"ഉപയോക്താവ്:Manubot/task5/Category:Male actors in Malayalam cinema" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

(ചെ.)
Got the diff
(ചെ.) (Got the diff)
(ചെ.) (Got the diff)
==Results for Category:Male_actors_in_Malayalam_cinema==
0231 pages are missing in Malayalam. Following are the pages,
# [[:en:Aaryan Krishna Menon]] [[Aaryan Krishna Menon]]
# [[:en:Jolly Abraham]] [[Jolly Abraham]]
# [[:en:Adithya (actor)]] [[Adithya (actor)]]
# [[:en:Ajith Kollam]] [[Ajith Kollam]]
# [[:en:Aravind Akash]] [[Aravind Akash]]
# [[:en:Kedamangalam Ali]] [[Kedamangalam Ali]]
# [[:en:Boban Alummoodan]] [[Boban Alummoodan]]
# [[:en:Anand (actor)]] [[Anand (actor)]]
# [[:en:Akshay Anand]] [[Akshay Anand]]
# [[:en:J. A. R. Anand]] [[J. A. R. Anand]]
# [[:en:Anandaraj]] [[Anandaraj]]
# [[:en:Praveen Anidil]] [[Praveen Anidil]]
# [[:en:Chilakalapudi Seeta Rama Anjaneyulu]] [[Chilakalapudi Seeta Rama Anjaneyulu]]
# [[:en:Anal Arasu]] [[Anal Arasu]]
# [[:en:K. K. Aroor]] [[K. K. Aroor]]
# [[:en:Subbu Panchu Arunachalam]] [[Subbu Panchu Arunachalam]]
# [[:en:Skanda Ashok]] [[Skanda Ashok]]
# [[:en:Chembil Ashokan]] [[Chembil Ashokan]]
# [[:en:Ashvin Mathew]] [[Ashvin Mathew]]
# [[:en:Jagapati Babu]] [[Jagapati Babu]]
# [[:en:Kalasala Babu]] [[Kalasala Babu]]
# [[:en:Zero Babu]] [[Zero Babu]]
# [[:en:Baby (director)]] [[Baby (director)]]
# [[:en:Baiju (actor)]] [[Baiju (actor)]]
# [[:en:Bala Kumar]] [[Bala Kumar]]
# [[:en:Nilambur Balan]] [[Nilambur Balan]]
# [[:en:Roshan Basheer]] [[Roshan Basheer]]
# [[:en:Jolly Bastian]] [[Jolly Bastian]]
# [[:en:Bineesh Bastin]] [[Bineesh Bastin]]
# [[:en:Siddhartha Basu]] [[Siddhartha Basu]]
# [[:en:Prakash Belawadi]] [[Prakash Belawadi]]
# [[:en:Sudesh Berry]] [[Sudesh Berry]]
# [[:en:Pappukutty Bhagavathar]] [[Pappukutty Bhagavathar]]
# [[:en:Bharath (actor)]] [[Bharath (actor)]]
# [[:en:Hemant Birje]] [[Hemant Birje]]
# [[:en:Biyon]] [[Biyon]]
# [[:en:Dharmajan Bolgatty]] [[Dharmajan Bolgatty]]
# [[:en:J. D. Chakravarthy]] [[J. D. Chakravarthy]]
# [[:en:Vinu Chakravarthy]] [[Vinu Chakravarthy]]
# [[:en:Kottayam Chellappan]] [[Kottayam Chellappan]]
# [[:en:Bob Christo]] [[Bob Christo]]
# [[:en:Kapil Dev (actor)]] [[Kapil Dev (actor)]]
# [[:en:Rahul Dev]] [[Rahul Dev]]
# [[:en:Pankaj Dheer]] [[Pankaj Dheer]]
# [[:en:R. Dilip (Tamil actor)]] [[R. Dilip (Tamil actor)]]
# [[:en:Disney James]] [[Disney James]]
# [[:en:Divyadarshan]] [[Divyadarshan]]
# [[:en:Gautham Krishn]] [[Gautham Krishn]]
# [[:en:Salim Ghouse]] [[Salim Ghouse]]
# [[:en:Sankaran Gopalakrishnan]] [[Sankaran Gopalakrishnan]]
# [[:en:Jacob Gregory]] [[Jacob Gregory]]
# [[:en:Manoj Guinness]] [[Manoj Guinness]]
# [[:en:Amole Gupte]] [[Amole Gupte]]
# [[:en:Hakim Rawther]] [[Hakim Rawther]]
# [[:en:Hari (actor)]] [[Hari (actor)]]
# [[:en:Kalamandalam Haridas]] [[Kalamandalam Haridas]]
# [[:en:Harsha Vardhan]] [[Harsha Vardhan]]
# [[:en:Rajesh Hebbar]] [[Rajesh Hebbar]]
# [[:en:Peter Hein]] [[Peter Hein]]
# [[:en:Adil Ibrahim]] [[Adil Ibrahim]]
# [[:en:Puneet Issar]] [[Puneet Issar]]
# [[:en:Assim Jamal]] [[Assim Jamal]]
# [[:en:James (Malayalam actor)]] [[James (Malayalam actor)]]
# [[:en:Yog Japee]] [[Yog Japee]]
# [[:en:Chethan Jayalal]] [[Chethan Jayalal]]
# [[:en:Kalidas Jayaram]] [[Kalidas Jayaram]]
# [[:en:Jeassy]] [[Jeassy]]
# [[:en:Jinu Ben]] [[Jinu Ben]]
# [[:en:Keerikkadan Jose]] [[Keerikkadan Jose]]
# [[:en:Mohan Jose]] [[Mohan Jose]]
# [[:en:Basil Joseph]] [[Basil Joseph]]
# [[:en:Jinu Joseph]] [[Jinu Joseph]]
# [[:en:Willson Joseph]] [[Willson Joseph]]
# [[:en:Joemon Joshy]] [[Joemon Joshy]]
# [[:en:Junaid Sheikh]] [[Junaid Sheikh]]
# [[:en:Kailash (actor)]] [[Kailash (actor)]]
# [[:en:Arunraja Kamaraj]] [[Arunraja Kamaraj]]
# [[:en:Kanal Kannan]] [[Kanal Kannan]]
# [[:en:Goga Kapoor]] [[Goga Kapoor]]
# [[:en:Mansoor Ali Khan (actor)]] [[Mansoor Ali Khan (actor)]]
# [[:en:Sai Kiran]] [[Sai Kiran]]
# [[:en:Kishore (actor)]] [[Kishore (actor)]]
# [[:en:Sudhi Koppa]] [[Sudhi Koppa]]
# [[:en:Pradeep Kottayam]] [[Pradeep Kottayam]]
# [[:en:Krishna (Malayalam actor)]] [[Krishna (Malayalam actor)]]
# [[:en:Rajiv Krishna]] [[Rajiv Krishna]]
# [[:en:Krishnabhaskar Mangalasserri]] [[Krishnabhaskar Mangalasserri]]
# [[:en:Krishnachandran]] [[Krishnachandran]]
# [[:en:Krishnankutty Nair]] [[Krishnankutty Nair]]
# [[:en:Harish Kumar]] [[Harish Kumar]]
# [[:en:Krishna Kumar (actor)]] [[Krishna Kumar (actor)]]
# [[:en:Ravikumar (actor)]] [[Ravikumar (actor)]]
# [[:en:Tarun Kumar]] [[Tarun Kumar]]
# [[:en:Vineeth Kumar]] [[Vineeth Kumar]]
# [[:en:Vinod Kumar]] [[Vinod Kumar]]
# [[:en:Kalaikkal Kumaran]] [[Kalaikkal Kumaran]]
# [[:en:Kunjandi]] [[Kunjandi]]
# [[:en:Jean Paul Lal]] [[Jean Paul Lal]]
# [[:en:Vanchiyoor Madhavan Nair]] [[Vanchiyoor Madhavan Nair]]
# [[:en:Mahesh (actor)]] [[Mahesh (actor)]]
# [[:en:Maqbool Salmaan]] [[Maqbool Salmaan]]
# [[:en:Ravi Mariya]] [[Ravi Mariya]]
# [[:en:Alex Mathew]] [[Alex Mathew]]
# [[:en:RJ Mathukutty]] [[RJ Mathukutty]]
# [[:en:Meghanathan]] [[Meghanathan]]
# [[:en:Hemanth Menon]] [[Hemanth Menon]]
# [[:en:Ravi Menon]] [[Ravi Menon]]
# [[:en:Sekhar Menon]] [[Sekhar Menon]]
# [[:en:Suresh Menon]] [[Suresh Menon]]
# [[:en:Vijay Menon]] [[Vijay Menon]]
# [[:en:S. K. Misro]] [[S. K. Misro]]
# [[:en:Sanjay Mitra]] [[Sanjay Mitra]]
# [[:en:Mohan (actor)]] [[Mohan (actor)]]
# [[:en:Anu Mohan]] [[Anu Mohan]]
# [[:en:Vineeth Mohan]] [[Vineeth Mohan]]
# [[:en:Mithun Murali]] [[Mithun Murali]]
# [[:en:Musthafa]] [[Musthafa]]
# [[:en:Nadirshah]] [[Nadirshah]]
# [[:en:Kozhikode Narayanan Nair]] [[Kozhikode Narayanan Nair]]
# [[:en:P. K. Venukuttan Nair]] [[P. K. Venukuttan Nair]]
# [[:en:Sudev Nair]] [[Sudev Nair]]
# [[:en:Vishak Nair]] [[Vishak Nair]]
# [[:en:Unnikrishnan Namboothiri]] [[Unnikrishnan Namboothiri]]
# [[:en:Nishan (actor)]] [[Nishan (actor)]]
# [[:en:Vishnu Nandan]] [[Vishnu Nandan]]
# [[:en:Arjun Nandhakumar]] [[Arjun Nandhakumar]]
# [[:en:Nandhu]] [[Nandhu]]
# [[:en:Napoleon (actor)]] [[Napoleon (actor)]]
# [[:en:Narayanankutty]] [[Narayanankutty]]
# [[:en:Saju Navodaya]] [[Saju Navodaya]]
# [[:en:Juby Ninan]] [[Juby Ninan]]
# [[:en:Alexx O'Nell]] [[Alexx O'Nell]]
# [[:en:M. B. Padmakumar]] [[M. B. Padmakumar]]
# [[:en:Govind Padmasoorya]] [[Govind Padmasoorya]]
# [[:en:Chali Pala]] [[Chali Pala]]
# [[:en:Babu Pallassery]] [[Babu Pallassery]]
# [[:en:J. Pallassery]] [[J. Pallassery]]
# [[:en:Biju Pappan]] [[Biju Pappan]]
# [[:en:Ottapalam Pappan]] [[Ottapalam Pappan]]
# [[:en:R. Parthiepan]] [[R. Parthiepan]]
# [[:en:Pasupathy]] [[Pasupathy]]
# [[:en:Manikandan Pattambi]] [[Manikandan Pattambi]]
# [[:en:Abijith Paul]] [[Abijith Paul]]
# [[:en:Hareesh Peradi]] [[Hareesh Peradi]]
# [[:en:Hareesh Perumanna]] [[Hareesh Perumanna]]
# [[:en:Rahul Pillai]] [[Rahul Pillai]]
# [[:en:Ganapathi (actor)]] [[Ganapathi (actor)]]
# [[:en:Dinesh Prabhakar]] [[Dinesh Prabhakar]]
# [[:en:Prajin]] [[Prajin]]
# [[:en:Prem Prakash]] [[Prem Prakash]]
# [[:en:Ravi Prakash (Telugu actor)]] [[Ravi Prakash (Telugu actor)]]
# [[:en:Prashanth (actor)]] [[Prashanth (actor)]]
# [[:en:Praveen Prem]] [[Praveen Prem]]
# [[:en:Charan Raj]] [[Charan Raj]]
# [[:en:Raja (Tamil actor)]] [[Raja (Tamil actor)]]
# [[:en:Rajeev (Tamil actor)]] [[Rajeev (Tamil actor)]]
# [[:en:Rajesh (actor)]] [[Rajesh (actor)]]
# [[:en:Rajesh Sharma (Malayalam actor)]] [[Rajesh Sharma (Malayalam actor)]]
# [[:en:Nikesh Ram]] [[Nikesh Ram]]
# [[:en:Atlas Ramachandran]] [[Atlas Ramachandran]]
# [[:en:Sreeram Ramachandran]] [[Sreeram Ramachandran]]
# [[:en:V. K. Ramasamy (actor)]] [[V. K. Ramasamy (actor)]]
# [[:en:Rami Reddy (actor)]] [[Rami Reddy (actor)]]
# [[:en:Ramu (actor)]] [[Ramu (actor)]]
# [[:en:C. S. Rao]] [[C. S. Rao]]
# [[:en:Kanta Rao]] [[Kanta Rao]]
# [[:en:Padmaraj Ratheesh]] [[Padmaraj Ratheesh]]
# [[:en:Ajay Rathnam]] [[Ajay Rathnam]]
# [[:en:Poojappura Ravi]] [[Poojappura Ravi]]
# [[:en:Radha Ravi]] [[Radha Ravi]]
# [[:en:Ravichandran (Tamil actor)]] [[Ravichandran (Tamil actor)]]
# [[:en:Rathna Shekar Reddy]] [[Rathna Shekar Reddy]]
# [[:en:Riaz M T]] [[Riaz M T]]
# [[:en:Mukesh Rishi]] [[Mukesh Rishi]]
# [[:en:Harikrishnan]] [[Harikrishnan]]
# [[:en:Sadiq]] [[Sadiq]]
# [[:en:Geetha Salam]] [[Geetha Salam]]
# [[:en:Samuthirakani]] [[Samuthirakani]]
# [[:en:M. Sasikumar]] [[M. Sasikumar]]
# [[:en:Sathaar]] [[Sathaar]]
# [[:en:Krish J. Sathaar]] [[Krish J. Sathaar]]
# [[:en:Sharat Saxena]] [[Sharat Saxena]]
# [[:en:Ahwan Sebastian]] [[Ahwan Sebastian]]
# [[:en:Sendrayan]] [[Sendrayan]]
# [[:en:Sethu (actor)]] [[Sethu (actor)]]
# [[:en:Rajkumar Sethupathi]] [[Rajkumar Sethupathi]]
# [[:en:Shaam]] [[Shaam]]
# [[:en:Shafeeq (actor)]] [[Shafeeq (actor)]]
# [[:en:Shanavas]] [[Shanavas]]
# [[:en:Sujith Shankar]] [[Sujith Shankar]]
# [[:en:Sharafudheen]] [[Sharafudheen]]
# [[:en:Mohan Sharma]] [[Mohan Sharma]]
# [[:en:Shiju]] [[Shiju]]
# [[:en:Sayaji Shinde]] [[Sayaji Shinde]]
# [[:en:Shivaji (Malayalam actor)]] [[Shivaji (Malayalam actor)]]
# [[:en:Siddharth (actor)]] [[Siddharth (actor)]]
# [[:en:Shaheen Siddique]] [[Shaheen Siddique]]
# [[:en:Ahmed Sidhique]] [[Ahmed Sidhique]]
# [[:en:Sanju Sivram]] [[Sanju Sivram]]
# [[:en:Guru Somasundaram]] [[Guru Somasundaram]]
# [[:en:P. Sreekumar]] [[P. Sreekumar]]
# [[:en:S. P. Sreekumar]] [[S. P. Sreekumar]]
# [[:en:Dhyan Sreenivasan]] [[Dhyan Sreenivasan]]
# [[:en:Sriimurali]] [[Sriimurali]]
# [[:en:Shridhar (actor)]] [[Shridhar (actor)]]
# [[:en:Srikanth (actor)]] [[Srikanth (actor)]]
# [[:en:Subair]] [[Subair]]
# [[:en:Subbaraju]] [[Subbaraju]]
# [[:en:R. N. Sudarshan]] [[R. N. Sudarshan]]
# [[:en:Sujith Vaassudev]] [[Sujith Vaassudev]]
# [[:en:Sunil Sukhada]] [[Sunil Sukhada]]
# [[:en:Suman (actor)]] [[Suman (actor)]]
# [[:en:V. Suresh Thampanoor]] [[V. Suresh Thampanoor]]
# [[:en:Antony Thekkek]] [[Antony Thekkek]]
# [[:en:Thiagarajan]] [[Thiagarajan]]
# [[:en:Thirumurugan (actor)]] [[Thirumurugan (actor)]]
# [[:en:P. A. Thomas]] [[P. A. Thomas]]
# [[:en:Rasheed Ummer]] [[Rasheed Ummer]]
# [[:en:Vishnu Unnikrishnan]] [[Vishnu Unnikrishnan]]
# [[:en:Jeet Upendra]] [[Jeet Upendra]]
# [[:en:Balu Varghese]] [[Balu Varghese]]
# [[:en:Sijoy Varghese]] [[Sijoy Varghese]]
# [[:en:Potti Veeraiah]] [[Potti Veeraiah]]
# [[:en:Veeran]] [[Veeran]]
# [[:en:Venu Arvind]] [[Venu Arvind]]
# [[:en:Vijayakumar (Malayalam actor)]] [[Vijayakumar (Malayalam actor)]]
# [[:en:Vijayan (actor)]] [[Vijayan (actor)]]
# [[:en:Alleppey Vincent]] [[Alleppey Vincent]]
# [[:en:Ronson Vincent]] [[Ronson Vincent]]
# [[:en:Poornam Vishwanathan]] [[Poornam Vishwanathan]]
# [[:en:Sajid Yahiya]] [[Sajid Yahiya]]
<br />Unable to process following pages,
# [[:en:Aaryan Krishna Menon]]
# [[:en:Abbas (actor)]]
# [[:en:Jolly Abraham]]
# [[:en:P. K. Abraham]]
# [[:en:T. M. Abraham]]
# [[:en:Aashiq Abu]]
# [[:en:Achankunju]]
# [[:en:Jagathy N. K. Achary]]
# [[:en:Adithya (actor)]]
# [[:en:Ajith Kollam]]
# [[:en:Aravind Akash]]
# [[:en:Lalu Alex]]
# [[:en:Asif Ali (actor)]]
# [[:en:Askar Ali (Actor)]]
# [[:en:Kedamangalam Ali]]
# [[:en:Tom Alter]]
# [[:en:Alummoodan]]
# [[:en:Boban Alummoodan]]
# [[:en:Ajmal Ameer]]
# [[:en:Anand (actor)]]
# [[:en:Akshay Anand]]
# [[:en:J. A. R. Anand]]
# [[:en:Anandaraj]]
# [[:en:Praveen Anidil]]
# [[:en:Chilakalapudi Seeta Rama Anjaneyulu]]
# [[:en:Babu Antony]]
# [[:en:Kaduvakulam Antony]]
# [[:en:P. J. Antony]]
# [[:en:Anal Arasu]]
# [[:en:Mala Aravindan]]
# [[:en:K. K. Aroor]]
# [[:en:Subbu Panchu Arunachalam]]
# [[:en:Skanda Ashok]]
# [[:en:Ashokan (actor)]]
# [[:en:Chembil Ashokan]]
# [[:en:Harisree Ashokan]]
# [[:en:Ashvin Mathew]]
# [[:en:Augustine (actor)]]
# [[:en:K. P. A. C. Azeez]]
# [[:en:Idavela Babu]]
# [[:en:Jagapati Babu]]
# [[:en:Kalasala Babu]]
# [[:en:Vijay Babu]]
# [[:en:Zero Babu]]
# [[:en:Baburaj (actor)]]
# [[:en:Baby (director)]]
# [[:en:Bahadoor]]
# [[:en:Baiju (actor)]]
# [[:en:Bala Kumar]]
# [[:en:P. Balachandran]]
# [[:en:T. K. Balachandran]]
# [[:en:K. Balaji]]
# [[:en:N. L. Balakrishnan]]
# [[:en:Nilambur Balan]]
# [[:en:Prakash Bare]]
# [[:en:Roshan Basheer]]
# [[:en:Jolly Bastian]]
# [[:en:Bineesh Bastin]]
# [[:en:Siddhartha Basu]]
# [[:en:Prakash Belawadi]]
# [[:en:Thomas Berly]]
# [[:en:Sudesh Berry]]
# [[:en:Pappukutty Bhagavathar]]
# [[:en:Sebastian Kunjukunju Bhagavathar]]
# [[:en:Bharath (actor)]]
# [[:en:Paravoor Bharathan]]
# [[:en:Adoor Bhasi]]
# [[:en:Sreenath Bhasi]]
# [[:en:Nellikode Bhaskaran]]
# [[:en:P. Bhaskaran]]
# [[:en:Bijukuttan]]
# [[:en:Hemant Birje]]
# [[:en:Biyon]]
# [[:en:Blessy]]
# [[:en:Kunchacko Boban]]
# [[:en:Dharmajan Bolgatty]]
# [[:en:Shine Tom Chacko]]
# [[:en:J. D. Chakravarthy]]
# [[:en:Vinu Chakravarthy]]
# [[:en:Mani Damodara Chakyar]]
# [[:en:Mani Madhava Chakyar]]
# [[:en:T. V. Chandran]]
# [[:en:Charuhasan]]
# [[:en:Kottayam Chellappan]]
# [[:en:Bob Christo]]
# [[:en:Balachandran Chullikkadu]]
# [[:en:Kapil Dev (actor)]]
# [[:en:Rahul Dev]]
# [[:en:Rajan P. Dev]]
# [[:en:Devan (actor)]]
# [[:en:Pankaj Dheer]]
# [[:en:Dileep (actor)]]
# [[:en:R. Dilip (Tamil actor)]]
# [[:en:Divyadarshan]]
# [[:en:Fahadh Faasil]]
# [[:en:Vinay Forrt]]
# [[:en:Sivaji Ganesan]]
# [[:en:K. B. Ganesh Kumar]]
# [[:en:Gautham Krishn]]
# [[:en:Joju George]]
# [[:en:Spadikam George]]
# [[:en:Salim Ghouse]]
# [[:en:M. R. Gopakumar]]
# [[:en:Sankaran Gopalakrishnan]]
# [[:en:Bharath Gopi]]
# [[:en:Suresh Gopi]]
# [[:en:Murali Gopy]]
# [[:en:Jacob Gregory]]
# [[:en:Manoj Guinness]]
# [[:en:Amole Gupte]]
# [[:en:Shivaji Guruvayoor]]
# [[:en:Kamal Haasan]]
# [[:en:Hakim Rawther]]
# [[:en:Cochin Haneefa]]
# [[:en:Hari (actor)]]
# [[:en:Kalamandalam Haridas]]
# [[:en:Harsha Vardhan]]
# [[:en:Rajesh Hebbar]]
# [[:en:Peter Hein]]
# [[:en:Adil Ibrahim]]
# [[:en:Indrajith Sukumaran]]
# [[:en:Indrans]]
# [[:en:Innocent (actor)]]
# [[:en:Irshad (actor)]]
# [[:en:Puneet Issar]]
# [[:en:Jagadish]]
# [[:en:Jagannathan (actor)]]
# [[:en:Jagathy Sreekumar]]
# [[:en:Assim Jamal]]
# [[:en:James (Malayalam actor)]]
# [[:en:Janardhanan (actor)]]
# [[:en:Yog Japee]]
# [[:en:Chethan Jayalal]]
# [[:en:Jayan]]
# [[:en:Manoj K. Jayan]]
# [[:en:Jayaraj Warrier]]
# [[:en:Jayaram]]
# [[:en:Kalidas Jayaram]]
# [[:en:Jayasurya]]
# [[:en:Jeassy]]
# [[:en:Jinu Ben]]
# [[:en:Jishnu Raghavan]]
# [[:en:Santhosh Jogi]]
# [[:en:Jose (actor)]]
# [[:en:Chemban Vinod Jose]]
# [[:en:Keerikkadan Jose]]
# [[:en:Mohan Jose]]
# [[:en:Augustine Joseph]]
# [[:en:Basil Joseph]]
# [[:en:Jinu Joseph]]
# [[:en:Jude Anthany Joseph]]
# [[:en:Manavalan Joseph]]
# [[:en:Willson Joseph]]
# [[:en:Joemon Joshy]]
# [[:en:Junaid Sheikh]]
# [[:en:Kailash (actor)]]
# [[:en:Sasi Kalinga]]
# [[:en:Arunraja Kamaraj]]
# [[:en:Kambisseri Karunakaran]]
# [[:en:Kanal Kannan]]
# [[:en:Goga Kapoor]]
# [[:en:Mani C. Kappan]]
# [[:en:Sudheer Karamana]]
# [[:en:Karan (actor)]]
# [[:en:Santhosh Keezhattoor]]
# [[:en:Kalamandalam Kesavan]]
# [[:en:Mansoor Ali Khan (actor)]]
# [[:en:Riyaz Khan]]
# [[:en:Sai Kiran]]
# [[:en:Kishore (actor)]]
# [[:en:Tom George Kolath]]
# [[:en:Sudhi Koppa]]
# [[:en:Bobby Kottarakkara]]
# [[:en:Pradeep Kottayam]]
# [[:en:Vinod Kovoor]]
# [[:en:Krishna (Malayalam actor)]]
# [[:en:Rajiv Krishna]]
# [[:en:Krishnabhaskar Mangalasserri]]
# [[:en:Krishnachandran]]
# [[:en:Santo Krishnan]]
# [[:en:Krishnankutty Nair]]
# [[:en:Mundur Krishnankutty]]
# [[:en:Atul Kulkarni]]
# [[:en:Harish Kumar]]
# [[:en:Krishna Kumar (actor)]]
# [[:en:Prem Kumar]]
# [[:en:Ravikumar (actor)]]
# [[:en:Salim Kumar]]
# [[:en:Tarun Kumar]]
# [[:en:Vineeth Kumar]]
# [[:en:Vinod Kumar]]
# [[:en:Kalaikkal Kumaran]]
# [[:en:Kunchan (actor)]]
# [[:en:Kundara Johny]]
# [[:en:Kunjandi]]
# [[:en:Madampu Kunjukuttan]]
# [[:en:Saiju Kurup]]
# [[:en:N. Govindan Kutty]]
# [[:en:Lal (actor)]]
# [[:en:Jean Paul Lal]]
# [[:en:A. K. Lohithadas]]
# [[:en:Alencier Ley Lopez]]
# [[:en:Neeraj Madhav]]
# [[:en:Rahul Madhav]]
# [[:en:O. Madhavan]]
# [[:en:Vanchiyoor Madhavan Nair]]
# [[:en:R. Madhavan]]
# [[:en:T. P. Madhavan]]
# [[:en:Madhu (actor)]]
# [[:en:Madhupal]]
# [[:en:Mahesh (actor)]]
# [[:en:Mammootty]]
# [[:en:Mamukkoya]]
# [[:en:Kalabhavan Mani]]
# [[:en:Manikuttan]]
# [[:en:Bhagath Manuel]]
# [[:en:Maqbool Salmaan]]
# [[:en:Ravi Mariya]]
# [[:en:Alex Mathew]]
# [[:en:Joy Mathew]]
# [[:en:RJ Mathukutty]]
# [[:en:Meghanathan]]
# [[:en:Anoop Menon]]
# [[:en:Balachandra Menon]]
# [[:en:Biju Menon]]
# [[:en:Hemanth Menon]]
# [[:en:Rejith Menon]]
# [[:en:Ravi Menon]]
# [[:en:Sekhar Menon]]
# [[:en:Suresh Menon]]
# [[:en:Vijay Menon]]
# [[:en:Minon]]
# [[:en:S. K. Misro]]
# [[:en:Sanjay Mitra]]
# [[:en:Mohan (actor)]]
# [[:en:Anu Mohan]]
# [[:en:Vineeth Mohan]]
# [[:en:Vinu Mohan]]
# [[:en:Mohanlal]]
# [[:en:Pranav Mohanlal]]
# [[:en:Dino Morea]]
# [[:en:Mukesh (actor)]]
# [[:en:Unni Mukundan]]
# [[:en:Mullanezhi]]
# [[:en:Munna (actor)]]
# [[:en:Murali (Malayalam actor)]]
# [[:en:Anil Murali]]
# [[:en:Mithun Murali]]
# [[:en:Musthafa]]
# [[:en:T. S. Muthaiah]]
# [[:en:Nadirshah]]
# [[:en:Venu Nagavally]]
# [[:en:Nagesh]]
# [[:en:Balan K. Nair]]
# [[:en:Karamana Janardanan Nair]]
# [[:en:Kozhikode Narayanan Nair]]
# [[:en:P. K. Venukuttan Nair]]
# [[:en:Sudev Nair]]
# [[:en:Thikkurissy Sukumaran Nair]]
# [[:en:Vishak Nair]]
# [[:en:M. N. Nambiar]]
# [[:en:Babu Namboothiri]]
# [[:en:Unnikrishnan Namboothiri]]
# [[:en:Nishan (actor)]]
# [[:en:Kothuku Nanappan]]
# [[:en:Vishnu Nandan]]
# [[:en:Arjun Nandhakumar]]
# [[:en:Nandhu]]
# [[:en:Napoleon (actor)]]
# [[:en:Narain (actor)]]
# [[:en:Narayanankutty]]
# [[:en:Nassar]]
# [[:en:Saju Navodaya]]
# [[:en:Prem Nawas]]
# [[:en:Juby Ninan]]
# [[:en:Alexx O'Nell]]
# [[:en:Gavin Packard]]
# [[:en:K. T. S. Padannayil]]
# [[:en:M. B. Padmakumar]]
# [[:en:Govind Padmasoorya]]
# [[:en:Guinness Pakru]]
# [[:en:Chali Pala]]
# [[:en:Babu Pallassery]]
# [[:en:J. Pallassery]]
# [[:en:Santhosh Pandit]]
# [[:en:Renji Panicker]]
# [[:en:Biju Pappan]]
# [[:en:Ottapalam Pappan]]
# [[:en:Kuthiravattam Pappu]]
# [[:en:Parappurath]]
# [[:en:R. Parthiepan]]
# [[:en:Pasupathy]]
# [[:en:Manikandan Pattambi]]
# [[:en:Pattom Sadan]]
# [[:en:Abijith Paul]]
# [[:en:Anson Paul]]
# [[:en:C. I. Paul]]
# [[:en:Nivin Pauly]]
# [[:en:Jose Pellissery]]
# [[:en:Lijo Jose Pellissery]]
# [[:en:Hareesh Peradi]]
# [[:en:Hareesh Perumanna]]
# [[:en:G. K. Pillai (actor)]]
# [[:en:Kollam G. K. Pillai]]
# [[:en:Muthukulam Raghavan Pillai]]
# [[:en:N. N. Pillai]]
# [[:en:Rahul Pillai]]
# [[:en:Rajeev Pillai]]
# [[:en:S. P. Pillai]]
# [[:en:Ramesh Pisharody]]
# [[:en:Ganapathi (actor)]]
# [[:en:Pratap K. Pothen]]
# [[:en:Dinesh Prabhakar]]
# [[:en:Prabhas]]
# [[:en:Prabhu (actor)]]
# [[:en:Prabhu Deva]]
# [[:en:Prajin]]
# [[:en:Jose Prakash]]
# [[:en:Prem Prakash]]
# [[:en:Ravi Prakash (Telugu actor)]]
# [[:en:Narendra Prasad]]
# [[:en:Prashanth (actor)]]
# [[:en:Prathapachandran]]
# [[:en:Prem Nazir]]
# [[:en:Praveen Prem]]
# [[:en:Kochu Preman]]
# [[:en:Premji]]
# [[:en:Prithviraj Sukumaran]]
# [[:en:Amrish Puri]]
# [[:en:Om Puri]]
# [[:en:Raghavan (actor)]]
# [[:en:Bheeman Raghu]]
# [[:en:Raghuvaran]]
# [[:en:Rahman (actor)]]
# [[:en:Rahul Ravi]]
# [[:en:Charan Raj]]
# [[:en:Prakash Raj]]
# [[:en:Sampath Raj]]
# [[:en:Raja (Tamil actor)]]
# [[:en:V. D. Rajappan]]
# [[:en:Rajasenan]]
# [[:en:Rajeev (Tamil actor)]]
# [[:en:Rajesh (actor)]]
# [[:en:Rajesh Sharma (Malayalam actor)]]
# [[:en:Rajinikanth]]
# [[:en:Captain Raju]]
# [[:en:Maniyanpilla Raju]]
# [[:en:Nikesh Ram]]
# [[:en:Atlas Ramachandran]]
# [[:en:Paravoor Ramachandran]]
# [[:en:Sreeram Ramachandran]]
# [[:en:Shankar Ramakrishnan]]
# [[:en:V. K. Ramasamy (actor)]]
# [[:en:Rami Reddy (actor)]]
# [[:en:Ramu (actor)]]
# [[:en:Ranjith (director)]]
# [[:en:C. S. Rao]]
# [[:en:Kanta Rao]]
# [[:en:Ratheesh]]
# [[:en:Padmaraj Ratheesh]]
# [[:en:Ajay Rathnam]]
# [[:en:Raveendran (actor)]]
# [[:en:Major Ravi]]
# [[:en:Poojappura Ravi]]
# [[:en:Radha Ravi]]
# [[:en:Sreejith Ravi]]
# [[:en:T. G. Ravi]]
# [[:en:Ravichandran (Tamil actor)]]
# [[:en:Rathna Shekar Reddy]]
# [[:en:Riaz M T]]
# [[:en:Mukesh Rishi]]
# [[:en:Rizabawa]]
# [[:en:Rony David]]
# [[:en:Harikrishnan]]
# [[:en:Kedamangalam Sadanandan]]
# [[:en:Sadiq]]
# [[:en:Nishanth Sagar]]
# [[:en:Saikumar (actor)]]
# [[:en:Geetha Salam]]
# [[:en:Abu Salim (actor)]]
# [[:en:Dulquer Salmaan]]
# [[:en:Samuthirakani]]
# [[:en:Sankaradi]]
# [[:en:Santhosh (actor)]]
# [[:en:Sanoop Santhosh]]
# [[:en:R. Sarathkumar]]
# [[:en:M.G. Sasi]]
# [[:en:Mafia Sasi]]
# [[:en:M. Sasikumar]]
# [[:en:Sathaar]]
# [[:en:Krish J. Sathaar]]
# [[:en:Sathyan (actor)]]
# [[:en:Sharat Saxena]]
# [[:en:Ahwan Sebastian]]
# [[:en:Sendrayan]]
# [[:en:Sethu (actor)]]
# [[:en:Rajkumar Sethupathi]]
# [[:en:Shaam]]
# [[:en:Shafeeq (actor)]]
# [[:en:Kalabhavan Shajohn]]
# [[:en:Shanavas]]
# [[:en:Shane Nigam]]
# [[:en:Shankar (actor)]]
# [[:en:Sujith Shankar]]
# [[:en:Sharafudheen]]
# [[:en:Mohan Sharma]]
# [[:en:Shiju]]
# [[:en:Sayaji Shinde]]
# [[:en:Shivaji (Malayalam actor)]]
# [[:en:Jackie Shroff]]
# [[:en:Siddharth (actor)]]
# [[:en:Sidharth Bharathan]]
# [[:en:Siddique (actor)]]
# [[:en:Shaheen Siddique]]
# [[:en:Ahmed Sidhique]]
# [[:en:Dara Singh]]
# [[:en:Sidhartha Siva]]
# [[:en:Santosh Sivan]]
# [[:en:Sanju Sivram]]
# [[:en:M. G. Soman]]
# [[:en:Guru Somasundaram]]
# [[:en:J. V. Somayajulu]]
# [[:en:Soubin Shahir]]
# [[:en:P. Sreekumar]]
# [[:en:S. P. Sreekumar]]
# [[:en:Sreenath]]
# [[:en:Sreenivasan (actor)]]
# [[:en:Dhyan Sreenivasan]]
# [[:en:V. K. Sreeraman]]
# [[:en:Sriimurali]]
# [[:en:Shridhar (actor)]]
# [[:en:Srikanth (actor)]]
# [[:en:Subair]]
# [[:en:Subbaraju]]
# [[:en:R. N. Sudarshan]]
# [[:en:Sudheer (Malayalam actor)]]
# [[:en:Sudheesh]]
# [[:en:Sunil Sukhada]]
# [[:en:Sukumaran]]
# [[:en:Suman (actor)]]
# [[:en:K. P. A. C. Sunny]]
# [[:en:Surasu]]
# [[:en:Suresh Krishna (actor)]]
# [[:en:V. Suresh Thampanoor]]
# [[:en:Viji Thampi]]
# [[:en:Kunjikkuttan Thampuran (actor)]]
# [[:en:Antony Thekkek]]
# [[:en:Thiagarajan]]
# [[:en:Thilakan]]
# [[:en:Shammi Thilakan]]
# [[:en:Thirumurugan (actor)]]
# [[:en:P. A. Thomas]]
# [[:en:Tovino Thomas]]
# [[:en:M. S. Thripunithura]]
# [[:en:Kollam Thulasi]]
# [[:en:Tini Tom]]
# [[:en:K. P. Ummer]]
# [[:en:Rasheed Ummer]]
# [[:en:Oduvil Unnikrishnan]]
# [[:en:Vallathol Unnikrishnan]]
# [[:en:Vishnu Unnikrishnan]]
# [[:en:Jeet Upendra]]
# [[:en:Ravi Vallathol]]
# [[:en:Aju Varghese]]
# [[:en:Balu Varghese]]
# [[:en:Machan Varghese]]
# [[:en:N. F. Varghese]]
# [[:en:Sijoy Varghese]]
# [[:en:Jagannatha Varma]]
# [[:en:Shabareesh Varma]]
# [[:en:P. Vasu]]
# [[:en:Potti Veeraiah]]
# [[:en:Veeran]]
# [[:en:Paul Vengola]]
# [[:en:Suraj Venjaramoodu]]
# [[:en:Venu Arvind]]
# [[:en:Nedumudi Venu]]
# [[:en:Vettukkili Prakash]]
# [[:en:Ashish Vidyarthi]]
# [[:en:Sreejith Vijay]]
# [[:en:Thalaivasal Vijay]]
# [[:en:Vijayakumar (Malayalam actor)]]
# [[:en:Vijayan (actor)]]
# [[:en:I. M. Vijayan]]
# [[:en:Vijayaraghavan (actor)]]
# [[:en:Vikram (actor)]]
# [[:en:Vinayakan]]
# [[:en:Alleppey Vincent]]
# [[:en:Ronson Vincent]]
# [[:en:Vineeth]]
# [[:en:Vineeth Sreenivasan]]
# [[:en:Vishnuvardhan (actor)]]
# [[:en:Poornam Vishwanathan]]
# [[:en:Vivek (actor)]]
# [[:en:Madhu Warrier]]
# [[:en:Sunny Wayne]]
# [[:en:Sajid Yahiya]]
# [[:en:A. C. Zainuddin]]
1,544

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2593393" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്