"കെൻ ലിയു" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

10,119 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  1 വർഷം മുമ്പ്
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
(Vengolis (സംവാദം) ചെയ്ത നാൾപ്പതിപ്പ് 3316403 നീക്കം ചെയ്യുന്നു)
റ്റാഗ്: തിരസ്ക്കരിക്കൽ
റ്റാഗ്: 2017 സ്രോതസ്സ് തിരുത്ത്
 
* "Thoughts and Prayers", [https://slate.com/technology/2019/01/thoughts-and-prayers-ken-liu-short-story.html/ (online)] Slate.com, Jan. 26, 2019
* "The Sith of Datawork", ''From a Certain Point of View (Star Wars)'', October 3, 2017
* "The Long Haul: From the Annals of Transportation, The Pacific Monthly, May 2009" [http://clarkesworldmagazine.com/liu_11_14/ (online)], ''Clarkesworld Magazine'', November 2014
* "Presence" [http://uncannymagazine.com/article/presence/ (online)], ''Uncanny'', November/December 2014
* "Saboteur", ''Analog'', December 2014
* "The Regular", ''Upgraded'', edited by Neil Clarke, September 2014
* "The Gods Will Not Be Slain", ''The End is Now'' (Book II of the ''Apocalypse Triptych''), edited by John Joseph Adams and Hugh Howey, September 2014
* "Running Shoes" [http://sqmag.com/2014/08/31/edition-16-running-shoes-by-ken-liu/ (online)], ''SQ Mag'', Issue 16, September 2014
* "Homo Florensis", ''Solaris Rising 3'', August 2014
* "In the Loop", ''War Stories'', edited by Andrew Liptak and Jaym Gates, August 2014
* "Seventh Day of the Seventh Moon" [http://www.tor.com/stories/2014/12/seventh-day-of-the-seventh-moon-ken-liu-reprint (online)], ''Kaleidoscope'', edited by Alisa Krasnostein and Julia Rios, August 2014
* (with Lisa Tang Liu) "Hark! Listen to the Animals", ''Galaxy's Edge'', Issue 9, July 2014
* "What I Assume You Shall Assume", ''Dead Man's Hand'', edited by John Joseph Adams, May 2014
* "Knotting Grass, Holding Ring", ''Long Hidden'', edited by Rose Fox and Daniel José Older, May 2014
* "Lecture 14: Concerning the Event Cloaking Device and Practical Applications Thereof" [http://beta.cosmosmagazine.com/physical-sciences/event-cloak (online)], ''Cosmos'', April 2014
* "The Ten Suns", ''Dark Expanse: Surviving the Collapse'', March 2014
* "The Gods Will Not Be Chained", ''The End is Nigh'' (Book I of the ''Apocalypse Triptych''), edited by John Joseph Adams and Hugh Howey, March 2014
* "None Owns the Air", ''Lightspeed Magazine'', February 2014
* "What Is Expected of a Wedding Host" [http://dailysciencefiction.com/science-fiction/aliens/ken-liu/what-is-expected-of-a-wedding-host (online)], ''Daily Science Fiction'', February 2014
* "The Reborn" [http://www.tor.com/stories/2014/01/reborn-ken-liu (online)], Tor.com, January 2014
* "Second Chance" [http://www.nature.com/nature/journal/v505/n7483/full/505448a.html (online)], ''Nature'', January 2014
* "The Clockwork Soldier" [http://clarkesworldmagazine.com/liu_01_14 (online)], ''Clarkesworld Magazine'', January 2014
* "You'll Always Have the Burden With You", republished, Perihelion Science Fiction, December 2013
* "The Litigation Master and the Monkey King" [http://www.lightspeedmagazine.com/fiction/the-litigation-master-and-the-monkey-king/ (online)], ''Lightspeed Magazine'', August 2013
* "The Plague", ''Nature'', May 16, 2013
* "The Messenger's Tale", ''Aoife's Kiss'', Issue 43, Winter 2012/2013 issue, December 2012
* "The Perfect Match" [http://www.lightspeedmagazine.com/fiction/the-perfect-match/ (online)], ''Lightspeed Magazine'', December 2012
* "Good Hunting", [https://web.archive.org/web/20121120182707/http://strangehorizons.com/fund_drives/2012/special-issue-hunting1-f.shtml (online)], ''Strange Horizons'', October 9, 2012
* "The Perfect Book", ''Analog'', December 2012 issue, September 22, 2012
* "Arc", ''F&SF'', September/October issue, September 2012
* "Summer Reading", ''Daily Science Fiction'', September 4, 2012
* "Cutting", ''Electric Velocipede'', Issue 24, July 30, 2012
* "You'll Always Have the Burden With You", ''In Situ'', Dagan Books, July 10, 2012
* "Dear Emily", ''The Memory Eater Anthology'', July 5, 2012
* "The Silk Merchant", ''Apex'', Issue 38, July 3, 2012
* "Celestial Bodies", ''Nature'', June 28, 2012
* "Real Faces", ''F&SF'', July/August issue, June 22, 2012
* "The Illusionist" [http://goldfishgrimm.com/back-issues/issue-4-uncertain-principles/the-illusionist-ken-liu/ (online)], ''Goldfish Grimm's Spicy Fiction Sushi'', Issue 4, June 2, 2012
* "Mono no aware", ''The Future is Japanese'', May 15, 2012; republished [http://www.lightspeedmagazine.com/fiction/mono-no-aware/ (online)], ''Lightspeed Magazine'', June 2013
* "The Tome of Tourmaline" [http://dailysciencefiction.com/fantasy/fantasy/ken-liu/the-tome-of-tourmaline (online)], ''Daily Science Fiction'', May 9, 2012
* "The Shadowcrafter", ''Nine'', Issue 1, April 2012
* "Intelligent Design" [http://www.schrodingersmouse.com/intelligent_design_by_ken_liu.html (online)], ''Schrodinger's Mouse'', April 2012
* "Monkeys" [http://www.nature.com/nature/journal/v484/n7394/full/484410a.html?WT.ec_id=NATURE-20120419 (online)], ''Nature's'' * "Futures" feature, April 19, 2012
* "To the Moon", ''Fireside'', April 17, 2012
* "Memories of My Mother" [http://dailysciencefiction.com/science-fiction/time-travel/ken-liu/memories-of-my-mother (online)], ''Daily Science Fiction'', March 19, 2012
* "All the Flavors" [http://giganotosaurus.org/2012/02/ (online)], GigaNotoSaurus, February 2012
* "The Five Elements of the Heart Mind" [http://www.lightspeedmagazine.com/fiction/the-five-elements-of-the-heart-mind/ (online)], ''Lightspeed Magazine'', January 24, 2012
* "Maxwell's Demon", ''The Magazine of Fantasy & Science Fiction'', January/February 2012
* "The People of Pele", ''Asimov's'', February 2012
* "The Last Summer", ''10 Flash'', January 2012
* "The Necrocracy", ''Penumbra'', December 2011
* "The Countable", ''Asimov's'', December 2011
* "Justice FAIRBOT", ''140 And Counting'', edited by Joanne Merriam, December 11, 2011
* "Life Plus Seventy" [http://www.kasmamagazine.com/seventy.html (online)], '' Kasma SF'', November 23, 2011
* "Safe Empathy", ''Daily Science Fiction'', November 21, 2011
* "Staying Behind" [http://clarkesworldmagazine.com/liu_10_11/ (online)], ''Clarkesworld Magazine'', October 1, 2011
* "Golden Years in the Paleozoic", ''Andromeda Spaceways Inflight Magazine'', Issue #52, September 2011
* "Real Artists", TRSF (September 2011), a special publication of MIT's ''Technology Review''
* "The Last Seed" [http://dailysciencefiction.com/story/ken-liu/the-last-seed (online)], ''Daily Science Fiction'', September 26, 2011
* "The Man Who Ended History: A Documentary", ''Panverse Three'', edited by Dario Ciriello, September 2011
* "Music of the Spheres", ''Mirror Shards: Exploring the Edges of Augmented Reality (Volume One)'', 2011
* "The Box That Eats Memories" [http://dailysciencefiction.com/story/ken-liu/the-box-that-eats-memories (online)], ''Daily Science Fiction'', August 10, 2011
* "Hark! Listen to the Animals", ''The ePocalypse: e-mails at the end'', co-written with Lisa Tang Liu, August 2011
* "The Caretaker", ''Digital Science Fiction'', June 2011
* "Altogether Elsewhere, Vast Herds of Reindeer", ''The Magazine of Fantasy & Science Fiction'', May/June 2011.
* "The Paper Menagerie" ''The Magazine of Fantasy & Science Fiction'', March/April 2011.
* "Ad Block", [https://www.kasmamagazine.com/ad-block.html (online)], '' Kasma SF'', March 19, 2011
* "The Visit" [https://web.archive.org/web/20110315204157/http://www.onthepremises.com/issue_13/story_13_1.html (online)], ''On the Premises'', March 2011 (Issue 13)
* "Simulacrum" [http://www.lightspeedmagazine.com/fiction/simulacrum/ (online)], ''Lightspeed Magazine'', February 15, 2011
* "To the Stars" [http://www.nature.com/nature/journal/v470/n7332/full/470134a.html (online)], ''Nature's'' * "Futures" feature, co-written with Shelly Li, February 3, 2011
* "The Chase", ''Every Day Fiction'', January 28, 2011
* "Tying Knots" [http://clarkesworldmagazine.com/liu_01_11/ (online)], ''Clarkesworld Magazine'', January 2011
* "Saving Face" [http://crossedgenres.com/archives/026-opposites/saving-face-by-shelly-li-and-ken-liu/ (online)], ''Crossed Genres'', co-written with Shelly Li, January 1, 2011
* "The Letter" [http://www.everydayfiction.com/the-letter-by-ken-liu/ (online)], ''Every Day Fiction'', December 5, 2010
* "The Literomancer", ''The Magazine of Fantasy & Science Fiction'', September/October 2010
* "The Phoenix" [https://web.archive.org/web/20121014024818/http://www.onthepremises.com/issue_11/story_11_1.html (online)], ''On the Premises'', July 2010 (Issue 11)
* "Beidou (??)", ''The Dragon and the Stars'', edited by Derwin Mak and Eric Choi, May 2010.
* "Single-Bit Error", ''Thoughtcrime Experiments'', edited by Sumana Harihareswara and Leonard Richardson, 2009 (read) (buy); International Speculative Fiction, edited by Roberto Mendes, December 2013;
* "Beneath the Language" [https://web.archive.org/web/20100119084740/http://www.onthepremises.com/Issues_assets/On%20The%20Premises%20Issue%2002.pdf (online)], ''On the Premises'', July 2007 (Issue 2)
* "State Change", ''Polyphony 4'', edited by Deborah Layne and Jay Lake, September 2004.
* "The Algorithms for Love" [http://www.strangehorizons.com/2004/20040712/algorithms.shtml (online)], ''Strange Horizons'', July 2004; International Speculative Fiction, edited by Roberto Mendes, July 2012;
* "Gossamer", ''Writers of the Future, Vol. 19'', 2003.
* "Carthaginian Rose", ''Empire of Dreams and Miracles: The Phobos Science Fiction Anthology Volume 1'', edited by Orson Scott Card and Keith Olexa, 2002.
* "The Ussuri Bear" [http://www.lightspeedmagazine.com/fiction/the-ussuri-bear/ (online)], Originally published in ''THE BEAST WITHIN 4'', edited by Jennifer Brozek, 2014
{{Infobox Writer|name=Ken Liu|subject=|website={{Official URL}}|signature=|awards={{Plainlist}}
* [[Hugo Award]]s (×3)
* [[Locus Award]]s (×2)
* [[FantLab's Book of the Year Award|FantLab's Award]]s (×2)
* [[Nebula Award]] (×1)
* [[Sidewise Award for Alternate History|Sidewise Award]] (×1)
* [[World Fantasy Award]] (×1)
{{Endplainlist}}|influenced=|influences=|spouse=Lisa Tang Liu<ref name=strangehorizons />|notableworks={{Plainlist}}
* ''[[The Paper Menagerie]]'' (2011)
* ''The Grace of Kings'' (2015)
* ''[[The Three-Body Problem (novel)|The Three-Body Problem]]'' (2015 {{abbr|transl.|translation into English}})
* "[[Byzantine Empathy]]" (2018 short)
{{Endplainlist}}|movement=|genre=[[Science fiction]], [[fantasy]]|image=Ken Liu 2016.jpg|period=|nationality=American|occupation=Author, translator, lawyer, programmer|death_place=|death_date=|birth_place=[[Lanzhou]], China|birth_date=1976|caption=Liu at the 2016 Texas Book Festival|portaldisp=}}{{Infobox Chinese}} '''കെൻ ലിയു''' (ജനനം: 1976) ഒരു അമേരിക്കൻ [[ശാസ്ത്രകഥ|ശാസ്ത്ര-ഫിക്ഷൻ]], ഫാന്റസി രചയിതാവും, കൂടാതെ ഒരു വിവർത്തകൻ, അഭിഭാഷകൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളുമാണ്. "സിൽക്ക്പങ്ക്" വിഭാഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൃതിയായ ''ഡാൻഡെലിയോൺ രാജവംശം'' എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതിഹാസ ഫാന്റസി പരമ്പര സൈമൺ &amp;amp; ഷസ്റ്റർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. <ref name="tordotcomsummary">{{Cite web|url=https://www.tor.com/2015/04/13/ken-liu-reddit-ama-highlights/|title=Ken Liu Talks Silkpunk, Old Poems, and Contemporary Chinese SFF in His Reddit AMA|website=Tor.com}}</ref> ''എഫ് &amp;amp; എസ് എഫ്'', ''അസിമോവ്സ്'', ''അനലോഗ്'', ''ലൈറ്റ്സ്പീഡ്'', ''ക്ലാർക്ക്‌വേൾഡ്'', എന്നിവരുടെ ഒന്നിലധികം "ഇയർ ബെസ്റ്റ്" ആന്തോളജികളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുകഥകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. <ref>{{Cite web|url=http://clarkesworldmagazine.com/awards_and_recognition/|title=Clarkesworld Magazine - Science Fiction & Fantasy|access-date=2015-10-11|website=Clarkesworld Magazine|language=en}}</ref>
 
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3316405" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്