"ആമിന ബിൻത് വഹബ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

1,665 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  5 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
1998 വരെ [[അൽ-അബവാഅ്]] എന്ന സ്ഥലത്തെ ആമിനയുടെ കബറിടം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.എന്നാൽ 1998ൽ അത് ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ചും പെട്രൊളൊഴിച്ചും നശിപ്പിച്ചു.<ref>[http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/shame-of-the-house-of-saud-shadows-over-mecca-474736.html Shame of the House of Saud: Shadows over Mecca], [[The Independent]], 18 April 2006. Retrieved on 22 September 2013.</ref>
̟
==Family tree==
== ചില പ്രധാന മുൻഗാമികൾ ==
{{familytree/start|style=font-size:95%;line-height:100%;}}
{{familytree|boxstyle=background:LightBlue;| | |p-0 | ~| ~| y| ~| ~| p-1| | | KUR | |p-0='''[[Kilab | | | | | | |ibn Murrah]]'''|KURp-1='''[[QurayshFatimah tribebint Sa'd]]'''| | | | | | |}}
{{familytree|boxstyle=background:LightBlue;| | | ,| -| -| -| ^| -| -| -| | |:| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -|.}}
{{familytree | p-0 | | | | | | | p-1 |~|y|~| p-2 |p-0='''[[Zuhrah ibn Kilab]]'''<br /> (progenitor of [[Banu Zuhrah]])<br /> maternal great-great-grandfather|p-1='''[[Qusai ibn Kilab]]'''<br /> paternal great-great-great-grandfather|p-2='''[[Hubba bint Hulail]]'''<br /> paternal great-great-great-grandmother}}
{{familytree|boxstyle=background:LightBlue;| | | | | | | | | | | | |:| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |}}
{{familytree|boxstyle=background:LightBlue;| | | !| | | | | | | | | AMK ,|~-|~-|y|~|~| ATM |AMK=[[Abd Manaf ibn Qusai]]|ATM=[[Atikah bint Murrah|Ātikah bint Murrah]]'}}
{{familytree | p-0 | | | | | | | p-1 |~|y|~| p-2 |p-0='''[[Abd Manaf ibn Zuhrah|`Abd Manaf ibn Zuhrah]]'''<br /> maternal great-grandfather|p-1='''[[Abd Manaf ibn Qusai|`Abd Manaf ibn Qusai]]'''<br /> paternal great-great-grandfather|p-2='''[[Atikah bint Murrah]]'''<br /> paternal great-great-grandmother}}
{{familytree|boxstyle=background:LightBlue;| | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |}}
{{familytree | |!| | | | | | | | |,|-|-|'}}
{{familytree|boxstyle=background:LightBlue;| | | | ASH | | BAR | | MUT | | HAL | | HSM |y| SLM | | | | | | |ASH=[[Abd Shams ibn Abd Manaf|‘Abd Shams]]|HSM=Hashim|MUT=[[Muttalib ibn Abd Manaf|Muṭṭalib]]|HAL=Hala|BAR=Barra|SLM=[[Salma bint Amr]]}}
{{familytree | p-0 | | | | | | | p-1 |~|y|~| p-2 |p-0='''[[Wahb ibn Abd Manaf|Wahb ibn `Abd Manaf]]'''<br /> maternal grandfather|p-1='''[[Hashim ibn Abd Manaf|Hashim ibn 'Abd Manaf]]'''<br /> (progenitor of [[Banu Hashim]])<br /> paternal great-grandfather|p-2='''[[Salma bint Amr|Salma bint `Amr]]'''<br> paternal great-grandmother}}
{{familytree|boxstyle=background:LightBlue;| | | | |:| | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | | | | |}}
{{familytree | |!| | | | | | | | |,|-|-|'}}
{{familytree|boxstyle=background:LightBlue;| | | | UMY | | | | | | | | | | | | | | | | MTL | | | | | | | | | |AMN=[[ʿÂmine]]|KLD=Kalde|NEF=Nevfel|HVY=Huveylid|UMY=[[Umayya ibn Abd Shams]]|MTL=[[Abdul-Muttalib|‘Abd al-Muttalib]]}}
{{familytree | |!| | p-1 |~|y|~| p-2 |~|~|~|~|~|y| p-3 | p-1='''[[Fatimah bint Amr|Fatimah bint `Amr]]'''<br /> paternal grandmother|p-2='''[[Abdul-Muttalib|`Abdul-Muttalib]]'''<br /> paternal grandfather|p-3 =[[Halah bint Wuhayb]]<br /> paternal step-grandmother}}
{{familytree|boxstyle=background:LightBlue;| |,|-|-|^|-|-|.| | !| | | | ,| -| ^| -| |,v|-|-v|-|+v|-|-|-|v^|-|-|-|.| | |}}
{{familytree|boxstyle=background:LightBlue;| HRB | | | | ALA | | | | | AMN |y| ALH | | TLB | | HMZ | | ABS | |HTB=Hattâb|ALK=Alkame|VRK=Varaka|HTC=[[Hatice bint Hüveylid]]|AVM=Avvâm|HRB=Harb|ALA=[[Abu al-'As ibn Umayyah|Abu al-'As]]|AMN=ʿĀminah|ALH=[[Abdullah ibn Abdul-Muttalib|ʿAbd Allāh]]|TLB=[[Abu Talib ibn Abdul-Muttalib|Abî Ṭâlib]]|HMZ=[[Hamza ibn Abdul-Muttalib|Hamza]]|ABS=[[Al-‘Abbas ibn ‘Abd al-Muttalib|Al-‘Abbas]]}}
{{familytree | p-1 |y| p-2 | | p-3 |!| p-4 | | p-5 | | p-6 |p-1='''[[Aminah]]'''<br /> mother|p-2='''[[Abdullah ibn Abdul-Muttalib|`Abd Allah]]'''<br /> father|p-3=[[Abu Talib ibn ‘Abd al-Muttalib|Abu Talib]]<br /> paternal uncle|p-4=[[Az-Zubayr ibn ‘Abd al-Muttalib|Az-Zubayr]]<br /> paternal uncle|p-5=[[Harith ibn Abdul-Muṭṭalib|Harith]]<br /> paternal uncle|p-6=[[Hamza ibn Abdul-Muttalib|Hamza]]<br /> paternal half-uncle}}
{{familytree|boxstyle=background:LightBlue;| |!| | | |,|-|+|-|.| | | | |,|-|'| | | | | |!| | | | | | | |!| | |}}
{{familytree|boxstyle=background:LightBlue;| |!| | | |!| |!| |!| | | |!| |,)|-|^-|-|.v| -| | |:| |`-|-|.| | | |!| | |}}
{{familytree|boxstyle=background:LightBlue;| ESF | | HKM |!| AFN | | | MHM |y| HTC | | ALI |y| HBC | | ABA | |ABA=[[Abd Allah ibn Abbas|ʿAbd Allâh]]|OMR=[[Ömer bin Hattab|Ömer]]|EBK=[[Ebu Bekir]]|HRS=Hâris|ZBY=[[Zübeyr bin Avvam|Zübeyr]]|ESF=[[Abu Sufyan ibn Harb|ʾAbī Sufyān ibn Harb]]|HKM=[[Al-Hakam ibn Abi al-'As|Al-Hakam]]|AFN=[[Affan ibn Abi al-'As]]|MHM=[[Muhammad|'''MUHAMMAD''']]<br /><small>''([[Family tree of Muhammad|Family tree]])''</small>|HTC=[[Khadija bint Khuwaylid]]|ALI=[[Ali|`Alî al-Mûrtdhā]]|HBC=[[Khawlah bint Ja'far]]}}
{{familytree | p-0 |!| p-3 | | |!| p-1 | | p-2 | | p-4 |p-1=[[Al-‘Abbas ibn ‘Abd al-Muttalib|`Abbas]]<br /> paternal half-uncle|p-2=[[Abū Lahab|Abu Lahab]]<br /> paternal half-uncle|p-0=[[Thuwaybah]]<br /> first nurse|p-3=[[Halimah bint Abi Dhuayb|Halimah]]<br /> second nurse|p-4=''6 other sons<br/>and 6 daughters''}}
{{familytree|boxstyle=background:LightBlue;| |!| | | |!| |!| |!| | | | |,|-|^|-|.| | | |:| |`|-|.| | | |!| | |}}
{{familytree | | | |!| | | | | |!| |!}}
{{familytree|boxstyle=background:LightBlue;| MVY | | MRV |!| OSM |~|~| RKY | | FTM |y|~|J| | | MHM | | AAB | | |HFS=Hafsa|AYS=[[Ayşe bint Ebu Bekir|Ayşe]]|ESM=[[Esma bint Ebu Bekir|Esma]]|NDR=Nadr|URV=Urve|ABD=[[Abdullah bin Zübeyr]]|MVY=[[Muawiyah I|Muʿāwiyah]]|MRV=[[Marwan I]]|OSM=[[Uthman ibn Affan]]|FTM=[[Fatima Zahra]]|ALI=[[Ali el-Mûrtezâ]]|HBC=[[Havlet bint Câ'fer]]|AAB=ʿAli bin ʿAbd Allâh|MHM=[[Muhammad ibn al-Hanafiyyah]]|RKY=[[Ruqayyah bint Muhammad]]}}
{{familytree|boxstyle=background:LightBlue;| |!F| ~| |p-1 | y| p-2 |!| |p-4 | p-1='''Muhammad'''|p-2=[[Khadija |bint Khuwaylid|Khadija]]<br |/> |first wife| | |,|p-|^|-|.|4=[[Abd |Allah |ibn Abbas|:|`Abd |Allah |ibn |!|`Abbas]]<br |/> |paternal |cousin}}
{{familytree |boxstyle=background:LightBlue;| |!| | | |,|-|+|-)|.| | | | |,|-|'| | | | | |!| | | | ,| -| -| v|!-| -| -|.}}
{{familytree|boxstyle=background:LightBlue;| EMV | | | | UEA | | | | | | | | | HSN | | HSY | | KEY | | MEİ | | |MEİ=[[Muhammad ibn Ali ibn Abdallah|Muhammad '''"al-Imâm"''']] ''([[Abbasids]])''|EMV=[[Umayyad family tree|Umayyad]] [[Umayyad|Caliphate]]|UEA=[[Uthman ibn Abu-al-Aas]]|HSN=[[Hasan bin Ali|
{{familytree |:|,|-| p-1 |#|~| p-2 | | |!| | p-3 | | p-4 |p-1='''[[Fatimah]]'''<br /> daughter|p-2=[[Ali]]<br /> paternal cousin and son-in-law<br>[[Family tree of Ali|family tree]], [[Descendants of Ali ibn Abi Talib|descendants]]| p-3='''[[Qasim ibn Muhammad|Qasim]]'''<br /> son|p-4='''[[Abd-Allah ibn Muhammad|`Abd-Allah]]'''<br /> son}}
Hasan al-Mûjtabâ]]|HSY=[[Husayn bin Ali]] <br /><small>''([[Family tree of Husayn ibn Ali|Family tree]])''</small>|KEY=[[Mukhtar al-Thaqafi|al-Mukhtār ibn Abī ‘Ubayd Allah al-Thaqafī]]<br/>''(Abû‘Amra`[[Kaysanites Shia|Kaysan]]’îyyah)''}}
{{familytree |boxstyle=background:LightBlue;| !| | | | | )| -| -| -| v| -| -| ^| -| -| -| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -|.}}
{{familytree |:|!| | | | p-4 | | p-1 |y| p-2 |~| p-3 | | p-5 |p-1='''[[Ruqayyah bint Muhammad|Ruqayyah]]'''<br /> daughter|p-2=[[Uthman ibn Affan|Uthman]]<br /> son-in-law<br>[[Family tree of Uthman|family tree]]|p-3='''[[Umm Kulthum bint Muhammad|Umm Kulthum]]'''<br /> daughter|p-4='''[[Zainab bint Muhammad|Zainab]]'''<br /> daughter|p-5=[[Zayd ibn Harithah|Zayd]]<br /> adopted son}}
{{familytree |boxstyle=background:LightBlue;| !| | | |,|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-^|.| | | | | !| | | | | | | | | | | | | !| |}}
{{familytree |:|!| | p-1 | | p-2 | | p-3 | | | | p-5 |7| p-4 |p-1='''[[Ali ibn Zainab]]'''<br /> grandson|p-2='''[[Umamah bint Zainab]]'''<br /> granddaughter|p-3='''[[Abd-Allah ibn Uthman|`Abd-Allah ibn Uthman]]'''<br /> grandson|p-4=[[Usama ibn Zayd]]<br /> adoptive grandson|p-5=[[Rayhana bint Zayd|Rayhana]]<br /> (marriage disputed)}}
{{familytree |:|`|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| |:| |}}
{{familytree |:| p-1 | | p-2 | | p-3 | | p-4 | | p-5 |D| p-6 |p-1='''[[Muhsin ibn Ali]]'''<br /> grandson|p-2='''[[Hasan ibn Ali]]'''<br /> grandson|p-3='''[[Husayn ibn Ali]]'''<br /> grandson<br>[[Family tree of Husayn ibn Ali|family tree]]|p-4='''[[Umm Kulthum bint Ali]]'''<br /> granddaughter|p-5='''[[Zaynab bint Ali]]'''<br /> granddaughter|p-6=[[Safiyya bint Huyayy|Safiyya]]<br /> tenth / eleventh wife*}}
{{familytree |D|~|~|~|V|~|~|~|V|~|~|~|V|~|~|~|V|~|~|~|C| |}}
{{familytree |:| p-1 |D| p-2 |:| p-3 |D| p-4 |D| p-5 |D| p-6 |p-1=[[Abu Bakr]] </small><br /> father-in-law<br /><small>[[Family tree of Abu Bakr|family tree]]|p-2=[[Sawda bint Zamʿa|Sawda]]<br /> second / third wife*| p-3=[[Umar]]<br /> father-in-law<br><small>[[Family tree of Umar|family tree]]</small>|p-4=[[Umm Salama]]<br /> sixth wife|p-5=[[Juwayriyya bint al-Harith|Juwayriya]]<br /> eighth wife|p-6=[[Maymuna bint al-Harith|Maymuna]]<br /> eleventh / twelfth wife*}}
{{familytree |boxstyle=background:LightBlue;| | | !| |:| | | | | | | | | | | | | | | | :| |!| | :| | | | :| | | | | | | | | | | :| |}}
{{familytree |L| p-1 |L| p-2 |L| p-3 |L| p-4 |L| p-5 |L| p-6 |p-1=[[Aisha]]<br /> second / third wife*<br /><small>[[Family tree of Abu Bakr|Family tree]]</small>|p-2=[[Zaynab bint Khuzayma|Zaynab]]<br /> fifth wife|p-3=[[Hafsa bint Umar|Hafsa]]<br /> fourth wife|p-4=[[Zaynab bint Jahsh|Zaynab]]<br /> seventh wife|p-5=[[Ramla bint Abi Sufyan|Umm Habiba]]<br /> ninth wife|p-6=[[Maria al-Qibtiyya]]<br /> thirteenth wife}}
{{familytree|boxstyle=background:LightBlue;| | | | | | | | | | | | |:| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | !|}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | p-6 |p-6='''[[Ibrahim ibn Muhammad|Ibrahim]]'''<br /> son}}
{{familytree/end}}
 
* Note that direct lineage is marked in '''bold'''.
* * indicates that the marriage order is disputed
 
==അവലംബം==
5

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2324032" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്