"വിദ്യുത് ഋണത" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

|- align="CENTER"
| [[പിരീഡ് 1 മൂലകം|'''1''']]
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Hydrogen|H]]<br/>2.300
| colspan=16 |
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Helium|He]]<br/>4.160
|- align="CENTER"
| [[പിരീഡ് 2 മൂലകം|'''2''']]
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Lithium|Li]]<br/>0.912
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Beryllium|Be]]<br/>1.576
| colspan=10 |
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Boron|B]]<br/>2.051
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Carbon|C]]<br/>2.544
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Nitrogen|N]]<br/>3.066
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Oxygen|O]]<br/>3.610
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Fluorine|F]]<br/>4.193
| bgcolor="#ff0000" | [[Neon|Ne]]<br/>4.789
|- align="CENTER"
| [[പിരീഡ് 3 മൂലകം|'''3''']]
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Sodium|Na]]<br/>0.869
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Magnesium|Mg]]<br/>1.293
| colspan=10 |
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Aluminium|Al]]<br/>1.613
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Silicon|Si]]<br/>1.916
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Phosphorus|P]]<br/>2.253
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Sulfur|S]]<br/>2.589
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Chlorine|Cl]]<br/>2.869
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Argon|Ar]]<br/>3.242
|- align="CENTER"
| [[പിരീഡ് 4 മൂലകം|'''4''']]
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Potassium|K]]<br/>0.734
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Calcium|Ca]]<br/>1.034
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Scandium|Sc]]<br/>1.19
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Titanium|Ti]]<br/>1.38
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Vanadium|V]]<br/>1.53
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Chromium|Cr]]<br/>1.65
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Manganese|Mn]]<br/>1.75
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Iron|Fe]]<br/>1.80
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Cobalt|Co]]<br/>1.84
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Nickel|Ni]]<br/>1.88
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Copper|Cu]]<br/>1.85
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Zinc|Zn]]<br/>1.59
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Gallium|Ga]]<br/>1.756
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Germanium|Ge]]<br/>1.994
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Arsenic|As]]<br/>2.211
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Selenium|Se]]<br/>2.434
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Bromine|Br]]<br/>2.685
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Krypton|Kr]]<br/>2.966
|- align="CENTER"
| [[പിരീഡ് 5 മൂലകം|'''5''']]
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Rubidium|Rb]]<br/>0.706
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Strontium|Sr]]<br/>0.963
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Yttrium|Y]]<br/>1.12
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Zirconium|Zr]]<br/>1.32
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Niobium|Nb]]<br/>1.41
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Molybdenum|Mo]]<br/>1.47
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Technetium|Tc]]<br/>1.51
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Ruthenium|Ru]]<br/>1.54
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Rhodium|Rh]]<br/>1.56
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Palladium|Pd]]<br/>1.59
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Silver|Ag]]<br/>1.87
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Cadmium|Cd]]<br/>1.52
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Indium|In]]<br/>1.656
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Tin|Sn]]<br/>1.824
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Antimony|Sb]]<br/>1.984
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Tellurium|Te]]<br/>2.518158
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Iodine|I]]<br/>2.359
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Xenon|Xe]]<br/>2.582
|- align="CENTER"
| [[പിരീഡ് 6 മൂലകം|'''6''']]
| bgcolor="#ffe000ffff00" | [[Caesium|Cs]]<br/>0.659
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Barium|Ba]]<br/>0.881
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Lutetium|Lu]]<br/>1.09
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Hafnium|Hf]]<br/>1.16
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Tantalum|Ta]]<br/>1.34
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Tungsten|W]]<br/>1.47
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Rhenium|Re]]<br/>1.60
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Osmium|Os]]<br/>1.65
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Iridium|Ir]]<br/>1.68
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Platinum|Pt]]<br/>1.72
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Gold|Au]]<br/>1.92
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Mercury (element)|Hg]]<br/>1.76
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Thallium|Tl]]<br/>1.789
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Lead|Pb]]<br/>1.854
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Bismuth|Bi]]<br/>2.01
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Polonium|Po]]<br/>2.19
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Astatine|At]]<br/>2.39
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Radon|Rn]]<br/>2.60
|- align=CENTER
| [[പിരീഡ് 7 മൂലകം|'''7''']]
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Francium|Fr]]<br/>0.67
| bgcolor="#bbbbbbdddddd" | [[Radium|Ra]]<br/>0.89
| **<br/>&nbsp;
| colspan=20 |
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/328713" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്