"മികച്ച ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ ചലച്ചിത്രങ്ങൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
 
| align="center"| [[4th National Film Awards|1956<br>{{small|(4th)}}]]
! scope="row" | ''[[Kabuliwala (1957 film)|കാബൂളിവാല]]''
|[[ബംഗാളി]]
| Bengali
| Charuchitra
| [[Tapan Sinha]]
|-
| align="center"| [[5th National Film Awards|1957<br>{{small|(5th)}}]]
! scope="row" | ''[[Do Aankhen Barah Haath|ദോ ആംഖേൻ ഭരാ ഹാത്]]''
|[[ഹിന്ദി]]
| Hindi
| [[V. Shantaram]]
| [[V. Shantaram]]
|-
| align="center"| [[6th National Film Awards|1958<br>{{small|(6th)}}]]
! scope="row" | ''[[Sagar Sangamey|സാഗർ സംഗമേയ്]]''
|[[ബംഗാളി]]
| Bengali
| De Luxe Film Distributors
| [[Debaki Bose]]
|-
| align="center"| [[7th National Film Awards|1959<br>{{small|(7th)}}]]
! scope="row" | ''[[The World of Apu|Apurഅപുർ Sansarസൻസർ]]''
|[[ബംഗാളി]]
| Bengali
| Satyajit Ray Productions
| [[Satyajit Ray]]
|-
| align="center"| [[8th National Film Awards|1960<br>{{small|(8th)}}]]
! scope="row" | ''[[Anuradha (1960 film)|Anuradhaഅനുരാധ]]''
|[[ഹിന്ദി]]
| Hindi
| {{•}}[[Hrishikesh Mukherjee]]<br/>{{•}}L. B. Thakur
| [[Hrishikesh Mukherjee]]
|-
| align="center"| [[9th National Film Awards|1961<br>{{small|(9th)}}]]
! scope="row" | ''[[Bhagini Nivedita (film)|Bhaginiഭാഗിനി Niveditaനിവേദിത]]''
|[[ബംഗാളി]]
| Bengali
| [[Aurora Film Corporation]]
| Bijoy Bose
|-
| align="center"| [[10th National Film Awards|1962<br>{{small|(10th)}}]]
! scope="row" | ''[[Dada Thakur (film)|Dadaദാദാ Thakurഠാക്കൂർ]]''
|[[ബംഗാളി]]
| Bengali
| Shyamlal Jalan
| Sudhir Mukherjee
|-
| align="center"| [[11th National Film Awards|1963<br>{{small|(11th)}}]]
! scope="row" | ''[[Shehar Aur Sapna|ഷെഹർ ഔർ സപ്നാ]]''
|[[ഹിന്ദി]]
| Hindi
| Naya Sansar
| [[Khwaja Ahmad Abbas]]
|-
| align="center"| [[12th National Film Awards|1964<br>{{small|(12th)}}]]
! scope="row" | ''[[Charulata|ചാരുലത]]''
|[[ബംഗാളി]]
| Bengali
| R. D. Bansal
| [[Satyajit Ray]]
|-
| align="center"| [[13th National Film Awards|1965<br>{{small|(13th)}}]]
! scope="row" | ''[[Chemmeenചെമ്മീൻ (ചലച്ചിത്രം)|ചെമ്മീൻ]]''
| Malayalam
| Babu Ismail Settu
|-
| align="center"| [[14th National Film Awards|1966<br>{{small|(14th)}}]]
! scope="row" | ''[[Teesri Kasam|തീസരീ കസം]]''
|[[ഹിന്ദി]]
| Hindi
| [[Shailendra (lyricist)|Shailendra]]
| [[Basu Bhattacharya]]
|-
| align="center"| [[15th National Film Awards|1967<br>{{small|(15th)}}]]
! scope="row" | ''[[Hatey Bazarey|ഹാതേ ബസാരേ]]''
|[[ബംഗാളി]]
| Bengali
| Asim Dutta
| [[Tapan Sinha]]
|-
| align="center"| [[16th National Film Awards|1968<br>{{small|(16th)}}]]
! scope="row" | ''[[Goopy Gyne Bagha Byne|ഗൂപി ഗൈനേ ബാഘ ബൈനേ]]''
|[[ബംഗാളി]]
| Bengali
| {{•}}Nepal Dutta<br/>{{•}}Asim Dutta
| [[Satyajit Ray]]
|-
| align="center"| [[17th National Film Awards|1969<br>{{small|(17th)}}]]
! scope="row" | ''[[Bhuvanഭുവൻ Shomeഷോം]]''
|[[ഹിന്ദി]]
| Hindi
| Mrinal Sen Productions
| [[Mrinal Sen]]
|-
| align="center"| [[18th National Film Awards|1970<br>{{small|(18th)}}]]
! scope="row" | ''[[Samskara (film)|Samskaraസംസ്കാര]]''
| Kannada
| [[Pattabhirama Reddy Tikkavarapu|Pattabhirama Reddy]]
|-
| align="center"| [[19th National Film Awards|1971<br>{{small|(19th)}}]]
! scope="row" | ''[[Seemabaddha|സീമബദ്ധ]]''
|[[ബംഗാളി]]
| Bengali
| {{•}}Bharat Shamsher<br/>{{•}}Jang Bahadur Rana
| [[Satyajit Ray]]
|-
| align="center"| [[20th National Film Awards|1972<br>{{small|(20th)}}]]
! scope="row" | ''[[Swayamvaramസ്വയംവരം (1972 filmചലച്ചിത്രം)|Swayamvaramസ്വയംവരം]]''
| Malayalam
| [[Adoor Gopalakrishnan]]
|-
| align="center"| [[21st National Film Awards|1973<br>{{small|(21st)}}]]
! scope="row" | ''[[Nirmalyam|നിർമ്മാല്യം]]''{{efn|name=21st|[[P. J. Antony]] (Leading Actor) and [[Sumithra (actress)|Sumithra]] (Leading Actress) were awarded with [[Medal]]lion.}}
| Malayalam
| [[M. T. Vasudevan Nair]]
|-
| align="center"| [[22nd National Film Awards|1974<br>{{small|(22nd)}}]]
! scope="row" | ''[[Chorus (1974 film)|Chorusകോറസ്]]''{{efn|name=22nd|[[Utpal Dutt]] (Leading Actor) and Gita Sen (Leading Actress) were awarded with [[Medal]]lion.}}
|[[ബംഗാളി]]
| Bengali
| Mrinal Sen Productions
| [[Mrinal Sen]]
|-
| align="center"| [[23rd National Film Awards|1975<br>{{small|(23rd)}}]]
! scope="row" | ''[[Chomana Dudi|ചോമന തുടി]]''
| Kannada
| Praja Films
|-
| align="center"| [[24th National Film Awards|1976<br>{{small|(24th)}}]]
! scope="row" | ''[[Mrigayaa|മൃഗയാ]]''
|[[ഹിന്ദി]]
| Hindi
| Uday Bhaskar International
| [[Mrinal Sen]]
|-
| align="center"| [[25th National Film Awards|1977<br>{{small|(25th)}}]]
! scope="row" | ''[[Ghatashraddha|ഖതശ്രദ്ധ]]''
| Kannada
| Sadanand Suvarna
|-
| align="center"| [[27th National Film Awards|1979<br>{{small|(27th)}}]]
! scope="row" | ''[[Shodh|ശോധ്]]''
|[[ഹിന്ദി]]
| Hindi
| Sitakant Misra
| Biplab Roy Choudhary
|-
| align="center"| [[28th National Film Awards|1980<br>{{small|(28th)}}]]
! scope="row" | ''[[Akaler Shandhaney|അകലേർ ശന്തനേ]]''
|[[ബംഗാളി]]
| Bengali
| D. K. Films
| [[Mrinal Sen]]
|-
| align="center"| [[29th National Film Awards|1981<br>{{small|(29th)}}]]
! scope="row" | ''[[Dakhal|ദാഘൽ]]''
|[[ബംഗാളി]]
| Bengali
| West Bengal Film Industry
| [[Gautam Ghose]]
|-
| align="center"| [[30th National Film Awards|1982<br>{{small|(30th)}}]]
! scope="row" | ''[[Chokh|ചോഖ്]]''
|[[ബംഗാളി]]
| Bengali
| {{•}}Department of Information, Cultural Affairs India<br/>{{•}}[[Government of West Bengal]]
| [[Utpalendu Chakrabarty]]
|-
| align="center"| [[31st National Film Awards|1983<br>{{small|(31st)}}]]
! scope="row" | ''[[Adi Shankaracharya (film)|Adiആദി Shankaracharyaശങ്കരാചാര്യ]]''
| Sanskrit
| [[National Film Development Corporation of India|NFDC]]
|-
| align="center"| [[32nd National Film Awards|1984<br>{{small|(32nd)}}]]
! scope="row" | ''[[Damul|ദമുൽ]]''
|[[ഹിന്ദി]]
| Hindi
| Prakash Jha Productions
| [[Prakash Jha]]
|-
| align="center"| [[33rd National Film Awards|1985<br>{{small|(33rd)}}]]
! scope="row" | ''[[Chidambaram (film)|Chidambaramചിദംബരം]]''
| Malayalam
| [[G. Aravindan]]
|-
| align="center"| [[34th National Film Awards|1986<br>{{small|(34th)}}]]
! scope="row" | ''[[Tabarana Kathe|തബരനകഥെ]]''
| Kannada
| [[Girish Kasaravalli]]
|-
| align="center"| [[35th National Film Awards|1987<br>{{small|(35th)}}]]
! scope="row" | ''[[Halodhia Choraye Baodhan Khai|ഹലോധിയ ചൊരായേ ബാവോധൻ ഖായ്]]''
| Assamese
| {{•}}[[Sailadhar Baruah]]<br/>{{•}}[[Jahnu Barua]]
|-
| align="center"| [[36th National Film Awards|1988<br>{{small|(36th)}}]]
! scope="row" | ''[[Piravi|പിറവി]]''
| Malayalam
| Film Folks
|-
| align="center"| [[37th National Film Awards|1989<br>{{small|(37th)}}]]
! scope="row" | '''''[[Baghബാഘ് Bahadurബഹാദുർ]]'''''
|[[ബംഗാളി]]
| Bengali
| [[Buddhadeb Dasgupta]]
| [[Buddhadeb Dasgupta]]
|-
| align="center"| [[38th National Film Awards|1990<br>{{small|(38th)}}]]
! scope="row" | ''[[Marupakkamമറുപക്കം]]''
| Tamil
| [[National Film Development Corporation of India|NFDC]]
|-
| align="center"| [[39th National Film Awards|1991<br>{{small|(39th)}}]]
! scope="row" | '''''[[Agantukആഗന്തുക്]]'''''
|[[ബംഗാളി]]
| Bengali
| [[National Film Development Corporation of India|NFDC]]
| [[Satyajit Ray]]
|-
| align="center"| [[40th National Film Awards|1992<br>{{small|(40th)}}]]
! scope="row" | '''''[[Bhagavadഭഗവത് Gitaഗീത (filmചലച്ചിത്രം)|Bhagwatഭഗവത് Gitaഗീത]]'''''
| Sanskrit
| [[T. Subbarami Reddy]]
|-
| align="center"| [[41st National Film Awards|1993<br>{{small|(41st)}}]]
! scope="row" | '''''[[Characharചരാചർ]]'''''
|[[ബംഗാളി]]
| Bengali
| {{•}}Gita Gope<br/>{{•}}Shankar Gope
| [[Buddhadeb Dasgupta]]
|-
| align="center"| [[42nd National Film Awards|1994<br>{{small|(42nd)}}]]
! scope="row" | '''''[[Unisheഉനീഷെ Aprilഏപ്രിൽ]]'''''
|[[ബംഗാളി]]
| Bengali
| [[Rituparno Ghosh]]
| [[Rituparno Ghosh]]
|-
| align="center"| [[43rd National Film Awards|1995<br>{{small|(43rd)}}]]
! scope="row" | '''''[[Kathapurushanകഥാപുരുഷൻ]]'''''
| Malayalam
| [[Adoor Gopalakrishnan]]
|-
| align="center"| [[44th National Film Awards|1996<br>{{small|(44th)}}]]
! scope="row" | '''''[[Lalലാൽ Darjaദർജ]]'''''
|[[ബംഗാളി]]
| Bengali
| {{•}}Chitrani Lahiri<br/>{{•}}Dulal Roy
| [[Buddhadeb Dasgupta]]
|-
| align="center"| [[45th National Film Awards|1997<br>{{small|(45th)}}]]
! scope="row" | '''''[[Thaayiതായി Sahebaസാഹെബ]]'''''
| Kannada
| [[Jaimala (actress)|Jayamala]]
|-
| align="center"| [[46th National Film Awards|1998<br>{{small|(46th)}}]]
! scope="row" | ''[[Samar (1999 film)|Samarസമർ]]''
|[[ഹിന്ദി]]
| Hindi
| {{•}}[[Shyam Benegal]]<br/>{{•}}Sahyadri Films<br/>{{•}}[[National Film Development Corporation of India|NFDC]]
| [[Shyam Benegal]]
|-
| align="center"| [[47th National Film Awards|1999<br>{{small|(47th)}}]]
! scope="row" | ''[[Vanaprastham|വാനപ്രസ്ഥം]]''
| Malayalam
| [[Pranavam Arts]]
|-
| align="center"| [[48th National Film Awards|2000<br>{{small|(48th)}}]]
! scope="row" | ''[[Shanthamശാന്തം]]''
| Malayalam
| [[P. V. Gangadharan]]
|-
| align="center"| [[49th National Film Awards|2001<br>{{small|(49th)}}]]
! scope="row" | ''[[Dweepa|ദ്വീപ]]''
| Kannada
| [[Soundarya]]
|-
| align="center"| [[50th National Film Awards|2002<br>{{small|(50th)}}]]
! scope="row" | '''''[[Mondoമോണ്ടോ Meyerമേയർ Upakhyanഉപാഖ്യാൻ]]'''''
|[[ബംഗാളി]]
| Bengali
| Arya Bhattacharya
| [[Buddhadeb Dasgupta]]
|-
| align="center"| [[51st National Film Awards|2003<br>{{small|(51st)}}]]
! scope="row" | ''[[Shwaas|ശ്വാസ്]]''
| Marathi
| [[Arun Nalawade]]
|-
| align="center"| [[52nd National Film Awards|2004<br>{{small|(52nd)}}]]
! scope="row" | ''[[Page 3 (film)|Pageപേജ് 3]]''
|[[ഹിന്ദി]]
| Hindi
| Bobby Pushkarna
| [[Madhur Bhandarkar]]
|-
| align="center"| [[53rd National Film Awards|2005<br>{{small|(53rd)}}]]
! scope="row" | ''[[Kaalpurush (2005 film)|Kaalpurushകാൽപുരുഷ്]]''
|[[ബംഗാളി]]
| Bengali
| [[Jhamu Sughand]]
| [[Buddhadeb Dasgupta]]
|-
| align="center" | [[54th National Film Awards|2006<br>{{small|(54th)}}]]
! scope="row" | ''[[Pulijanmam|പുലിജന്മം]]''
| Malayalam
| M. G. Vijay
|-
| align="center"| [[55th National Film Awards|2007<br>{{small|(55th)}}]]
! scope="row" | ''[[Kanchivaram|കാഞ്ചീവരം]]''
| Tamil
| [[Percept Picture Company]]
|-
| align="center"| [[56th National Film Awards|2008<br>{{small|(56th)}}]]
! scope="row" | ''[[Antaheen|അന്തഹീൻ]]''
|[[ബംഗാളി]]
| Bengali
| Screenplay Films
| [[Aniruddha Roy Chowdhury]]
|-
| align="center"| [[57th National Film Awards|2009<br>{{small|(57th)}}]]
! scope="row" | ''[[Kutty Srank|കുട്ടി സ്രാങ്ക്]]''
| Malayalam
| [[Reliance Entertainment|Reliance Big Pictures]]
|-
| align="center"| [[58th National Film Awards|2010<br>{{small|(58th)}}]]
! scope="row" | ''[[Adaminte Makan Abu|ആദാമിന്റെ മകൻ അബു]]''
| Malayalam
| {{•}}[[Salim Ahamed]]<br/>{{•}}Ashraf Bedi
|- style="background-color:#EBEBE0"
| align="center" rowspan="2" | [[59th National Film Awards|2011<br>{{small|(59th)}}]]
! scope="row" style="background-color:#E0E0D1" | ''[[Deool|ഡ്യൂൾ]]''
| Marathi
| Abhijeet Gholap
| align="center" rowspan="2" |<ref name="59thaward">{{cite web|url=http://pib.nic.in/release/rel_print_page.asp?relid=80734|title=59th National Film Awards for the Year 2011 Announced|publisher=Press Information Bureau (PIB), India|accessdate=7 March 2012|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20141031200819/http://pib.nic.in/release/rel_print_page.asp?relid=80734|archivedate=31 October 2014|df=dmy-all}}</ref>
|- style="background-color:#EBEBE0"
! scope="row" style="background-color:#E0E0D1" | ''[[Byari (film)|Byariബ്യാരി]]''
| Beary
| Altaaf Hussain
|-
| align="center"| [[60th National Film Awards|2012<br>{{small|(60th)}}]]
! scope="row" | ''[[Paan Singh Tomar (film)|Paanപാൻ Singhസിങ് Tomarതോമർ]]''
| [[ഹിന്ദി]]
| Hindi
| [[UTV Software Communications]]
| [[Tigmanshu Dhulia]]
|-
| align="center"| [[61st National Film Awards|2013<br>{{small|(61st)}}]]
! scope="row" | ''[[Ship of Theseus (film)|Shipഷിപ്പ് ofഓഫ് Theseusതെസ്യൂസ്]]''
|{{•}}English<br/>{{•}}Hindi
|Recyclewala Films Pvt. Ltd.
|-
| align="center"| [[62nd National Film Awards|2014<br>{{small|(62nd)}}]]
! scope="row" | ''[[Court (film)|Courtകോർട്ട്]]''
|{{•}}Marathi<br/>{{•}}Hindi<br/>{{•}}Gujarati<br/>{{•}}English
|Zoo Entertainment Pvt. Ltd.
|-
| align="center"| [[63rd National Film Awards|2015<br>{{small|(63rd)}}]]
! scope="row" | ''[[Baahubali: The Beginning|ബാഹുബലി ദി ബിഗിനിങ്]]''
| [[തെലുഗു ഭാഷ|തെലുഗു]]
| Telugu
|{{•}}[[Shobu Yarlagadda]]<br/>{{•}}[[Arka Media Works|Arka Media Works (P) LTD.]]
|[[S. S. Rajamouli]]
|-
| align="center"| [[64th National Film Awards|2016<br>{{small|(64th)}}]]
! scope="row" | ''[[Kaasav|കാസവ്]]''
| [[മറാഠി ഭാഷ|മറാഠി]]
| Marathi
|{{•}}[[Sumitra Bhave]]<br/>{{•}}[[Sunil Sukthankar]]<br/>{{•}}[[Mohan Agashe]]
|{{•}}[[Sumitra Bhave]]<br/>{{•}}[[Sunil Sukthankar]]
|-
| align="center"| [[65th National Film Awards|2017<br>{{small|(65th)}}]]
! scope="row" | ''[[Village Rockstars|വില്ലേജ് റോക്ക്സ്റ്റാർസ്]]''
| [[ആസ്സാമീസ്|ആസാമീസ്]]
| Assamese
| [[Rima Das]]
| Rima Das
|-
|align="center"| [[66th National Film Awards|2018<br>{{small|(66th)}}]]
! scope="row" | ''[[Hellaro|ഹെല്ലാരോ]]''
|[[ഗുജറാത്തി ഭാഷ|ഗുജറാത്തി]]
|Gujarati
|Saarthi Productions LLP
|[[Abhishek Shah]]
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3418585" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്