"ഘടകം:Infobox" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

1,482 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  1 വർഷം മുമ്പ്
Added more options to Italic Title per discussion at Template talk:Infobox#Italics part deux
(ചെ.) (en:Module:Infobox എന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു പതിപ്പ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തു)
(Added more options to Italic Title per discussion at Template talk:Infobox#Italics part deux)
end
 
--[[
Function handles the page's title italicization.
-- If the value of "italic title" is set to "force" or "yes", titles with no parentheses () are fully italicised,
and titles which contain parentheses are italicised before the first opening parenthesis.
-- If the value of "italic title" is set to "all", the complete title, including the text in parentheses is italicized.
-- If the value of "italic_string" is entered, instead of italicizing the whole title, it will italicize only some specific text.
-- Note that if the specific text is in the disambiguation then both |italic title=all and |italic_string=<text> will need to be used.
--
-- Optionale combinations:
--- No italics.
--- Italicized page name without disambiguation.
--- Italicized complete page name, including parentheses.
--- Italicized part of the text, not including disambiguation.
--- Italicized part of the text, including parentheses.
--]]
local function renderItalicTitle()
local italicTitleModule = require("Module:Italic title")._main
local italicTitle = args['italic title'] and mw.ustring.lower(args['italic title'])
local italicTitleOption = args['italic title']
if italicTitle == '' or italicTitle == 'force' or italicTitle == 'yes' then
local italicTitleString = args['italic_string']
root:wikitext(mw.getCurrentFrame():expandTemplate({title = 'italic title'}))
 
end
local italicTitleArg = {}
 
if (italicTitleOption) then
local italicLowercase = mw.ustring.lower(italicTitleOption)
if (italicLowercase == "no") then
-- If set to "no" or any other disabling parameter, do nothing.
return
elseif if italicTitle(italicLowercase == '' or italicTitleitalicLowercase == 'force' or italicTitleitalicLowercase == 'yes') then
root:wikitext(italicTitleModule({}))
return
elseif (italicLowercase == 'all') then
italicTitleArg.all = "yes"
else
-- Do nothing.
return
end
end
if (italicTitleString) then
italicTitleArg.string = italicTitleString
end
 
root:wikitext(italicTitleModule(italicTitleArg))
end
 
preprocessSingleArg('belowstyle')
preprocessSingleArg('name')
args['italic title'] = origArgs['italic title'] -- different behaviour if blank or absent
preprocessSingleArg('decatitalic_string')
preprocessSingleArg('decat')
return _infobox()
അജ്ഞാത ഉപയോക്താവ്
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3154768" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്