"റെഡ് ഹാറ്റ് എന്റർപ്രൈസ് ലിനക്സ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
 
18 മുതൽ 24 മാസം കൂടുമ്പോഴാണ്‌ റെഡ്‌ഹാറ്റ് ലിനക്സിന്റെ പുതിയ പതിപ്പുക്കൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. പഴയ പതിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പുതിയ പതിപ്പിലേക്ക് സൗജന്യമായിത്തന്നെ പുതുക്കാവുന്നതാണ്‌.
 
==പതിപ്പുകൾ==
{{#tag:timeline|
 
ImageSize = width:900 height:340
PlotArea = right:30 left:30 bottom:60 top:30
DateFormat = dd/mm/yyyy
Period = from:01/01/2000 till:01/01/2028
TimeAxis = orientation:horizontal
Legend = orientation:vertical position:bottom columns:2
Colors =
id:production value:green Legend:Production
id:extended value:rgb(0.9,0.9,0.2) Legend:Extended_support
id:lightline value:rgb(0.8,0.8,0.8)
BackgroundColors = canvas:white
ScaleMajor = gridcolor:lightline unit:year increment:1 start:01/01/2000
 
Define $vshift = 15 # move text above the bars
 
PlotData=
bar:      
color:production mark:(line,white) align:left fontsize:M
from:10/06/2014 till:10/06/2014 shift:(-55,-4) text:"RHEL 7"
barset:break
color:production
from:10/06/2014 till:05/03/2015 shift:(-15,$vshift) text:".0"
barset:break
color:production
from:05/03/2015 till:19/11/2015 shift:(-15,$vshift) text:".1"
barset:break
color:production
from:19/11/2015 till:03/11/2016 shift:(-20,$vshift) text:".2"
barset:break
color:production
from:03/11/2016 till:30/06/2024 shift:(-120,$vshift) text:".3"
 
bar:     
color:production mark:(line,white) align:left fontsize:M
from:10/11/2010 till:10/11/2010 shift:(-55,-4) text:"RHEL 6"
barset:break
color:production
from:10/11/2010 till:19/05/2011 shift:(-13,$vshift) text:".0"
barset:break
color:production
from:19/05/2011 till:06/12/2011 shift:(-13,$vshift) text:".1"
barset:break
color:production
from:06/12/2011 till:20/06/2012 shift:(-14,$vshift) text:".2"
barset:break
color:production
from:20/06/2012 till:21/02/2013 shift:(-16,$vshift) text:".3"
barset:break
color:production
from:21/02/2013 till:21/11/2013 shift:(-17,$vshift) text:".4"
barset:break
color:production
from:21/11/2013 till:13/10/2014 shift:(-20,$vshift) text:".5"
barset:break
color:production
from:13/10/2014 till:22/07/2015 shift:(-18,$vshift) text:".6"
barset:break
color:production
from:22/07/2015 till:10/05/2016 shift:(-17,$vshift) text:".7"
barset:break
color:production
from:10/05/2016 till:30/11/2020 shift:(-75,$vshift) text:".8"
 
bar:    
color:production mark:(line,white) align:left fontsize:M
from:14/03/2007 till:14/03/2007 shift:(-55,-4) text:"RHEL 5"
barset:break
color:production
from:14/03/2007 till:07/11/2007 shift:(-13,$vshift) text:".0"
barset:break
color:production
from:07/11/2007 till:21/05/2008 shift:(-13,$vshift) text:".1"
barset:break
color:production
from:21/05/2008 till:20/01/2009 shift:(-15,$vshift) text:".2"
barset:break
color:production
from:20/01/2009 till:02/09/2009 shift:(-16,$vshift) text:".3"
barset:break
color:production
from:02/09/2009 till:30/03/2010 shift:(-15,$vshift) text:".4"
barset:break
color:production
from:30/03/2010 till:13/01/2011 shift:(-17,$vshift) text:".5"
barset:break
color:production
from:13/01/2011 till:21/07/2011 shift:(-13,$vshift) text:".6"
barset:break
color:production
from:21/07/2011 till:20/02/2012 shift:(-14,$vshift) text:".7"
barset:break
color:production
from:20/02/2012 till:07/01/2013 shift:(-18,$vshift) text:".8"
barset:break
color:production
from:07/01/2013 till:01/10/2013 shift:(-17,$vshift) text:".9"
barset:break
color:production
from:01/10/2013 till:16/09/2014 shift:(-24,$vshift) text:".10"
barset:break
color:production
from:16/09/2014 till:31/03/2017 shift:(-48,$vshift) text:".11"
barset:break
color:extended
from:31/03/2017 till:30/11/2020
 
bar:   
color:production mark:(line,white) align:left fontsize:M
from:15/02/2005 till:15/02/2005 shift:(-55,-4) text:"RHEL 4"
barset:break
color:production
from:15/02/2005 till:08/06/2005 shift:(-11,$vshift) text:".0"
barset:break
color:production
from:08/06/2005 till:05/10/2005 shift:(-11,$vshift) text:".1"
barset:break
color:production
from:05/10/2005 till:12/03/2006 shift:(-11,$vshift) text:".2"
barset:break
color:production
from:12/03/2006 till:10/08/2006 shift:(-10,$vshift) text:".3"
barset:break
color:production
from:10/08/2006 till:01/05/2007 shift:(-14,$vshift) text:".4"
barset:break
color:production
from:01/05/2007 till:15/11/2007 shift:(-15,$vshift) text:".5"
barset:break
color:production
from:15/11/2007 till:29/07/2008 shift:(-15,$vshift) text:".6"
barset:break
color:production
from:29/07/2008 till:19/05/2009 shift:(-16,$vshift) text:".7"
barset:break
color:production
from:19/05/2009 till:16/02/2011 shift:(-32,$vshift) text:".8"
barset:break
color:production
from:16/02/2011 till:29/02/2012 shift:(-22,$vshift) text:".9"
barset:break
color:extended
from:29/02/2012 till:31/03/2017
 
bar:  
color:production mark:(line,white) align:left fontsize:M
from:22/10/2003 till:22/10/2003 shift:(-55,-4) text:"RHEL 3"
barset:break
color:production
from:22/10/2003 till:16/01/2004 shift:(-12,$vshift) text:".0"
barset:break
color:production
from:16/01/2004 till:12/05/2004 shift:(-10,$vshift) text:".1"
barset:break
color:production
from:12/05/2004 till:03/09/2004 shift:(-11,$vshift) text:".2"
barset:break
color:production
from:03/09/2004 till:12/12/2004 shift:(-10,$vshift) text:".3"
barset:break
color:production
from:12/12/2004 till:18/05/2005 shift:(-12,$vshift) text:".4"
barset:break
color:production
from:18/05/2005 till:28/09/2005 shift:(-12,$vshift) text:".5"
barset:break
color:production
from:28/09/2005 till:17/03/2006 shift:(-13,$vshift) text:".6"
barset:break
color:production
from:17/03/2006 till:20/07/2006 shift:(-11,$vshift) text:".7"
barset:break
color:production
from:20/07/2006 till:15/06/2007 shift:(-20,$vshift) text:".8"
barset:break
color:production
from:15/06/2007 till:31/10/2010 shift:(-57,$vshift) text:".9"
barset:break
color:extended
from:31/10/2010 till:30/01/2014
 
bar: 
color:production mark:(line,white) align:left fontsize:M
from:26/03/2002 till:26/03/2002 shift:(-62,-4) text:"RHEL 2.1"
barset:break
color:production
from:26/03/2002 till:14/02/2003 shift:(-17,$vshift) text:".0"
barset:break
color:production
from:14/02/2003 till:29/05/2003 shift:(-11,$vshift) text:".1"
barset:break
color:production
from:29/05/2003 till:19/12/2003 shift:(-13,$vshift) text:".2"
barset:break
color:production
from:19/12/2003 till:21/04/2004 shift:(-13,$vshift) text:".3"
barset:break
color:production
from:21/04/2004 till:18/08/2004 shift:(-13,$vshift) text:".4"
barset:break
color:production
from:18/08/2004 till:13/12/2004 shift:(-11,$vshift) text:".5"
barset:break
color:production
from:13/12/2004 till:28/04/2005 shift:(-10,$vshift) text:".6"
barset:break
color:production
from:28/04/2005 till:31/05/2009 shift:(-66,$vshift) text:".7"
 
TextData =
pos:(275,355)
fontsize:L
textcolor:black
text:"Red Hat Enterprise Linux release timeline"
 
}}
 
== കൂടുതൽ വായിക്കുക ==
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2468624" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്