal]]
|82
|
|-
|756757
|[[User:മീര എം പി|മീര എം പി]]
|82
|
|-
|757758
|[[User:SindhuJose|SindhuJose]]
|82
|
|-
|758759
|[[User:ശ്രീബിൻ|ശ്രീബിൻ]]
|82
|
|-
|759760
|[[User:Shaheed Hemukalani|Shaheed Hemukalani]]
|81
|
|-
|760761
|[[User:Vknizar|Vknizar]]
|81
|
|-
|761762
|[[User:Jithinsamgeorge|Jithinsamgeorge]]
|81
|
|-
|762763
|[[User:Manojps|Manojps]]
|80
|റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|763764
|[[User:Chempoth|Chempoth]]
|80
|
|-
|764765
|[[User:Billinghurst|Billinghurst]]
|80
|
|-
|765766
|[[User:Flyingdreams|Flyingdreams]]
|80
|
|-
|766767
|[[User:Milenioscuro|Milenioscuro]]
|80
|
|-
|767768
|[[User:Hamnashafeer|Hamnashafeer]]
|80
|
|-
|768769
|[[User:Thadathil|Thadathil]]
|80
|
|-
|769770
|[[User:മനുഏളപ്പില|മനുഏളപ്പില]]
|80
|
|-
|770771
|[[User:Hagennos|Hagennos]]
|80
|
|-
|771772
|[[User:Ayathanalok|Ayathanalok]]
|80
|
|-
|772773
|[[User:Shinilvm|Shinilvm]]
|79
|
|-
|773774
|[[User:Kottottikkaran|Kottottikkaran]]
|79
|
|-
|774775
|[[User:VishnuSR01|VishnuSR01]]
|79
|
|-
|775776
|[[User:7niju7|7niju7]]
|79
|
|-
|776777
|[[User:Kingjones1985|Kingjones1985]]
|79
|
|-
|777778
|[[User:Party1967|Party1967]]
|78
|
|-
|778779
|[[User:Mohanantirur|Mohanantirur]]
|78
|
|-
|779780
|[[User:DEagleBot|DEagleBot]]
|78
|യന്ത്രം
|-
|780781
|[[User:Yanthran|Yanthran]]
|77
|യന്ത്രം
|-
|781782
|[[User:Designandpeople|Designandpeople]]
|77
|
|-
|782783
|[[User:Shajisn|Shajisn]]
|77
|
|-
|783784
|[[User:Ramkumar Kalyani|Ramkumar Kalyani]]
|77
|
|-
|784785
|[[User:Ajingnath|Ajingnath]]
|77
|
|-
|785786
|[[User:Sajanmv|Sajanmv]]
|76
|
|-
|786787
|[[User:Srevalsan|Srevalsan]]
|76
|
|-
|787788
|[[User:Unni.0p|Unni.0p]]
|76
|
|-
|788789
|[[User:Adithyan p lal|Adithyan p lal]]
|76
|
|-
|789790
|[[User:WikimediaNotifier|WikimediaNotifier]]
|75
|
|-
|790791
|[[User:Nabeelktd|Nabeelktd]]
|75
|
|-
|791792
|[[User:Seemadin|Seemadin]]
|75
|
|-
|792793
|[[User:Stepanaxis|Stepanaxis]]
|75
|
|-
|793794
|[[User:കുഴൂർ|കുഴൂർ]]
|75
|
|-
|794795
|[[User:Viswajithg|Viswajithg]]
|75
|
|-
|795796
|[[User:Emmanueltj143|Emmanueltj143]]
|75
|
|-
|796797
|[[User:Anupa.anchor|Anupa.anchor]]
|74
|
|-
|797798
|[[User:Zamanak|Zamanak]]
|74
|
|-
|798799
|[[User:Iaminfo|Iaminfo]]
|74
|
|-
|799800
|[[User:LinsyDavis|LinsyDavis]]
|74
|
|-
|800801
|[[User:ShabeerMemunda|ShabeerMemunda]]
|74
|
|-
|801802
|[[User:Zainunoonu|Zainunoonu]]
|74
|
|-
|802803
|[[User:Ananthupsankar|Ananthupsankar]]
|74
|
|-
|803804
|[[User:BGerdemann (WMF)|BGerdemann (WMF)]]
|74
|
|-
|804805
|[[User:DannyS712|DannyS712]]
|73
|
|-
|805806
|[[User:Santhoshslpuram|Santhoshslpuram]]
|73
|
|-
|806807
|[[User:WikiDreamer Bot|WikiDreamer Bot]]
|73
|യന്ത്രം
|-
|807808
|[[User:വെള്ളെഴുത്ത്|വെള്ളെഴുത്ത്]]
|73
|
|-
|808809
|[[User:Soumyan|Soumyan]]
|73
|
|-
|809810
|[[User:Santhoshnelson009|Santhoshnelson009]]
|72
|
|-
|810811
|[[User:Sujith RS|Sujith RS]]
|72
|
|-
|811812
|[[User:Niranjana Prasannakumar|Niranjana Prasannakumar]]
|72
|
|-
|812813
|[[User:Scorpionsurvey82|Scorpionsurvey82]]
|71
|
|-
|813814
|[[User:Essarpee1|Essarpee1]]
|71
|
|-
|814815
|[[User:Unnikrishnan.57|Unnikrishnan.57]]
|71
|
|-
|815816
|[[User:Mithunrajkeekkamkot|Mithunrajkeekkamkot]]
|71
|
|-
|816817
|[[User:Haradev|Haradev]]
|71
|
|-
|817818
|[[User:Salamparalikkunnu|Salamparalikkunnu]]
|71
|
|-
|818819
|[[User:Rajesh|Rajesh]]
|71
|
|-
|819820
|[[User:Jobyjohnkj|Jobyjohnkj]]
|71
|
|-
|820821
|[[User:Vkbmenon|Vkbmenon]]
|71
|
|-
|821822
|[[User:Jaktoms|Jaktoms]]
|71
|
|-
|822823
|[[User:Arun.punnathatta|Arun.punnathatta]]
|71
|
|-
|823824
|[[User:Naseeftdy|Naseeftdy]]
|71
|
|-
|824825
|[[User:Gphilip|Gphilip]]
|70
|
|-
|825826
|[[User:Stryn|Stryn]]
|70
|
|-
|826827
|[[User:Shafi koyamma|Shafi koyamma]]
|70
|
|-
|827828
|[[User:EVERGREEN for Ever Green|EVERGREEN for Ever Green]]
|70
|
|-
|828829
|[[User:Martin Urbanec|Martin Urbanec]]
|70
|
|-
|829830
|[[User:Kvmohankumar|Kvmohankumar]]
|70
|
|-
|830831
|[[User:Tokugen Numataka|Tokugen Numataka]]
|69
|
|-
|831832
|[[User:Sushen|Sushen]]
|69
|
|-
|832833
|[[User:Wutsje|Wutsje]]
|69
|
|-
|833834
|[[User:Momin|Momin]]
|69
|
|-
|834835
|[[User:Courcelles|Courcelles]]
|69
|
|-
|835836
|[[User:RadiX|RadiX]]
|69
|
|-
|836837
|[[User:Kpharshan|Kpharshan]]
|69
|
|-
|837
|[[User:Mabdulvajidm|Mabdulvajidm]]
|69
|
|-
|892
|[[User:Saj2009DAISY SEBASTIAN|Saj2009DAISY SEBASTIAN]]
|6162
|
|-
|893
|[[User:ParottaBeefFryAmal sudarsanan p|ParottaBeefFryAmal sudarsanan p]]
|61
|
|-
|897
|[[User:Amal sudarsanan pSaj2009|Amal sudarsanan pSaj2009]]
|61
|
|-
|898
|[[User:Nihal Neerrad SParottaBeefFry|Nihal Neerrad SParottaBeefFry]]
|6061
|
|-
|-
|903
|[[User:PADEEPNihal KUMARNeerrad (SHAJI)S|PADEEPNihal KUMARNeerrad (SHAJI)S]]
|60
|
|-
|904
|[[User:BabelPADEEP AutoCreateKUMAR (SHAJI)|BabelPADEEP KUMAR AutoCreate(SHAJI)]]
|60
|
|-
|905
|[[User:Babel AutoCreate|Babel AutoCreate]]
|[[User:മുഈനുദ്ധീൻ|മുഈനുദ്ധീൻ]]
|5960
|
|-
|906
|[[User:മുഈനുദ്ധീൻ|മുഈനുദ്ധീൻ]]
|[[User:Hassan thevalakkara kollam|Hassan thevalakkara kollam]]
|59
|
|-
|907
|[[User:Hassan thevalakkara kollam|Hassan thevalakkara kollam]]
|[[User:Devanshi|Devanshi]]
|59
|
|-
|908
|[[User:AshasatheesDevanshi|AshasatheesDevanshi]]
|59
|
|-
|909
|[[User:BijujosepheAshasathees|BijujosepheAshasathees]]
|59
|
|-
|910
|[[User:Nicolas 007Bijujosephe|Nicolas 007Bijujosephe]]
|59
|
|-
|911
|[[User:AlthafmghouseNicolas 007|AlthafmghouseNicolas 007]]
|59
|
|-
|912
|[[User:Sunil~mlwikiAlthafmghouse|Sunil~mlwikiAlthafmghouse]]
|5859
|
|-
|913
|[[User:VC1975Njansandeep|VC1975Njansandeep]]
|5859
|
|-
|914
|[[User:BroadbotVaishak1234|BroadbotVaishak1234]]
|58
|
|-
|915
|[[User:Hoo manAboobackeramani|Hoo manAboobackeramani]]
|58
|
|-
|916
|[[User:Ilaveyil riswanWieralee|Ilaveyil riswanWieralee]]
|58
|
|-
|917
|[[User:Vaishak1234Sunil~mlwiki|Vaishak1234Sunil~mlwiki]]
|58
|
|-
|918
|[[User:AboobackeramaniVC1975|AboobackeramaniVC1975]]
|58
|
|-
|919
|[[User:WieraleeBroadbot|WieraleeBroadbot]]
|58
|
|-
|920
|[[User:Krish56Hoo man|Krish56Hoo man]]
|5758
|
|-
|921
|[[User:Ilaveyil riswan|Ilaveyil riswan]]
|58
|
|-
|922
|[[User:Bharathnet|Bharathnet]]
|57
|
|-
|922923
|[[User:Gramam|Gramam]]
|57
|
|-
|923924
|[[User:Moeng|Moeng]]
|57
|
|-
|924925
|[[User:Sverigekillen|Sverigekillen]]
|57
|
|-
|925926
|[[User:Critic007|Critic007]]
|57
|
|-
|926927
|[[User:Rakheshthayyur|Rakheshthayyur]]
|57
|
|-
|927928
|[[User:Orbot1|Orbot1]]
|57
|യന്ത്രം
|-
|928929
|[[User:Adiths|Adiths]]
|57
|
|-
|929930
|[[User:DAISY SEBASTIANKrish56|DAISY SEBASTIANKrish56]]
|57
|
|-
|930931
|[[User:Bharath chand|Bharath chand]]
|56
|
|-
|931932
|[[User:Athulvis|Athulvis]]
|56
|
|-
|932933
|[[User:Santops|Santops]]
|56
|
|-
|933934
|[[User:Pravs|Pravs]]
|55
|
|-
|934935
|[[User:Purodha|Purodha]]
|55
|
|-
|935936
|[[User:Drnazeer|Drnazeer]]
|55
|
|-
|936937
|[[User:Pradeepvkrishna|Pradeepvkrishna]]
|55
|
|-
|937938
|[[User:97vineeth|97vineeth]]
|55
|
|-
|938939
|[[User:Sreedwishkjagan|Sreedwishkjagan]]
|55
|
|-
|939940
|[[User:Mumtaz muhammed|Mumtaz muhammed]]
|55
|
|-
|940941
|[[User:Anoopqtr123|Anoopqtr123]]
|55
|
|-
|941942
|[[User:Indielov|Indielov]]
|55
|
|-
|942943
|[[User:Racconish|Racconish]]
|54
|
|-
|943944
|[[User:Tanya.kurian|Tanya.kurian]]
|54
|
|-
|944945
|[[User:LittleKites-18017|LittleKites-18017]]
|54
|
|-
|945946
|[[User:Rjchandran|Rjchandran]]
|54
|
|-
|946947
|[[User:DileepKS69|DileepKS69]]
|54
|
|-
|947948
|[[User:Hari Shree|Hari Shree]]
|54
|
|-
|948949
|[[User:SidhardhRamesh|SidhardhRamesh]]
|54
|
|-
|949950
|[[User:Arunkr6|Arunkr6]]
|53
|
|-
|950951
|[[User:Keral8|Keral8]]
|53
|
|-
|951952
|[[User:Jomesh|Jomesh]]
|53
|
|-
|952953
|[[User:Rahul|Rahul]]
|53
|
|-
|953954
|[[User:K7L|K7L]]
|53
|
|-
|954955
|[[User:Harikovilakam|Harikovilakam]]
|53
|
|-
|955956
|[[User:MPF|MPF]]
|53
|
|-
|956957
|[[User:Stephinmathewc|Stephinmathewc]]
|53
|
|-
|957958
|[[User:MalayalamWriter|MalayalamWriter]]
|53
|
|-
|958959
|[[User:Fathima naalukolil|Fathima naalukolil]]
|53
|
|-
|959
|[[User:Njansandeep|Njansandeep]]
|53
|
5,923

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3432609" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്