"ഫലകം:Wikipedia essays" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

925 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  7 വർഷം മുമ്പ്
cull tangents
imported>Spirit of Eagle
(cull tangents)
* [[Wikipedia:Editing on mobile devices|Editing on mobile devices]]
* [[Wikipedia:Editors are not mindreaders|Editors are not mindreaders]]
* [[Wikipedia:Encourage the newcomers|Encourage the newcomers]]
* [[Wikipedia:Endorsements|Endorsements (commercial)]]
* [[Wikipedia:Featured articles may have problems|Featured articles may have problems]]
* [[Wikipedia:Give an article a chance|Give an article a chance]]
* [[Wikipedia:Ignore STRONGNAT for date formats|Ignore STRONGNAT for date formats]]
* [[Wikipedia:Inaccuracies in Wikipedia namespace|Inaccuracies in Wikipedia namespace]]
* [[Wikipedia:Inaccuracy|Inaccuracy]]
* [[Wikipedia:Law sources as reliable sources|Law sources]]
* [[Wikipedia:Not every story/event/disaster needs a biography|Not every story/event/disaster needs a biography]]
* [[Wikipedia:Not everything needs a navbox|Not everything needs a navbox]]
* [[Wikipedia:Not everything needs a WikiProject|Not everything needs a WikiProject]]
* [[Wikipedia:Nothing is in stone|Nothing is in stone]]
* [[Wikipedia:Permastub|Permastub]]
* [[Wikipedia:Robotic editing|Robotic editing]]
* [[Wikipedia:How to run an edit-a-thon|Run an edit-a-thon]]
* [[Wikipedia:Sham consensus|Sham consensus]]
* [[Wikipedia:Temporary versions of articles|Temporary versions of articles]]
* [[Wikipedia:There is a deadline|There is a deadline]]
* [[Wikipedia:Walled garden|Walled garden]]
* [[Wikipedia:What an article should not include|What an article should not include]]
* [[Wikipedia:Wikipedia is a volunteer service|Wikipedia is a volunteer service]]
* [[Wikipedia:Wikipedia is a work in progress|Wikipedia is a work in progress]]
* [[Wikipedia:Wikipedia is not being written in an organized fashion|Wikipedia is not being written in an organized fashion]]
* [[Wikipedia:Nobody cares|Nobody cares]]
* [[Wikipedia:Most people who disagree with you on content are not vandals|Most people who disagree with you on content are not vandals]]
* [[Wikipedia:Shadowless Fists of Death!|Shadowless Fists of Death!]]
* [[Wikipedia:Staying cool when the editing gets hot|Staying cool when the editing gets hot]]
* [[Wikipedia:The grey zone|The grey zone]]
* [[Wikipedia:Just drop it|Just drop it]]
* [[Wikipedia:Mind your own business|Mind your own business]]
* [[Wikipedia:Discussing cruft|Discussing cruft]]
* [[Wikipedia:Keep it down to earth|Keep it down to earth]]
 
* [[Wikipedia:No, you can't have a pony|No, you can't have a pony]]
* [[Wikipedia:Don't be an ostrich|Don't be an ostrich]]
* [[Wikipedia:Don't eat the troll's food|Don't eat the troll's food]]
* [[Wikipedia:Don't template the regulars|Don't template the regulars]]
* [[Wikipedia:Don't be a fanatic|Don't be a fanatic]]
* [[Wikipedia:Don't throw your toys out of the pram|Don't throw your toys out of the pram]]
* [[Wikipedia:Don't help too much|Don't help too much]]
* [[Wikipedia:Don't misuse the Current Events template|Don't misuse the Current Events template]]
* [[Wikipedia:Passive Aggressive|Passive Aggressive]]
* [[Wikipedia:Don't cry COI|Don't cry COI]]
|list1 =
* [[Wikipedia:Alternative outlets|Alternative outlets]]
* [[Wikipedia:Arguments to avoid in deletion discussions|Arguments to avoid in deletion discussions]]
* [[Wikipedia:Articles with a single source|Articles with a single source]]
* [[Wikipedia:Avoid template creep|Avoid template creep]]
* [[Wikipedia:Bare notability|Bare notability]]
* [[Wikipedia:Bombardment|Bombardment]]
* [[Wikipedia:One sentence does not an article make|One sentence does not an article make]]
* [[Wikipedia:Other stuff exists|Other stuff exists]]
* [[Wikipedia:External links/Perennial websites|Perennial websites]]
* [[Wikipedia:Pokémon test|Pokémon test]]
* [[Wikipedia:Run-of-the-mill|Run-of-the-mill]]
* [[Wikipedia:Third-party sources|Third-party sources]]
* [[Wikipedia:Trivial mentions|Trivial mentions]]
* [[Wikipedia:Video links|Video links]]
* [[Wikipedia:What notability is not|What notability is not]]
* [[Wikipedia:Wikipedia is not here to tell the world about your noble cause|Wikipedia is not here to tell the world about your noble cause]]
2

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2644946" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്