"ഫലകം:Wikipedia essays" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

157 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  8 വർഷം മുമ്പ്
add state param, swap building/civility sections, force group6 to always open
(update the changes that have occurred in the current templates, I'll ping the relevant projects again....)
(add state param, swap building/civility sections, force group6 to always open)
|selected = {{{1|}}}
|listclass = hlist
|state = {{{state|plain}}}
 
| group1 = Essays on Wikipedia [[Wikipedia:Civility|civility]]
|abbr1=civility
|list1= {{Navbox|child
| group1 = [[Wikipedia:Essays in a nutshell/Civility|The basics]]
| list1 =
* [[Wikipedia:How to be civil|How to be civil]]
* [[Wikipedia:Negotiation|Compromise]]
* [[Wikipedia:Accepting other users|Accepting other users]]
* [[Wikipedia:Enjoy yourself|Enjoy yourself]]
* [[Wikipedia:Thank you|Thank you]]
* [[Wikipedia:Apology|Apologizing]]
* [[Wikipedia:Truce|Truce]]
* [[Wikipedia:Divisiveness|Divisiveness]]
* [[Wikipedia:Encourage the newcomers|Encouraging newcomers]]
 
| group1 = Essays on building Wikipedia
| group2 = Philosophy
|abbr1=building
| list2 =
|state1 = {{{state|}}}
* [[Wikipedia:An uncivil environment is a poor environment|An uncivil environment is a poor environment]]
|list1= {{Navbox|child
* [[Wikipedia:Be the glue|Be the glue]]
* [[Wikipedia:Civility warnings|Civility warnings]]
* [[Wikipedia:Overzealous deletion#Dislike of the creator|Deletion as revenge]]
* [[Wikipedia:Forgive and forget|Forgive and forget]]
* [[Wikipedia:It's not the End of the World|It's not the end of the world]]
* [[Wikipedia:Nobody cares|Nobody cares]]
* [[Wikipedia:Most people who disagree with you on content are not vandals|Most people who disagree with you on content are not vandals]]
* [[Wikipedia:Shadowless Fists of Death!|Shadowless Fists of Death!]]
* [[Wikipedia:Staying cool when the editing gets hot|Staying cool when the editing gets hot]]
* [[Wikipedia:The grey zone|The grey zone]]
* [[Wikipedia:The Last Word|The last word]]
* [[Wikipedia:The Rules of Polite Discourse|The rules of polite discourse]]
* [[Wikipedia:What "Ignore all rules" means#There is no common sense|There is no common sense]]
* [[Wikipedia:Wikipedia is not about winning|Wikipedia is not about winning]]
* [[Wikipedia:Writing for the opponent|Writing for the opponent]]
 
| group3 = Dos
| list3 =
* [[Wikipedia:Assume good faith|Assume good faith]]
* [[Wikipedia:Assume the assumption of good faith|Assume the assumption of good faith]]
* [[Wikipedia:Assume no clue|Assume no clue]]
* [[Wikipedia:Assume clue|Assume clue]]
* [[Wikipedia:Avoid personal remarks|Avoid personal remarks]]
* [[Wikipedia:Avoid the word "vandal"|Avoid the word "vandal"]]
* [[Wikipedia:Call a spade a spade|Call a spade a spade]]
* [[Wikipedia:Candor|Candor]]
* [[Wikipedia:Drop the stick and back slowly away from the horse carcass|Drop the stick and back slowly away from the horse carcass]]
* [[Wikipedia:Deny recognition|Deny recognition]]
* [[Wikipedia:Encourage full discussions|Encourage full discussions]]
* [[Wikipedia:Get over it|Get over it]]
* [[Wikipedia:How to lose|How to lose]]
* [[Wikipedia:Just drop it|Just drop it]]
* [[Wikipedia:Mind your own business|Mind your own business]]
* [[Wikipedia:Discussing cruft|Discussing cruft]]
* [[Wikipedia:Keep it down to earth|Keep it down to earth]]
 
| group4 = Don'ts
| list4 =
* [[Wikipedia:Don't-give-a-fuckism|Don't give a fuck]]
* [[Wikipedia:Don't be inconsiderate|Don't be inconsiderate]]
* [[Wikipedia:Please do not bite the newcomers|Please do not bite the newcomers]]
* [[Wikipedia:Don't call a spade a spade|Don't call a spade a spade]]
* [[Wikipedia:Don't call the kettle black|Don't call the kettle black]]
* [[Wikipedia:Don't take the bait|Don't take the bait]]
* [[Wikipedia:Do not insult the vandals|Do not insult the vandals]]
* [[Wikipedia:Don't come down like a ton of bricks|Don't come down like a ton of bricks]]
* [[Wikipedia:Don't be ashamed|Don't be ashamed]]
* [[Wikipedia:Don't drink the consensus Kool-Aid|Don't drink the consensus Kool-Aid]]
* [[Wikipedia:Don't spite your face|Don't spite your face]]
* [[Wikipedia:Cruftcruft#Don't call things cruft|Don't call things cruft]]
* [[Wikipedia:No angry mastodons|No angry mastodons]]
* [[Wikipedia:Don't be an ostrich|Don't be an ostrich]]
* [[Wikipedia:Don't eat the troll's food|Don't eat the troll's food]]
* [[Wikipedia:Don't template the regulars|Don't template the regulars]]
* [[Wikipedia:Don't be a fanatic|Don't be a fanatic]]
* [[Wikipedia:Don't accuse someone of a personal attack for accusing of a personal attack|Don't accuse someone of a personal attack for accusing of a personal attack]]
* [[Wikipedia:Don't fight fire with fire|Don't fight fire with fire]]
* [[Wikipedia:Don't be prejudiced|Don't be prejudiced]]
* [[Wikipedia:Don't remind others of past misdeeds|Don't remind others of past misdeeds]]
* [[Wikipedia:Don't throw your toys out of the pram|Don't throw your toys out of the pram]]
 
| group5 = Wiki relations
| list5 =
* [[WP:WikiLove|WikiLove]]
* [[WP:WikiHate|WikiHate]]
* [[WP:WikiCrime|WikiCrime]]
* [[WP:WikiBullying|WikiBullying]]
* [[WP:WikiPeace|WikiPeace]]
* [[WP:Wikilawyering|WikiLawyering]]
* [[WP:Harassment|WikiHarassment]]
}}
 
 
| group2 = Essays on building Wikipedia
|abbr2=building
|list2= {{Navbox|child
|group1= Philosophy
|list1=
* [[Wikipedia:What to do if your article gets tagged for speedy deletion|What to do if your article gets tagged for speedy deletion]]
}}
 
 
| group2 = Essays on Wikipedia [[Wikipedia:Civility|civility]]
|abbr2=civility
|state2 = {{{state|}}}
|list2= {{Navbox|child
| group1 = [[Wikipedia:Essays in a nutshell/Civility|The basics]]
| list1 =
* [[Wikipedia:How to be civil|How to be civil]]
* [[Wikipedia:Negotiation|Compromise]]
* [[Wikipedia:Accepting other users|Accepting other users]]
* [[Wikipedia:Enjoy yourself|Enjoy yourself]]
* [[Wikipedia:Thank you|Thank you]]
* [[Wikipedia:Apology|Apologizing]]
* [[Wikipedia:Truce|Truce]]
* [[Wikipedia:Divisiveness|Divisiveness]]
* [[Wikipedia:Encourage the newcomers|Encouraging newcomers]]
 
| group2 = Philosophy
| list2 =
* [[Wikipedia:An uncivil environment is a poor environment|An uncivil environment is a poor environment]]
* [[Wikipedia:Be the glue|Be the glue]]
* [[Wikipedia:Civility warnings|Civility warnings]]
* [[Wikipedia:Overzealous deletion#Dislike of the creator|Deletion as revenge]]
* [[Wikipedia:Forgive and forget|Forgive and forget]]
* [[Wikipedia:It's not the End of the World|It's not the end of the world]]
* [[Wikipedia:Nobody cares|Nobody cares]]
* [[Wikipedia:Most people who disagree with you on content are not vandals|Most people who disagree with you on content are not vandals]]
* [[Wikipedia:Shadowless Fists of Death!|Shadowless Fists of Death!]]
* [[Wikipedia:Staying cool when the editing gets hot|Staying cool when the editing gets hot]]
* [[Wikipedia:The grey zone|The grey zone]]
* [[Wikipedia:The Last Word|The last word]]
* [[Wikipedia:The Rules of Polite Discourse|The rules of polite discourse]]
* [[Wikipedia:What "Ignore all rules" means#There is no common sense|There is no common sense]]
* [[Wikipedia:Wikipedia is not about winning|Wikipedia is not about winning]]
* [[Wikipedia:Writing for the opponent|Writing for the opponent]]
 
| group3 = Dos
| list3 =
* [[Wikipedia:Assume good faith|Assume good faith]]
* [[Wikipedia:Assume the assumption of good faith|Assume the assumption of good faith]]
* [[Wikipedia:Assume no clue|Assume no clue]]
* [[Wikipedia:Assume clue|Assume clue]]
* [[Wikipedia:Avoid personal remarks|Avoid personal remarks]]
* [[Wikipedia:Avoid the word "vandal"|Avoid the word "vandal"]]
* [[Wikipedia:Call a spade a spade|Call a spade a spade]]
* [[Wikipedia:Candor|Candor]]
* [[Wikipedia:Drop the stick and back slowly away from the horse carcass|Drop the stick and back slowly away from the horse carcass]]
* [[Wikipedia:Deny recognition|Deny recognition]]
* [[Wikipedia:Encourage full discussions|Encourage full discussions]]
* [[Wikipedia:Get over it|Get over it]]
* [[Wikipedia:How to lose|How to lose]]
* [[Wikipedia:Just drop it|Just drop it]]
* [[Wikipedia:Mind your own business|Mind your own business]]
* [[Wikipedia:Discussing cruft|Discussing cruft]]
* [[Wikipedia:Keep it down to earth|Keep it down to earth]]
 
| group4 = Don'ts
| list4 =
* [[Wikipedia:Don't-give-a-fuckism|Don't give a fuck]]
* [[Wikipedia:Don't be inconsiderate|Don't be inconsiderate]]
* [[Wikipedia:Please do not bite the newcomers|Please do not bite the newcomers]]
* [[Wikipedia:Don't call a spade a spade|Don't call a spade a spade]]
* [[Wikipedia:Don't call the kettle black|Don't call the kettle black]]
* [[Wikipedia:Don't take the bait|Don't take the bait]]
* [[Wikipedia:Do not insult the vandals|Do not insult the vandals]]
* [[Wikipedia:Don't come down like a ton of bricks|Don't come down like a ton of bricks]]
* [[Wikipedia:Don't be ashamed|Don't be ashamed]]
* [[Wikipedia:Don't drink the consensus Kool-Aid|Don't drink the consensus Kool-Aid]]
* [[Wikipedia:Don't spite your face|Don't spite your face]]
* [[Wikipedia:Cruftcruft#Don't call things cruft|Don't call things cruft]]
* [[Wikipedia:No angry mastodons|No angry mastodons]]
* [[Wikipedia:Don't be an ostrich|Don't be an ostrich]]
* [[Wikipedia:Don't eat the troll's food|Don't eat the troll's food]]
* [[Wikipedia:Don't template the regulars|Don't template the regulars]]
* [[Wikipedia:Don't be a fanatic|Don't be a fanatic]]
* [[Wikipedia:Don't accuse someone of a personal attack for accusing of a personal attack|Don't accuse someone of a personal attack for accusing of a personal attack]]
* [[Wikipedia:Don't fight fire with fire|Don't fight fire with fire]]
* [[Wikipedia:Don't be prejudiced|Don't be prejudiced]]
* [[Wikipedia:Don't remind others of past misdeeds|Don't remind others of past misdeeds]]
* [[Wikipedia:Don't throw your toys out of the pram|Don't throw your toys out of the pram]]
 
| group5 = Wiki relations
| list5 =
* [[WP:WikiLove|WikiLove]]
* [[WP:WikiHate|WikiHate]]
* [[WP:WikiCrime|WikiCrime]]
* [[WP:WikiBullying|WikiBullying]]
* [[WP:WikiPeace|WikiPeace]]
* [[WP:Wikilawyering|WikiLawyering]]
* [[WP:Harassment|WikiHarassment]]
}}
 
 
| group3 = Essays on [[WP:N|Notability]]
|abbr3=notability
|state3 = {{{state|}}}
|list3= {{Navbox|child
|group1 = [[Wikipedia:Essays in a nutshell/Notability|Notability]]
| group4 = Humorous essays
|abbr4=humour
|state4 = {{{state|}}}
|list4= {{Navbox|child
|group1=Humorous material
 
| group5 = About essays
|state5 = {{{state|}}}
|list5= {{Navbox|child
|list1=
 
|group6= Related subjects
|state6 = {{{state|plain}}}
|list6=
* [[Wikipedia:Policies and guidelines|About policies and guidelines]]
Add "<code><nowiki>|</nowiki>''[name]''</code>" to show (uncollapse) any of the subsections, by default.
 
Abbreviated section names are: '''civilitybuilding, buildingcivility, notability, humour'''
* <nowiki>{{Wikipedia essays|civility}}</nowiki>
* <nowiki>{{Wikipedia essays|building}}</nowiki>
* <nowiki>{{Wikipedia essays|civility}}</nowiki>
* <nowiki>{{Wikipedia essays|notability}}</nowiki>
* <nowiki>{{Wikipedia essays|humour}}</nowiki>
ഒരു തിരുത്തൽ
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2644885" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്