"വിക്കിപീഡിയ:തദ്വേശസ്ഥാപനങ്ങൾ കൊല്ലവർഷം 1196" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തദ്വേശസ്ഥാപനങ്ങൾ കൊല്ലവർഷം 1196 തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളുടെ സംവാദം താളുകളിൽ ചേർക്കാവുന്ന ഫലകം താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
<br>
നിലവിലെ ഫലകം താഴെ കാണുന്ന വിധത്തിൽ മൂന്നുരീതീയിൽ ഉപയോഗിക്കാം
<br>
<code>'''<nowiki>{{തദ്വേശസ്ഥാപനങ്ങൾ കൊല്ലവർഷം 1196|potential=yes}}</nowiki>'''</code>
{{Tmbox |type=notice |imageright=[[File:LSGI1196_logo.png|50px]]|style=width:80%; height: 80px; margin:0 auto; padding: 1em; font-size: larger; border:2px solid #f57a9f; background: #fdf0e7; | text= <center>
|text=ഈ ലേഖനം [[വിക്കിപീഡിയ:LSGI1196|2020കൊല്ലവർഷം 1196-ലെ തദ്വേശസ്ഥാപനങ്ങൾ കൊല്ലവർഷം 1196 തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ]] ഭാഗമായി {{#if:{{{expanded|}}}|വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്|സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്}}വികസിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.}}
<includeonly>
[[വർഗ്ഗം:കൊല്ലവർഷം 1196-ലെ തദ്വേശസ്ഥാപനങ്ങൾ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി വികസിപ്പിക്കാവുന്ന താളുകൾ]]
</includeonly>
</center> }}
 
<br>
<code>'''<nowiki>{{തദ്വേശസ്ഥാപനങ്ങൾ കൊല്ലവർഷം 1196|expanded=yes}}</nowiki>'''</code>
{{Tmbox |type=notice |imageright=[[File:LSGI1196_logo.png|50px]]|style=width:80%; height: 80px; margin:0 auto; padding: 1em; font-size: larger; border:2px solid #f57a9f; background: #f0fde7; | text= <center>
ഈ ലേഖനം [[വിക്കിപീഡിയ:LSGI1196|കൊല്ലവർഷം 1196-ലെ തദ്വേശസ്ഥാപനങ്ങൾ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ]] ഭാഗമായി വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്.
<includeonly>
[[വർഗ്ഗം:കൊല്ലവർഷം 1196-ലെ തദ്വേശസ്ഥാപനങ്ങൾ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ട താളുകൾ]]
</includeonly>
</center> }}
 
<br>
<code>'''<nowiki>{{തദ്വേശസ്ഥാപനങ്ങൾ കൊല്ലവർഷം 1196}}</nowiki>'''</code>
{{Tmbox |type=notice |imageright=[[File:LSGI1196_logo.png|50px]]|style=width:80%; height: 80px; margin:0 auto; padding: 1em; font-size: larger; border:2px solid #f57a9f; background: #e7f0fd; | text= <center>
{{imbox
ഈ ലേഖനം [[വിക്കിപീഡിയ:LSGI1196|കൊല്ലവർഷം 1196-ലെ തദ്വേശസ്ഥാപനങ്ങൾ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ]] ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്.
|type=notice
<includeonly>
|textstyle="border: 2px solid #fceb92; background-color: #fdffe7; padding: 10px;"
[[വർഗ്ഗം:കൊല്ലവർഷം 1196-ലെ തദ്വേശസ്ഥാപനങ്ങൾ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട താളുകൾ]]
|image=[[File:LSGI1196_logo.png|50px]]
</includeonly>
|text=ഈ ലേഖനം [[വിക്കിപീഡിയ:LSGI1196|2020 -ലെ തദ്വേശസ്ഥാപനങ്ങൾ കൊല്ലവർഷം 1196 തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ]] ഭാഗമായി {{#if:{{{expanded|}}}|വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്|സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്}}.}}
</center> }}
 
== സൃഷ്ടിച്ചവ ==
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3415428" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്