"ഇറിഡിയം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

3,676 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  3 വർഷം മുമ്പ്
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
{{prettyurl|Iridium}}
{{infobox iridium}}
 
 
{{Elementbox_header | number=77 | symbol=Ir | name=ഇറീഡിയം| left=[[ഓസ്മിയം]] | right=[[പ്ലാറ്റിനം]] | above=[[റോഡിയം|Rh]] | below=[[മെയ്റ്റ്നേരിയം|Mt]] | color1=#ffc0c0 | color2=കറുപ്പ് }}
{{Elementbox_series | [[സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ]] }}
{{Elementbox_groupperiodblock | group=9 | period=6 | block=d }}
{{Elementbox_appearance_img | Iridium foil| silvery white }}
{{Elementbox_atomicmass_gpm | [[1 E-25 kg|192.217]][[List of elements by atomic mass|(3)]] }}
{{Elementbox_econfig | &#91;[[xenon|Xe]]&#93; 4f<sup>14</sup> 5d<sup>7</sup> 6s<sup>2</sup> }}
{{Elementbox_epershell | 2, 8, 18, 32, 15, 2 }}
{{Elementbox_section_physicalprop | color1=#ffc0c0 | color2=black }}
{{Elementbox_phase | [[ഖരം]] }}
{{Elementbox_density_gpcm3nrt | 22.42 }}
{{Elementbox_densityliq_gpcm3mp | 19 }}
{{Elementbox_meltingpoint | k=2739 | c=2466 | f=4471 }}
{{Elementbox_boilingpoint | k=4701 | c=4428 | f=8002 }}
{{Elementbox_heatfusion_kjpmol | 41.12 }}
{{Elementbox_heatvaporiz_kjpmol | 563 }}
{{Elementbox_heatcapacity_jpmolkat25 | 25.10 }}
{{Elementbox_vaporpressure_katpa | 2713 | 2957 | 3252 | 3614 | 4069 | 4659 | comment= }}
{{Elementbox_section_atomicprop | color1=#ffc0c0 | color2=black }}
{{Elementbox_crystalstruct | cubic face centered }}
{{Elementbox_oxistates | 2, 3, '''4''', 6<br />(mildly [[base (chemistry)|basic]] oxide) }}
{{Elementbox_electroneg_pauling | 2.20 }}
{{Elementbox_ionizationenergies2 | 880 | 1600 }}
{{Elementbox_atomicradius_pm | [[1 E-10 m|135]] }}
{{Elementbox_atomicradiuscalc_pm | [[1 E-10 m|180]] }}
{{Elementbox_covalentradius_pm | [[1 E-10 m|137]] }}
{{Elementbox_section_miscellaneous | color1=#ffc0c0 | color2=black }}
{{Elementbox_magnetic | no data }}
{{Elementbox_eresist_ohmmat20 | 47.1 n}}
{{Elementbox_thermalcond_wpmkat300k | 147 }}
{{Elementbox_thermalexpansion_umpmkat25 | 6.4 }}
{{Elementbox_speedofsound_rodmpsat20 | 4825 }}
{{Elementbox_youngsmodulus_gpa | 528 }}
{{Elementbox_shearmodulus_gpa | 210 }}
{{Elementbox_bulkmodulus_gpa | 320 }}
{{Elementbox_poissonratio | 0.26 }}
{{Elementbox_mohshardness | 6.5 }}
{{Elementbox_vickershardness_mpa | 1760 }}
{{Elementbox_brinellhardness_mpa | 1670 }}
{{Elementbox_cas_number | 7439-88-5 }}
{{Elementbox_isotopes_begin | color1=#ffc0c0 | color2=black }}
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=189 | sym=Ir
| na=[[synthetic radioisotope|syn]] | hl=13.2 d
| dm=[[electron capture|ε]] | de=0.532 | pn=189 | ps=[[osmium|Os]] }}
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=190 | sym=Ir
| na=[[synthetic radioisotope|syn]] | hl=11.8 d
| dm=[[electron capture|ε]] | de=2.000 | pn=190 | ps=[[osmium|Os]] }}
{{Elementbox_isotopes_stable | mn=191 | sym=Ir | na=37.3% | n=114 }}
{{Elementbox_isotopes_decay2 | mn=192 | sym=Ir
| na=[[synthetic radioisotope|syn]] | hl=73.83 d
| dm1=[[beta emission|β]] | de1=1.460 | pn1=192 | ps1=[[platinum|Pt]]
| dm2=[[electron capture|ε]] | de2=1.046 | pn2=192 | ps2=[[osmium|Os]] }}
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=192[[nuclear isomer|m]] | sym=Ir
| na=[[synthetic radioisotope|syn]] | hl=241 [[year|y]]
| dm=[[isomeric transition|IT]] | de=0.155 | pn=192 | ps=Ir }}
{{Elementbox_isotopes_stable | mn=193 | sym=Ir | na=62.7% | n=116 }}
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=194 | sym=Ir
| na=[[synthetic radioisotope|syn]] | hl=19.3 h
| dm=[[beta emission|β]]< | de=2.247 | pn=194 | ps=[[platinum|Pt]] }}
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=195 | sym=Ir
| na=[[synthetic radioisotope|syn]] | hl=2.5 h
| dm=[[beta emission|β]]< | de=1.120 | pn=195 | ps=[[platinum|Pt]] }}
{{Elementbox_isotopes_end}}
{{Elementbox_footer | color1=#ffc0c0 | color2=black }}
 
[[അണുസംഖ്യ]] 77-ഉം, പ്രതീകം '''Ir'''-ഉമായ മൂലകമാണ് '''ഇറിഡിയം'''. ഉയർന്ന താപനിലകൾ താങ്ങുവാനാകുന്ന [[Alloy|ലോഹസങ്കരങ്ങൾ]] ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇറിഡിയം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 
28,063

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2807837" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്