"ഫലകം:Citation/core" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

4,135 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  6 വർഷം മുമ്പ്
restore COinS
(ഒരു കാര്യവുമില്ലാത്ത പരിഭാഷ പൊട്ടിച്ച ഇറക്കുമതി ഒഴിവാക്കുന്നു)
(restore COinS)
}}{{
#if: {{{language|}}}
| (in {{{language}}} ഭാഷയിൽ)
}}{{
#if: {{{format|}}}
| {{{Sep|,}}} {{#ifeq: {{{DeadURL|}}} | no
| {{#if:{{{ArchiveURL|}}}
|{{Citation/make link|{{{ArchiveURL|}}}|{{#ifeq:{{{Sep}}}|.|A|a}}മൂലകണ്ണിയിൽrchived}} നിന്നുംfrom ആർക്കൈവ്the ചെയ്തത്loriginal
|{{#ifeq:{{{Sep}}}|.|A|a}}rchived
}}
| {{#ifeq:{{{Sep}}}|.|മൂA|മൂa}}ലകണ്ണിയിൽrchived{{#if:{{{OriginalURL|}}}{{{IncludedWorkURL|}}}
|{{#if:{{{ArchiveURL|}}}|  നിന്നുംfrom {{Citation/make link|{{{OriginalURL|{{{IncludedWorkURL|}}}}}}|ആർക്കൈവ്the ചെയ്തത്original}}}}
}}
}}{{#if:{{{ArchiveDate|}}}| on {{{ArchiveDate}}}}}{{
}}{{
#if: {{{AccessDate|}}}
| <span class="reference-accessdate">{{#ifeq:{{{Sep|}}}|,|,&#32;r|.&#32;R}}ശേഖരിച്ചത്etrieved {{{AccessDate}}}</span>
}}
}}{{#if:{{{laysummary|}}}
}}{{#if:{{{quote|}}}
|{{{Sep|,}}}&#32;"{{{quote}}}"
}}{{{PS|}}}</span><noinclude>!--
 
=== This is a COinS tag (http://ocoins.info), which allows automated tools to parse the citation information: ===
 
--><span
class="Z3988"
title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt={{urlencode:info:ofi/fmt:kev:mtx:}}{{
#if: {{{Periodical|}}}
|journal&rft.genre=article&rft.atitle={{urlencode:{{{Title|}}}}}&rft.jtitle={{urlencode:{{{Periodical|}}}}}
|book{{
#if: {{{IncludedWorkTitle|}}}
|&rft.genre=bookitem&rft.btitle={{urlencode:{{{IncludedWorkTitle|}}}}}&rft.atitle={{urlencode:{{{Title|}}}}}
|&rft.genre=book&rft.btitle={{urlencode:{{{Title|}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{Surname1|}}} |&rft.aulast={{urlencode:{{{Surname1}}}}}{{
#if: {{{Given1|}}} |&rft.aufirst={{urlencode:{{{Given1}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{Surname1|}}} |&rft.au={{urlencode:{{{Surname1}}}}}{{
#if: {{{Given1|}}} |{{urlencode:{{{NameSep|,&#32;}}}{{{Given1}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{Surname2|}}} |&rft.au={{urlencode:{{{Surname2}}}}}{{
#if: {{{Given2|}}} |{{urlencode:{{{NameSep|,&#32;}}}{{{Given2}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{Surname3|}}} |&rft.au={{urlencode:{{{Surname3}}}}}{{
#if: {{{Given3|}}} |{{urlencode:{{{NameSep|,&#32;}}}{{{Given3}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{Surname4|}}} |&rft.au={{urlencode:{{{Surname4}}}}}{{
#if: {{{Given4|}}} |{{urlencode:{{{NameSep|,&#32;}}}{{{Given4}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{Surname5|}}} |&rft.au={{urlencode:{{{Surname5}}}}}{{
#if: {{{Given5|}}} |{{urlencode:{{{NameSep|,&#32;}}}{{{Given5}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{Surname6|}}} |&rft.au={{urlencode:{{{Surname6}}}}}{{
#if: {{{Given6|}}} |{{urlencode:{{{NameSep|,&#32;}}}{{{Given6}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{Surname7|}}} |&rft.au={{urlencode:{{{Surname7}}}}}{{
#if: {{{Given7|}}} |{{urlencode:{{{NameSep|,&#32;}}}{{{Given7}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{Surname8|}}} |&rft.au={{urlencode:{{{Surname8}}}}}{{
#if: {{{Given8|}}} |{{urlencode:{{{NameSep|,&#32;}}}{{{Given8}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{Surname9|}}} |&rft.au={{urlencode:{{{Surname9}}}}}{{
#if: {{{Given9|}}} |{{urlencode:{{{NameSep|,&#32;}}}{{{Given9}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{Date|}}} |&rft.date={{urlencode:{{{Date}}}}}
}}{{
#if: {{{Series|}}} |&rft.series={{urlencode:{{{Series}}}}}
}}{{
#if: {{{Volume|}}} |&rft.volume={{urlencode:{{{Volume}}}}}
}}{{
#if: {{{Issue|}}} |&rft.issue={{urlencode:{{{Issue}}}}}
}}{{
#if: {{{At|}}} |&rft.pages={{urlencode:{{{At}}}}}
}}{{
#if: {{{Edition|}}} |&rft.edition={{urlencode:{{{Edition}}}}}
}}{{
#if: {{{PublicationPlace|}}}{{{Place|}}} |&rft.place={{urlencode:{{{PublicationPlace|{{{Place}}}}}}}}
}}{{
#if: {{{Publisher|}}} |&rft.pub={{urlencode:{{{Publisher}}}}}
}}{{
#if: {{{ARXIV|}}} |&rft_id=info:arxiv/{{urlencode:{{{ARXIV}}}}}
}}{{
#if: {{{ASIN|}}} |&rft_id=info:asin/{{urlencode:{{{ASIN}}}}}
}}{{
#if: {{{BIBCODE|}}} |&rft_id=info:bibcode/{{urlencode:{{{BIBCODE}}}}}
}}{{
#if: {{{DOI|}}} |&rft_id=info:doi/{{urlencode:{{{DOI}}}}}
}}{{
#if: {{{ISBN|}}} |&rft.isbn={{urlencode:{{{ISBN}}}}}
}}{{
#if: {{{ISSN|}}} |&rft.issn={{urlencode:{{{ISSN}}}}}
}}{{
#if: {{{JFM|}}} |&rft.jfm={{urlencode:{{{JFM}}}}}
}}{{
#if: {{{JSTOR|}}} |&rft.jstor={{urlencode:{{{JSTOR}}}}}
}}{{
#if: {{{LCCN|}}} |&rft.lccn={{urlencode:{{{LCCN}}}}}
}}{{
#if: {{{OCLC|}}} |&rft_id=info:oclcnum/{{urlencode:{{{OCLC}}}}}
}}{{
#if: {{{OL|}}} |&rft_id=info:olnum/{{urlencode:{{{OL}}}}}
}}{{
#if: {{{OSTI|}}} |&rft_id=info:osti/{{urlencode:{{{OSTI}}}}}
}}{{
#if: {{{MR|}}} |&rft.mr={{urlencode:{{{MR}}}}}
}}{{
#if: {{{PMC|}}} |&rft_id=info:pmc/{{urlencode:{{{PMC}}}}}
}}{{
#if: {{{PMID|}}} |&rft_id=info:pmid/{{urlencode:{{{PMID}}}}}
}}{{
#if: {{{RFC|}}} |&rft_id=info:rfc/{{urlencode:{{{RFC}}}}}
}}{{
#if: {{{SSRN|}}} |&rft_id=info:ssrn/{{urlencode:{{{SSRN}}}}}
}}{{
#if: {{{ZBL|}}} |&rft_id=info:zbl/{{urlencode:{{{ZBL}}}}}
}}{{
#if: {{{URL|}}}{{{IncludedWorkURL|}}} |&rft_id={{urlencode:{{{URL|{{{IncludedWorkURL|}}}}}}}}
}}&rfr_id=info:sid/en.wikipedia.org:{{FULLPAGENAMEE}}"><span style="display: none;">&nbsp;</span></span><noinclude>
{{Documentation}}
</noinclude>
0

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2453421" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്