"ഘടകം:Infobox" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

1,377 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  3 വർഷം മുമ്പ്
merge from sandbox; still some pages with odd infoboxes over the place because of Tidy
(merge from sandbox; still some pages with odd infoboxes over the place because of Tidy)
local p = {}
 
local navbar = require('ഘടകംModule:Navbar')._navbar
 
local args = {}
local origArgs
local root
 
local function notempty( s ) return s and s:match( '%S' ) end
 
local function fixChildBoxes(sval, tt)
if notempty(sval) then
local marker = '<span class=special_infobox_marker>'
local s = sval
s = mw.ustring.gsub(s, '(<%s*[Tt][Rr])', marker .. '%1')
s = mw.ustring.gsub(s, '(</[Tt][Rr]%s*>)', '%1' .. marker)
if s:match(marker) then
s = mw.ustring.gsub(s, marker .. '%s*' .. marker, '')
s = mw.ustring.gsub(s, '(</[Cc][Aa][Pp][Tt][Ii][Oo][Nn]%s*>%s*)' .. marker, '%1')
s = mw.ustring.gsub(s, '(<%s*[Tt][Aa][Bb][Ll][Ee][^<>]*>%s*)' .. marker, '%1')
s = mw.ustring.gsub(s, marker .. '(%s*</[Tt][Aa][Bb][Ll][Ee]%s*>)', '%1')
end
if s:match(marker) then
local subcells = mw.text.split(s, marker)
s = ''
for k = 1, #subcells do
if k == 1 then
s = s .. subcells[k] .. '</' .. tt .. '></tr>'
elseif k == #subcells then
local rowstyle = ' style="display:none"'
if notempty(subcells[k]) then rowstyle = '' end
s = s .. '<tr' .. rowstyle ..'><' .. tt .. ' colspan=2>\n' .. subcells[k]
elseif notempty(subcells[k]) then
if (k % 2) == 0 then
s = s .. subcells[k]
else
s = s .. '<tr><' .. tt .. ' colspan=2>\n' .. subcells[k] .. '</' .. tt .. '></tr>'
end
end
end
end
return s
else
return sval
end
end
 
local function union(t1, t2)
:cssText(args.headerstyle)
:cssText(rowArgs.rowcellstyle)
:wikitext(fixChildBoxes(rowArgs.header, 'th'))
elseif rowArgs.data then
local row = root:tag('tr')
:cssText(rowArgs.rowcellstyle)
:newline()
:wikitext(fixChildBoxes(rowArgs.data, 'td'))
end
end
:css('font-weight', 'bold')
:cssText(args.abovestyle)
:wikitext(fixChildBoxes(args.above,'th'))
end
 
:cssText(args.belowstyle)
:newline()
:wikitext(fixChildBoxes(args.below,'td'))
end
 
2

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2560756" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്