"വിക്കിപീഡിയ:മായ്ക്കൽ പുനഃപരിശോധന" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

:കാഗസ് നഹി ദിഖായേംഗേ {{പുഞ്ചിരി}}--[[ഉപയോക്താവ്:Irshadpp|ഇർഷാദ്|irshad]] ([[ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Irshadpp|സംവാദം]]) 11:31, 15 ഫെബ്രുവരി 2020 (UTC)
::മുകളിലുള്ള കണ്ണികൾ പ്രകാരം ഈ വ്യക്തിക്ക് ശ്രദ്ധേയതയുണ്ട് എന്ന വിശദീകരണം ഇവിടെ ലഭ്യമല്ല. ആവർത്തിച്ചാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അത് ലഭ്യമാക്കുന്നുമില്ല. ഇതിനുള്ള തടസ്സമെന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുമില്ല. --[[ഉപയോക്താവ്:Ranjithsiji|<span style="color:green;font-size:13px;">രൺജിത്ത് സിജി </span>{Ranjithsiji}]][[ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Ranjithsiji|<span style="color:green;font-size:20px; font-weight:bold;" title="സംവാദം"> ✉</span>]] 13:35, 15 ഫെബ്രുവരി 2020 (UTC)
====ഉണ്ടായിരുന്ന അവലംബങ്ങളും അതിലെ പരാമർശങ്ങളും====
# [https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/52387/11/11_chapter%204.pdf#page=8 Development of Islamic movement in Kerala in modern times, by T. Muhammed Rafeeq] ഡോക്ടറേറ്റ് പ്രബന്ധം, അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, 2010)
##But the leaders who participated in the conference like K.M.Moulavi and Kattilassery Mohammed Moulavi agreed to the proposal of Erode conference. Consequently it led to form an organisation, Kerala Majlis al -Ulama on April 23, 1921 at Ottappalam with the support of Khilafath- Congress Conference (പേജ് 95)
##The scholars like Yusuf Izzuddin Moulavi, M.C.C. Abdul Rahman Moulavi, K.M.Moulavi etc. were the most prominent propagators. Their speeches and other activities helped to spread Islahi concept among the Muslims in Kerala (പേജ് 133)
##In 1937 M.K.Haji and K.M.Moulavi founded a madrasa and Izzathul Islam Association at Thirurangadi (പേജ് 134)
##1950 April 20, the new organisation called Kerala Nadwat al Mujahideen started its functioning as a subordinate organisation of K.J.U. Hence, the Ulama organisation limited its activities to provide the guidelines to the movements of Kerala Nadwat al-Mujahideen. The first meeting of K.N.M. nominated K.M.Moulavi and N.V.Abdul Salam Moulavi as its President and Secretary respectively. (പേജ് 138-139)
##The powerful leaders of Sangam, K.M.Moulavi and Manappattu Kunnahammed Haji etc., were also the leaders of Muslim League. It was strongly criticized by Mohammed Abdul Rahman Sahib- The dual membership of Sangam workers negatively affected the activities of Aikya Sangam and ultimately led to its disintegration of Sangam. (പേജ് 147)
##K.M. Moulavi, the leader of Kerala Jami'at al-Ulama translated and published in Al- Murshid the book Musalman Aur Maujoodah Siyasi Kashmakash written by Abul Ala Maududi (പേജ് 166)
# [https://books.google.com.sa/books?id=EtkvCgAAQBAJ&lpg=PT123&pg=PT128#v=onepage&q&f=true Bastions of the Believers: Madrasas and Islamic Education in India By Yoginder Sikand]
##Among the many Muslim organizations and movements in Kerala involved in promoting modern as well as Islamic education is the Kerala Nadwat ul-Mujahidin, commonly referred to simply as the Mujahid movement. Established in 1950, the movement grew out of the reformist efforts of the Kerala Muslim Aikya Sangha, formed in 1922, and then the Kerala Jami'at ul-'Ulama, set up in 1924. Several early leaders of the movement, such as K.M. Moulavi, E. Moidu Moulavi and Muhammad 'Abdur Rahman, were also involved in the anti-colonial struggle. (പേജ് 130)
# [https://books.google.com.sa/books?id=Q9q_CQAAQBAJ&pg=PT172&lpg=PT172&dq=k.m+maulavi&source=bl&ots=fTyNvcGZrf&sig=ACfU3U0blTn895hzpn3YaK0bym3QXdYImA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiQnYL0xOLiAhUCCxoKHaRPC0w4ChDoATADegQICBAB#v=onepage&q&f=false Islamic Reform and Colonial Discourse on Modernity in India By Jose Abraham]
##K. M. Moulavi occupies a prominent place in the history of the islahi movement in Kerala during the twentieth century. It was his followers, who in 1952 formed the Kerala Nadvat-ul-Mujahideen to promote modern education and a socio-religious reform movement among the Mappilas. He was a well respected scholar for his authority on tafsir and fiqh, for his important fatwa, and for his efforts to establish the All Kerala Jamiat-ul-Ulema. It was, in 1921, at the Kerala Majlis al-Ulama conference which was chaired by Sayyid Murtaza Sahib, that K. M. Moulavi met Vakkom Moulavi for the first time.
##It was Vakkom Moulavi, who introduced him to the al-Manar journal and tafsir. Vakkom Moulavi and K. M. Moulavi respected each other greatly, with K. M. Moulavi acknowledging Vakkom Moulavi as his teacher (ustad) and Vakkom Moulavi always addressing K. M. Moulavi as "Moulavi Sahib." He became involved in Vakkom Moulavi's activities from 1923. K. M. Moulavi maintained close contact with Vakkom Moulavi, even after he left Travancore. According to Shahul Hamid, upon the death of Vakkom Moulavi, he wrote an obituary of the latter and sent it to Rashid Rida for publication in al-Manar.
##In 1922, he attended a public meeting organized by Congress workers during Gandhi's first visit to Trivandrum. It was K. M. Moulavi who translated Gandhi's message into Malayalam." On the next day, Vakkom Moulavi and K. M. Moulavi had a half-hour meeting with Gandhi at the Bhakti Vilas Mandir in Trivandrum.
# [https://books.google.com.sa/books?id=PCBdogPnnqsC&pg=PA59&dq=k.m+moulavi&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjmmueBx-LiAhURJBoKHViXDyYQ6AEILzAB#v=onepage&q=k.m%20moulavi&f=false Educational Empowerment of Kerala Muslims: A Socio-historical Perspective, By U. Mohammed]
##A well-known scholar, thinker and social reformer K.M. Moulavi had his early education in Tirurannadi and Paravanna. Later he joined Darul Uloom, Vazhakkad under the principalship of the great scholar Calilakath Kunhahamed Haji where well known scholars like EK Moulavi, E Moidu Moulavi and PK Moosa Moulavi were also studying at that time. Later Moulavi served the institution as a teacher and became a close associate of Kunhahamed Haji. Together they planned and implemented many innovative educational schemes in Darul Ulum. When subsequently Kunhahamed Haji left Vazhakkad to join Mannarghat Madrasah, KM Moulavi also followed him.
##K.M. Moulavi who returned from Kodungallur, when the case against him was withdrawn, was the prominent leader in the forefront of this relentless fight against un-islamic practices. He gave leadership to the Ulama and the common people alike and also took initiative in the establishment of educational institutions to spread religious and modern education among the Muslims community of Kerala. His notable contributions in the establishment of institutions such as Tirurangadi Orphanage, Madrasa, Oriental High School and various religious and cultural organizations in different parts of erstwhile Malabar are worth mentioning in this connection.
##In 1943, following the outbreak of a violent cholera in Malabar, thousands of Muslim women and children were left destitutes imploring the help of the community. With the initiative of K.M. Moulavi and M.K. Haji and with the active support extended by K.M. Seethi Saheb and Sathar Sait, a Yatheem Khana with 114 orphans came into being initially under JDT Islam and later under Tirurangadi Muslim Orphanage Committee.
##A number of learned and scholarly publications were sponsored by the Jamiyyat, the first one being al-Murshid published from Tirurangadi in February 1935 with K.M. Moulavi as the Chief Editor.
##So far translation was opposed by the orthodox clergy with the result that common man's acquaintance of Quran was restricted to mere recitation of it without grasping the meaning of its contents. With the initiative taken by K.M. Moulavi the translation of the first five parts was completed. Of these, Part-I was published by the Mujahid scholars, and Part-II by the Muslim Literature Society.
##In addition to such major works, the Mujahids took the lead to publish a large number of books and tracts educating the Muslim masses on religious and secular topics such as the compilation of a series of articles written by K.M. Moulavi in Al-Irshad, the Journal published by Aikya Sangham.
# [https://sg.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/52423/8/08_introduction.pdf#page=9 Anti_European struggle by the mappilas of Malabar 1498_1921 AD, By Salahuddeen O.P]
##The role of Congress Khilafat leaders like Abdu Rahiman Sahib, E. Moidu Moulavi, Ali Musliyar, K. M. Moulavi, Variyamkunnath Kunhammed Haji, M.P. Narayana Menon, Kattilasseri Muhammed Musliyar and Brahmadathan Namboodiripad, in propagating nationalist Khilafat ideals among the Mappilas and their efforts to strengthen the unity and accord among Hindus and Muslims have been assessed. (പേജ് 8)
# [https://books.google.com.sa/books?id=-khnDwAAQBAJ&pg=PT347&dq=k.m+moulavi&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjmmueBx-LiAhURJBoKHViXDyYQ6AEIOTAD#v=onepage&q=k.m%20moulavi&f=false Islam, Sufism and Everyday Politics of Belonging in South Asia Article By Nandagopal R Menon, book edited by Deepra Dandekar, Torsten Tschacher]
##Important 'ulamā' such as Sayyid Sanaullah Makthi Thangal (1847-1912), Vakkom Abdul Khader Moulavi (1873-1932) and K.M. Moulavi (1886-1964) and organizations such as the Muslim Aikya Sangham (1922-34) and the Kerala Jamiatul Ulama (established 1924) are identified as the pioneers of this Islamic renaissance
##While the reformist E. Moidu Moulavi (1885-1995) became a Gandhian and active in the INC, others like K.M. Moulavi migrated to the princely state of Cochin at the height of the rebellion, though he initially was part of the Kerala Majlisul Ulama which led the Khilāfat agitation and functioned as the Kerala wing of the Deoband-linked Jamiat Ulama-e-Hind
##In the princely state of Travancore, Vakkom Moulavi was the publisher of the Malayalam newspaper Svadeśābhimāni (Patriot), which was banned and his press was confiscated for publishing news that criticized royal rule. Later, when the Muslim League was established in Kerala in 1936, several reformist 'ulamā' (K.M. Moulavi, K.M. Seethi Sahib) became part of the leadership.
--[[ഉപയോക്താവ്:Irshadpp|ഇർഷാദ്&#124;irshad]] ([[ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Irshadpp|സംവാദം]]) 12:22, 16 ഫെബ്രുവരി 2020 (UTC)
 
===നാൾവഴി===
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3283889" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്