"ഫലകം:Infobox settlement" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

1,504 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  4 വർഷം മുമ്പ്
Convert coords to new parameters. See Wikipedia:Coordinates in infoboxes. Please notify on that talk page if any problems arise.
(update from sandbox to use a single infobox (instead of child infoboxes) will save old version in the sandbox for comparison in the testcases)
(Convert coords to new parameters. See Wikipedia:Coordinates in infoboxes. Please notify on that talk page if any problems arise.)
| 4 = {{#if:{{{image_blank_emblem|}}}|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_blank_emblem|}}}|size={{{blank_emblem_size|}}}|sizedefault={{#if:{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}|85px|100px}}|alt={{{blank_emblem_alt|}}}|title=Official logo of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}<br /><small>'''{{Infobox settlement/link|type={{#if:{{{blank_emblem_type|}}}|{{{blank_emblem_type}}}|Logo}}|link={{{blank_emblem_link|}}}|name={{{official_name}}}}}'''</small>}}
| 5 = {{#if:{{{image_map|}}}|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_map}}}|size={{{mapsize|}}}|sizedefault=100px|alt={{{map_alt|}}}|title={{{map_caption|Location of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}}}}{{#if:{{{map_caption|}}}|<br />{{{map_caption}}}}} }}
| 0 = {{#if:{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{#if:{{both| {{{pushpin_map|}}} | {{{coordinates|}}} {{both|{{{latd|}}}|{{{longd|}}}}} {{both|{{{coordinates_wikidata|{{{wikidata|}}}}}}|{{#property:P625}}}} }}|
{{location map|{{{pushpin_map|}}}
|border = none
|coordinates = {{{coordinates|}}}
|label = {{#ifeq: {{lc: {{{pushpin_label_position|}}} }} | none | | {{#if:{{{pushpin_label|}}}|{{{pushpin_label}}}|{{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name|}}}}}}} }}
|lat = {{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}| |{{{latd|}}} }}
|long = {{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}| |{{{longd|}}} }}
|lat_deg={{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}|{{{latd|}}} }}
|lat_min={{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}|{{{latm|}}} }}
|lat_sec={{#if:{{{lats|}}}{{{latNS|}}}|{{{lats|}}} }}
|lat_dir={{{latNS|}}}
|lon_deg={{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}|{{{longd|}}} }}
|lon_min={{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}|{{{longm|}}} }}
|lon_sec={{#if:{{{longs|}}}{{{longEW|}}}|{{{longs|}}} }}
|lon_dir={{{longEW|}}}
|marksize =6
|position = {{{pushpin_label_position|}}}
<!-- ***Pushpin Map*** -->
| rowclass26 = mergedtoprow
| data26 = {{#if:{{{pushpin_map_narrow|}}}||{{#if:{{both| {{{pushpin_map|}}} | {{{coordinates|}}} {{both|{{{latd|}}}|{{{longd|}}}}} {{both|{{{coordinates_wikidata|{{{wikidata|}}}}}}|{{#property:P625}}}} }}|
{{location map|{{{pushpin_map|}}}
|border = none
|coordinates = {{{coordinates|}}}
|label = {{#ifeq: {{lc: {{{pushpin_label_position|}}} }} | none | | {{#if:{{{pushpin_label|}}}|{{{pushpin_label}}}|{{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name|}}}}}}} }}
|lat = {{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}| |{{{latd|}}} }}
|long = {{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}| |{{{longd|}}} }}
|lat_deg={{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}|{{{latd|}}} }}
|lat_min={{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}|{{{latm|}}} }}
|lat_sec={{#if:{{{lats|}}}{{{latNS|}}}|{{{lats|}}} }}
|lat_dir={{{latNS|}}}
|lon_deg={{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}|{{{longd|}}} }}
|lon_min={{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}|{{{longm|}}} }}
|lon_sec={{#if:{{{longs|}}}{{{longEW|}}}|{{{longs|}}} }}
|lon_dir={{{longEW|}}}
|marksize =6
|position = {{{pushpin_label_position|}}}
| data27 = {{#if:{{{coordinates|}}}
|Coordinates{{#if:{{{coor_pinpoint|{{{coor_type|}}}}}}|&#32;({{{coor_pinpoint|{{{coor_type|}}}}}})}}: {{#invoke:Coordinates|coordinsert|{{{coordinates}}}|type:city{{#if:{{{population_total|}}}|{{#iferror:{{#expr:{{formatnum:{{{population_total}}}|R}}+1}}||({{formatnum:{{{population_total}}}|R}})}}}}|{{#if:{{{subdivision_name|}}}|region:{{Country abbreviation|{{{subdivision_name}}}|{{{subdivision_name1|}}} }} }} }}{{{coordinates_footnotes|}}}
|Coordinates{{#if:{{{coor_pinpointboth|{{{coor_typecoordinates_wikidata|}}}}}}|&#32;({{{coor_pinpoint|{{{coor_typewikidata|}}}}}})|}}: {{Geobox coor|{{{latd|#property:P625}}}}|Coordinates{{#if:{latm|}}}|{{{lats|}}}coor_pinpoint|{{{latNScoor_type|}}}|{{{longd|}}}|&#32;({{{longm|}}}coor_pinpoint|{{{longscoor_type|}}}|{{{longEW|}}}|{{#if:{{{coordinates_type)|}}}|: {{{coordinates_type}}}Geobox coor|type:city{{#if:{{{population_total|}}}|{{#iferror:{{#expr:{{formatnum:{{{population_total}}}|R}}+1}}||({{formatnum:{{{population_total}}}|R}})}}|}}{{#if:{{{coordinates_region|}}}|_region:{{{coordinates_region}}}|{{#if:{{{subdivision_name|}}}|_region:{{Country abbreviation|{{{subdivision_name|}}}|{{{subdivision_name1|}}} }} }} }} }}|{{#ifeq:{{{coordinates_display|}}}|inline|μ1|{{#if:{{{coordinates_display|}}}|title|μ1}}}}={{{coordinates_display|}}}|{{#if:{{{coordinates_format|}}}|format|μ2}}={{{coordinates_format|}}}1|wikidata={{{coordinates_wikidata|{{{wikidata|}}}}}}}}{{{coordinates_footnotes|}}} }} }}
|{{#if:{{both|{{{latd|}}}|{{{longd|}}}}}{{both|{{{coordinates_wikidata|{{{wikidata|}}}}}}|{{#property:P625}}}}
|Coordinates{{#if:{{{coor_pinpoint|{{{coor_type|}}}}}}|&#32;({{{coor_pinpoint|{{{coor_type|}}}}}})|}}: {{Geobox coor|{{{latd|}}}|{{{latm|}}}|{{{lats|}}}|{{{latNS|}}}|{{{longd|}}}|{{{longm|}}}|{{{longs|}}}|{{{longEW|}}}|{{#if:{{{coordinates_type|}}}|{{{coordinates_type}}}|type:city{{#if:{{{population_total|}}}|{{#iferror:{{#expr:{{formatnum:{{{population_total}}}|R}}+1}}||({{formatnum:{{{population_total}}}|R}})}}|}}{{#if:{{{coordinates_region|}}}|_region:{{{coordinates_region}}}|{{#if:{{{subdivision_name|}}}|_region:{{Country abbreviation|{{{subdivision_name|}}}|{{{subdivision_name1|}}} }} }} }} }}|{{#ifeq:{{{coordinates_display|}}}|inline|μ1|{{#if:{{{coordinates_display|}}}|title|μ1}}}}={{{coordinates_display|}}}|{{#if:{{{coordinates_format|}}}|format|μ2}}={{{coordinates_format|}}}|wikidata={{{coordinates_wikidata|{{{wikidata|}}}}}}}}{{{coordinates_footnotes|}}}
}} }}
 
| rowclass28 = {{#if:{{{image_map|}}}{{{image_map1|}}}{{{pushpin_map|}}}|mergedbottomrow|mergedrow}}
}}{{#if:{{{image_dot_map|}}}{{{dot_mapsize|}}}{{{dot_map_base_alt|}}}{{{dot_map_alt|}}}{{{dot_map_caption|}}}{{{dot_x|}}}{{{dot_y|}}}|[[Category:Pages using infobox settlement with a dot map]]
}}</includeonly>{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown={{main other|[[Category:Pages using infobox settlement with unknown parameters|_VALUE_{{PAGENAME}}]]}}|preview = Page using [[Template:Infobox settlement]] with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y
| alt | anthem | area_blank1_acre | area_blank1_dunam | area_blank1_ha | area_blank1_km2 | area_blank1_sq_mi | area_blank1_title | area_blank2_acre | area_blank2_dunam | area_blank2_ha | area_blank2_km2 | area_blank2_sq_mi | area_blank2_title | area_code | area_code_type | area_footnotes | area_land_acre | area_land_dunam | area_land_ha | area_land_km2 | area_land_sq_mi | area_magnitude | area_metro_acre | area_metro_dunam | area_metro_footnotes | area_metro_ha | area_metro_km2 | area_metro_sq_mi | area_note | area_rank | area_rural_acre | area_rural_dunam | area_rural_footnotes | area_rural_ha | area_rural_km2 | area_rural_sq_mi | area_total_acre | area_total_dunam | area_total_ha | area_total_km2 | area_total_sq_mi | area_urban_acre | area_urban_dunam | area_urban_footnotes | area_urban_ha | area_urban_km2 | area_urban_sq_mi | area_water_acre | area_water_dunam | area_water_ha | area_water_km2 | area_water_percent | area_water_sq_mi | blank_emblem_alt | blank_emblem_link | blank_emblem_size | blank_emblem_type | blank_info | blank_info_sec1 | blank_info_sec2 | blank_name | blank_name_sec1 | blank_name_sec2 | blank1_info | blank1_info_sec1 | blank1_info_sec2 | blank1_name | blank1_name_sec1 | blank1_name_sec2 | blank2_info | blank2_info_sec1 | blank2_info_sec2 | blank2_name | blank2_name_sec1 | blank2_name_sec2 | blank3_info | blank3_info_sec1 | blank3_info_sec2 | blank3_name | blank3_name_sec1 | blank3_name_sec2 | blank4_info | blank4_info_sec1 | blank4_info_sec2 | blank4_name | blank4_name_sec1 | blank4_name_sec2 | blank5_info | blank5_info_sec1 | blank5_info_sec2 | blank5_name | blank5_name_sec1 | blank5_name_sec2 | blank6_info | blank6_info_sec1 | blank6_info_sec2 | blank6_name | blank6_name_sec1 | caption | blank6_name_sec2 | blank7_info | blank7_info_sec1 | blank7_info_sec2 | blank7_name | blank7_name_sec1 | blank7_name_sec2 | coor_pinpoint | coor_type | coordinates | coordinates_display | coordinates_footnotes | coordinates_format | coordinates_region | coordinates_type | coordinates_wikidata | demographics_type1 | demographics_type2 | demographics1_footnotes | demographics1_info1 | demographics1_info2 | demographics1_info3 | demographics1_info4 | demographics1_info5 | demographics1_info6 | demographics1_info7 | demographics1_title1 | demographics1_title2 | demographics1_title3 | demographics1_title4 | demographics1_title5 | demographics1_title6 | demographics1_title7 | demographics2_footnotes | demographics2_info1 | demographics2_info2 | demographics2_info3 | demographics2_info4 | demographics2_info5 | demographics2_info6 | demographics2_info7 | demographics2_title1 | demographics2_title2 | demographics2_title3 | demographics2_title4 | demographics2_title5 | demographics2_title6 | demographics2_title7 | dimensions_footnotes | dunam_link | elevation_footnotes | elevation_ft | elevation_m | elevation_max_footnotes | elevation_max_ft | elevation_max_m | elevation_max_point | elevation_max_rank | elevation_min_footnotes | elevation_min_ft | elevation_min_m | elevation_min_point | elevation_min_rank | elevation_point | embed | established_date | established_date1 | established_date2 | established_date3 | established_date4 | established_date5 | established_date6 | established_date7 | established_title | established_title1 | established_title2 | established_title3 | established_title4 | established_title5 | established_title6 | established_title7 | etymology | extinct_date | extinct_title | flag_alt | flag_border | flag_link | flag_size | footnotes| founder | geocode | governing_body | government_footnotes | government_type | grid_name | grid_position | image | image_alt | image_blank_emblem | image_caption | image_flag | image_map | image_map1 | image_seal | image_shield | image_skyline | image_size | imagesize | iso_code | latd | latm | latNS | lats | leader_name | leader_name1 | leader_name2 | leader_name3 | leader_name4 | leader_party | leader_title | leader_title1 | leader_title2 | leader_title3 | leader_title4 | length_km | length_mi | longd | longEW | longm | longs | map_alt | map_alt1 | map_caption | map_caption1 | mapsize | mapsize1 | motto | name | named_for | native_name | native_name_lang | nickname | official_name | other_name | p1 | p10 | p11 | p12 | p13 | p14 | p15 | p16 | p17 | p18 | p19 | p2 | p20 | p21 | p22 | p23 | p24 | p25 | p26 | p27 | p28 | p29 | p3 | p30 | p31 | p32 | p33 | p34 | p35 | p36 | p37 | p38 | p39 | p4 | p40 | p41 | p42 | p43 | p44 | p45 | p46 | p47 | p48 | p49 | p5 | p50 | p6 | p7 | p8 | p9 | parts | parts_style | parts_type | pop_est_as_of | pop_est_footnotes | population | population_as_of | population_blank1 | population_blank1_footnotes | population_blank1_title | population_blank2 | population_blank2_footnotes | population_blank2_title | population_demonym | population_density_blank1_km2 | population_density_blank1_sq_mi | population_density_blank2_km2 | population_density_blank2_sq_mi | population_density_km2 | population_density_metro_km2 | population_density_metro_sq_mi | population_density_rank | population_density_rural_km2 | population_density_rural_sq_mi | population_density_sq_mi | population_density_urban_km2 | population_density_urban_sq_mi | population_est | population_footnotes | population_metro | population_metro_footnotes | population_note | population_rank | population_rural | population_rural_footnotes | population_total | population_urban | population_urban_footnotes | postal_code | postal_code_type | postal2_code | postal2_code_type | pushpin_image | pushpin_label | pushpin_label_position | pushpin_map | pushpin_map_alt | pushpin_map_caption | pushpin_map_narrow | pushpin_mapsize | pushpin_overlay | pushpin_relief | registration_plate | registration_plate_type | seal_alt | seal_link | seal_size | seal_type | seat | seat_type | seat1 | seat1_type | settlement_type | shield_alt | shield_link | shield_size | subdivision_name | subdivision_name1 | subdivision_name2 | subdivision_name3 | subdivision_name4 | subdivision_name5 | subdivision_name6 | subdivision_type | subdivision_type1 | subdivision_type2 | subdivision_type3 | subdivision_type4 | subdivision_type5 | subdivision_type6 | timezone | timezone_link | timezone_DST | timezone1 | timezone1_DST | timezone2 | timezone2_DST | total_type | translit_lang1 | translit_lang1_info | translit_lang1_info1 | translit_lang1_info2 | translit_lang1_info3 | translit_lang1_info4 | translit_lang1_info5 | translit_lang1_info6 | translit_lang1_type | translit_lang1_type1 | translit_lang1_type2 | translit_lang1_type3 | translit_lang1_type4 | translit_lang1_type5 | translit_lang1_type6 | translit_lang2 | translit_lang2_info | translit_lang2_info1 | translit_lang2_info2 | translit_lang2_info3 | translit_lang2_info4 | translit_lang2_info5 | translit_lang2_info6 | translit_lang2_type | translit_lang2_type1 | translit_lang2_type2 | translit_lang2_type3 | translit_lang2_type4 | translit_lang2_type5 | translit_lang2_type6 | type | unit_pref | utc_offset | utc_offset_DST | utc_offset1 | utc_offset1_DST | utc_offset2 | utc_offset2_DST | website | width_km | width_mi | wikidata
}}{{#if:{{{latd|}}}{{{longd|}}}{{{coordinates_display|}}}{{{coordinates_type|}}}{{{coordinates_format|}}}{{{coordinates_region|}}}|{{main other|[[Category:Pages using deprecatedinfobox coordinatessettlement with unknown formatparameters|settlementω]]}}}}{{#if:{{{image|}}}|[[Category:Pages using infobox settlement with the image parameter|{{#if:{{{image_skyline|}}}|!}}{{PAGENAME}}]]}}<noinclude>
{{Documentation}}
<!--Please add this template's categories to the /doc subpage, not here - thanks!-->
34

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2538064" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്