"ഫലകം:Infobox Australian road" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

17,613 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  4 വർഷം മുമ്പ്
removing temporary tracking of {{{length_rnd}} where length > 10 mi
No edit summary
(removing temporary tracking of {{{length_rnd}} where length > 10 mi)
{{Infobox
{| class="infobox geography vcard" cellpadding="4" style="width: 260px; line-height: 1.5em;"
| bodystyle = width:300px; font-size:90%; padding:0
| colspan="2" style="margin-left: inherit; {{#switch: {{{type|}}}
| bodyclass = vcard plainlist
| highway = background:#E9F9D2;
| aboveclass = fn org
| city highway = background:#E9F9D2;
| abovestyle = font-size: 120%; line-height: 1.3em; {{#if: {{{uc_former|{{{status|}}}}}}|{{ #switch: {{lc:{{{uc_former|{{{status|}}}}}} }}
| road = background:#FFFFE0;
| rural road|under construction = background-color:#FFFFE0fc6;
|uc street = background-color:#F9E2D2fc6;
|proposed freeway = background-color:#D2E2F9fc6;
|closed track = background-color:#fee8abaaa;
}}|{{ #switch: {{lc:{{{type|}}} }}
| background: #ccc; }} font-size: 1.6em; text-align: center; line-height: 1em;" | '''{{{road_name|Enter a road name}}}'''{{#if:{{{state|}}}|<br><span style="font-size:70%;">{{#switch: {{lc:{{{state|}}} }}
|highway = background-color:#e9f9d2;
| sa = [[South Australia]]
|road = background-color:#ffffe0;
| vic = [[Victoria (Australia)|Victoria]]
|rural road = background-color:#ffffe0;
| nsw = [[New South Wales]]
|street = background-color:#f9e2d2;
| qld = [[Queensland]]
|expressway = background-color:#d2d5f9;
| nt = [[Northern Territory]]
|freeway = background-color:#d2d5f9;
| wa = [[Western Australia]]
|motorway = background-color:#d2d5f9;
| tas = [[Tasmania]]
|parkway = background-color:#d2d5f9;
| act = [[Australian Capital Territory]]
|track = background-color:#fee8ab;
| {{auto link|{{{state|}}}}}
|junction = background-color:#f0f0ff;
}}</span>}}
| background-color: #e6c4fb;
|-
}} }}
{{#if:{{{route_image|}}} | {{!}} colspan="2" style="text-align: center;" {{!}} [[Image:{{{route_image}}}|60px|]] }} {{#if:{{{route_image2|}}}| [[Image:{{{route_image2}}}|60px|]] }} {{#if:{{{route_image3|}}}| [[Image:{{{route_image3}}}|60px|]] }}
| above = {{#if: {{{road_name|}}}|<span style="font-size: 120%;">{{{road_name|{{{name|<includeonly>{{PAGENAMEBASE}}</includeonly>}}}}}}</span>{{#if:{{{road_name2|}}}|<br /><span style="font-weight:normal; font-size: 90%;">{{{road_name2|}}}</span>}}{{#if: {{{state|}}}|<br /><span style="font-weight:normal; font-size: 85%;" class="locality">{{ #switch: {{lc:{{{state|}}} }}
|-
|sa = [[South Australia]]
{{#if:{{{route_image4|}}}| {{!}} colspan="2" style="text-align: center;" {{!}} [[Image:{{{route_image4}}}|60px|]] }} {{#if:{{{route_image5|}}}| [[Image:{{{route_image5}}}|60px|]] }} {{#if:{{{route_image6|}}}| [[Image:{{{route_image6}}}|60px|]] }}
|vic = [[Victoria (Australia)|Victoria]]
|-
|nsw = [[New South Wales]]
{{#if: {{{photo|}}} |
|qld = [[Queensland]]
{{!}} colspan="2" style="text-align: center;" {{!}} [[Image:{{{photo}}}|200px|{{{caption}}}]] }}
|nt = [[Northern Territory]]
|-
|wa = [[Western Australia]]
{{#if: {{{caption|}}} |
|tas = [[Tasmania]]
{{!}} colspan="2" style="text-align: center;" {{!}}<small>{{{caption}}}</small> }}
|act = [[Australian Capital Territory]]
|- class=mergedtoprow
|jbt = [[Jervis Bay Territory]]
{{#if: {{{length|}}} |
|<span class="region">{{auto link|{{{state|}}}}}</span>
{{!}} bgcolor=#f0f0ff {{!}} '''നീളം'''
}}</span>}}{{#if: {{{state2|}}}|<span style="font-weight:normal; font-size: 85%;" class="region">–{{ #switch: {{lc:{{{state2|}}} }}
{{!}} {{{length}}} കി.മീ.<small>({{rnd|{{{length}}}/1.609344|{{{lengthdp|0}}}}}&nbsp;മൈൽ)</small>}}
|sa = [[South Australia]]
|- class=mergedrow
|vic = [[Victoria (Australia)|Victoria]]
{{#if: {{{direction|}}}|
|nsw = [[New South Wales]]
{{!}} bgcolor=#f0f0ff {{!}} '''ദിശ'''
|qld = [[Queensland]]
{{!}} {{{direction}}}}}
|nt = [[Northern Territory]]
|- class=mergedrow
|wa = [[Western Australia]]
| bgcolor=#f0f0ff | '''ആരംഭം'''
|tas = [[Tasmania]]
| {{auto link|{{{start}}}}}
|act = [[Australian Capital Territory]]
|- class=mergedrow
|jbt = [[Jervis Bay Territory]]
{{#if: {{{through|}}} | {{!}} bgcolor=#f0f0ff {{!}} {{#switch: {{{type|}}}
|<span class="region">{{auto link|{{{state2|}}}}}</span>
| highway = '''Major settlements'''
}}</span>}} }}<!--Tracking category: --> {{main other|{{#if:{{{state|}}}{{{state2|}}}||[[Category:Australian road articles using deprecated parameters|S]]}}}}
| freeway = '''പ്രധാന നഗരങ്ങൾ'''
| image = {{#if:{{{route_image|}}}|{{#ifeq:{{#invoke:String|find|source={{main other|{{PAGENAMEBASE}}|{{{road_name|{{{name|}}}}}} }}|target=%d|plain=0}}|0|<!--no digit in article title, so don't display route_image-->|{{#ifexist:media:{{{route_image|}}}
| city highway = '''പ്രധാന നഗരങ്ങൾ'''
|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{route_image|}}}|size=40px}}
| road = '''പ്രധാന നഗരങ്ങൾ'''
|{{{route_image|}}}
| rural road = '''Major settlements'''
}} }} }}
| street = '''നഗരം'''
| image2 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{logo|}}}|sizedefault=frameless|upright={{{logo_upright|0.81}}}|alt={{{logo_alt|}}}}}
| '''via''' }}
| headerstyle = color:#000; {{#if: {{{uc_former|{{{status|}}}}}}|{{ #switch: {{lc:{{{uc_former|{{{status|}}}}}} }}
{{!}}{{{through}}}}}
|under construction = background-color:#fc6;
|- class=mergedrow
|uc = background-color:#fc6;
| bgcolor=#f0f0ff | '''അവസാനം'''
|proposed = background-color:#fc6;
| {{auto link|{{{finish}}}}}
|closed = background-color:#aaa;
|- class=mergedrow
}}|{{ #ifswitch: {{lc:{{{esttype|}}} |}}
|highway = background-color:#e9f9d2;
{{!}} bgcolor=#f0f0ff {{!}} '''സ്ഥാപിതം'''
|road = background-color:#ffffe0;
{{!}} {{{est}}}{{#ifexist:Category:{{{est}}} establishments in Australia|[[Category:{{{est}}} establishments in Australia|{{{road_name}}}]]}}}}
|rural road = background-color:#ffffe0;
|- class=mergedrow
|street = background-color:#f9e2d2;
{{#if: {{{route|}}} |
|expressway = background-color:#d2d5f9;
{{!}} bgcolor=#f0f0ff {{!}} '''Allocation'''
|freeway = background-color:#d2d5f9;
{{!}} {{{route}}}}}
|motorway = background-color:#d2d5f9;
|- class=mergedrow
|parkway = background-color:#d2d5f9;
{{#if: {{{exits|}}} |
|track = background-color:#fee8ab;
{{!}} bgcolor=#f0f0ff {{!}} '''Major junctions'''
|junction = background-color:#f0f0ff;
{{!}} {{{exits}}} }}
| background-color: #e6c4fb;
|- class=mergedrow
}} }}
{{#if: {{{region|}}}|
| labelstyle = background-color:#f0f0ff; width:35%
{{!}} bgcolor=#f0f0ff {{!}} '''Region'''
| data1 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image|}}}|size={{{imagesize|{{{image_size|}}}}}}|sizedefault=frameless|upright={{{image_upright|1.23}}}|alt={{{image_alt|}}}}}
{{!}} {{auto link|{{{region}}}}} }}
| data2 = {{#if: {{{caption|}}}|<span style="font-size: 90%;">{{{caption|}}}</span>}}
|- class=mergedrow
| data3 = {{#ifexist:media:{{{location|}}}<!--
{{#ifeq:{{{type|}}}|track|{{#if: {{{permit|}}}|
-->|[[File:{{{location}}}|270px|frameless|alt={{{location_alt|{{{loc_alt|{{{alt|}}}}}}}}}]]<!--
{{!}} bgcolor=#f0f0ff {{!}} '''Permits'''
-->|{{{location|<!--
{{!}} {{{permit}}}}} }}
-->{{If declined| {{{mapframe|}}}<!--
|- class=mergedrow
-->|<!--
{{#ifeq:{{{type|}}}|track|{{#if: {{{fuel|}}}|
-->|{{Infobox mapframe | length_km={{{length|}}} }}<!-- Tracking category:
{{!}} bgcolor=#f0f0ff {{!}} '''Fuel supply'''
-->{{main other|{{#if:{{#property:P625}}|[[Category:Infobox Australian road articles with an infobox mapframe map]]}}}}<!--
{{!}} {{{fuel}}}}} }}
-->}}<!--
|- class=mergedrow
-->}}}<!--
{{#ifeq:{{{type|}}}|track|{{#if: {{{facilities|}}}|
-->}}
{{!}} bgcolor=#f0f0ff {{!}} '''Facilities'''
| data4 = {{#if: {{{loc_caption|}}}|<span style="font-size: 90%;">{{{loc_caption|}}}</span>}}
{{!}} {{{facilities}}}}} }}
| data5 = {{#ifexist:media:{{{location|}}} || {{#if: {{{coordinates_a|}}}|{{Location map many|{{#if:{{{alternative_location_map|}}}|{{{alternative_location_map}}}|{{#if: {{{force_national_map|}}} | Australia | Australia {{ #switch: {{lc:{{{state|}}}}}
|- class=mergedrow
|sa = South Australia
{{#if: {{{location|}}} |
|vic = Victoria
{{!}} colspan="2" style="text-align: center;" {{!}} [[Image:{{{location}}}|240px]] }}
|nsw = New South Wales
|- class=mergedrow
|qld = Queensland
{{#if: {{{coordinates|}}}|
|nt = Northern Territory
{{!}} bgcolor=#f0f0ff {{!}} '''Coordinates'''
|wa = Western Australia
{{!}} {{{coordinates}}} }}
|tas = Tasmania
|-
|act = Australian Capital Territory
|}<noinclude>{{Documentation}}</noinclude>
|jbt = Jervis Bay Territory
|#default =
}}{{#if:{{{use_lga_map|}}}|&#x20;{{{lga|}}}}}}}}}
|relief = {{{relief|}}}
|label1 = {{#if:{{both|{{{direction_a|}}}|{{{coordinates_b|}}}}}|{{{direction_a}}} end|{{{road_name|}}} }}
|coordinates1={{{coordinates_a|}}}
|position1 = {{#if:{{{pushpin_label_position_a|}}}|{{{pushpin_label_position_a}}}|left}}
|label2 = {{#if:{{{direction_b|}}}|{{{direction_b}}} end}}
|coordinates2={{{coordinates_b|}}}
|position2 = {{#if:{{{pushpin_label_position_b|}}}|{{{pushpin_label_position_b}}}|left}}
|marksize = 8
|float = center
|caption ={{#if:{{{pushpin_map_caption|}}}|<small>{{{pushpin_map_caption}}}</small>|}}
|border = infobox
|width = {{#if: {{{force_national_map|}}}|270|{{ #switch: {{lc:{{{state|}}} }}
|sa = 230
|qld = 190
|nt = 190
|wa = 180
|tas = 210
|act = 180
|270
}} }}
|alt = {{{map_alt|}}}
}}
}} }}
| label7 = [[Geographic coordinate system|Coordinates]]
| data7 = {{#if:{{{coordinates_a|}}}|
* {{#invoke:coordinates|coordinsert|{{{coordinates_a}}}|type:landmark|region:AU{{#if: {{{state|}}}|-{{uc:{{{state}}} }}}}}}{{#if:{{both|{{{direction_a|}}}|{{{coordinates_b|}}}}}|&#32;({{{direction_a}}} end)}} }}<!--
-->{{#if:{{{coordinates_b|}}}|
* {{#invoke:coordinates|coordinsert|{{{coordinates_b}}}|type:landmark|region:AU{{#if: {{{state|}}}|-{{uc:{{{state}}} }}}}}}{{#if:{{both|{{{direction_b|}}}|{{{coordinates_b|}}}}}|&#32;({{{direction_b}}} end)}} }}
| header8 = {{#if:{{{jtype|}}}{{{city|}}}{{{length|}}}{{{height|}}}{{{direction|}}}{{{direction_a|}}}{{{direction_b|}}}{{{est|}}}{{{closed|}}}{{{gazetted|}}}{{{built_by|}}}{{{maintained|}}}{{{history|}}}{{{route|}}}{{{former|}}}{{{ring|}}}{{{tloop|}}}{{{tourist|}}}{{{split|}}}|General information}}
| class8 = navbox-abovebelow
| label9 = Type
| data9 = {{#if: {{{road_name|}}}|{{ #switch: {{lc:{{{type|error}}} }}
|highway = [[Highway]]
|road = [[Road]]
|rural road = Rural [[road]]
|street = [[Street]]
|expressway = [[Controlled-access highway|Expressway]]
|freeway = [[Controlled-access highway|Freeway]]
|motorway = [[Controlled-access highway|Motorway]]
|parkway = [[Parkway]]
|track = [[Trail#Motorized trails|Track]]
|junction = [[Junction (road)|Road junction]]
|error = {{error|Error: <tt>{{!}}type{{=}}</tt> not defined ([[Template:Infobox Australian road#type|help]])}} <!--Tracking category: --> {{main other|[[Category:Australian road articles using deprecated parameters|T]]}}
| {{error|Error: unknown <tt>{{!}}type{{=}}</tt> value ([[Template:Infobox Australian road#type|help]])}} <!--Tracking category: --> {{main other|[[Category:Australian road articles using deprecated parameters|T]]}}
}} {{ #switch: {{lc:{{{uc_former|{{{status|}}}}}} }}
|under construction = &nbsp;(Under construction)
|uc = &nbsp;(Under construction)
|proposed = &nbsp;(Proposed)
|closed = &nbsp;(Former road, decommissioned)
}} }}
| label10 = Junction type
| data10 = {{#ifeq:{{{type|}}}|junction|{{{jtype|}}} }}
| label11 = Location
| data11 = {{auto link|{{{city|}}}}}
| label12 = Length
| data12 = {{#if:{{{length|}}}|{{#ifexpr:{{{length}}}<1
|<!--Display metric in metres-->{{#ifexpr:{{{length}}}/1.609344<0.25
|<!--Display imperial in ft-->{{formatnum:{{#expr:{{{length}}}*1000}}}}&nbsp;m ({{rnd|{{{length}}}*5280/1.609344|{{#if:{{{length_rnd|}}}|{{#expr:{{{length_rnd}}}-3}}|-2}}}}&nbsp;ft){{{length_ref|}}}
|<!--Display imperial in mi-->{{formatnum:{{#expr:{{{length}}}*1000}}}}&nbsp;m ({{rnd|{{{length}}}/1.609344|{{#if:{{{length_rnd|}}}|{{{length_rnd}}}|1}}}}&nbsp;mi){{{length_ref|}}} }}
|<!--Display metric in km and imperial in mi-->{{formatnum:{{{length}}}}}&nbsp;km ({{rnd|{{{length}}}/1.609344|{{#if:{{{length_rnd|}}}|{{{length_rnd}}}|{{#ifexpr:{{{length}}}/1.609344<10|1|0}}}}}}&nbsp;mi){{{length_ref|}}}
}}
}}
| label13 = Maximum height
| data13 = {{#ifeq:{{{type|}}}|junction|{{#if:{{{height|}}}|{{formatnum:{{{height}}}}}&nbsp;m ({{rnd|{{{height}}}*3.2808398|{{#if:{{{height_rnd|}}}|{{{height_rnd}}}|0}}}}&nbsp;ft){{{height_ref|}}} }} }}
| label14 = Spans
| data14 = {{#ifeq:{{{type|}}}|junction|{{{spans|}}} }}
| label15 = Opened
| data15 = {{{est|}}}{{#if:{{{est|}}}|{{#ifexist:Category:{{{est}}} establishments in Australia|{{main other|[[Category:{{{est}}} establishments in Australia|{{{road_name}}}]]}}}}}}
| label16 = Road closed
| data16 = {{{closed|}}}
| label17 = [[Public journal|Gazetted]]
| data17 = {{#if:{{{gazetted|}}}|{{{gazetted|}}}{{{gazetted_ref|}}} }}
| label18 = Built by
| data18 = {{{built_by|}}}
| label19 = Maintained by
| data19 = {{{maintained|}}}
| label20 = History
| data20 = {{{history|}}}
| label21 = Roads at junction
| data21 = {{#ifeq:{{{type|}}}|junction|{{{roads|}}} }}
| label22 = [[Route number#Australia|Route number(s)]]
| data22 = {{{route|}}}
| label23 = Former<br />route number
| data23 = {{{former|}}}
| label24 = {{#if:{{{ring|}}}|[[Ring road]] around|{{#if:{{{tloop|}}}|Tourist loop around}} }}
| data24 = {{#if:{{{ring|}}}|{{{ring}}}|{{#if:{{{tloop|}}}|{{{tloop}}} }} }}
| label25 = Tourist routes
| data25 = {{{tourist|}}}
| data26 = {{#if:{{{split|}}}|{{#if:{{{section1|}}}{{{section2|}}}{{{section3|}}}||'''{{{road_name}}} is a split road'''}} }}
| header27 = {{#if:{{{direction_a|}}}{{{direction_a|}}}{{{end_a|}}}{{{split|}}}|Major junctions}}
| class27 = navbox-abovebelow
| label28 = {{#if:{{{direction_a|}}}|{{{direction_a|}}} end|{{#if:{{{ring|}}}|From }} }}
| data28 = {{#if:{{{end_a|}}}|{{auto link|{{{end_a|}}} }} }}
| label29 = &nbsp;
| data29 = {{{exits|}}}
| label30 = {{#if:{{{direction_b|}}}|{{{direction_b|}}} end|{{#if:{{{ring|}}}|To }} }}
| data30 = {{#if:{{{end_b|}}}|{{auto link|{{{end_b|}}} }} }}
| data31 = {{#if:{{{split|}}}|{{Infobox
| subbox = yes | headerstyle = background:#f9f9f9; border:3px solid {{#if: {{{uc_former|{{{status|}}}}}}|{{ #switch: {{lc:{{{uc_former|{{{status|}}}}}} }}
|under construction = #fc6;
|uc = #fc6;
|proposed = #fc6;
|closed = #aaa;
}}|{{ #switch: {{lc:{{{type|}}} }}
|highway = #e9f9d2;
|road = #ffffe0;
|rural road = #ffffe0;
|street = #f9e2d2;
|expressway = #d2d5f9;
|freeway = #d2d5f9;
|motorway = #d2d5f9;
|parkway = #d2d5f9;
|track = #fee8ab;
|junction = #f0f0ff;
| #e6c4fb;
}} }}
| header1 = {{{section1|}}} }} }}
| label32 = {{#if:{{{split|}}}|{{{direction_a1|}}} end }}
| data32 = {{#if:{{{split|}}}|{{{end_a1|}}} }}
| label33 = {{#if:{{{split|}}}|&nbsp; }}
| data33 = {{#if:{{{split|}}}|{{{exits1|}}} }}
| label34 = {{#if:{{{split|}}}|{{{direction_b1|}}} end }}
| data34 = {{#if:{{{split|}}}|{{{end_b1|}}} }}
| data35 = {{#if:{{{split|}}}|{{Infobox
| subbox = yes | headerstyle = background:#f9f9f9; border:3px solid {{#if: {{{uc_former|{{{status|}}}}}}|{{ #switch: {{lc:{{{uc_former|{{{status|}}}}}} }}
|under construction = #fc6;
|uc = #fc6;
|proposed = #fc6;
|closed = #aaa;
}}|{{ #switch: {{lc:{{{type|}}} }}
|highway = #e9f9d2;
|road = #ffffe0;
|rural road = #ffffe0;
|street = #f9e2d2;
|expressway = #d2d5f9;
|freeway = #d2d5f9;
|motorway = #d2d5f9;
|parkway = #d2d5f9;
|track = #fee8ab;
|junction = #f0f0ff;
| #e6c4fb;
}} }}
| header2 = {{{section2|}}} }} }}
| label36 = {{#if:{{{split|}}}|{{{direction_a2|}}} end }}
| data36 = {{#if:{{{split|}}}|{{{end_a2|}}} }}
| label37 = {{#if:{{{split|}}}|&nbsp; }}
| data37 = {{#if:{{{split|}}}|{{{exits2|}}} }}
| label38 = {{#if:{{{split|}}}|{{{direction_b2|}}} end }}
| data38 = {{#if:{{{split|}}}|{{{end_b2|}}} }}
| data39 = {{#if:{{{split|}}}|{{Infobox
| subbox = yes | headerstyle = background:#f9f9f9; border:3px solid {{#if: {{{uc_former|{{{status|}}}}}}|{{ #switch: {{lc:{{{uc_former|{{{status|}}}}}} }}
|under construction = #fc6;
|uc = #fc6;
|proposed = #fc6;
|closed = #aaa;
}}|{{ #switch: {{lc:{{{type|}}} }}
|highway = #e9f9d2;
|road = #ffffe0;
|rural road = #ffffe0;
|street = #f9e2d2;
|expressway = #d2d5f9;
|freeway = #d2d5f9;
|motorway = #d2d5f9;
|parkway = #d2d5f9;
|track = #fee8ab;
|junction = #f0f0ff;
| #e6c4fb;
}} }}
| header3 = {{{section3|}}} }} }}
| label40 = {{#if:{{{split|}}}|{{{direction_a3|}}} end }}
| data40 = {{#if:{{{split|}}}|{{{end_a3|}}} }}
| label41 = {{#if:{{{split|}}}|&nbsp; }}
| data41 = {{#if:{{{split|}}}|{{{exits3|}}} }}
| label42 = {{#if:{{{split|}}}|{{{direction_b3|}}} end }}
| data42 = {{#if:{{{split|}}}|{{{end_b3|}}} }}
| header43 = {{#if:{{{region|}}}{{{lga|}}}{{{through|}}}|Location(s)}}
| class43 = navbox-abovebelow
| label44 = [[List of regions of Australia|Region]]
| data44 = {{auto link|{{{region|}}} }}
| label45 = {{#if: {{{state2|}}}|[[Local government in Australia|LGA(s)]]|{{ #switch: {{lc:{{{state|}}}}}
|sa = [[Local government areas of South Australia|LGA(s)]]
|vic = [[Local government in Victoria|LGA(s)]]
|nsw = [[Local government areas of New South Wales|LGA(s)]]
|qld = [[local government areas of Queensland|LGA(s)]]
|nt = [[Local government areas of the Northern Territory|LGA(s)]]
|wa = [[Local government areas of Western Australia|LGA(s)]]
|tas = [[Local government areas of Tasmania|LGA(s)]]
|act = District
|[[Local government in Australia|LGA(s)]]
}} }}
| data45 = {{auto link|{{{lga|}}}}}
| label46 = {{#ifeq: {{{urban|}}}|yes|Major suburbs|{{ #switch: {{lc:{{{type|}}} }}
|highway = Major settlements
|road = Major suburbs
|rural road = Major settlements
|street = Suburb(s)
|expressway = Major suburbs&nbsp;/&nbsp;towns
|freeway = Major suburbs&nbsp;/&nbsp;towns
|motorway = Major suburbs&nbsp;/&nbsp;towns
|parkway = Major suburbs&nbsp;/&nbsp;towns
|via
}} }}
| data46 = {{{through|}}}
| header47 = {{#if:{{{restrictions|}}}{{{permit|}}}{{{fuel|}}}{{{facilities|}}}|Restrictions}}
| class47 = navbox-abovebelow
| label48 = General
| data48 = {{{restrictions|}}}
| label49 = Permits
| data49 = {{#ifeq:{{{type|}}}|track|{{{permit|}}} }}
| label50 = Fuel supply
| data50 = {{{fuel|}}}
| label51 = Facilities
| data51 = {{{facilities|}}}
| header52 = {{#ifeq:{{lc:{{{show_links|{{#switch:{{lc:{{{type|}}}}}|highway|expressway|freeway|motorway|parkway=yes|#default=no}}}}}}}|no||Highway system}}
| class52 = navbox-abovebelow
| data53 = {{#ifeq:{{lc:{{{show_links|{{#switch:{{lc:{{{type|}}}}}|highway|expressway|freeway|motorway|parkway=yes|#default=no}}}}}}}|no||
* [[Highways in Australia]]
*[[National Highway (Australia)|National Highway]]{{*}}[[Freeways in Australia]]
* {{ #switch: {{lc:{{{state|}}} }}
|sa = [[List of highways in South Australia|Highways in South Australia]]
|vic = [[List of highways in Victoria|Highways in Victoria]]
|nsw = [[Highways in New South Wales]]
|qld = [[List of highways in Queensland|Highways in Queensland]]
|nt = [[List of highways in the Northern Territory|Highways in the Northern Territory]]
|wa = [[List of highways in Western Australia|Highways in Western Australia]]
|tas = [[List of highways in Tasmania|Highways in Tasmania]]
|act = [[Road infrastructure in Canberra]]
}}
* {{ #switch: {{lc:{{{show_links2|}}} }}
|sa = [[List of highways in South Australia|Highways in South Australia]]
|vic = [[List of highways in Victoria|Highways in Victoria]]
|nsw = [[Highways in New South Wales]]
|qld = [[List of highways in Queensland|Highways in Queensland]]
|nt = [[List of highways in the Northern Territory|Highways in the Northern Territory]]
|wa = [[List of highways in Western Australia|Highways in Western Australia]]
|tas = [[List of highways in Tasmania|Highways in Tasmania]]
|act = [[Road infrastructure in Canberra]]
}}
* {{ #switch: {{lc:{{{state2|}}} }}
|sa = [[List of highways in South Australia|Highways in South Australia]]
|vic = [[List of highways in Victoria|Highways in Victoria]]
|nsw = [[Highways in New South Wales]]
|qld = [[List of highways in Queensland|Highways in Queensland]]
|nt = [[List of highways in the Northern Territory|Highways in the Northern Territory]]
|wa = [[List of highways in Western Australia|Highways in Western Australia]]
|tas = [[List of highways in Tasmania|Highways in Tasmania]]
|act = [[Road infrastructure in Canberra]]
}} }}
| below = {{#switch:{{NAMESPACE}}
| {{ns:0}} | {{ns:2}} | {{ns:118}} = {{If preview|----
{{flatlist|
*[[Template:Infobox Australian road|Infobox instructions]]
*[[Template:Infobox Australian road/Guidelines|guidelines]]
*[[Template:Infobox Australian road/Examples|examples]]
*[[Template talk:Infobox Australian road|talk]]
}}}}}}
}}<!-- Start tracking
-->{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown={{main other|[[Category:Pages using Infobox Australian road with unknown parameters|_VALUE_{{PAGENAME}}]]}}|preview=Page using [[Template:Infobox Australian road]] with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y | alternative_location_map | built_by | caption | city | closed | coordinates_a | coordinates_b | direction_a | direction_a1 | direction_a2 | direction_a3 | direction_b | direction_b1 | direction_b2 | direction_b3 | end_a | end_a1 | end_a2 | end_a3 | end_b | end_b1 | end_b2 | end_b3 | est | exits | exits1 | exits2 | exits3 | facilities | force_national_map | former | fuel | gazetted_ref | gazetted | height_ref | height_rnd | height | history | image_alt | image | image_upright | jtype | length_ref | length_rnd | length | lga | loc_caption | loc_alt | location_alt | location | logo | logo_alt | logo_upright | maintained | map_alt | mapframe | permit | pushpin_label_position_a | pushpin_label_position_b | pushpin_map_caption | region | relief | restrictions | ring | road_name | road_name2 | roads | route_image | route | section1 | section2 | section3 | show_links | show_links2 | spans | split | state | state2 | status | through | tloop | tourist | type | uc_former | urban | use_lga_map }}<!--
-->{{main other|
{{#ifeq:{{{1|♠}}}|♠||[[Category:Australian road articles using deprecated parameters|{{#ifeq:{{{1|♠}}}|♠||1}}]]
}}{{#if:{{{route_image|}}}|{{#ifeq:{{#invoke:String|find|source={{PAGENAMEBASE}}|target=%d|plain=0}}|0|[[Category:Australian road articles using deprecated parameters|R]]}}
}}{{#if:{{{length_rnd|}}}|{{#ifexpr:{{{length}}}/1.609344<10|[[Category:Australian road articles using deprecated parameters|L]]}}
}}{{#if:{{{coordinates_a|}}}|{{#if:{{{coordinates_b|}}}||[[Category:Pages using infobox Australian road with coordinates for only one end point|A{{PAGENAME}}]]}}
}}{{#if:{{{coordinates_b|}}}|{{#if:{{{coordinates_a|}}}||[[Category:Pages using infobox Australian road with coordinates for only one end point|B{{PAGENAME}}]]}}
}}{{#ifexist:media:{{{location|}}} | {{#if: {{{coordinates_a|}}} | [[Category:Pages using infobox Australian road with an implicitly suppressed location map]] }}
}}}}<!-- End tracking
--><noinclude>
{{Documentation}}
</noinclude>
അജ്ഞാത ഉപയോക്താവ്
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2868298" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്