"ചുവാഷ് ജനങ്ങൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

4,444 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  4 വർഷം മുമ്പ്
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
{{distinguish|Chumash people}}
{{Infobox languageethnic group|
|name = Chuvash
|group = Chuvash<br/>Чăваш
|nativename = Чӑвашла, ''Čăvašla''
|image =
|pronunciation = {{IPA|[tɕəʋaʂˈla]}}
|poptime = up to 2 million {{Citation needed|date=March 2015}}
|states = [[Russia]]
|region1 = {{flag|Russia}}
|region = [[Chuvash Republic|Chuvashia]] and adjacent areas
|nation pop1 = {{Flag|Russia}}1,637,094
|ref1 = <ref>{{cite web|url=http://www.perepis2002.ru/ct/doc/TOM_04_01.xls |format=XLS |title=НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ |website=Perepis2002.ru |accessdate=2016-02-09 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160229073920/http://www.perepis2002.ru/ct/doc/TOM_04_01.xls |archivedate=2016-02-29 |df= }}</ref>
*{{Flag|Chuvashia}}
|region2 = {{flag|Kazakhstan}}
|ethnicity = [[Chuvash people|Chuvash]]
|pop2 = 22,305
|speakers = {{sigfig|1.08|2}} million<ref>[http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-05.pdf Перепись-2010]</ref><!--the 200k L2 speakers in e18 is just the difference between two estimates in e14, one of which *may* include L2 speakers-->
|ref2 = <ref>{{cite web|url=http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=5 |title=Демоскоп Weekly - Приложение. Справочник статистических показателей |website=Demoscope.ru |date=2013-03-21 |accessdate=2016-02-09 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20110604055936/http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=5 |archivedate=2011-06-04 |df= }}</ref>
|date = 2010 [[Russian Census (2010)|census]]
|region3 = {{flag|Ukraine}}
|ref=e18
|familycolorpop3 = Altaic10,593
|ref3 = <ref>{{cite web|url=http://www.ukrcensus.gov.ua/rus/results/nationality_population/nationality_popul1/select_51/?botton=cens_db&box=5.1W&k_t=00&p=125&rz=1_1&rz_b=2_1%20%20&n_page=6 |accessdate=October 21, 2009 }}{{dead link|date=May 2016|bot=medic}}{{cbignore|bot=medic}}</ref>
|fam1 = [[Turkic languages|Turkic]]
|region4 = {{flag|Uzbekistan}}
|fam2 = [[Oghur languages|Oghur]] (Lir)
|ancestorpop4 = [[Bulgar language|Bulgar]]10,074
|ref4 = <ref>{{cite web|url=http://ula.uzsci.net/portal/library/atlas/ethnic_minorities.pdf |accessdate=October 21, 2009 }}{{dead link|date=May 2016|bot=medic}}{{cbignore|bot=medic}}</ref>
|script=[[Cyrillic script|Cyrillic]]
|region5 = {{flag|Turkmenistan}}
|iso1=cv
|pop5 = 2,281
|iso2=chv
|ref5 = <ref>{{cite web|url=http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=14 |title=Демоскоп Weekly - Приложение. Справочник статистических показателей |website=Demoscope.ru |date=2013-03-21 |accessdate=2016-02-09 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20120314043707/http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=14 |archivedate=2012-03-14 |df= }}</ref>
|iso3=chv
|region6 = {{flag|Belarus}}
|glotto=chuv1255
|pop6 = 2,242
|glottorefname=Chuvash
|ref6 = <ref>{{cite web|url=http://belstat.gov.by/homep/ru/perepic/p5.php |accessdate=October 21, 2009 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090207141941/http://belstat.gov.by/homep/ru/perepic/p5.php |archivedate=February 7, 2009 |title=НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (ETHNIC COMPOSITION OF POPULATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS) }}</ref>
|notice=IPA
|region10 = {{flag|Latvia}}
|pop10 = 534
|ref10 = <ref>[http://data.csb.gov.lv/Dialog/varval.asp?ma=TSK11-03&ti=TSK11%2D03%2E+IEDZ%CEVOT%C2JU+NACION%C2LAIS+SAST%C2VS&path=../DATABASE/tautassk_11/2011.gada%20tautas%20skait%EE%F0anas%20provizoriskie%20rezult%E2ti/&lang=16 ]{{dead link|date=February 2016}}</ref>
|region7 = {{flag|Moldova}}
|pop7 = 1,204
|ref7 = <ref>{{cite web|url=http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=9 |title=Демоскоп Weekly - Приложение. Справочник статистических показателей |website=Demoscope.ru |date=2013-03-21 |accessdate=2016-02-09 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160125044608/http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=9 |archivedate=2016-01-25 |df= }}</ref>
|region8 = {{flag|Kyrgyzstan}}
|pop8 = 848
|ref8 = <ref>{{cite web|url=http://demoscope.ru/weekly/2005/0197/analit04.php |title=Демографические тенденции, формирование наций и межэтнические отношения в Киргизии |website=Demoscope.ru |date= |accessdate=2016-02-09 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160206161648/http://www.demoscope.ru:80/weekly/2005/0197/analit04.php |archivedate=2016-02-06 |df= }}</ref>
|region9 = {{flag|Georgia}}
|pop9 = 542
|ref9 = <ref>{{cite web|url=http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=6 |title=Демоскоп Weekly - Приложение. Справочник статистических показателей |website=Demoscope.ru |date=2013-03-21 |accessdate=2016-02-09}}</ref>
|region11 = {{flag|Azerbaijan}}
|pop11 = 489
|region12 = {{flag|Estonia}}
|pop12 = 373
|ref12 = <ref>[http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=RL0428&ti=RAHVASTIK+RAHVUSE%2C+SOO+JA+ELUKOHA+J%C4RGI%2C+31%2E+DETSEMBER+2011&path=../Database/Rahvaloendus/REL2011/07Rahvastiku_demograafilised_ja_etno_kultuurilised_naitajad/08Rahvus_Emakeel_ja_keelteoskus_Murded/&lang=2 RL0428: Rahvastik rahvuse, soo ja elukoha järgi, 31. detsember 2011]</ref>
|ref11 = <ref>{{cite web|url=http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=7 |title=Демоскоп Weekly - Приложение. Справочник статистических показателей |website=Demoscope.ru |date=2013-03-21 |accessdate=2016-02-09 |deadurl=yes |archiveurl=http://www.webcitation.org/61DmrClqp?url=http%3A%2F%2Fdemoscope.ru%2Fweekly%2Fssp%2Fsng_nac_89.php%3Freg%3D7 |archivedate=2011-08-26 |df= }}</ref>
|langs = [[Chuvash language|Chuvash]]<br/>[[Russian language|Russian]] (as second language)
|rels = '''† [[Orthodox Church|Orthodox Christianity]]'''
|related-c = Possibly [[Sabir people|Sabirs]] or [[Volga Bulgars]]
}}
റഷ്യയിലെ വോൾഗ മേഖല മുതൽ സൈബീരിയ വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിച്ച് വരുന്ന ഒരു [[തുർക്കിക് ജനത|തുർക്കിക്]] ആദിമ ജനവിഭാഗമാണ് '''ചുവാഷ് ജനങ്ങൾ'''.'''Chuvash''' ({{lang|cv|Чӑвашла, ''Čăvašla''}} )
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2444035" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്