"ഗ്നൂ സ്വതന്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണാനുമതി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

ഇം-ഡമ്പ് നീക്കി
(ചെ.) (തലക്കെട്ടു മാറ്റം: GNU Free Documentation License >>> ഗ്നൂ സ്വതന്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണാനുമതി: മലയാലം)
(ഇം-ഡമ്പ് നീക്കി)
[[Image:Heckert GNU white.svg|thumb|right|ഗ്നൂ ഔദ്യോഗിക മുദ്ര]]
{{pp-semi|small=yes}}
[[സ്വതന്ത്ര സോഫ്‌റ്റ്‌വെയര്‍ സമിതി]] രൂപകല്പന ചെയ്ത ഒരു അനുമതി പത്രമാണ് '''ഗ്നൂ സ്വതന്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണാനുമതി'''. ഇത് '''ഗ്നു എഫ്.ഡി.എല്‍.''', '''ജി.എഫ്.ഡി.എല്‍.''' എന്നീ പേരുകളുലും അറിയപ്പെടുന്നു.
{{selfref|For the full text of the license, see [[Wikipedia:Text of the GNU Free Documentation License|Text of the GNU Free Documentation License]]}}
{{redirect|GFDL|the division of NOAA|Geophysical Fluid Dynamics Laboratory}} <!-- GFDL (disambiguation) exists too. If there ever becomes a fourth meaning for GFDL, this link should point back to that. -->
[[Image:Heckert GNU white.svg|thumb|right|GNU logo (a stylized [[Wildebeest|gnu]])]]
The '''GNU Free Documentation License''' ('''GNU FDL''' or simply '''GFDL''') is a [[copyleft]] [[license]] for free documentation, designed by the [[Free Software Foundation]] (FSF) for the [[GNU project]]. It is the counterpart to the [[GNU General Public License]] that gives readers the same rights to copy, redistribute and modify a work and requires all copies and derivatives to be available under the same license. Copies may also be sold commercially, but, if produced in larger quantities (greater than 100), the original document or source code must be made available to the work's recipient.
 
== കൂടുതല്‍ അറിവിന് ==
The GFDL was designed for [[User guide|manual]]s, textbooks, other reference and instructional materials, and documentation which often accompanies GNU software. However, it can be used for any text-based work, regardless of subject matter. For example, [[Wikipedia]] uses the GFDL for all of its text.
 
== Timeline ==
The FDL was released in draft form for feedback in late 1999. After revisions, version 1.1 was issued in March, year 2000, and version 1.2 in November 2002. The current state of the license is version 1.2.
 
The first discussion draft of the GNU Free Documentation License version 2 was released on [[September 26]] [[2006]], along with a draft of the new [[GNU Simpler Free Documentation License]].
 
The new draft of the GNU FDL includes a number of improvements, such as new terms crafted during the [[GNU_General_Public_License#Version_3|GPLv3]] process to improve internationalization, clarifications to help people applying the license to audio and video, and relaxed requirements for using an excerpt from a work.
 
The new proposed GNU Simpler Free Documentation License has no requirements to maintain Cover Texts and Invariant Sections. This will provide a simpler licensing option for authors who do not wish to use these features in the GNU FDL.
 
On [[December 1]] [[2007]], [[Jimmy Wales]] announced that a long period of discussion and negotiation between and amongst the Free Software Foundation, Creative Commons, the Wikimedia Foundation and others has produced a proposal supported by both the FSF and Creative Commons to modify the Free Documentation License in such a fashion as to allow the possibility for the Wikimedia Foundation to migrate the projects to CC-BY-SA<ref>[http://lessig.org/blog/2007/12/some_important_news_from_wikip.html Some important news from Wikipedia to understand clearly (Lessig Blog)<!-- Bot generated title -->]</ref><ref>http://wikimediafoundation.org/wiki/Resolution:License_update</ref>
 
== Conditions ==
 
The current 1.2 version of the license allows the material licensed under it to be used for any purpose, but under a set of guidelines; the authors of the work must be attributed, all changes to the work must be logged, all derivative works must be licensed under the same license, and the full text of the license, unmodified invariant sections as defined by the author if any, and any other added warranty disclaimers (such as the Wikipedia general disclaimer for example) and copyright notices from previous versions must be maintained. Technical measures such as [[digital rights management|DRM]] may not be used to control or obstruct distribution or editing of the document.
 
== Secondary sections ==
The license explicitly separates any kind of "Document" from "Secondary Sections", which may not be integrated with the Document, but exist as front-matter materials or appendices. Secondary sections can contain information regarding the author's or publisher's relationship to the subject matter, but not any subject matter itself. While the Document itself is wholly editable, and is essentially covered by a license equivalent to (but mutually incompatible with) the [[GNU General Public License]], some of the secondary sections have various restrictions designed primarily to deal with proper attribution to previous authors.
 
Specifically, the authors of prior versions have to be acknowledged and certain "invariant sections" specified by the original author and dealing with his or her relationship to the subject matter may not be changed. If the material is modified, its title has to be changed (unless the prior authors give permission to retain the title). The license also has provisions for the handling of front-cover and back-cover texts of books, as well as for "History", "Acknowledgements", "Dedications" and "Endorsements" sections.
 
== Commercial redistribution ==
The GFDL requires the ability to "copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially" and therefore is incompatible with material that excludes commercial re-use. Material that restricts commercial re-use is incompatible with the license and cannot be incorporated into the work. However, incorporating such restricted material may be [[fair use]] under United States copyright law and does not need to be licensed to fall within the GFDL if such fair use is covered by all potential subsequent uses. One example of such liberal and commercial fair use is [[parody]].<!-- Note that a "fair use" in the United States might well be considered an infringing use under the copyright laws of other countries. -->
 
==Enforcement==
Wikipedia, the best-known user of the GFDL, has never taken anyone to court to enforce its license.<ref>[http://www.pcworld.com/article/id,135550-c,copyright/article.html Baidu May Be Worst Wikipedia Copyright Violator], ''[[PC World (magazine)|PC World]]'', [[2007-08-06]], accessed on [[2007-09-10]]</ref> A Dutch court has enforced a similar license - [[Creative Commons licenses|CC-BY-NC-SA]] - against a commercial magazine that reprinted photos that had been uploaded to [[Flickr]].<ref>[http://www.groklaw.net/article.php?story=20060316052623594 Creative Commons License Upheld by Dutch Court], ''Groklaw'', [[2006-03-16]], accessed on [[2007-09-10]]</ref>
 
==Criticism of the GFDL==
The [[Debian]] project and Nathanael Nerode have raised objections.<ref>[http://people.debian.org/~srivasta/Position_Statement.xhtml Draft Debian Position Statement about the GNU Free Documentation License (GFDL)]. Accessed on [[2007-09-25]].</ref> Debian developers eventually voted to consider works licensed under the GFDL to comply with their [[Debian Free Software Guidelines]] provided the invariant section clauses are not used.<ref>[http://www.debian.org/vote/2006/vote_001 General Resolution: Why the GNU Free Documentation License is not suitable for Debian]. debian.org. Accessed on [[2007-09-25]].</ref> These critics recommend the use of alternative licenses such as the [[share-alike]] [[Creative Commons licenses]], the [[BSD Documentation License]], or even the GNU GPL. They consider the GFDL a non-free license. The reasons for this are that the GFDL allows "invariant" text which cannot be modified or removed, and that its prohibition against [[digital rights management]] (DRM) systems applies to valid usages, like for "private copies made and not distributed".<ref>[http://home.twcny.rr.com/nerode/neroden/fdl.html Why You Shouldn't Use the GNU FDL]. ([[2003-09-24]]), twcny.rr.com. Accessed on [[2007-09-25]].</ref>
 
===DRM clause===
The GNU FDL contains the statement:
 
{{quotation|You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute.}}
 
A criticism of this language is that it is too broad, because it applies to private copies made but not distributed. This means that a licensee is not allowed to save document copies "made" in a proprietary file format or using encryption.
 
In 2003, [[Richard Stallman]] said about the above sentence on the [http://lists.debian.org/debian-legal debian-legal] mailing list:<ref>Richard Stallman ([[2003-09-06]]), [http://lists.debian.org/debian-legal/2003/09/msg00212.html Re: A possible GFDL compromise]. Accessed on [[2007-09-25]].</ref>
 
{{quotation|This means that you cannot publish them under DRM systems to restrict the possessors of the copies. It isn't supposed to refer to use of encryption or file access control on your own copy. I will talk with our lawyer and see if that sentence needs to be clarified.}}
 
===Invariant sections===
A GNU FDL work can quickly be encumbered because a new, different, title must be given and a list of previous titles must be kept. This could lead to the situation where there are a whole series of title pages, and dedications, in each and every copy of the book if it has a long lineage. These pages cannot be removed until the work enters the [[public domain]] after [[copyright]] expires.
 
[[Richard Stallman]] said about invariant sections on the [http://lists.debian.org/debian-legal debian-legal] mailing list:<ref>Richard Stallman, ([[2003-08-23]]), [http://lists.debian.org/debian-legal/2003/08/msg00807.html Re: A possible GFDL compromise]. Accessed on [[2007-09-25]].</ref>
 
{{quotation|The goal of invariant sections, ever since the 80s when we first made the GNU Manifesto an invariant section in the Emacs Manual, was to make sure they could not be removed. Specifically, to make sure that distributors of Emacs that also distribute non-free software could not remove the statements of our philosophy, which they might think of doing because those statements criticize their actions.}}
 
===GPL incompatible in both directions===
The GNU FDL is [[License compatibility|incompatible]] in both directions with the GPL: that is GNU FDL material cannot be put into GPL code and GPL code cannot be put into a GNU FDL manual.{{Fact|date=February 2008}} Because of this, code samples are often [[dual license|dual-licensed]] so that they may appear in documentation and can be incorporated into a free software program.{{Fact|date=February 2008}}
 
At the June 22nd and 23rd 2006 international GPLv3 conference in Barcelona, [[Eben Moglen]] hinted that a future version of the GPL could be made suitable for documentation:<ref>[http://fsfeurope.org/projects/gplv3/barcelona-moglen-transcript#lgpl Transcript of Eben Moglen at the 3nd international GPLv3 conference; 22nd June 2006]: LGPL, like merging electronic weak. Accessed on [[2007-09-25]].</ref>
 
{{quotation|By expressing LGPL as just an additional permission on top of GPL we simplify our licensing landscape drastically. It's like for physics getting rid of a force, right? We just unified [[electro-weak]], ok? The [[grand unified field theory]] still escapes us until the document licences too are just additional permissions on top of GPL. I don't know how we'll ever get there, that's gravity, it's really hard.}}
 
===Burdens when printing===
The GNU FDL requires that licensees, when printing a document covered by the license, must also include "this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document". This means that if a licensee prints out a copy of an article whose text is covered under the GNU FDL, he or she must also include a copyright notice and a physical printout of the GNU FDL, which is a significantly large document in itself. Worse, the same is required for the standalone use of just one (for example, Wikipedia) image.<ref>[http://notablog.notafish.com/index.php/2005/04/21/26-why-the-wikimedia-projects-should-not-use-gfdl-as-a-stand-alone-license-for-images|blog article about the problem of printing just one wikipedia (GFDL) picture] Note that embedding the image into a magazine issue would likely require the whole issue to be licensed under GFDL or CC by-sa 2.0.</ref>
 
===Transparent formats===
The definition of a "transparent" format is complicated, and may be difficult to apply. For example, drawings are required to be in a format that allows them to be revised straightforwardly with "some widely available drawing editor." The definition of "widely available" may be difficult to interpret, and may change over time, since, e.g., the open-source [[Inkscape]] editor is rapidly maturing, but has not yet reached version 1.0. This section, which was rewritten somewhat between versions 1.1 and 1.2 of the license, uses the terms "widely available" and "proprietary" inconsistently and without defining them. According to a strict interpretation of the license, the references to "generic text editors" could be interpreted as ruling out any non-human-readable format even if used by an open-source word-processor; according to a loose interpretation, however, [[Microsoft Office Word|Microsoft Word]] .doc format could qualify as transparent, since a subset of .doc files can be edited perfectly using [[OpenOffice.org]], and the format therefore is not one "that can be read and edited only by proprietary word processors."
 
== Other free content licenses ==
Some of these were developed independently of the GNU FDL, while others were developed in response to perceived flaws in the GNU FDL.
* [[FreeBSD Documentation License]]
* [[Creative Commons licenses]] (not compatible with the GFDL)
* [[Design Science License]]
* [[Free Art license]]
* [[Open Content License]]
* [[Open Publication License]]
* [[Open Gaming License]]
* [[Common Documentation License]] [http://www.opensource.apple.com/cdl/]
 
== List of projects that use GFDL ==
{{incomplete-list}}
* [[Wikipedia]]
* [[PlanetMath]]
* [[Citizendium]] - for articles originally from Wikipedia.
* [[An Anarchist FAQ]]
* [[Marxists Internet Archive]]
* [[SourceWatch]]
* [[OpenHistory]]
* [[Last.fm]] - artists descriptions are under GFDL
* [[Free On-line Dictionary of Computing]]
* [[Wikinfo]]
* [http://www.dandwiki.com D&D Wiki]
* [http://www.hitchwiki.org Hitchwiki]
* [http://www.wikirps.org WikiRPS]
 
{{selfref|See also: [[Wikipedia:GNU Free Documentation License resources]].}}
 
== See also ==
{{portal|Free software|}}
* [[BSD license]]
* [[Copyright]]
* [[Copyleft]]
* [[Free software license]]
* [[GNU]]
* [[Open content]]
* [[Share-alike]]
* [[Software licensing]]
* [[Non-commercial educational]]
 
==References==
{{reflist|2}}
 
== ആധാരസൂചിക ==
 
<references/>
 
== External links ==
* [http://gplv3.fsf.org/doclic-dd1-guide.html Guide to the new drafts of documentation licenses]
* [http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html GFDL official text]
{{listen|filename=GFDL (English).ogg|title=Listen to the GFDL (0:23:28) version 1.2, November 2002, (recorded 2005-05-28)|description=Audio recording of the full text of the GNU Free Documentation License.|format=[[Ogg]]}}
* [http://www.gnu.org/philosophy/free-doc.html Free Software and Free Manuals], essay by Richard Stallman
* [[wikitravel:Wikitravel:Why Wikitravel isn't GFDL|Why Wikitravel isn't GFDL]]: Problems with using the GFDL for short printed texts
{{GNU}}
 
[[വിഭാഗം:ജി.എഫ്.ഡി.എല്‍.]]
[[Category:GNU project]]
[[Category:Free content licenses]]
[[Category:Free software culture and documents]]
[[Category:Technical communication]]
[[Category:GFDL| ]]
[[Category:Copyleft licensing]]
 
[[af:GNU-lisensie vir vrye dokumentasie]]
9,082

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/249143" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്