"ഘടകം:Infobox" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

1,978 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  5 മാസം മുമ്പ്
fixed
(Undid revision 956509357 by Frietjes (talk) breaks headers in infobox)
(fixed)
s = mw.ustring.gsub(s, '^(%{|[^\r\n]*[\r\n]%s*)' .. marker, '%1')
s = mw.ustring.gsub(s, '([\r\n]%{|[^\r\n]*[\r\n]%s*)' .. marker, '%1')
s = mw.ustring.gsub(s, marker .. '(%s*</[Tt][Aa][Bb][Ll][Ee]%s*>)', '%1')
s = mw.ustring.gsub(s, marker .. '(%s*\n|%})', '%1')
end
if s:match(marker) then
 
local function union(t1, t2)
-- Returns the union of the values of two tables, as a sequence.
local vals = {}
for k, v in pairs(t1) do
vals[v] = true
end
for k, v in pairs(t2) do
vals[v] = true
end
local ret = {}
for k, v in pairs(vals) do
table.insert(ret, k)
end
return ret
end
 
local function getArgNums(prefix)
-- Returns a table containing the numbers of the arguments that exist
-- for the specified prefix. For example, if the prefix was 'data', and
-- 'data1', 'data2', and 'data5' exist, it would return {1, 2, 5}.
local nums = {}
for k, v in pairs(args) do
local num = tostring(k):match('^' .. prefix .. '([1-9]%d*)$')
if num then table.insert(nums, tonumber(num)) end
end
table.sort(nums)
return nums
end
 
local function addRow(rowArgs)
-- Adds a row to the infobox, with either a header cell
-- or a label/data cell combination.
if rowArgs.header then
root
:tag('tr')
:addClass(rowArgs.rowclass)
:cssText(rowArgs.rowstyle)
:attr('id', rowArgs.rowid)
:tag('th')
:attr('colspan', 2)
:attr('id', rowArgs.headerid)
:addClass(rowArgs.class)
:addClass(args.headerclass)
:css('text-align', 'center')
:cssText(args.headerstyle)
:cssText(rowArgs.rowcellstyle)
:wikitext(fixChildBoxes(rowArgs.header, 'th'))
if rowArgs.data then
root:wikitext('[[Category:Pages which use infobox templates with ignored data cells]]')
end
elseif rowArgs.data then
local row = root:tag('tr')
row:addClass(rowArgs.rowclass)
row:cssText(rowArgs.rowstyle)
row:attr('id', rowArgs.rowid)
if rowArgs.label then
row
row
:tag('th')
:attr('scope', 'row')
:attr('id', rowArgs.labelid)
:cssText(args.labelstyle)
:cssText(rowArgs.rowcellstyle)
:wikitext(rowArgs.label)
:done()
end
 
local dataCell = row:tag('td')
if not rowArgs.label then
dataCell
:attr('colspan', 2)
:css('text-align', 'center')
end
dataCell
:attr('id', rowArgs.dataid)
:addClass(rowArgs.class)
:cssText(rowArgs.datastyle)
:cssText(rowArgs.rowcellstyle)
:wikitext(fixChildBoxes(rowArgs.data, 'td'))
end
end
 
local function renderTitle()
if not args.title then return end
 
root
:tag('caption')
:addClass(args.titleclass)
:cssText(args.titlestyle)
:wikitext(args.title)
end
 
local function renderAboveRow()
if not args.above then return end
 
root
:tag('tr')
:tag('th')
:attr('colspan', 2)
:addClass(args.aboveclass)
:css('text-align', 'center')
:css('font-size', '125%')
:css('font-weight', 'bold')
:cssText(args.abovestyle)
:wikitext(fixChildBoxes(args.above,'th'))
end
 
local function renderBelowRow()
if not args.below then return end
 
root
:tag('tr')
:tag('td')
:attr('colspan', '2')
:addClass(args.belowclass)
:css('text-align', 'center')
:cssText(args.belowstyle)
:wikitext(fixChildBoxes(args.below,'td'))
end
 
local function renderSubheaders()
if args.subheader then
args.subheader1 = args.subheader
end
if args.subheaderrowclass then
args.subheaderrowclass1 = args.subheaderrowclass
end
local subheadernums = getArgNums('subheader')
for k, num in ipairs(subheadernums) do
addRow({
data = args['subheader' .. tostring(num)],
datastyle = args.subheaderstyle,
rowcellstyle = args['subheaderstyle' .. tostring(num)],
class = args.subheaderclass,
rowclass = args['subheaderrowclass' .. tostring(num)]
})
})
end
end
 
local function renderImages()
if args.image then
args.image1 = args.image
end
if args.caption then
args.caption1 = args.caption
end
local imagenums = getArgNums('image')
for k, num in ipairs(imagenums) do
local caption = args['caption' .. tostring(num)]
local data = mw.html.create():wikitext(args['image' .. tostring(num)])
if caption then
data
:tag('div')
:cssText(args.captionstyle)
:wikitext(caption)
end
addRow({
data = tostring(data),
datastyle = args.imagestyle,
class = args.imageclass,
rowclass = args['imagerowclass' .. tostring(num)]
})
})
end
end
 
local function renderRows()
-- Gets the union of the header and data argument numbers,
-- and renders them all in order using addRow.
local rownums = union(getArgNums('header'), getArgNums('data'))
table.sort(rownums)
local row_style
for k, num in ipairs(rownums) do
for k, num in ipairs(rownums) do
addRow({
local headerdval = args['headerdata' .. tostring(num)],
label row_style = args['labelrowstyle' .. tostring(num)],
data = if args['dataheader' .. tostring(num)], then
row_style = args['rowstyle' .. tostring(num)]
datastyle = args.datastyle,
elseif dval and
class = args['class' .. tostring(num)],
dval:gsub('%[%[%s*[Cc][Aa][Tt][Ee][Gg][Oo][Rr][Yy]%s*:[^]]*]]', ''):match('%S')
rowclass = args['rowclass' .. tostring(num)],
then
rowstyle = args['rowstyle' .. tostring(num)],
rowcellstyle row_style = args['rowcellstylerowstyle' .. tostring(num)],
else
dataid = args['dataid' .. tostring(num)],
row_style = 'display:none'
labelid = args['labelid' .. tostring(num)],
end
headerid = args['headerid' .. tostring(num)],
addRow({
rowid = args['rowid' .. tostring(num)]
header = args['header' .. tostring(num)],
})
label = args['label' .. tostring(num)],
end
data = args['data' .. tostring(num)],
datastyle = args.datastyle,
class = args['class' .. tostring(num)],
rowclass = args['rowclass' .. tostring(num)],
rowstyle = row_style,
rowcellstyle = args['rowcellstyle' .. tostring(num)],
dataid = args['dataid' .. tostring(num)],
labelid = args['labelid' .. tostring(num)],
headerid = args['headerid' .. tostring(num)],
rowid = args['rowid' .. tostring(num)]
})
end
end
 
local function renderNavBar()
if not args.name then return end
 
root
:tag('tr')
:tag('td')
:attr('colspan', '2')
:css('text-align', 'right')
:wikitext(navbar{
args.name,
mini = 1,
})
})
end
 
local function renderItalicTitle()
local italicTitle = args['italic title'] and mw.ustring.lower(args['italic title'])
if italicTitle == '' or italicTitle == 'force' or italicTitle == 'yes' then
root:wikitext(mw.getCurrentFrame():expandTemplate({title = 'italic title'}))
end
end
 
local function renderTrackingCategories()
if args.decat ~= 'yes' then
if args.child == 'yes' then
if args.title then
root:wikitext('[[Category:Pages which use embedded infobox templates with the title parameter]]')
end
elseif #(getArgNums('data')) == 0 and mw.title.getCurrentTitle().namespace == 0 then
root:wikitext('[[Category:Articles which use infobox templates with no data rows]]')
end
end
end
 
local function _infobox()
-- Specify the overall layout of the infobox, with special settings
-- if the infobox is used as a 'child' inside another infobox.
if args.child ~= 'yes' then
root = mw.html.create('table')
root
:addClass((args.subbox ~= 'yes') and 'infobox' or nil)
:addClass(args.bodyclass)
if args.subbox == 'yes' then
root
:css('padding', '0')
:css('border', 'none')
:css('margin', '-3px')
:css('width', 'auto')
:css('min-width', '100%')
:css('font-size', '100%')
:css('clear', 'none')
:css('float', 'none')
:css('background-color', 'transparent')
else
root
:css('width', '22em')
end
root
:cssText(args.bodystyle)
renderTitle()
renderAboveRow()
else
root = mw.html.create()
root
:wikitext(args.title)
end
 
root
renderSubheaders()
:addClass((args.subbox ~= 'yes') and 'infobox' or nil)
renderImages()
:addClass(args.bodyclass)
renderRows()
 
renderBelowRow()
if args.subbox == 'yes' then
renderNavBar()
root
renderItalicTitle()
:css('padding', '0')
renderTrackingCategories()
:css('border', 'none')
:css('margin', '-3px')
return tostring(root)
:css('width', 'auto')
:css('min-width', '100%')
:css('font-size', '100%')
:css('clear', 'none')
:css('float', 'none')
:css('background-color', 'transparent')
else
root
:css('width', '22em')
end
root
:cssText(args.bodystyle)
 
renderTitle()
renderAboveRow()
else
root = mw.html.create()
 
root
:wikitext(args.title)
end
 
renderSubheaders()
renderImages()
renderRows()
renderBelowRow()
renderNavBar()
renderItalicTitle()
renderTrackingCategories()
 
return tostring(root)
end
 
local function preprocessSingleArg(argName)
-- If the argument exists and isn't blank, add it to the argument table.
-- Blank arguments are treated as nil to match the behaviour of ParserFunctions.
if origArgs[argName] and origArgs[argName] ~= '' then
args[argName] = origArgs[argName]
end
end
 
local function preprocessArgs(prefixTable, step)
-- Assign the parameters with the given prefixes to the args table, in order, in batches
-- of the step size specified. This is to prevent references etc. from appearing in the
-- wrong order. The prefixTable should be an array containing tables, each of which has
-- two possible fields, a "prefix" string and a "depend" table. The function always parses
-- parameters containing the "prefix" string, but only parses parameters in the "depend"
-- table if the prefix parameter is present and non-blank.
if type(prefixTable) ~= 'table' then
error("Non-table value detected for the prefix table", 2)
end
if type(step) ~= 'number' then
error("Invalid step value detected", 2)
end
-- Get arguments without a number suffix, and check for bad input.
for i,v in ipairs(prefixTable) do
if type(v) ~= 'table' or type(v.prefix) ~= "string" or (v.depend and type(v.depend) ~= 'table') then
error('Invalid input detected to preprocessArgs prefix table', 2)
end
preprocessSingleArg(v.prefix)
-- Only parse the depend parameter if the prefix parameter is present and not blank.
if args[v.prefix] and v.depend then
for j, dependValue in ipairs(v.depend) do
if type(dependValue) ~= 'string' then
error('Invalid "depend" parameter value detected in preprocessArgs')
end
preprocessSingleArg(dependValue)
end
end
end
 
-- Get arguments withwithout a number suffixessuffix, and check for bad input.
for i,v in ipairs(prefixTable) do
local a = 1 -- Counter variable.
if type(v) ~= 'table' or type(v.prefix) ~= "string" or (v.depend and type(v.depend) ~= 'table') then
local moreArgumentsExist = true
error('Invalid input detected to preprocessArgs prefix table', 2)
while moreArgumentsExist == true do
end
moreArgumentsExist = false
preprocessSingleArg(v.prefix)
for i = a, a + step - 1 do
-- Only parse the depend parameter if the prefix parameter is present and not blank.
for j,v in ipairs(prefixTable) do
if args[v.prefix] and v.depend then
local prefixArgName = v.prefix .. tostring(i)
for j, dependValue in ipairs(v.depend) do
if origArgs[prefixArgName] then
if type(dependValue) ~= 'string' then
moreArgumentsExist = true -- Do another loop if any arguments are found, even blank ones.
error('Invalid "depend" parameter value detected in preprocessArgs')
preprocessSingleArg(prefixArgName)
end
end
preprocessSingleArg(dependValue)
-- Process the depend table if the prefix argument is present and not blank, or
end
-- we are processing "prefix1" and "prefix" is present and not blank, and
end
-- if the depend table is present.
end
if v.depend and (args[prefixArgName] or (i == 1 and args[v.prefix])) then
 
for j,dependValue in ipairs(v.depend) do
-- Get arguments with number suffixes.
local dependArgName = dependValue .. tostring(i)
local a = 1 -- Counter variable.
preprocessSingleArg(dependArgName)
local moreArgumentsExist = true
end
while moreArgumentsExist == true do
end
moreArgumentsExist = false
end
for i = a, a + step - end1 do
for j,v in ipairs(prefixTable) do
a = a + step
local prefixArgName = v.prefix .. tostring(i)
end
if origArgs[prefixArgName] then
moreArgumentsExist = true -- Do another loop if any arguments are found, even blank ones.
preprocessSingleArg(prefixArgName)
end
-- Process the depend table if the prefix argument is present and not blank, or
-- we are processing "prefix1" and "prefix" is present and not blank, and
-- if the depend table is present.
if v.depend and (args[prefixArgName] or (i == 1 and args[v.prefix])) then
for j,dependValue in ipairs(v.depend) do
local dependArgName = dependValue .. tostring(i)
preprocessSingleArg(dependArgName)
end
end
end
end
a = a + step
end
end
 
function p.infobox(frame)
-- If called via #invoke, use the args passed into the invoking template.
-- Otherwise, for testing purposes, assume args are being passed directly in.
if frame == mw.getCurrentFrame() then
origArgs = frame:getParent().args
else
origArgs = frame
end
 
-- Parse the data parameters in the same order that the old {{infobox}} did, so that
-- references etc. will display in the expected places. Parameters that depend on
-- another parameter are only processed if that parameter is present, to avoid
-- phantom references appearing in article reference lists.
preprocessSingleArg('child')
preprocessSingleArg('bodyclass')
preprocessSingleArg('subbox')
preprocessSingleArg('bodystyle')
preprocessSingleArg('title')
preprocessSingleArg('titleclass')
preprocessSingleArg('titlestyle')
preprocessSingleArg('above')
preprocessSingleArg('aboveclass')
preprocessSingleArg('abovestyle')
preprocessArgs({
{prefix = 'subheader', depend = {'subheaderstyle', 'subheaderrowclass'}}
}, 10)
preprocessSingleArg('subheaderstyle')
preprocessSingleArg('subheaderclass')
preprocessArgs({
{prefix = 'image', depend = {'caption', 'imagerowclass'}}
}, 10)
preprocessSingleArg('captionstyle')
preprocessSingleArg('imagestyle')
preprocessSingleArg('imageclass')
preprocessArgs({
{prefix = 'header'},
{prefix = 'data', depend = {'label'}},
{prefix = 'rowclass'},
{prefix = 'rowstyle'},
{prefix = 'rowcellstyle'},
{prefix = 'class'},
{prefix = 'dataid'},
{prefix = 'labelid'},
{prefix = 'headerid'},
{prefix = 'rowid'}
}, 50)
preprocessSingleArg('headerclass')
preprocessSingleArg('headerstyle')
preprocessSingleArg('labelstyle')
preprocessSingleArg('datastyle')
preprocessSingleArg('below')
preprocessSingleArg('belowclass')
preprocessSingleArg('belowstyle')
preprocessSingleArg('name')
args['italic title'] = origArgs['italic title'] -- different behaviour if blank or absent
preprocessSingleArg('decat')
 
return _infobox()
end
 
return p
അജ്ഞാത ഉപയോക്താവ്
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3388852" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്