"വിക്കിപീഡിയ:Twinkle" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

1,009 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  1 വർഷം മുമ്പ്
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
{{short description|Wikipedia maintenance tool}}
<noinclude>{{pp-semi-vandalism|small=yes}}{{pp-move-indef}}</noinclude>
{{distinguishother uses of|Twinkle (software)}}
{{redirect3hatnote|"WP:FRIENDLY" and "WP:TW|For" otherredirect uses,here. seeYou may also be looking for [[Wikipedia:Maintaining a friendly space]], [[Wikipedia:Transwiki log]], or WikiProjects [[Wikipedia:WikiProject Torchwood|Torchwood]] or [[Wikipedia:WikiProject Taiwan|Taiwan]].}}
{{forFor|the Twinkle preferences panel|Wikipedia:Twinkle/Preferences}}
[[ImageFile:Police man Twinkle Head.svg|100px|right|100px|Mr. Twinkly]]
{{shortcut|WP:TWINKLE|WP:TW}}
{{toolTool warning}}
[[Image:Police man Twinkle Head.svg|100px|right|Mr. Twinkly]]
{{tool warning}}
{{Mbox
|type = move
|image = [[Image:Merge-arrows.svg|50px|alt=|link=]]
|text = Plans exist for [[WP:FurMe|FurMe]] to become part of [[WP:TW|Twinkle]]. A [[WP:MERGE|merge]] will take place in the future.
}}
'''Twinkle''' is a set of [[JavaScript]] functions that gives [[WP:AUTOCONFIRMED|autoconfirmed registered users]] many extra options to assist them in common Wikipedia maintenance tasks, and to help them deal with acts of [[WP:VANDAL|vandalism]] or unconstructive edits. It provides users with three types of rollback functions and includes a full library of speedy deletion functions, user warnings and welcomes, maintenance tags, semi-automatic reporting of vandals, and much, much more.
[[File:Twinkle screenshot.png|250px|thumb|right|A screenshot of Twinkle's page protection requesting feature.]]
 
{{Shortcut|WP:TW|WP:TWINK}}
Twinkle, developed by [[User:AzaToth|AzaToth]], has its origins as a reversion script based on ideas found in [[User:Aaron Schulz|Aaron Schulz]]'s script collection. It has grown quickly into a tool with many more capabilities than its reversion roots and is used by thousands of [[Wikipedia:Wikipedians|Wikipedians]].
'''Twinkle''' is a setpopular ofJavaScript [[JavaScriptWikipedia:Gadget|Wikipedia gadget]] functions that gives [[WPWikipedia:AUTOCONFIRMEDUser access levels#Autoconfirmed users|autoconfirmed registered users]] many extra options to assist them in common Wikipedia maintenance tasks, and to help them deal with acts of [[WPWikipedia:VANDALVandalism|vandalism]] or unconstructive edits. It provides users with three types of rollback functions and includes a full library of speedy deletion functions, user warnings and welcomes, maintenance tags, semi-automatic reporting of vandals, and much more. In addition, muchit gives [[Wikipedia:Administrators|administrators]] more tools to help them carry out their duties.
 
{{2019 Coolest tool award|Twinkle|Eggbeater}}
The collection of tools formerly known as Friendly, developed by [[User:Ioeth|Ioeth]], is now part of Twinkle.
[[File:Twinkle screenshot.png|250px|thumb|right|A screenshot of Twinkle's [[Wikipedia:Requests for page protection|request requestingfor page protection]] feature.]]
 
{{TOCleft}}
 
== Quick info ==
; Getting started{{anchor|Installation}}: To enable Twinkle on your account, receivingand receive any future updates automatically, you can simply enable the "Twinkle" gadget in the [[Special:Preferences#mw-prefsection-gadgets|Gadgets section of your Preferences page]]. (Don't forget to click "Save" at the bottom of the list of gadgets!) After installing, you may need to [[WP:BYPASS|bypass your browser cache]].
; Customizing Twinkle: To modify many aspects of Twinkle's operation, you can visit [[Wikipedia:Twinkle/Preferences|the Twinkle preferences panel]]. Make your changes, and click "Save changes" at the bottom of the page. Then make sure to [[WP:BYPASS#Cache clearing and disabling|''completely'' clear your browser cache]] so your changes take effect.
; Getting help: There is comprehensive information about Twinkle at [[WP:TW/DOC|the documentation page]]. If that page does not answer your question, consider asking at [[WT:TW|the talk page]]. IRC users can connect to the [[irc:wikipedia-userscripts|#wikipedia-userscripts]] or [[irc:wikipedia-en|#wikipedia-en]] IRC channels.
; Reporting bugs or requesting features: Twinkle is under active development, and we generally fix bugs reasonably quickly. If you find a bug, please help out by reporting it at our [https://github.com/azatoth/twinkle GitHub repository] (you will need to have a GitHub account). If you don't want to create a GitHub account, or you have a request for a new feature that could be added to Twinkle, you can ask at [[WT:TW|the talk page]].
; Notes
* If your account is very new, you will not be able to use Twinkle. You need to be [[Wikipedia:User access levels#Autoconfirmed users|autoconfirmed]] (at least four days old and have ten edits) to enable the Twinkle gadget.
* TwinkleIt doesis notno worklonger possible to use Twinkle on [[Internet Explorer]] (IE) versions 810 or earlier. If you useare Windowsstill Vistausing orone [[Windowsof 7]],these youIE can upgrade to IE9 or IE11 respectivelyversions, undertry whichswitching Twinkle will work. If you have Windows XP or earlier (which cannot run IE9 or later), try installingto another browser such as [[Mozilla Firefox]] or [[Google Chrome]], as Twinkle is functional on most other modern browsers (including modern smartphone browsers).
* Some browser add-ons may interfere with Twinkle. If Twinkle still does not load after following the instructions above, consider disabling one or more of your add-ons and then restarting your browser.
* If you're using a [[touchscreen]] device, you may need to tap ''and hold'' the "TW" button in the Vector skin to show the Twinkle menu.
</div>
 
''For a visual demonstration of many of the aforementioned items, it may be useful to view the "[https://tools.wmflabs.org/videotutorials/Twinkle Twinkle]" [[en:WP:VIDTUT|video tutorial]] on [https://tools.wmflabs.org/videotutorials/ WMF Labs].''
 
== Documentation and configuration ==
{{mainMain article|Wikipedia:Twinkle/doc}}
 
Before using Twinkle, one reallyyou should read its [[Wikipedia:Twinkle/doc|documentation]] to familiarize oneselfyourself with some of theits possibilities and functions. ofExperienced Twinkle. Thereusers are multitudeswelcome ofto optionsexpand thator oneimprove canthe configuredocumentation tobased changeon sometheir use of the default behaviours of Twinkletool.
 
== Abuse ==
{{shortcut|WP:TWINKLETWINKLEABUSE|WP:TWTWABUSE}}
Never forget that '''one takes full responsibility for any action performed''' using Twinkle. One must '''understand [[Wikipedia:Policies and guidelines|Wikipedia policies]]''' and use this tool within these policies or risk having one's account being [[Wikipedia:Blocking policy|'''blocked''']]. Anti-vandalism tools, such as Twinkle, [[Wikipedia:Huggle|Huggle]], and [[Wikipedia:Rollback|rollback]], should not be used to undo good-faith changes unless an appropriate edit summary is used.
 
== Is Twinkle loading unreliably? ==
In the past, you could install Twinkle by adding the text <code>importScript('User:AzaToth/twinkle.js');</code> to your personal script page.; Howeverhowever, this practice can make Twinkle load unreliably (Twinkle might not load on every page you visit, or it might show up but not work properly).
 
To rectify this problem, you should remove the line <code>importScript('User:AzaToth/twinkle.js');</code> from [[Special:Mypage/skin.js|your personal script file]], and then turn on the Twinkle gadget using the instructions above.
 
If you have any old configuration set up using TwinkleConfig and/or FriendlyConfig, it will still be effective. However, if you use the [[WP:TWPREFS|preferences panel]] to modify your configuration, you are advised to remove all old Twinkle/Friendly configuration variables from your skin JavaScript file.
 
== History ==
== Documentation and configuration ==
Twinkle has its origins as a reversion script based on ideas found in [[User:Aaron Schulz|Aaron Schulz]]'s script collection. It was developed by [[User:AzaToth|AzaToth]] and released in 2007. It has grown into a tool with many more capabilities than its reversion roots and is used by thousands of [[Wikipedia:Wikipedians|Wikipedians]]. The toolset has expanded over the years: the collection of tools formerly known as Friendly, developed by [[User:Ioeth|Ioeth]], became part of Twinkle in 2011, and a new module to make user blocking a smoother process for administrators was developed in 2015. Other major contributors include {{u|Amalthea}}, {{u|Amorymeltzer}}, {{u|MusikAnimal}}, {{u|SD0001}} and {{u|This, that and the other}}. The gadget continues to be updated and improved, in order to accommodate user requests and changes to Wikipedia processes.
{{main|Wikipedia:Twinkle/doc}}
 
== TwinkleUse on other wikis ==
Before using Twinkle, one really should read its [[Wikipedia:Twinkle/doc|documentation]] to familiarize oneself with some of the possibilities and functions of Twinkle. There are multitudes of options that one can configure to change some of the default behaviours of Twinkle.
{{See also|Wikipedia:Twinkle/Localisation}}
 
A common request on the Twinkle talk page comes from those who wish to use Twinkle on other wikis. Some parts of Twinkle are easily portable to other [[MediaWiki]]-based wikis: the revert/rollback module, for example. But most modules have been designed only with English Wikipedia in mind. For instance, the CSD module relies on templates which most likely do not exist on other wikis.
== Abuse ==
 
{{shortcut|WP:TWINKLEABUSE|WP:TWABUSE}}
Users who wish to make Twinkle's functionality available on other wiki projects should consider the following suggestions:
Never forget that '''one takes full responsibility for any action performed''' using Twinkle. One must '''understand [[Wikipedia:Policies and guidelines|Wikipedia policies]]''' and use this tool within these policies or risk having one's account being [[Wikipedia:Blocking policy|'''blocked''']]. Anti-vandalism tools, such as Twinkle, [[Wikipedia:Huggle|Huggle]], and [[Wikipedia:Rollback|rollback]], should not be used to undo good-faith changes unless an appropriate edit summary is used.
* The "fluff" (revert/rollback), "diff" (quick access to diff pages), and "unlink" (automated orphaning) modules can be used elsewhere withoutwith modificationlittle (or with minimalno modification). In the future, it is possible that these scripts will be packaged and made available for a quick setup and update process. For individual users, this can be done by following the instructions [[m:User:SnowolfAhmad252/How to globally Twinkle|here]].
* If you wish to harness more of Twinkle's functionality, you may like to find a willing, [[JavaScript]]-savvy user on your wiki who can tweak Twinkle scripts to suit your site. The Twinkle developers are happy to help these efforts, to a reasonable degree: just ask at [[WT:TW]], or join the [[freenode:wikipedia-userscripts|#wikipedia-userscripts]] IRC channel (but be prepared to wait for an answer).
* The <code>morebits.js</code> library is likely to be of use to script developers, both here on English Wikipedia and other MediaWiki-based wikis. The latest version can be found at the [https://github.com/azatoth/twinkle/blob/master/morebits.js Twinkle GitHub repository]. The comment at the top of the file should be read to find out more.
 
== Userboxes ==
UsersTwinkle of this toolusers can also add any of these [[Wikipedia:Userboxes|userboxes]] to their page. You will also be listed in {{cl|Wikipedians who use Twinkle}}.
 
{{usbktop}}
{{usbk|Template:User Newpages with Twinkle}}
{{usbk|User:UBX/Twinkle}}
{{usbk|User:UBX/Twinkle2}}
{{usbk|User:UBX/Twinkle4}}
{{usbk|User:UBX/Twinkleadmin}}
{{usbk|Template:User Newpages with Twinkle}}
{{usbk|User:Xenon54/Userboxes/Twinkle}}
{{usbk|User:Xenon54/Userboxes/Twinkle2}}
{{usbk|User:Arctic Fox/UBX/Twinkle}}
{{usbk|User:Powergate92/Userboxes/Twinkle}}
{{usbk|User:Skittleys/Userboxes/Twinkle|tag{{=}}TAGNAME}}
{{usbk|User:me_and/Userboxen/Twinkle}}
{{usbk|User:Qwertyxp2000/Twinkle}}
{{usbk|User:CptViraj/UBX/WelcomeTwinkle}}
{{usbk|User:CentralTime301/UBX:Twinkle and RC patrol}}
{{usbk|User:FlightTime/UBX/TwnkHugg}}
{{usbkbottom}}
 
Also, there is the Twinkle topicon {{tl|Twinkle topicon}}.
 
{{Automated editing}}
== Twinkle on other wikis ==
{{Wikipedia technical help|collapsed}}
{{See also|Wikipedia:Twinkle/Localisation}}
A common request on the Twinkle talk page comes from those who wish to use Twinkle on other wikis. Some parts of Twinkle are easily portable to other [[MediaWiki]]-based wikis: the revert/rollback module, for example. But most modules have been designed only with English Wikipedia in mind. For instance, the CSD module relies on templates which most likely do not exist on other wikis.
 
Users who wish to make Twinkle's functionality available on other wiki projects should consider the following suggestions:
* The "fluff" (revert/rollback), "diff" (quick access to diff pages), and "unlink" (automated orphaning) modules can be used elsewhere without modification (or with minimal modification). In the future, it is possible that these scripts will be packaged and made available for a quick setup and update process. For individual users, this can be done by following the instructions [[m:User:Snowolf/How to globally Twinkle|here]].
* If you wish to harness more of Twinkle's functionality, you may like to find a willing, [[JavaScript]]-savvy user on your wiki who can tweak Twinkle scripts to suit your site. The Twinkle developers are happy to help these efforts, to a reasonable degree: just ask at [[WT:TW]], or join the [[freenode:wikipedia-userscripts|#wikipedia-userscripts]] IRC channel (but be prepared to wait for an answer).
* The <code>morebits.js</code> library is likely to be of use to script developers, both here on English Wikipedia and other MediaWiki-based wikis. The latest version can be found at the [https://github.com/azatoth/twinkle/blob/master/morebits.js Twinkle GitHub repository]. The comment at the top of the file should be read to find out more.
 
{{DEFAULTSORT:Twinkle}}
[[Category:Wikipedia counter-vandalism tools]]
[[Category:Wikipedia editing aids]]
[[Category:Wikipedia scripts]]
0

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3403345" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്