"വിദ്യുത് ഋണത" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

3,390 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  12 വർഷം മുമ്പ്
'''അലന്‍ വിദ്യുത് ഋണത (സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് വിദ്യുത് ഋണത - χ<sub>Spec</sub>)'''
 
==പ്രധാനമൂലകങ്ങളുടെമൂലകങ്ങളുടെ അലന്‍ വിദ്യുത് ഋണതയുടെ പട്ടിക==
 
<center>
{| class WIDTH="wikitable80%" bgcolor align="#d8d8d8CENTER"
! colspan=20 | → [[അണു വ്യാസാര്‍ദ്ധം]] കുറയുന്നു → [[അയൊണീകരണ ഊര്‍ജ്ജം]] കൂടുന്നു → വിദ്യുത് ഋണത കൂടുന്നു →
|- align="CENTER"
! Group 1
! Group 2
! Group 13
! Group 14
! Group 15
! Group 16
! Group 17
! Group 18
|- align="CENTER"
| [[ആവര്‍ത്തനപ്പട്ടിക ഗ്രൂപ്പ്|'''ഗ്രൂപ്പ്''']] (കുത്തനെ)
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Hydrogen|H]]<br />2.30
| [[ക്ഷാരലോഹം|'''1''']]
| colspan=5 |
| [[ആല്‍ക്കലൈന്‍ എര്‍ത്ത്|'''2''']]
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Hydrogen|H]]<br />2.30
| [[ഗ്രൂപ്പ് 3 മൂലകം|'''3''']]
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Helium|He]] <br />4.16
| [[ഗ്രൂപ്പ് 4 മൂലകം|'''4''']]
| [[ഗ്രൂപ്പ് 5 മൂലകം|'''5''']]
| [[ഗ്രൂപ്പ് 6 മൂലകം|'''6''']]
| [[ഗ്രൂപ്പ് 7 മൂലകം|'''7''']]
| [[ഗ്രൂപ്പ് 8 മൂലകം|'''8''']]
| [[ഗ്രൂപ്പ് 9 മൂലകം|'''9''']]
| [[ഗ്രൂപ്പ് 10 മൂലകം|'''10''']]
| [[Coinage metal|'''11''']]
| [[ഗ്രൂപ്പ് 12 മൂലകം|'''12''']]
| [[Boron ഗ്രൂപ്പ്|'''13''']]
| [[Carbon ഗ്രൂപ്പ്|'''14''']]
| [[Pnictogen|'''15''']]
| [[Chalcogen|'''16''']]
| [[Halogen|'''17''']]
| [[Noble gas|'''18''']]
|- align="CENTER"
| [[ആവര്‍ത്തനപ്പട്ടിക പിരീഡ്|'''പിരീഡ്''']] (വിലങ്ങനെ)
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Lithium|Li]]<br/>0.91
| colspan=19 |
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Beryllium|Be]]<br/>1.58
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Boron|B]]<br/>2.05
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Carbon|C]]<br/>2.54
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Nitrogen|N]]<br/>3.07
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Oxygen|O]]<br/>3.61
| bgcolor="#ff2a00" | [[Fluorine|F]]<br/>4.19
| bgcolor="#ff0000" | [[Neon|Ne]]<br/>4.79
|- align="CENTER"
| [[പിരീഡ് 1 മൂലകം|'''1''']]
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Sodium|Na]]<br/>0.87
| bgcolor="#e8e8e8bbbbbb" | [[MagnesiumHydrogen|MgH]]<br/>12.29300
| colspan=16 |
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Aluminium|Al]]<br/>1.61
| bgcolor="#e8e8e8bbbbbb" | [[SiliconHelium|SiHe]]<br/>14.92160
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Phosphorus|P]]<br/>2.25
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Sulfur|S]]<br/>2.59
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Chlorine|Cl]]<br/>2.87
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Argon|Ar]]<br/>3.24
|- align="CENTER"
| [[പിരീഡ് 2 മൂലകം|'''2''']]
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Potassium|K]]<br/>0.73
| bgcolor="#e8e8e8bbbbbb" | [[CalciumLithium|CaLi]]<br/>10.03912
| bgcolor="#e8e8e8bbbbbb" | [[GalliumBeryllium|GaBe]]<br/>1.76576
| colspan=10 |
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Germanium|Ge]]<br/>1.99
| bgcolor="#e8e8e8bbbbbb" | [[ArsenicBoron|AsB]]<br/>2.21051
| bgcolor="#e8e8e8bbbbbb" | [[SeleniumCarbon|SeC]]<br/>2.42544
| bgcolor="#e8e8e8bbbbbb" | [[BromineNitrogen|BrN]]<br/>23.69066
| bgcolor="#e8e8e8bbbbbb" | [[KryptonOxygen|KrO]]<br/>23.97610
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Fluorine|F]]<br/>4.193
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Neon|Ne]]<br/>4.789
|- align="CENTER"
| [[പിരീഡ് 3 മൂലകം|'''3''']]
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Rubidium|Rb]]<br/>0.71
| bgcolor="#e8e8e8bbbbbb" | [[StrontiumSodium|SrNa]]<br/>0.96869
| bgcolor="#e8e8e8bbbbbb" | [[IndiumMagnesium|InMg]]<br/>1.66293
| colspan=10 |
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Tin|Sn]]<br/>1.82
| bgcolor="#e8e8e8bbbbbb" | [[AntimonyAluminium|SbAl]]<br/>1.98613
| bgcolor="#e8e8e8bbbbbb" | [[TelluriumSilicon|TeSi]]<br/>21.16916
| bgcolor="#e8e8e8bbbbbb" | [[IodinePhosphorus|IP]]<br/>2.36253
| bgcolor="#e8e8e8bbbbbb" | [[XenonSulfur|XeS]]<br/>2.58589
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Chlorine|Cl]]<br/>2.869
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Argon|Ar]]<br/>3.242
|- align="CENTER"
| [[പിരീഡ് 4 മൂലകം|'''4''']]
| bgcolor="#ffff00" | [[caesium|Cs]]<br/>0.66
| bgcolor="#e8e8e8bbbbbb" | [[BariumPotassium|BaK]]<br/>0.88734
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Calcium|Ca]]<br/>1.034
| colspan=6 |
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Scandium|Sc]]<br/>1.19
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Titanium|Ti]]<br/>1.38
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Vanadium|V]]<br/>1.53
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Chromium|Cr]]<br/>1.65
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Manganese|Mn]]<br/>1.75
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Iron|Fe]]<br/>1.80
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Cobalt|Co]]<br/>1.84
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Nickel|Ni]]<br/>1.88
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Copper|Cu]]<br/>1.85
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Zinc|Zn]]<br/>1.59
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Gallium|Ga]]<br/>1.756
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Germanium|Ge]]<br/>1.994
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Arsenic|As]]<br/>2.211
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Selenium|Se]]<br/>2.434
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Bromine|Br]]<br/>2.685
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Krypton|Kr]]<br/>2.966
|- align="CENTER"
| [[പിരീഡ് 5 മൂലകം|'''5''']]
| bgcolor="#e8e8e8" | [[Francium|Fr]]<br/>0.67
| bgcolor="#e8e8e8bbbbbb" | [[RadiumRubidium|RaRb]]<br/>0.89706
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Strontium|Sr]]<br/>0.963
| colspan=6|
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Yttrium|Y]]<br/>1.12
|}
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Zirconium|Zr]]<br/>1.32
</center>
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Niobium|Nb]]<br/>1.41
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Molybdenum|Mo]]<br/>1.47
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Technetium|Tc]]<br/>1.51
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Ruthenium|Ru]]<br/>1.54
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Rhodium|Rh]]<br/>1.56
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Palladium|Pd]]<br/>1.59
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Silver|Ag]]<br/>1.87
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Cadmium|Cd]]<br/>1.52
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Indium|In]]<br/>1.656
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Tin|Sn]]<br/>1.824
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Antimony|Sb]]<br/>1.984
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Tellurium|Te]]<br/>2.518
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Iodine|I]]<br/>2.359
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Xenon|Xe]]<br/>2.582
|- align="CENTER"
| [[പിരീഡ് 6 മൂലകം|'''6''']]
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Caesium|Cs]]<br/>0.659
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Barium|Ba]]<br/>0.881
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Lutetium|Lu]]<br/>1.09
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Hafnium|Hf]]<br/>1.16
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Tantalum|Ta]]<br/>1.34
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Tungsten|W]]<br/>1.47
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Rhenium|Re]]<br/>1.60
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Osmium|Os]]<br/>1.65
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Iridium|Ir]]<br/>1.68
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Platinum|Pt]]<br/>1.72
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Gold|Au]]<br/>1.92
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Mercury (element)|Hg]]<br/>1.76
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Thallium|Tl]]<br/>1.789
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Lead|Pb]]<br/>1.854
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Bismuth|Bi]]<br/>2.01
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Polonium|Po]]<br/>2.19
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Astatine|At]]<br/>2.39
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Radon|Rn]]<br/>2.60
|- align=CENTER
| [[പിരീഡ് 7 മൂലകം|'''7''']]
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Francium|Fr]]<br/>0.67
| bgcolor="#bbbbbb" | [[Radium|Ra]]<br/>0.89
| **<br/>&nbsp;
| colspan=20 |
|}</center>
 
==ആധാരസൂചിക==
അജ്ഞാത ഉപയോക്താവ്
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/327605" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്