"ഫലകം:Navbox with columns" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

400 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  4 വർഷം മുമ്പ്
navbox-list class on cols (make sure they get border-top)
imported>Matt Fitzpatrick
(removing gutter rows, navbox class now has CSS top borders on cells for visual spacing)
imported>Matt Fitzpatrick
(navbox-list class on cols (make sure they get border-top))
-->|#default=<td style="width:{{{padding|5em}}};">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>}}}}<!--
 
--><td class="navbox-list" style="padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{oddcolstyle|}}};{{{col1style|}}};width:{{{col1width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col1}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col2|}}}|<td class="navbox-list" style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{evencolstyle|}}};{{{col2style|}}};width:{{{col2width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col2}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col3|}}}|<td class="navbox-list" style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{oddcolstyle|}}};{{{col3style|}}};width:{{{col3width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col3}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col4|}}}|<td class="navbox-list" style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{evencolstyle|}}};{{{col4style|}}};width:{{{col4width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col4}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col5|}}}|<td class="navbox-list" style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{oddcolstyle|}}};{{{col5style|}}};width:{{{col5width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col5}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col6|}}}|<td class="navbox-list" style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{evencolstyle|}}};{{{col6style|}}};width:{{{col6width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col6}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col7|}}}|<td class="navbox-list" style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{oddcolstyle|}}};{{{col7style|}}};width:{{{col7width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col7}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col8|}}}|<td class="navbox-list" style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{evencolstyle|}}};{{{col8style|}}};width:{{{col8width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col8}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col9|}}}|<td class="navbox-list" style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{oddcolstyle|}}};{{{col9style|}}};width:{{{col9width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col9}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col10|}}}|<td class="navbox-list" style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{evencolstyle|}}};{{{col10style|}}};width:{{{col10width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col10}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col11|}}}|<td class="navbox-list" style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{oddcolstyle|}}};{{{col11style|}}};width:{{{col11width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col11}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col12|}}}|<td class="navbox-list" style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{evencolstyle|}}};{{{col12style|}}};width:{{{col12width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col12}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col13|}}}|<td class="navbox-list" style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{oddcolstyle|}}};{{{col13style|}}};width:{{{col13width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col13}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col14|}}}|<td class="navbox-list" style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{evencolstyle|}}};{{{col14style|}}};width:{{{col14width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col14}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col15|}}}|<td class="navbox-list" style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{oddcolstyle|}}};{{{col15style|}}};width:{{{col15width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col15}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col16|}}}|<td class="navbox-list" style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{evencolstyle|}}};{{{col16style|}}};width:{{{col16width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col16}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col17|}}}|<td class="navbox-list" style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{oddcolstyle|}}};{{{col17style|}}};width:{{{col17width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col17}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col18|}}}|<td class="navbox-list" style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{evencolstyle|}}};{{{col18style|}}};width:{{{col18width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col18}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col19|}}}|<td class="navbox-list" style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{oddcolstyle|}}};{{{col19style|}}};width:{{{col19width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col19}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col20|}}}|<td class="navbox-list" style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{evencolstyle|}}};{{{col20style|}}};width:{{{col20width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col20}}}
അജ്ഞാത ഉപയോക്താവ്
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2622605" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്