"ഘടകം:Infobox" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

946 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  4 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
fixes for child infoboxes so HTML Tidy is not required
(ചെ.) (en:Module:Infobox എന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു പതിപ്പ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തു)
(ചെ.) (fixes for child infoboxes so HTML Tidy is not required)
local p = {}
 
local navbar = require('ഘടകംModule:Navbar')._navbar
 
local args = {}
local origArgs
local root
 
local orphancat = 'Category:Orphan infoboxes'
 
local function notempty( s ) return s and s:match( '%S' ) end
 
local function union(t1, t2)
-- Adds a row to the infobox, with either a header cell
-- or a label/data cell combination.
local s = {}
local ttype = 'td'
if rowArgs.header then
rowArgs.data = nil
s = mw.text.split(rowArgs.header, '%[%[' .. orphancat .. '%]%]')
if notempty(s[1]) then
rowArgs.header = s[1]
else
rowArgs.header = nil
end
ttype = 'th'
elseif rowArgs.data then
s = mw.text.split(rowArgs.data, '%[%[' .. orphancat .. '%]%]')
if notempty(s[1]) then
rowArgs.data = s[1]
else
rowArgs.data = nil
end
ttype = 'td'
end
if rowArgs.header then
root
:tag('tr')
:addClass(rowArgs.rowclass)
:done()
end
local s = mw.text.split(rowArgs.data, '%[%[' .. orphancat .. '%]%]')
rowArgs.data = s[1]
local dataCell = row:tag('td')
if not rowArgs.label then
:wikitext(rowArgs.data)
end
for i = 2, #s do
if notempty(s[i]) then
if (i % 2) == 0 then
root
:wikitext(s[i])
else
local dataCell = root:tag('tr'):tag(ttype)
dataCell
:attr('colspan', 2)
:wikitext(s[i])
end
end
end
end
 
local function renderAboveRow()
if not args.above then return end
root
:tag('tr')
-- Specify the overall layout of the infobox, with special settings
-- if the infobox is used as a 'child' inside another infobox.
local marker = ''
if args.child ~= 'yes' then
root = mw.html.create('table')
else
root = mw.html.create()
marker = '[[' .. orphancat .. ']]'
root
:wikitext(args.title)
renderTrackingCategories()
return marker .. tostring(root) .. marker
end
 
2

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2538092" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്