"ഘടകം:Infobox" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

1,383 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  3 വർഷം മുമ്പ്
Undid revision 783927044 by Jc86035 (talk) Doesn't play well with succession boxes
(merge from sandbox; still some pages with odd infoboxes over the place because of Tidy)
(Undid revision 783927044 by Jc86035 (talk) Doesn't play well with succession boxes)
local origArgs
local root
 
local function notempty( s ) return s and s:match( '%S' ) end
 
local function fixChildBoxes(sval, tt)
if notempty(sval) then
local marker = '<span class=special_infobox_marker>'
local s = sval
s = mw.ustring.gsub(s, '(<%s*[Tt][Rr])', marker .. '%1')
s = mw.ustring.gsub(s, '(</[Tt][Rr]%s*>)', '%1' .. marker)
if s:match(marker) then
s = mw.ustring.gsub(s, marker .. '%s*' .. marker, '')
s = mw.ustring.gsub(s, '(</[Cc][Aa][Pp][Tt][Ii][Oo][Nn]%s*>%s*)' .. marker, '%1')
s = mw.ustring.gsub(s, '(<%s*[Tt][Aa][Bb][Ll][Ee][^<>]*>%s*)' .. marker, '%1')
s = mw.ustring.gsub(s, marker .. '(%s*</[Tt][Aa][Bb][Ll][Ee]%s*>)', '%1')
end
if s:match(marker) then
local subcells = mw.text.split(s, marker)
s = ''
for k = 1, #subcells do
if k == 1 then
s = s .. subcells[k] .. '</' .. tt .. '></tr>'
elseif k == #subcells then
local rowstyle = ' style="display:none"'
if notempty(subcells[k]) then rowstyle = '' end
s = s .. '<tr' .. rowstyle ..'><' .. tt .. ' colspan=2>\n' .. subcells[k]
elseif notempty(subcells[k]) then
if (k % 2) == 0 then
s = s .. subcells[k]
else
s = s .. '<tr><' .. tt .. ' colspan=2>\n' .. subcells[k] .. '</' .. tt .. '></tr>'
end
end
end
end
return s
else
return sval
end
end
 
local function union(t1, t2)
:cssText(args.headerstyle)
:cssText(rowArgs.rowcellstyle)
:wikitext(fixChildBoxes(rowArgs.header, 'th'))
elseif rowArgs.data then
local row = root:tag('tr')
:cssText(rowArgs.rowcellstyle)
:newline()
:wikitext(fixChildBoxes(rowArgs.data, 'td'))
end
end
:css('font-weight', 'bold')
:cssText(args.abovestyle)
:wikitext(fixChildBoxes(args.above,'th'))
end
 
:cssText(args.belowstyle)
:newline()
:wikitext(fixChildBoxes(args.below,'td'))
end
 
2

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2560757" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്