"ഫലകം:Country topics" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

745 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  5 വർഷം മുമ്പ്
move hatnote to /doc page
(ചെ.) (മലയാളത്തിലേക്ക്)
(move hatnote to /doc page)
</noinclude>{{Navbox with striping
<noinclude>
|name = {{if empty|{{{template_name|}}}| {{#if:{{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename|}}}}}}}}}}}}| {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename}}}}}}}}}}}} വിഷയങ്ങൾtopics}} | {{FULLPAGENAME}} }}
{{hatnote|[[Template:Territory topics]] and [[Template:Region topics]] redirect here.}}
</noinclude>{{Navbox with striping
|name = {{if empty|{{{template_name|}}}| {{#if:{{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename|}}}}}}}}}}}}| {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename}}}}}}}}}}}} വിഷയങ്ങൾ}} | {{FULLPAGENAME}} }}
|state = {{{state|{{{1|}}}}}}
|border = {{{border|}}}
| [[{{{country|{{{territory|{{{region}}}}}}}}}{{#if:{{{titlename|}}}|{{!}}{{{titlename}}}}}]]&nbsp;|{{{titlename|{{{country|{{{territory|{{{region|<span style="white-space:nowrap;color:red;">[Required parameter missing!]</span>}}}}}}}}}}}}&nbsp;<!--(space between Name and "articles" word (if not suppressed))
-->}}<!---- "topics" ----
-->{{#if:{{{_notopicsword|}}} | |{{#ifexist:Index of {{{prefix|}}} {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename|}}}}}}}}}}}}-related articles|[[Index of {{{prefix|}}} {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename}}}}}}}}}}}}-related articles| സംബന്ധിയായ ലേഖനങ്ങൾarticles]]|ലേഖനങ്ങൾarticles}}}}</includeonly>
 
<!------------------ Image (optional) ------------------->
</noinclude>
|group2 = {{#ifexist:History of {{{prefix|}}} {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename|}}}}}}}}}}}}
| [[History of {{{prefix|}}} {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename}}}}}}}}}}}}|ചരിത്രംHistory]]
| ചരിത്രംHistory
}}
|list2 = {{{history|}}}
</noinclude>
|group4 = {{#ifexist:Geography of {{{prefix|}}} {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename|}}}}}}}}}}}}
| [[Geography of {{{prefix|}}} {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename}}}}}}}}}}}}|ഭൂമിശാസ്ത്രംGeography]]
| Geography
| ഭൂമിശാസ്ത്രം
}}
|list4 = {{#if:{{{geography|}}}{{{subdivisions|}}}
| [[{{{subdivisions_link}}}|Subdivisions]]
| {{#ifexist:Administrative divisions of {{{prefix|}}} {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename|}}}}}}}}}}}}
| [[Administrative divisions of {{{prefix|}}} {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename}}}}}}}}}}}}|ഉപവിഭാഗങ്ങൾSubdivisions]]
| ഉപവിഭാഗങ്ങൾSubdivisions
}}
}}
|group6 = {{#if:{{{politics_link|}}} |[[{{{politics_link}}}|Politics]]
| {{#ifexist:Politics of {{{prefix|}}} {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename|}}}}}}}}}}}}
| [[Politics of {{{prefix|}}} {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename}}}}}}}}}}}}|രാഷ്ട്രീയംPolitics]]
| രാഷ്ട്രീയംPolitics
}}
}}
{{#if:{{{governance_link|}}}|[[{{{governance_link}}}|Governance]]|
{{#ifexist:Governance of {{{prefix|}}} {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename|}}}}}}}}}}}}
| [[Governance of {{{prefix|}}} {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename}}}}}}}}}}}}|ഭരണക്രമംGovernance]]
| ഭരണക്രമംGovernance
}} }}
|list2 = {{{governance|}}}
{{#if:{{{government_link|}}}|[[{{{government_link}}}|Government]]|
{{#ifexist:Government of {{{prefix|}}} {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename|}}}}}}}}}}}}
| [[Government of {{{prefix|}}} {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename}}}}}}}}}}}}|സർക്കാർGovernment]]
| സർക്കാർGovernment
}} }}
|list3 = {{{government|}}}
{{#if:{{{military_link|}}}|[[{{{military_link}}}|Military]]|
{{#ifexist:Military of {{{prefix|}}} {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename|}}}}}}}}}}}}
| [[Military of {{{prefix|}}} {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename}}}}}}}}}}}}|സൈന്യംMilitary]]
| സൈന്യംMilitary
}} }}
|list4 = {{{military|}}}
</noinclude>
|group8 = {{#ifexist:Economy of {{{prefix|}}} {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename|}}}}}}}}}}}}
| [[Economy of {{{prefix|}}} {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename}}}}}}}}}}}}|സമ്പദ്ഘടനEconomy]]
| സമ്പദ്ഘടനEconomy
}}
|list8 = {{#if:{{{economy|}}}{{{infrastructure|}}}{{{transport|}}}
|group2 = <!--(Only shown if infrastructure provided)-->
{{#ifexist:Infrastructure of {{{prefix|}}} {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename|}}}}}}}}}}}}
| [[Infrastructure of {{{prefix|}}} {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename}}}}}}}}}}}}|അടിസ്ഥാനസൗകര്യംInfrastructure]]
| അടിസ്ഥാനസൗകര്യംInfrastructure
}}
|list2 = {{{infrastructure|}}}
|group3 = <!--(Only shown if transport provided)-->
{{#ifexist:Transport in {{{prefix|}}} {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename|}}}}}}}}}}}}
| [[Transport in {{{prefix|}}} {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename}}}}}}}}}}}}|ഗതാഗതംTransport]]
| ഗതാഗതംTransport
}}
|list3 = {{{transport|}}}
<!----...else try "Category:(adjective) or (place's name) society",---->
| {{#ifexist:Category:{{{adjective|{{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename}}}}}}}}}}}}}}} society
| [[:Category:{{{adjective|{{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename}}}}}}}}}}}}}}} society|സമൂഹംSociety]]
<!----...else default to plain "Society":---->
| സമൂഹംSociety
}}
}}
| {{#if:{{{culture|}}}{{{demographics|}}}{{{religion|}}}{{{symbols|}}}
| {{#ifexist:Culture of {{{prefix|}}} {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename|}}}}}}}}}}}}
| [[Culture of {{{prefix|}}} {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename}}}}}}}}}}}}|സംസ്കാരംCulture]]
| സംസ്കാരംCulture
}}
}}
{{#if:{{{society|}}}
| {{#if:{{{culture|}}}
| [[Culture of {{{prefix|}}} {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename|}}}}}}}}}}}}|സംസ്കാരംCulture]]
| സംസ്കാരംCulture
}}
}}
|group4 = <!--(only shown if religion provided)-->
{{#ifexist:Religion in {{{prefix|}}} {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename|}}}}}}}}}}}}
| [[Religion in {{{prefix|}}} {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename}}}}}}}}}}}}|മതംReligion]]
| മതംReligion
}}
|list4 = {{{religion|}}}
| [[{{{symbols_link}}}|Symbols]]
| {{#ifexist:National symbols of {{{prefix|}}} {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename|}}}}}}}}}}}}
| [[National symbols of {{{prefix|}}} {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename}}}}}}}}}}}}|ചിഹ്നങ്ങൾSymbols]]
| {{#ifexist:Symbols of {{{prefix|}}} {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename|}}}}}}}}}}}}
| [[Symbols of {{{prefix|}}} {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename}}}}}}}}}}}}|ചിഹ്നങ്ങൾSymbols]]
| ചിഹ്നങ്ങൾSymbols
}}
}}
-->
{{#ifexist:Book:{{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename|}}}}}}}}}}}}
|* <!--{{icon|Book}}--> [[Book:{{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename}}}}}}}}}}}}|പുസ്തകംBook]]
}}{{#ifexist:Category:{{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename|}}}}}}}}}}}}
|* <!--{{icon|Category}}--> [[:Category:{{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename}}}}}}}}}}}}|വർഗ്ഗംCategory]]
}}{{#ifeq:{{{_commonslink|}}}|yes
|* <!--{{icon|Commons}}--> [[commons:Category:{{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename}}}}}}}}}}}}|കോമൺസ്Commons]]
}}{{#ifexist:Portal:{{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename|}}}}}}}}}}}}
|* <!--{{icon|Portal}}--> [[Portal:{{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename}}}}}}}}}}}}|കവാടംPortal]]
}}{{#ifexist:Wikipedia:WikiProject {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename}}}}}}}}}}}}
|* <!--{{icon|WikiProject}}--> [[Wikipedia:WikiProject {{{country|{{{territory|{{{region|{{{titlename|}}}}}}}}}}}}|WikiProject]]
0

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2468501" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്