"ഫലകം:Infobox settlement" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

4,519 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  6 വർഷം മുമ്പ്
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
(increase the number of demographics stats to 7 to match the number of blank_info parameters, needed for Template:Infobox city Japan)
റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്
<table class="infobox geography vcard" style="width:23em; text-align:left">
{{Infobox
<tr>
| bodyclass = geography vcard
<th colspan="2" style="width:100%; text-align:center; font-size:1.25em; white-space:nowrap"><span class="fn org">{{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{#if:{{{official_name|}}}|{{{official_name}}}|{{PAGENAME}}}}}}</span>{{#if:{{{native_name|}}}|<br /><span class="nickname" {{#if:{{{native_name_lang|}}}|lang="{{{native_name_lang}}}"}}>{{{native_name}}}</span>}}{{#if:{{{other_name|}}}|<br /><span class="nickname" style="font-size:78%">{{{other_name}}}</span>}}</th>
| bodystyle = width:23em
</tr>
 
{{#if:{{both|{{{name|}}}{{{official_name|}}}|{{{settlement_type|{{{type|}}}}}}}}|
| headerstyle = text-align:left
<tr class="mergedtoprow"><!-- ***category*** -->
 
<td colspan="2" style="text-align:center; background-color:#cddeff">—&nbsp;&nbsp;'''<span class="category">{{{settlement_type|{{{type}}}}}}</span>'''&nbsp;&nbsp;—</td>
| abovestyle = font-size:1.25em; white-space:nowrap
</tr>
| above = <span class="fn org">{{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{#if:{{{official_name|}}}|{{{official_name}}}|{{PAGENAMEBASE}}}}}}</span>{{#if:{{{native_name|}}}|<br /><span class="nickname" {{#if:{{{native_name_lang|}}}|lang="{{{native_name_lang}}}"}}>{{{native_name}}}</span>}}{{#if:{{{other_name|}}}|<br /><span class="nickname" style="font-size:78%">{{{other_name}}}</span>}}<!--
}}{{#if:{{both|{{{name|}}}|{{{official_name|}}}}}|
** names, type, and transliterations **
<tr class="mergedtoprow">
-->{{infobox|child=yes|decat=yes<!-- Remove from [[Category:Articles which use infobox templates with no data rows]] -->
<th colspan="2" style="text-align:center">{{{official_name}}}</th>
 
</tr>
| subheaderstyle = background-color:#cddeff; font-weight:bold;
}}{{#if:{{{translit_lang1|}}}|
| subheader = {{#if:{{both|{{{name|}}}{{{official_name|}}}|{{{settlement_type|{{{type|}}}}}}}}|<span class="category">{{{settlement_type|{{{type}}}}}}</span>}}
<tr class="mergedtoprow"><!-- ***Transliteration language 1*** -->
 
<th colspan="2" style="text-align:center">{{{translit_lang1}}}&nbsp;transcription(s)</th>
| rowclass1 = mergedtoprow
</tr>
| header1 = {{#if:{{{name|}}}|{{{official_name|}}}}}
{{#if:{{{translit_lang1_type|}}}|
 
<tr class="{{#if:{{{translit_lang1_type1|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}">
| rowclass3 = mergedtoprow
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang1_type}}}</th>
| header3 = {{#if:{{{translit_lang1|}}}|{{{translit_lang1}}}&nbsp;transcription(s)<!--
<td>{{{translit_lang1_info|}}}</td>
***Transliteration language 1***
</tr>
-->{{infobox|child=yes
|rowclass1 = }}{{#if:{{{translit_lang1_type1|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
<tr class="{{#if:{{{translit_lang1_type2|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}">
|label1 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang1_type}}}
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang1_type1}}}</th>
|data1 = {{#if:{{{translit_lang1_type|}}}|{{{translit_lang1_info|}}}}}
<td>{{{translit_lang1_info1|}}}</td>
 
</tr>
|rowclass3 = {{#if:{{{translit_lang1_type2|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
}}{{#if:{{{translit_lang1_type2|}}}|
|label3 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang1_type1}}}
<tr |data3 class= "{{#if:{{{translit_lang1_type1translit_lang1_type3|}}}|{{{translit_lang1_info1mergedrow|mergedbottomrow}}}}}">
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang1_type2}}}</th>
 
<td>{{{translit_lang1_info2|}}}</td>
|rowclass4 = {{#if:{{{translit_lang1_type3|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
</tr>
|label4 =&nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang1_type2}}}
}}{{#if:{{{translit_lang1_type3|}}}|
|data4 = {{#if:{{{translit_lang1_type2|}}}|{{{translit_lang1_info2|}}}}}
<tr class="{{#if:{{{translit_lang1_type4|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}">
 
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang1_type3}}}</th>
|rowclass5 = {{#if:{{{translit_lang1_type4|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
<td>{{{translit_lang1_info3|}}}</td>
|label5 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang1_type3}}}
</tr>
|data5 = {{#if:{{{translit_lang1_type3|}}}|{{{translit_lang1_info3|}}}}}
}}{{#if:{{{translit_lang1_type4|}}}|
 
<tr |rowclass6 class= "{{#if:{{{translit_lang1_type5|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}">
|label6 = <th>&nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang1_type4}}}</th>
|data6 = {{#if:{{{translit_lang1_type4|}}}|<td>{{{translit_lang1_info4|}}}}}</td>
</tr>
 
}}{{#if:{{{translit_lang1_type5|}}}|
|rowclass7 = {{#if:{{{translit_lang1_type6|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
<tr class="{{#if:{{{translit_lang1_type6|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}">
|label7 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang1_type5}}}
|data7 = {{#if:<th>&nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang1_type5|}}}|{{{translit_lang1_info5|}}}}}</th>
<td>{{{translit_lang1_info5|}}}</td>
 
</tr>
|rowclass8 = mergedbottomrow
|label8 = &nbsp;•&nbsp;}}{{#if:{{{translit_lang1_type6|}}}|
<tr class="mergedbottomrow">
|data8 = {{#if:{{{translit_lang1_type6|}}}|{{{translit_lang1_info6|}}} }}
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang1_type6}}}</th>
}} }}
<td>{{{translit_lang1_info6|}}}</td>
 
</tr>
| rowclass4 = mergedtoprow
}} }}
| header4 = {{#if:{{{translit_lang2|}}}|{{{translit_lang2}}}&nbsp;transcription(s)<!--
{{#if:{{{translit_lang2|}}}|
***Transliteration language 2***
<tr class="mergedtoprow"><!-- ***Transliteration language 2*** -->
-->{{infobox|child=yes
<th colspan="2" style="text-align:center">{{{translit_lang2}}}&nbsp;transcription(s)</th>
|rowclass1 = {{#if:{{{translit_lang2_type1|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
</tr>
|label1 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang2_type}}}
|data1 = {{#if:{{{translit_lang2_type|}}}|{{{translit_lang2_info|}}}}}
<tr class="{{#if:{{{translit_lang2_type1|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}">
 
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang2_type}}}</th>
|rowclass3 = {{#if:{{{translit_lang2_type2|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
<td>{{{translit_lang2_info|}}}</td>
|label3 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang2_type1}}}
</tr>
|data3 = {{#if:{{{translit_lang2_type1|}}}|{{{translit_lang2_info1|}}}}}
}}{{#if:{{{translit_lang2_type1|}}}|
 
<tr |rowclass4 class= "{{#if:{{{translit_lang2_type3translit_lang2_type2|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}">
|label4 =<th>&nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang2_type2translit_lang2_type1}}}</th>
<td>{{{translit_lang2_info1|}}}</td>
|data4 = {{#if:{{{translit_lang2_type2|}}}|{{{translit_lang2_info2|}}}}}
</tr>
 
}}{{#if:{{{translit_lang2_type2|}}}|
|rowclass5 = {{#if:{{{translit_lang2_type4|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
<tr |label5 class= &nbsp;•&nbsp;"{{#if:{{{translit_lang2_type3|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}">
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang2_type2}}}</th>
|data5 = {{#if:{{{translit_lang2_type3|}}}|{{{translit_lang2_info3|}}}}}
<td>{{{translit_lang2_info2|}}}</td>
 
</tr>
|rowclass6 = {{#if:{{{translit_lang2_type5|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
}}{{#if:{{{translit_lang2_type3|}}}|
|label6 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang2_type4}}}
<tr |data6 class= "{{#if:{{{translit_lang2_type4|}}}|{{{translit_lang2_info4mergedrow|mergedbottomrow}}}}}">
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang2_type3}}}</th>
 
<td>{{{translit_lang2_info3|}}}</td>
|rowclass7 = {{#if:{{{translit_lang2_type6|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
</tr>
|label7 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang2_type5}}}
}}{{#if:{{{translit_lang2_type4|}}}|
|data7 = {{#if:{{{translit_lang2_type5|}}}|{{{translit_lang2_info5|}}}}}
<tr class="{{#if:{{{translit_lang2_type5|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}">
 
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang2_type4}}}</th>
|rowclass8 = mergedbottomrow
<td>{{{translit_lang2_info4}}}</td>
|label8 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang2_type6}}}
</tr>
|data8 = {{#if:{{{translit_lang2_type6|}}}|{{{translit_lang2_info6|}}} }}
}}{{#if:{{{translit_lang2_type5|}}}|
}} }}
<tr class="{{#if:{{{translit_lang2_type6|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}">
}}<!-- end ** names, type, and transliterations ** -->
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang2_type5}}}</th>
 
<td>{{{translit_lang2_info5|}}}</td>
<!-- ***Skyline Image*** -->
</tr>
| imagestyle = padding:0.7em 0.8em
}}{{#if:{{{translit_lang2_type6|}}}|
| image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_skyline|}}}|size={{{imagesize|}}}|sizedefault=250px|alt={{{image_alt|}}}|title={{{image_caption|Skyline of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}}}}
<tr class="mergedbottomrow">
| caption = {{{image_caption|}}}
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang2_type6}}}</th>
 
<td>{{{translit_lang2_info6|}}}</td>
<!-- ***Other Image*** -->
</tr>
| image2 = {{{image|}}}
}} }}
 
{{#if:{{{image_skyline|}}}|
<!-- ***Flag, Seal, Shield and Coat of arms*** -->
<tr><!-- ***Skyline Image*** -->
| rowclass1 = mergedtoprow
<td colspan="2" style="text-align:center; padding:0.7em 0.8em">[[File:{{{image_skyline}}}|{{#if:{{{imagesize|}}}|{{{imagesize}}}|250px}}|none|alt={{{image_alt|}}}|{{{image_caption|Skyline of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}}]]{{#if:{{{image_caption|}}}|<small>{{{image_caption}}}</small>}}</td>
| class1 = maptable
</tr>
| data1 = {{#if:{{{image_flag|}}}{{{image_seal|}}}{{{image_shield|}}}{{{image_blank_emblem|}}}{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}
}}{{#if:{{{image|}}}|
|{{Infobox settlement/columns
<tr><!-- ***Other Image*** -->
| 1 = {{#if:{{{image_flag|}}}|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_flag}}}|size={{{flag_size|}}}|sizedefault={{#if:{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}|85px|100px}}|border={{yesno |{{{flag_border|}}}|yes=yes|blank=yes}}|alt={{{flag_alt|}}}|title=Flag of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}<br /><small>'''{{Infobox settlement/link|type=Flag|link={{{flag_link|}}}|name={{{official_name}}}}}'''</small>}}
<td colspan="2" style="text-align:center; padding:0.7em 0.8em">{{{image}}}</td>
| 2 = {{#if:{{{image_seal|}}}|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_seal|}}}|size={{{seal_size|}}}|sizedefault={{#if:{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}|85px|100px}}|alt={{{seal_alt|}}}|title=Official seal of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}<br /><small>'''{{Infobox settlement/link|type={{#if:{{{seal_type|}}}|{{{seal_type}}}|Seal}}|link={{{seal_link|}}}|name={{{official_name}}}}}'''</small>}}
</tr>
| 3 = {{#if:{{{image_shield|}}}|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_shield|}}}||size={{{shield_size|}}}|sizedefault={{#if:{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}|85px|100px}}|alt={{{shield_alt|}}}|title=Coat of arms of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}<br /><small>'''{{Infobox settlement/link|type=Coat of arms|link={{{shield_link|}}}|name={{{official_name}}}}}'''</small>}}
}}{{#if:{{{image_flag|}}}{{{image_seal|}}}{{{image_shield|}}}{{{image_blank_emblem|}}}{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}|
| 4 = {{#if:{{{image_blank_emblem|}}}|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_blank_emblem|}}}|size={{{blank_emblem_size|}}}|sizedefault={{#if:{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}|85px|100px}}|alt={{{blank_emblem_alt|}}}|title=Official logo of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}<br /><small>'''{{Infobox settlement/link|type={{#if:{{{blank_emblem_type|}}}|{{{blank_emblem_type}}}|Logo}}|link={{{blank_emblem_link|}}}|name={{{official_name}}}}}'''</small>}}
<tr class="mergedtoprow"><!-- ***Flag, Seal, Shield and Coat of arms*** -->
| 5 = {{#if:{{{image_map|}}}|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_map}}}|size={{{mapsize|}}}|sizedefault=100px|alt={{{map_alt|}}}|title={{{map_caption|Location of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}}}}{{#if:{{{map_caption|}}}|<br />{{{map_caption}}}}} }}
<td class="maptable" colspan="2" style="text-align:center; padding:0.4em 0">
| 0 = {{#if:{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{#if:{{both| {{{pushpin_map|}}} | {{both|{{{latd|}}}|{{{longd|}}}}} {{both|{{{coordinates_wikidata|{{{wikidata|}}}}}}|{{#property:P625}}}} }}|
{{Infobox settlement/columns
{{location map|{{{pushpin_map|}}}
| 1 = {{#if:{{{image_flag|}}}|[[File:{{{image_flag}}}|{{#if:{{{flag_size|}}}|{{{flag_size}}}|{{#if:{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}|85px|100px}}}}|border|alt={{{flag_alt|}}}|{{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}} പതാക]]<br /><small>'''{{Infobox settlement/link|type=Flag|link={{{flag_link|}}}|name={{{official_name}}}}}'''</small>}}
| 2 = {{#if:{{{image_seal|}}}|[[File:{{{image_seal|}}}|{{#if:{{{seal_size|}}}|{{{seal_size}}}|{{#if:{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}|85px|100px}}}}|alt={{{seal_alt|}}}|{{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}} ഔദ്യോഗിക മുദ്ര]]<br /><small>'''{{Infobox settlement/link|type=Seal|link={{{seal_link|}}}|name={{{official_name}}}}}'''</small>}}
| 3 = {{#if:{{{image_shield|}}}|[[File:{{{image_shield|}}}|{{#if:{{{shield_size|}}}|{{{shield_size}}}|{{#if:{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}|85px|100px}}}}|alt={{{shield_alt|}}}|{{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}} ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം]]<br /><small>'''{{Infobox settlement/link|type=Coat of arms|link={{{shield_link|}}}|name={{{official_name}}}}}'''</small>}}
| 4 = {{#if:{{{image_blank_emblem|}}}|[[File:{{{image_blank_emblem|}}}|{{#if:{{{blank_emblem_size|}}}|{{{blank_emblem_size|}}}|{{#if:{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}|85px|100px}}}}|alt={{{blank_emblem_alt|}}}|Official logo of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}]]<br /><small>'''{{Infobox settlement/link|type={{#if:{{{blank_emblem_type|}}}|{{{blank_emblem_type}}}|ലോഗോ}}|link={{{blank_emblem_link|}}}|name={{{official_name}}}}}'''</small>}}
| 5 = {{#if:{{{image_map|}}}|[[File:{{{image_map}}}|{{#if:{{{mapsize|}}}|{{{mapsize}}}|100px}}|none|alt={{{map_alt|}}}|{{{map_caption|Location of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}}]]{{#if:{{{map_caption|}}}|<small>{{{map_caption}}}</small>}} }}
| 0 = {{#if:{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}|<center>
{{location map+|{{{pushpin_map|}}}
|border = none
|alt = {{{pushpin_map_alt|}}}
|caption =
|float = centernone
|width = {{#if:{{{pushpin_mapsize|}}}|{{{pushpin_mapsize}}}|150}}
|default_width = 250
|relief= {{{pushpin_relief|}}}
|AlternativeMap = {{{pushpin_image|}}}
|places = {{Location map~|{{{pushpin_map|}}}
|overlay_image = {{{pushpin_overlay|}}}
|label = {{#ifeq: {{lc: {{{pushpin_label_position|}}} }} | none | | {{#if:{{{pushpin_label|}}}|{{{pushpin_label}}}|{{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name|}}}}}}} }}
|lat = {{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}| |{{{latd|}}} }}
|long = {{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}| |{{{longd|}}} }}
|lat_deg={{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}|{{{latd|}}}| }}
|lat_min={{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}|{{{latm|}}}| }}
|lat_sec={{#if:{{{lats|}}}{{{latNS|}}}|{{{lats|}}}| }}
|lat_dir={{#if:{{{latNS|}}}|{{{latNS|}}}| }}
|lon_deg={{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}|{{{longd|}}}| }}
|lon_min={{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}|{{{longm|}}}| }}
|lon_sec={{#if:{{{longs|}}}{{{longEW|}}}|{{{longs|}}}| }}
|lon_dir={{#if:{{{longEW|}}}|{{{longEW|}}}| }}
|marksize =6
|position = {{{pushpin_label_position|}}}
}}
}}{{#if:{{{pushpin_map_caption|}}}|<small>{{{pushpin_map_caption}}}</small>|{{#if:{{{map_caption|}}}|<small>{{{map_caption}}}</small>}}}}
</center>}}
}} }}
}} }}</td>
</tr>
<!-- ***Etymology*** -->
}}<!-- ***Nickname*** -->
| rowclass2 = mergedrow
| data2 = {{#if:{{{etymologynickname|}}}|Etymology: {{{etymology}}} }}
<tr class="mergedrow">
<!-- ***Nickname*** -->
<td colspan="2" style="text-align:center">അപരനാമങ്ങൾ : <span class="nickname">{{{nickname}}}</span></td>
| rowclass3 = mergedrow
</tr>
| data3 = {{#if:{{{nickname|}}}|Nickname(s): <span class="nickname">{{{nickname}}}</span>}}
}}<!-- ***Motto*** -->
{{#if:{{{motto|}}}|
| rowclass4 = mergedrow
<tr class="mergedrow">
| data4 = {{#if:{{{motto|}}}|Motto: {{{motto}}} }}
<td colspan="2" style="text-align:center">ആപ്ത വാക്യം : {{{motto}}}</td>
<!-- ***Anthem*** -->
</tr>
| rowclass5 = mergedrow
}}<!-- ***Anthem*** -->
| data5 = {{#if:{{{anthem|}}}|Anthem: {{{anthem}}} }}
{{#if:{{{anthem|}}}|
<!-- ***Map*** -->
| rowclass6<tr class= "mergedrow">
<td colspan="2" style="text-align:center">ഗാനം : {{{anthem}}}</td>
| data6 = {{#if:{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}||{{#if:{{{image_map|}}}
</tr>
|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_map}}}|size={{{mapsize|}}}|sizedefault=250px|alt={{{map_alt|}}}|title={{{map_caption|Location of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}}}}{{#if:{{{map_caption|}}}|<br /><small>{{{map_caption}}}</small>}}
}}<!-- ***Map*** -->
}}}}
{{#if:{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}||{{#if:{{{image_map|}}}|
| rowclass7 = mergedrow
<tr class="mergedrow">
| data7 = {{#if:{{{image_map1|}}}|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_map1}}}|size={{{mapsize1|}}}|sizedefault=250px|alt={{{map_alt1|}}}|title={{{map_caption1|Location of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}}}}{{#if:{{{map_caption1|}}}|<br /><small>{{{map_caption1}}}</small>}} }}
<td colspan="2" style="text-align:center" align="center">[[File:{{{image_map}}}|{{#if:{{{mapsize|}}}|{{{mapsize}}}|250px}}|none|alt={{{map_alt|}}}|{{{map_caption|Location of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}}]]{{#if:{{{map_caption|}}}|<small>{{{map_caption}}}</small>}}
 
</td>
<!-- ***Pushpin Map*** -->
</tr>
| rowclass9 = mergedtoprow
}}}}{{#if:{{{image_map1|}}}|
| data9 = {{#if:{{{pushpin_map_narrow|}}}||{{#if:{{both| {{{pushpin_map|}}} | {{both|{{{latd|}}}|{{{longd|}}}}} {{both|{{{coordinates_wikidata|{{{wikidata|}}}}}}|{{#property:P625}}}} }}|
<tr class="mergedrow">
{{location map|{{{pushpin_map|}}}
<td colspan="2" style="text-align:center" align="center">[[File:{{{image_map1}}}|{{#if:{{{mapsize1|}}}|{{{mapsize1}}}|250px}}|none|alt={{{map_alt1|}}}|{{{map_caption1|Location of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}}]]{{#if:{{{map_caption1|}}}|<small>{{{map_caption1}}}</small>}}
</td>
</tr>
}}<!--***Dot Map*** -->
{{#if:{{{image_dot_map|}}}|
<tr class="mergedrow">
<td colspan="2" style="text-align:center" align="center"><center>{{superimpose
|base = {{{image_dot_map|}}}
|base_width = {{px|{{{dot_mapsize|}}}|180px}}
|base_alt = {{{dot_map_base_alt|}}}
|base_caption = {{#if:{{{official_name|}}}|{{{official_name|}}}|{{{name}}}}}
|float = Red pog.svg
|float_width = 6px
|float_alt = {{{dot_map_alt|}}}
|float_caption = {{{dot_map_caption|}}}
|x = {{{dot_x|}}}
|y = {{{dot_y|}}}
}}{{#if:{{{dot_map_caption|}}}|<small>{{{dot_map_caption}}}</small>}}</center>
</td>
</tr>
}}<!-- ***Pushpin Map*** -->
{{#if:{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}||{{#if:{{{pushpin_map|}}}|
<tr class="mergedrow">
<td colspan="2" style="text-align:center" align="center"><center>
{{location map+|{{{pushpin_map|}}}
|border = none
|alt = {{{pushpin_map_alt|}}}
|caption =
|float = centernone
|width = {{{pushpin_mapsize|}}}
|default_width = 250
|relief= {{{pushpin_relief|}}}
|AlternativeMap = {{{pushpin_image|}}}
|places = {{Location map~|{{{pushpin_map|}}}
|overlay_image = {{{pushpin_overlay|}}}
|label = {{#ifeq: {{lc: {{{pushpin_label_position|}}} }} | none | | {{#if:{{{pushpin_label|}}}|{{{pushpin_label}}}|{{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name|}}}}}}} }}
|lat = {{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}| |{{{latd|}}} }}
|long = {{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}| |{{{longd|}}} }}
|lat_deg={{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}|{{{latd|}}}| }}
|lat_min={{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}|{{{latm|}}}| }}
|lat_sec={{#if:{{{lats|}}}{{{latNS|}}}|{{{lats|}}}| }}
|lat_dir={{#if:{{{latNS|}}}|{{{latNS|}}}| }}
|lon_deg={{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}|{{{longd|}}}| }}
|lon_min={{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}|{{{longm|}}}| }}
|lon_sec={{#if:{{{longs|}}}{{{longEW|}}}|{{{longs|}}}| }}
|lon_dir={{#if:{{{longEW|}}}|{{{longEW|}}}| }}
|marksize =6
|position = {{{pushpin_label_position|}}}
}}
}}{{#if:{{{pushpin_map_caption|}}}|<small>{{{pushpin_map_caption}}}</small>|{{#if:{{{map_caption|}}}|<small>{{{map_caption}}}</small>}}}}
</center></td>
}} }}
</tr>
 
}}}}
| rowclass10 = mergedrow
{{#if:{{{pushpin_map1|}}}|
| data10 = {{#if:{{both|{{{pushpin_map1|}}}|{{both|{{{latd|}}}|{{{longd|}}}}} {{both|{{{coordinates_wikidata|{{{wikidata|}}}}}}|{{#property:P625}}}} }}|
<tr class="mergedrow">
{{location map|{{{pushpin_map1|}}}
<td colspan="2" style="text-align:center" align="center"><center>
{{location map+|{{{pushpin_map1|}}}
|border = none
|alt = {{{pushpin_map_alt1|}}}
|caption =
|float = centernone
|width = {{{pushpin_mapsize1|}}}
|default_width = 250
|relief= {{{pushpin_relief1|}}}
|AlternativeMap = {{{pushpin_image1|}}}
|places = {{Location map~|{{{pushpin_map1|}}}
|overlay_image = {{{pushpin_overlay1|}}}
|label = {{#ifeq: {{lc: {{{pushpin_label_position1|}}} }} | none | | {{#if:{{{pushpin_label1|}}}|{{{pushpin_label1}}}|{{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name|}}}}}}} }}
|lat = {{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}| |{{{latd|}}} }}
|long = {{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}| |{{{longd|}}} }}
|lat_deg={{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}|{{{latd|}}}| }}
|lat_min={{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}|{{{latm|}}}| }}
|lat_sec={{#if:{{{lats|}}}{{{latNS|}}}|{{{lats|}}}| }}
|lat_dir={{#if:{{{latNS|}}}|{{{latNS|}}}| }}
|lon_deg={{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}|{{{longd|}}}| }}
|lon_min={{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}|{{{longm|}}}| }}
|lon_sec={{#if:{{{longs|}}}{{{longEW|}}}|{{{longs|}}}| }}
|lon_dir={{#if:{{{longEW|}}}|{{{longEW|}}}| }}
|marksize =6
|position = {{{pushpin_label_position1|}}}
}}
}}{{#if:{{{pushpin_map_caption1|}}}|<small>{{{pushpin_map_caption1|}}}</small>|{{#if:{{{map_caption|}}}|<small>{{{map_caption}}}</small>}}}}
</center></td>
</tr>
}}<!-- ***Coordinates*** -->
{{#if:{{both|{{{latd|}}}|{{{longd|}}}}}|
<tr class="mergedbottomrow">
<td colspan="2" style="text-align:center; padding-bottom:0.7em">നിർദേശാങ്കം{{#if:{{{coor_pinpoint|{{{coor_type|}}}}}}|&#32;({{{coor_pinpoint|{{{coor_type|}}}}}})|}}: {{Geobox coor|{{{latd|}}}|{{{latm|}}}|{{{lats|}}}|{{{latNS|}}}|{{{longd|}}}|{{{longm|}}}|{{{longs|}}}|{{{longEW|}}}|{{#if:{{{coordinates_type|}}}|{{{coordinates_type}}}|type:city{{#if:{{{population_total|}}}|{{#iferror:{{#expr:{{formatnum:{{{population_total}}}|R}}+1}}||({{formatnum:{{{population_total}}}|R}})}}|}}{{#if:{{{coordinates_region|}}}|_region:{{{coordinates_region}}}|{{#if:{{{subdivision_name|}}}|_region:{{CountryAbbr|{{{subdivision_name|}}}|{{{subdivision_name1|}}} }} }} }} }}|{{#ifeq:{{{coordinates_display|}}}|inline|μ|{{#if:{{{coordinates_display|}}}|title|μ}}}}={{{coordinates_display|}}}|{{#if:{{{coordinates_format|}}}|format|μ}}={{{coordinates_format|}}}}}{{{coordinates_footnotes|}}}</td>
</tr>
}}<!-- ***Subdivisions*** -->
{{#if:{{{subdivision_type|}}}|
<tr class="mergedtoprow">
<th>{{{subdivision_type}}}</th>
<td>{{{subdivision_name|}}}</td>
</tr>
}}{{#if:{{{subdivision_type1|}}}|
<tr class="mergedrow">
<th>{{{subdivision_type1}}}</th>
<td>{{{subdivision_name1|}}}</td>
</tr>
}}{{#if:{{{subdivision_type2|}}}|
<tr class="mergedrow">
<th>{{{subdivision_type2}}}</th>
<td>{{{subdivision_name2|}}}</td>
</tr>
}}{{#if:{{{subdivision_type3|}}}|
<tr class="mergedrow">
<th>{{{subdivision_type3}}}</th>
<td>{{{subdivision_name3|}}}</td>
</tr>
}}{{#if:{{{subdivision_type4|}}}|
<tr class="mergedrow">
<th>{{{subdivision_type4}}}</th>
<td>{{{subdivision_name4|}}}</td>
</tr>
}}
{{#if:{{{subdivision_type5|}}}|
 
<tr class="mergedrow">
<!-- ***Coordinates*** -->
<th>{{{subdivision_type5}}}</th>
| rowclass11 = {{#if:{{{image_map|}}}{{{image_map1|}}}{{{pushpin_map|}}}{{{pushpin_map1|}}}|{{#if:{{{grid_position|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}}}
<td>{{{subdivision_name5|}}}</td>
| data11 = {{#if:{{both|{{{latd|}}}|{{{longd|}}}}}{{both|{{{coordinates_wikidata|{{{wikidata|}}}}}}|{{#property:P625}}}}
</tr>
|Coordinates{{#if:{{{coor_pinpoint|{{{coor_type|}}}}}}|&#32;({{{coor_pinpoint|{{{coor_type|}}}}}})|}}: {{Geobox coor|{{{latd|}}}|{{{latm|}}}|{{{lats|}}}|{{{latNS|}}}|{{{longd|}}}|{{{longm|}}}|{{{longs|}}}|{{{longEW|}}}|{{#if:{{{coordinates_type|}}}|{{{coordinates_type}}}|type:city{{#if:{{{population_total|}}}|{{#iferror:{{#expr:{{formatnum:{{{population_total}}}|R}}+1}}||({{formatnum:{{{population_total}}}|R}})}}|}}{{#if:{{{coordinates_region|}}}|_region:{{{coordinates_region}}}|{{#if:{{{subdivision_name|}}}|_region:{{CountryAbbr|{{{subdivision_name|}}}|{{{subdivision_name1|}}} }} }} }} }}|{{#ifeq:{{{coordinates_display|}}}|inline|μ1|{{#if:{{{coordinates_display|}}}|title|μ1}}}}={{{coordinates_display|}}}|{{#if:{{{coordinates_format|}}}|format|μ2}}={{{coordinates_format|}}}|wikidata={{{coordinates_wikidata|{{{wikidata|}}}}}}}}{{{coordinates_footnotes|}}}
}}{{#if:{{{subdivision_type6|}}}|
}}
<tr class="mergedrow">
 
<th>{{{subdivision_type6}}}</th>
| rowclass12 = {{#if:{{{image_map|}}}{{{image_map1|}}}{{{pushpin_map|}}}{{{pushpin_map1|}}}|mergedbottomrow|mergedrow}}
<td>{{{subdivision_name6|}}}</td>
| label12 = {{ifempty|{{{grid_name|}}}|Grid&nbsp;position}}
</tr>
| data12 = {{{grid_position|}}}
}}<!--***Established*** -->
 
{{#if:{{{established_title|}}}|
<!-- ***Subdivisions*** -->
| rowclass13<tr class= "mergedtoprow">
<th>{{{established_title}}}</th>
| label13 = {{{subdivision_type}}}
<td>{{{established_date}}}</td>
| data13 = {{#if:{{{subdivision_type|}}}|{{{subdivision_name|}}} }}
</tr>
 
}}{{#if:{{{established_title1|}}}|
| rowclass14 = mergedrow
<tr class="mergedrow">
| label14 = {{{subdivision_type1}}}
<th>{{{established_title1}}}</th>
| data14 = {{#if:{{{subdivision_type1|}}}|{{{subdivision_name1|}}} }}
<td>{{{established_date1}}}</td>
 
</tr>
| rowclass15 = mergedrow
}}{{#if:{{{established_title2|}}}|
| label15 = {{{subdivision_type2}}}
<tr class="mergedrow">
| data15 = {{#if:{{{subdivision_type2|}}}|{{{subdivision_name2|}}} }}
<th>{{{established_title2}}}</th>
 
<td>{{{established_date2}}}</td>
| rowclass16 = mergedrow
</tr>
| label16 = {{{subdivision_type3}}}
}}{{#if:{{{established_title3|}}}|
| data16 = {{#if:{{{subdivision_type3|}}}|{{{subdivision_name3|}}} }}
<tr class="mergedrow">
 
<th>{{{established_title3}}}</th>
| rowclass17 = mergedrow
<td>{{{established_date3}}}</td>
| label17 = {{{subdivision_type4}}}
</tr>
| data17 = {{#if:{{{subdivision_type4|}}}|{{{subdivision_name4|}}} }}
}}{{#if:{{{established_title4|}}}|
 
| rowclass18<tr class= "mergedrow">
<th>{{{established_title4}}}</th>
| label18 = {{{subdivision_type5}}}
<td>{{{established_date4}}}</td>
| data18 = {{#if:{{{subdivision_type5|}}}|{{{subdivision_name5|}}} }}
</tr>
 
}}{{#if:{{{extinct_title|}}}|
| rowclass19 = mergedrow
<tr class="mergedrow">
| label19 = {{{subdivision_type6}}}
<th>{{{extinct_title}}}</th>
| data19 = {{#if:{{{subdivision_type6|}}}|{{{subdivision_name6|}}} }}
<td>{{{extinct_date}}}</td>
 
</tr>
<!--***Established*** -->
}}{{#if:{{{founder|}}}|
| rowclass20 = mergedtoprow
<tr class="mergedrow">
| label20 = {{{established_title}}}
<th>Founder</th>
| data20 = {{#if:{{{established_title|}}}|{{{established_date|}}} }}
<td>{{{founder}}}</td>
 
</tr>
| rowclass21 = mergedrow
}}{{#if:{{{named_for|}}}|
| label21 = {{{established_title1}}}
<tr class="mergedrow">
| data21 = {{#if:{{{established_title1|}}}|{{{established_date1|}}} }}
<th>[[Namesake|Named for]]</th>
 
<td>{{{named_for}}}</td>
| rowclass22 = mergedrow
</tr>
| label22 = {{{established_title2}}}
}}<!-- ***Seat of government and subdivisions within the settlement*** -->{{#if:{{{seat|}}}|
| data22 = {{#if:{{{established_title2|}}}|{{{established_date2|}}} }}
<tr class="mergedtoprow">
 
<th>{{#if:{{{seat_type|}}}|{{{seat_type}}}|Seat}}</th>
| rowclass23 = mergedrow
<td>{{{seat}}}</td>
| label23 = {{{established_title3}}}
</tr>
| data23 = {{#if:{{{established_title3|}}}|{{{established_date3|}}} }}
}}{{#if:{{{seat1|}}}|
 
| rowclass24<tr class= "mergedrow">
<th>{{#if:{{{seat1_type|}}}|{{{seat1_type}}}|Former seat}}</th>
| label24 = {{{established_title4}}}
<td>{{{seat1}}}</td>
| data24 = {{#if:{{{established_title4|}}}|{{{established_date4|}}} }}
</tr>
 
}}{{#if:{{{parts|}}}{{{p1|}}}|
| rowclass25 = mergedrow
<tr class={{#if:{{{seat|}}}|"mergedrow"|"mergedtoprow"}}>
| label25 = {{{extinct_title}}}
| data25 = <th>{{#if:{{{extinct_titleparts_type|}}}|{{{extinct_date|parts_type}}} |Boroughs}}</th>
<td>{{#ifeq:{{{parts_style|}}}|para|<b>{{{parts|}}}{{#if:{{both|{{{parts|}}}|{{{p1|}}}}}|&#58;&nbsp;|}}</b>{{#if:{{{p1|}}}|{{{p1}}}{{#if:{{{p2|}}}|, {{{p2}}}{{#if:{{{p3|}}}|, {{{p3}}}{{#if:{{{p4|}}}|, {{{p4}}}{{#if:{{{p5|}}}|, {{{p5}}}{{#if:{{{p6|}}}|, {{{p6}}}{{#if:{{{p7|}}}|, {{{p7}}}{{#if:{{{p8|}}}|, {{{p8}}}{{#if:{{{p9|}}}|, {{{p9}}}{{#if:{{{p10|}}}|, {{{p10}}}{{#if:{{{p11|}}}|, {{{p11}}}{{#if:{{{p12|}}}|, {{{p12}}}{{#if:{{{p13|}}}|, {{{p13}}}{{#if:{{{p14|}}}|, {{{p14}}}{{#if:{{{p15|}}}|, {{{p15}}}{{#if:{{{p16|}}}|, {{{p16}}}{{#if:{{{p17|}}}|, {{{p17}}}{{#if:{{{p18|}}}|, {{{p18}}}{{#if:{{{p19|}}}|, {{{p19}}}{{#if:{{{p20|}}}|, {{{p20}}}{{#if:{{{p21|}}}|, {{{p21}}}{{#if:{{{p22|}}}|, {{{p22}}}{{#if:{{{p23|}}}|, {{{p23}}}{{#if:{{{p24|}}}|, {{{p24}}}{{#if:{{{p25|}}}|, {{{p25}}}{{#if:{{{p26|}}}|, {{{p26}}}{{#if:{{{p27|}}}|, {{{p27}}}{{#if:{{{p28|}}}|, {{{p28}}}{{#if:{{{p29|}}}|, {{{p29}}}{{#if:{{{p30|}}}|, {{{p30}}}{{#if:{{{p31|}}}|, {{{p31}}}{{#if:{{{p32|}}}|, {{{p32}}}{{#if:{{{p33|}}}|, {{{p33}}}{{#if:{{{p34|}}}|, {{{p34}}}{{#if:{{{p35|}}}|, {{{p35}}}{{#if:{{{p36|}}}|, {{{p36}}}{{#if:{{{p37|}}}|, {{{p37}}}{{#if:{{{p38|}}}|, {{{p38}}}{{#if:{{{p39|}}}|, {{{p39}}}{{#if:{{{p40|}}}|, {{{p40}}}{{#if:{{{p41|}}}|, {{{p41}}}{{#if:{{{p42|}}}|, {{{p42}}}{{#if:{{{p43|}}}|, {{{p43}}}{{#if:{{{p44|}}}|, {{{p44}}}{{#if:{{{p45|}}}|, {{{p45}}}{{#if:{{{p46|}}}|, {{{p46}}}{{#if:{{{p47|}}}|, {{{p47}}}{{#if:{{{p48|}}}|, {{{p48}}}{{#if:{{{p49|}}}|, {{{p49}}}{{#if:{{{p50|}}}|, {{{p50}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}|{{#if:{{{p1|}}}|{{Collapsible list|title={{{parts|}}}|expand={{#switch:{{{parts_style|}}}|coll=|list=y|{{#if:{{{p6|}}}||y}}}}|1={{{p1|}}}|2={{{p2|}}}|3={{{p3|}}}|4={{{p4|}}}|5={{{p5|}}}|6={{{p6|}}}|7={{{p7|}}}|8={{{p8|}}}|9={{{p9|}}}|10={{{p10|}}}|11={{{p11|}}}|12={{{p12|}}}|13={{{p13|}}}|14={{{p14|}}}|15={{{p15|}}}|16={{{p16|}}}|17={{{p17|}}}|18={{{p18|}}}|19={{{p19|}}}|20={{{p20|}}}|21={{{p21|}}}|22={{{p22|}}}|23={{{p23|}}}|24={{{p24|}}}|25={{{p25|}}}|26={{{p26|}}}|27={{{p27|}}}|28={{{p28|}}}|29={{{p29|}}}|30={{{p30|}}}|31={{{p31|}}}|32={{{p32|}}}|33={{{p33|}}}|34={{{p34|}}}|35={{{p35|}}}|36={{{p36|}}}|37={{{p37|}}}|38={{{p38|}}}|39={{{p39|}}}|40={{{p40|}}}|41={{{p41|}}}|42={{{p42|}}}|43={{{p43|}}}|44={{{p44|}}}|45={{{p45|}}}|46={{{p46|}}}|47={{{p47|}}}|48={{{p48|}}}|49={{{p49|}}}|50={{{p50|}}}}}|{{{parts}}}}}}}</td>
 
</tr>
| rowclass26 = mergedrow
}}<!-- ***Government type and Leader*** -->
| label26 = Founded by
{{#if:{{{government_type|}}}{{{governing_body|}}}{{{leader_title|}}}{{{leader_title1|}}}{{{leader_title2|}}}{{{leader_title3|}}}{{{leader_title4|}}}|
| data26 = {{{founder|}}}
<tr class="mergedtoprow"><!-- ***Government*** -->
 
<th colspan="2">സർക്കാർ<span style="font-weight:normal">{{{government_footnotes|}}}</span></th>
| rowclass27 = mergedrow
</tr>
| label27 = [[Namesake|Named for]]
{{#if:{{{government_type|}}}|
| data27 = {{{named_for|}}}
<tr class="mergedrow">
 
<th>&nbsp;•&nbsp;Type</th>
<!-- ***Seat of government and subdivisions within the settlement*** -->
<td>{{{government_type}}}</td>
| rowclass28 = mergedtoprow
</tr>
| label28 = {{#if:{{{seat_type|}}}|{{{seat_type}}}|Seat}}
}}{{#if:{{{governing_body|}}}|
| data28 = {{{seat|}}}
<tr class="mergedrow">
 
<th>&nbsp;•&nbsp;Body</th>
| rowclass29 = mergedrow
<td class="agent">{{{governing_body}}}</td>
| label29 = {{#if:{{{seat1_type|}}}|{{{seat1_type}}}|Former seat}}
</tr>
| data29 = {{{seat1|}}}
}}{{#if:{{{leader_title|}}}|
 
<tr class="mergedrow">
| rowclass30 = {{#if:{{{seat|}}}{{{seat1|}}}|mergedrow|mergedtoprow}}
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{leader_title}}}</th>
| label30 = {{#if:{{{parts_type|}}}|{{{parts_type}}}|Boroughs}}
<td>{{{leader_name|}}} {{#if:{{{leader_party|}}}|({{Polparty|{{{subdivision_name}}}|{{{leader_party}}}}})}}</td>
| data30 = {{#if:{{{parts|}}}{{{p1|}}}
</tr>
|{{#ifeq:{{{parts_style|}}}|para
}}{{#if:{{{leader_title1|}}}|
|<b>{{{parts|}}}{{#if:{{both|{{{parts|}}}|{{{p1|}}}}}|&#58;&nbsp;|}}</b>{{comma separated entries|{{{p1|}}}|{{{p2|}}}|{{{p3|}}}|{{{p4|}}}|{{{p5|}}}|{{{p6|}}}|{{{p7|}}}|{{{p8|}}}|{{{p9|}}}|{{{p10|}}}|{{{p11|}}}|{{{p12|}}}|{{{p13|}}}|{{{p14|}}}|{{{p15|}}}|{{{p16|}}}|{{{p17|}}}|{{{p18|}}}|{{{p19|}}}|{{{p20|}}}|{{{p21|}}}|{{{p22|}}}|{{{p23|}}}|{{{p24|}}}|{{{p25|}}}|{{{p26|}}}|{{{p27|}}}|{{{p28|}}}|{{{p29|}}}|{{{p30|}}}|{{{p31|}}}|{{{p32|}}}|{{{p33|}}}|{{{p34|}}}|{{{p35|}}}|{{{p36|}}}|{{{p37|}}}|{{{p38|}}}|{{{p39|}}}|{{{p40|}}}|{{{p41|}}}|{{{p42|}}}|{{{p43|}}}|{{{p44|}}}|{{{p45|}}}|{{{p46|}}}|{{{p47|}}}|{{{p48|}}}|{{{p49|}}}|{{{p50|}}}}}
<tr class="mergedrow">
|{{#if:{{{p1|}}}|{{Collapsible list|title={{{parts|}}}|expand={{#switch:{{{parts_style|}}}|coll=|list=y|{{#if:{{{p6|}}}||y}}}}|1={{{p1|}}}|2={{{p2|}}}|3={{{p3|}}}|4={{{p4|}}}|5={{{p5|}}}|6={{{p6|}}}|7={{{p7|}}}|8={{{p8|}}}|9={{{p9|}}}|10={{{p10|}}}|11={{{p11|}}}|12={{{p12|}}}|13={{{p13|}}}|14={{{p14|}}}|15={{{p15|}}}|16={{{p16|}}}|17={{{p17|}}}|18={{{p18|}}}|19={{{p19|}}}|20={{{p20|}}}|21={{{p21|}}}|22={{{p22|}}}|23={{{p23|}}}|24={{{p24|}}}|25={{{p25|}}}|26={{{p26|}}}|27={{{p27|}}}|28={{{p28|}}}|29={{{p29|}}}|30={{{p30|}}}|31={{{p31|}}}|32={{{p32|}}}|33={{{p33|}}}|34={{{p34|}}}|35={{{p35|}}}|36={{{p36|}}}|37={{{p37|}}}|38={{{p38|}}}|39={{{p39|}}}|40={{{p40|}}}|41={{{p41|}}}|42={{{p42|}}}|43={{{p43|}}}|44={{{p44|}}}|45={{{p45|}}}|46={{{p46|}}}|47={{{p47|}}}|48={{{p48|}}}|49={{{p49|}}}|50={{{p50|}}}}}
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{leader_title1}}}</th>
|{{{parts}}}
<td>{{{leader_name1|}}}</td>
}}
</tr>
}} }}
}}{{#if:{{{leader_title2|}}}|
 
<tr class="mergedrow">
<!-- ***Government type and Leader*** -->
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{leader_title2}}}</th>
| rowclass31 = mergedtoprow
<td>{{{leader_name2|}}}</td>
| header31 = {{#if:{{{government_type|}}}{{{governing_body|}}}{{{leader_name|}}}{{{leader_name1|}}}{{{leader_name2|}}}{{{leader_name3|}}}{{{leader_name4|}}}|Government<span style="font-weight:normal">{{{government_footnotes|}}}</span>}}
</tr>
<!-- ***Government*** -->
}}{{#if:{{{leader_title3|}}}|
| rowclass32 = mergedrow
<tr class="mergedrow">
| label32 = &nbsp;•&nbsp;Type
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{leader_title3}}}</th>
| data32 = {{{government_type|}}}
<td>{{{leader_name3|}}}</td>
 
</tr>
| rowclass33 = mergedrow
}}{{#if:{{{leader_title4|}}}|
| label33 = &nbsp;•&nbsp;Body
<tr class="mergedrow">
| class33 = agent
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{leader_title4}}}</th>
| data33 = {{{governing_body|}}}
<td>{{{leader_name4|}}}</td>
 
</tr>
| rowclass34 = mergedrow
}} }}<!-- ***Geographical characteristics*** -->
| label34 = &nbsp;•&nbsp;{{{leader_title}}}
{{#if:{{{area_total_km2|}}}{{{area_total_ha|}}}{{{area_total_acre|}}}{{{area_total_sq_mi|}}}{{{area_total_dunam|}}}{{{area_land_km2|}}}{{{area_land_ha|}}}{{{area_land_acre|}}}{{{area_land_sq_mi|}}}{{{area_water_km2|}}}{{{area_water_ha|}}}{{{area_water_acre|}}}{{{area_water_sq_mi|}}}{{{area_urban_km2|}}}{{{area_urban_ha|}}}{{{area_urban_acre|}}}{{{area_urban_sq_mi|}}}{{{area_rural_sq_mi|}}}{{{area_rural_ha|}}}{{{area_rural_acre|}}}{{{area_rural_km2|}}}{{{area_metro_km2|}}}{{{area_metro_ha|}}}{{{area_metro_acre|}}}{{{area_blank1_km2|}}}{{{area_blank1_ha|}}}{{{area_blank1_acre|}}}{{{area_metro_sq_mi|}}}{{{area_blank1_sq_mi|}}}|
| data34 = {{#if:{{{leader_title|}}}|{{{leader_name|}}} {{#if:{{{leader_party|}}}|({{Polparty|{{{subdivision_name}}}|{{{leader_party}}}}})}}}}
<tr class="mergedtoprow"><!-- ***Area*** -->
| rowclass35 = mergedrow
<th {{#ifeq:{{{total_type}}}|&nbsp;||colspan="2"}}>വിസ്തീർണ്ണം<span style="font-weight:normal">{{{area_footnotes|}}}</span></th>
| label35 = &nbsp;•&nbsp;{{{leader_title1}}}
| data35 = {{#ififeq:{{{leader_title1|total_type}}}|{{{leader_name1&nbsp;|}}}|</tr>}}
{{#if:{{{area_total_km2|}}}{{{area_total_ha|}}}{{{area_total_acre|}}}{{{area_total_sq_mi|}}}{{{area_total_dunam|}}}|
| rowclass36 = mergedrow
{{#ifeq:{{{total_type}}}|&nbsp;||<tr class="mergedrow">
| label36 = &nbsp;•&nbsp;{{{leader_title2}}}
<th> &nbsp;•&nbsp;{{#if:{{{total_type|}}}|{{{total_type}}}|{{#if:{{{area_metro_km2|}}}{{{area_metro_sq_mi|}}}{{{area_urban_km2|}}}{{{area_urban_sq_mi|}}}{{{area_rural_km2|}}}{{{area_rural_sq_mi|}}}{{{population_metro|}}}{{{population_urban|}}}{{{population_rural|}}}|{{#if:{{{settlement_type|{{{type|}}}}}}|{{{settlement_type|{{{type}}}}}}|City}}|ആകെ}}}}</th>}}
| data36 = {{#if:{{{leader_title2|}}}|{{{leader_name2|}}}}}
<td>{{infobox_settlement/areadisp
| rowclass37 = mergedrow
| label37 = &nbsp;•&nbsp;{{{leader_title3}}}
| data37 = {{#if:{{{leader_title3|}}}|{{{leader_name3|}}}}}
| rowclass38 = mergedrow
| label38 = &nbsp;•&nbsp;{{{leader_title4}}}
| data38 = {{#if:{{{leader_title4|}}}|{{{leader_name4|}}}}}
 
<!-- ***Geographical characteristics*** -->
<!-- ***Area*** -->
| rowclass39 = mergedtoprow
| header39 = {{#if:{{{area_total_km2|}}}{{{area_total_ha|}}}{{{area_total_acre|}}}{{{area_total_sq_mi|}}}{{{area_total_dunam|}}}{{{area_land_km2|}}}{{{area_land_ha|}}}{{{area_land_acre|}}}{{{area_land_sq_mi|}}}{{{area_water_km2|}}}{{{area_water_ha|}}}{{{area_water_acre|}}}{{{area_water_sq_mi|}}}{{{area_urban_km2|}}}{{{area_urban_ha|}}}{{{area_urban_acre|}}}{{{area_urban_sq_mi|}}}{{{area_rural_sq_mi|}}}{{{area_rural_ha|}}}{{{area_rural_acre|}}}{{{area_rural_km2|}}}{{{area_metro_km2|}}}{{{area_metro_ha|}}}{{{area_metro_acre|}}}{{{area_blank1_km2|}}}{{{area_blank1_ha|}}}{{{area_blank1_acre|}}}{{{area_metro_sq_mi|}}}{{{area_blank1_sq_mi|}}}
|{{#if:{{both|{{#ifeq:{{{total_type}}}|&nbsp;|1}}|{{{area_total_km2|}}}{{{area_total_ha|}}}{{{area_total_acre|}}}{{{area_total_sq_mi|}}}{{{area_total_dunam|}}}}}
|<!-- displayed below -->
|Area<span style="font-weight:normal">{{{area_footnotes|}}}</span>
}}
}}
 
| rowclass40 = {{#if:{{both|{{#ifeq:{{{total_type}}}|&nbsp;|1}}|{{{area_total_km2|}}}{{{area_total_ha|}}}{{{area_total_acre|}}}{{{area_total_sq_mi|}}}{{{area_total_dunam|}}}}}|mergedtoprow|mergedrow}}
| label40 = {{#if:{{both|{{#ifeq:{{{total_type}}}|&nbsp;|1}}|{{{area_total_km2|}}}{{{area_total_ha|}}}{{{area_total_acre|}}}{{{area_total_sq_mi|}}}{{{area_total_dunam|}}}}}
|Area<span style="font-weight:normal">{{{area_footnotes|}}}</span>
|&nbsp;•&nbsp;{{#if:{{{total_type|}}}|{{{total_type}}}|{{#if:{{{area_metro_km2|}}}{{{area_metro_sq_mi|}}}{{{area_urban_km2|}}}{{{area_urban_sq_mi|}}}{{{area_rural_km2|}}}{{{area_rural_sq_mi|}}}{{{population_metro|}}}{{{population_urban|}}}{{{population_rural|}}}|{{#if:{{{settlement_type|{{{type|}}}}}}|{{{settlement_type|{{{type}}}}}}|City}}|Total}}}}
}}
| data40 = {{#if:{{{area_total_km2|}}}{{{area_total_ha|}}}{{{area_total_acre|}}}{{{area_total_sq_mi|}}}{{{area_total_dunam|}}}
|{{infobox_settlement/areadisp
|km2 ={{{area_total_km2|}}}
|ha ={{{area_total_ha|}}}
|name ={{{subdivision_name}}}
|mag ={{{area_magnitude|}}}
}}</td>
}}}}
</tr>
 
}}{{#if:{{{area_land_km2|}}}{{{area_land_ha|}}}{{{area_land_acre|}}}{{{area_land_sq_mi|}}}{{{area_land_dunam|}}}|
| rowclass41 = mergedrow
<tr class="mergedrow">
| label41 = &nbsp;•&nbsp;Land
<th>&nbsp;•&nbsp;Land</th>
| data41 = {{#if:{{{area_land_km2|}}}{{{area_land_ha|}}}{{{area_land_acre|}}}{{{area_land_sq_mi|}}}{{{area_land_dunam|}}}
|<td>{{infobox_settlement/areadisp
|km2 ={{{area_land_km2|}}}
|ha ={{{area_land_ha|}}}
|pref ={{{unit_pref}}}
|name ={{{subdivision_name}}}
}}</td>
}}}}
</tr>
| rowclass42 = mergedrow
}}{{#if:{{{area_water_km2|}}}{{{area_water_ha|}}}{{{area_water_acre|}}}{{{area_water_sq_mi|}}}{{{area_water_dunam|}}}|
| label42 = &nbsp;•&nbsp;Water
<tr class="mergedrow">
| data42 = {{#if:{{{area_water_km2|}}}{{{area_water_ha|}}}{{{area_water_acre|}}}{{{area_water_sq_mi|}}}{{{area_water_dunam|}}}
<th>&nbsp;•&nbsp;Water</th>
|{{infobox_settlement/areadisp
<td>{{infobox_settlement/areadisp
|km2 ={{{area_water_km2|}}}
|ha ={{{area_water_ha|}}}
|pref ={{{unit_pref}}}
|name ={{{subdivision_name}}}
}} {{#if:{{{area_water_percent|}}}| &nbsp;{{{area_water_percent}}}%}}}}</td>
</tr>
| rowclass43 = mergedrow
}}{{#if:{{{area_urban_km2|}}}{{{area_urban_ha|}}}{{{area_urban_acre|}}}{{{area_urban_sq_mi|}}}{{{area_urban_dunam|}}}|
| label43 = &nbsp;•&nbsp;Urban<span style="font-weight:normal">{{{area_urban_footnotes|}}}</span>
<tr class="mergedrow">
| data43 = {{#if:{{{area_urban_km2|}}}{{{area_urban_ha|}}}{{{area_urban_acre|}}}{{{area_urban_sq_mi|}}}{{{area_urban_dunam|}}}
<th>&nbsp;•&nbsp;Urban{{{area_urban_footnotes|}}}</th>
|{{infobox_settlement/areadisp
<td>{{infobox_settlement/areadisp
|km2 ={{{area_urban_km2|}}}
|ha ={{{area_urban_ha|}}}
|pref ={{{unit_pref}}}
|name ={{{subdivision_name}}}
}}</td>
}}}}
</tr>
 
}}{{#if:{{{area_rural_km2|}}}{{{area_rural_ha|}}}{{{area_rural_acre|}}}{{{area_rural_sq_mi|}}}{{{area_rural_dunam|}}}|
| rowclass44 = mergedrow
<tr class="mergedrow">
| label44 = &nbsp;•&nbsp;Rural<span style="font-weight:normal">{{{area_rural_footnotes|}}}</span>
<th>&nbsp;•&nbsp;Rural{{{area_rural_footnotes|}}}</th>
| data44 = {{#if:{{{area_rural_km2|}}}{{{area_rural_ha|}}}{{{area_rural_acre|}}}{{{area_rural_sq_mi|}}}{{{area_rural_dunam|}}}
|<td>{{infobox_settlement/areadisp
|km2 ={{{area_rural_km2|}}}
|ha ={{{area_rural_ha|}}}
|pref ={{{unit_pref}}}
|name ={{{subdivision_name}}}
}}</td>
}}}}
</tr>
| rowclass45 = mergedrow
}}{{#if:{{{area_metro_km2|}}}{{{area_metro_ha|}}}{{{area_metro_acre|}}}{{{area_metro_sq_mi|}}}{{{area_metro_dunam|}}}|
| label45 =&nbsp;•&nbsp;Metro<span style="font-weight:normal">{{{area_metro_footnotes|}}}</span>
<tr class="mergedrow">
| data45 = {{#if:{{{area_metro_km2|}}}{{{area_metro_ha|}}}{{{area_metro_acre|}}}{{{area_metro_sq_mi|}}}{{{area_metro_dunam|}}}
<th>&nbsp;•&nbsp;Metro{{{area_metro_footnotes|}}}</th>
|{{infobox_settlement/areadisp
<td>{{infobox_settlement/areadisp
|km2 ={{{area_metro_km2|}}}
|ha ={{{area_metro_ha|}}}
|pref ={{{unit_pref}}}
|name ={{{subdivision_name}}}
}}</td>
}}}}
</tr>
<!-- ***Area rank*** -->
}}<!-- ***Area rank*** -->
| rowclass46 = mergedrow
{{#if:{{{area_rank|}}}|
| label46 = Area rank
<tr class="mergedrow">
| data46 = {{{area_rank|}}}
<th>Area rank</th>
 
<td>{{{area_rank}}}</td>
| rowclass47 = mergedrow
</tr>
| label47 = &nbsp;•&nbsp;{{{area_blank1_title}}}
| data47 = }}{{#if:{{{area_blank1_km2|}}}{{{area_blank1_ha|}}}{{{area_blank1_acre|}}}{{{area_blank1_sq_mi|}}}{{{area_blank1_title|}}}{{{area_blank1_dunam|}}}|
<tr class="mergedrow">
|{{infobox_settlement/areadisp
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{area_blank1_title}}}</th>
<td>{{infobox_settlement/areadisp
|km2 ={{{area_blank1_km2|}}}
|ha ={{{area_blank1_ha|}}}
|pref ={{{unit_pref}}}
|name ={{{subdivision_name}}}
}}</td>
}}}}
</tr>
 
}}{{#if:{{{area_blank2_km2|}}}{{{area_blank2_ha|}}}{{{area_blank2_acre|}}}{{{area_blank2_sq_mi|}}}{{{area_blank2_title|}}}{{{area_blank2_dunam|}}}|
| rowclass48 = mergedrow
<tr class="mergedrow">
| label48 = &nbsp;•&nbsp;{{{area_blank2_title}}}
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{area_blank2_title}}}</th>
| data48 = {{#if:{{{area_blank2_km2|}}}{{{area_blank2_ha|}}}{{{area_blank2_acre|}}}{{{area_blank2_sq_mi|}}}{{{area_blank2_dunam|}}}
|<td>{{infobox_settlement/areadisp
|km2 ={{{area_blank2_km2|}}}
|ha ={{{area_blank2_ha|}}}
|pref ={{{unit_pref}}}
|name ={{{subdivision_name}}}
}}</td>
}}}}
</tr>
 
}}{{#if:{{{area_note|}}}|
| rowclass49 = mergedrow
<tr class="mergedrow">
| label49 = &nbsp;
<td>&nbsp;</td>
| data49 = {{#if:{{{area_note|}}}|<small>{{{area_note}}}</small>}}
<td><small>{{{area_note}}}</small></td>
 
</tr>
<!-- ***Dimensions*** -->
}} }}<!-- ***Dimensions*** -->
| rowclass50 = mergedtoprow
| header50 = {{#if:{{{length_km|}}}{{{length_mi|}}}{{{width_km|}}}{{{width_mi|}}}|Dimensions<span style="font-weight:normal">{{{dimensions_footnotes|}}}</span>}}
<tr class="mergedtoprow">
 
<th>Dimensions{{{dimensions_footnotes|}}}</th>
| rowclass51 = mergedrow
<td></td>
| label51 = &nbsp;•&nbsp;Length
</tr>}}
| data51 = {{#if:{{{length_km|}}}{{{length_mi|}}}
{{#if:{{{length_km|}}}{{{length_mi|}}}|
| {{infobox_settlement/lengthdisp
<tr class="mergedrow">
<th>• Length</th>
<td>{{infobox_settlement/lengthdisp
|km ={{{length_km|}}}
|mi ={{{length_mi|}}}
|pref={{{unit_pref}}}
|name={{{subdivision_name}}}
}} }}</td>
</tr>}}
 
{{#if:{{{width_km|}}}{{{width_mi|}}}|
| rowclass52 = mergedrow
<tr class="mergedrow">
| label52 = &nbsp;•&nbsp;Width
<th>• Width</th>
| data52 = {{#if:{{{width_km|}}}{{{width_mi|}}}
|<td>{{infobox_settlement/lengthdisp
|km ={{{width_km|}}}
|mi ={{{width_mi|}}}
|pref={{{unit_pref}}}
|name={{{subdivision_name}}}
}} }}</td>
</tr>}}<!-- ***Elevation*** -->
 
{{#if:{{{elevation_m|}}}{{{elevation_ft|}}}|
<!-- ***Elevation*** -->
| rowclass53<tr class= "mergedtoprow">
|<th>സമുദ്രനിരപ്പിൽ label53നിന്നുള്ള = Elevationഉയരം<span style="font-weight:normal">{{{elevation_footnotes|}}}{{#if:{{{elevation_point|}}}|&#32;({{{elevation_point}}})}}</span></th>
<td>{{infobox_settlement/lengthdisp
| data53 = {{#if:{{{elevation_m|}}}{{{elevation_ft|}}}
|{{infobox_settlement/lengthdisp
|m ={{{elevation_m|}}}
|ft ={{{elevation_ft|}}}
|pref={{{unit_pref}}}
|name={{{subdivision_name}}}
}} }}</td>
</tr>
 
}}{{#if:{{{elevation_max_m|}}}{{{elevation_max_ft|}}}|
| rowclass54 = mergedtoprow
<tr class="mergedtoprow">
| label54 = Highest&nbsp;elevation<span style="font-weight:normal">{{{elevation_max_footnotes|}}}{{#if:{{{elevation_max_point|}}}|&#32;({{{elevation_max_point}}})}}</span>
<th>Highest&nbsp;elevation{{{elevation_max_footnotes|}}}</th>
| data54 = {{#if:{{{elevation_max_m|}}}{{{elevation_max_ft|}}}
|<td>{{infobox_settlement/lengthdisp
|m ={{{elevation_max_m|}}}
|ft ={{{elevation_max_ft|}}}
|pref={{{unit_pref}}}
|name={{{subdivision_name}}}
}} }}</td>
</tr>
<!-- ***Elevation max rank*** -->
{{#if:{{{elevation_max_rank|}}}|<!-- ***Elevation max rank*** -->
| rowclass55 = mergedrow
<tr class="mergedrow">
| label55 = &nbsp;•&nbsp;Rank
<th>&nbsp;•&nbsp;Rank</th>
| data55 = {{#if:{{{elevation_max_m|}}}{{{elevation_max_ft|}}}| {{{elevation_max_rank|}}} }}
<td>{{{elevation_max_rank}}}</td>
 
</tr>}}
| rowclass56 = {{#if:{{{elevation_min_rank|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
}}{{#if:{{{elevation_min_m|}}}{{{elevation_min_ft|}}}|
| label56 = Lowest&nbsp;elevation<span style="font-weight:normal">{{{elevation_min_footnotes|}}}{{#if:{{{elevation_min_point|}}}|&#32;({{{elevation_min_point}}})}}</span>
<tr class="{{#if:{{{elevation_min_rank|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}">
| data56 = {{#if:{{{elevation_min_m|}}}{{{elevation_min_ft|}}}
<th>Lowest&nbsp;elevation{{{elevation_min_footnotes|}}}</th>
|{{infobox_settlement/lengthdisp
<td>{{infobox_settlement/lengthdisp
|m ={{{elevation_min_m|}}}
|ft ={{{elevation_min_ft|}}}
|pref={{{unit_pref}}}
|name={{{subdivision_name}}}
}} }}</td>
</tr>
<!-- ***Elevation min rank*** -->
{{#if:{{{elevation_min_rank|}}}|<!-- ***Elevation min rank*** -->
| rowclass57 = mergedrow
<tr class="mergedbottomrow">
| label57 = &nbsp;•&nbsp;Rank
<th>&nbsp;•&nbsp;Rank</th>
| data57 = {{#if:{{{elevation_min_m|}}}{{{elevation_min_ft|}}}|{{{elevation_min_rank|}}}}}
<td>{{{elevation_min_rank}}}</td>
 
</tr>}}
<!-- ***Population*** -->
}}<!-- ***Population*** -->
| rowclass58 = mergedtoprow
{{#if:{{{population|}}}{{{population_total|}}}{{{population_urban|}}}{{{population_rural|}}}{{{population_metro|}}}{{{population_blank1|}}}{{{population_blank2|}}}{{{population_est|}}}|
| label58 = Population <span style="font-weight:normal">{{#if:{{{population_as_of|}}}|({{{population_as_of}}})}}{{{population_footnotes|}}}</span>
<tr class="mergedtoprow">
| data58 = {{#if:{{{population|}}}
| {{formatnum#if:{{{population}}|}}}
|<th>Population <span style="font-weight:normal">{{#if:{{{population_as_of|}}}|({{{population_as_of}}})}}{{{population_footnotes|}}}</span></th>
| {{#ifeq:{{{total_type}}}|&nbsp;
<td>{{formatnum:{{{population}}}}}</td>
| {{#if:{{{population_total|}}}
|<th {{#ifeq:{{{total_type}}}|&nbsp;||colspan="2"}}>ജനസംഖ്യ<span style="font-weight:normal">{{#if:{{{population_as_of|}}}|({{{population_as_of}}})}}{{{population_footnotes|}}}</span></th>
| {{formatnum:{{{population_total}}}}}
}}
{{#ifeq:{{{total_type}}}|&nbsp;||</tr>}}
}}
{{#if:{{{population_total|}}}|
}}
{{#ifeq:{{{total_type}}}|&nbsp;||<tr class="mergedrow">
 
<th>&nbsp;•&nbsp;{{#if:{{{total_type|}}}|{{{total_type}}}|{{#if:{{{population_metro|}}}{{{population_urban|}}}{{{population_rural|}}}{{{area_metro_km2|}}}{{{area_metro_sq_mi|}}}{{{area_urban_km2|}}}{{{area_urban_sq_mi|}}}{{{area_rural_km2|}}}{{{area_rural_sq_mi|}}}|{{#if:{{{settlement_type|{{{type|}}}}}}|{{{settlement_type|{{{type}}}}}}|City}}|ആകെ}}}}</th>}}
| rowclass59 = mergedtoprow
<td>{{formatnum:{{{population_total}}}}}</td>
| header59 = {{#if:{{{population|}}}
</tr>
|
|}}{{#ifeqif:{{{total_typepopulation_est|}}}|&nbsp;
<tr class="mergedrow">
|
<th>&nbsp;•&nbsp;Estimate&nbsp;<span style="font-weight:normal">({{{pop_est_as_of}}}){{{pop_est_footnotes|}}}</span></th>
|{{#if:{{{population_total|}}}{{{population_urban|}}}{{{population_rural|}}}{{{population_metro|}}}{{{population_blank1|}}}{{{population_blank2|}}}{{{population_est|}}}
<td>{{formatnum:{{{population_est}}}}}</td>
|Population <span style="font-weight:normal">{{#if:{{{population_as_of|}}}|({{{population_as_of}}})}}{{{population_footnotes|}}}</span>
</tr>
}}
}}{{#if:{{{population_rank|}}}|<!-- ***Population rank*** -->
}}
<tr class="mergedrow">
}}
<th>&nbsp;•&nbsp;Rank</th>
 
<td>{{{population_rank}}}</td>
| rowclass60 = mergedrow
</tr>
| label60 = &nbsp;•&nbsp;{{#if:{{{total_type|}}}|{{{total_type}}}|{{#if:{{{population_metro|}}}{{{population_urban|}}}{{{population_rural|}}}{{{area_metro_km2|}}}{{{area_metro_sq_mi|}}}{{{area_urban_km2|}}}{{{area_urban_sq_mi|}}}{{{area_rural_km2|}}}{{{area_rural_sq_mi|}}}|{{#if:{{{settlement_type|{{{type|}}}}}}|{{{settlement_type|{{{type}}}}}}|City}}|Total}}}}
}}{{#if:{{infobox_settlement/checkauto
| data60 = {{#if:{{{population|}}}
|/km2 ={{{population_density_km2|}}}
|
|/sqmi={{{population_density_sq_mi|}}}
|{{#ifeq:{{{total_type}}}|&nbsp;
|pop ={{{population_total|}}}
|
|dunam={{#if:{{{population_totalarea_total_dunam|}}}
|ha ={{formatnum:{{{population_total}}area_total_ha|}}}
|km2 ={{{area_total_km2|}}}
|acre ={{{area_total_acre|}}}
}}
|sqmi ={{{area_total_sq_mi|}}}
}}
}}|
 
| rowclass61<tr class= "mergedrow">
<th>&nbsp;•&nbsp;ജനസാന്ദ്രത</th>
| label61 = &nbsp;•&nbsp;Estimate&nbsp;<span style="font-weight:normal">({{{pop_est_as_of}}}){{{pop_est_footnotes|}}}</span>
<td>{{infobox_settlement/densdisp
| data61 = {{#if:{{{population_est|}}}|{{formatnum:{{{population_est}}}}} }}
 
<!-- ***Population rank*** -->
| rowclass62 = mergedrow
| label62 =&nbsp;•&nbsp;Rank
| data62 = {{{population_rank|}}}
 
| rowclass63 = mergedrow
| label63 = &nbsp;•&nbsp;Density
| data63 = {{#if:{{{population_density_km2|}}}{{{population_density_sq_mi|}}}{{{population_total|}}}
|{{infobox_settlement/densdisp
|/km2 ={{{population_density_km2|}}}
|/sqmi={{{population_density_sq_mi|}}}
|pref ={{{unit_pref}}}
|name ={{{subdivision_name}}}
}}}}</td>
</tr>
 
}}{{#if:{{{population_density_rank|}}}|<!-- ***Population density rank*** -->
| rowclass64<tr class= "mergedrow">
| label64 = <th>&nbsp;•&nbsp;Density&nbsp;rank</th>
| data64 = <td>{{{population_density_rank|}}}</td>
</tr>
 
}}{{#if:{{{population_urban|}}}|
| rowclass65 = mergedrow
<tr class="mergedrow">
| label65 = &nbsp;•&nbsp;[[Urban area|Urban]]<span style="font-weight:normal">{{{population_urban_footnotes|}}}</span>
<th>&nbsp;•&nbsp;[[Urban area|Urban]]<span style="font-weight:normal">{{{population_urban_footnotes|}}}</span></th>
| data65 = {{#if:{{{population_urban|}}}| {{formatnum:{{{population_urban}}}}} }}
<td>{{formatnum:{{{population_urban}}}}}</td>
 
</tr>
| rowclass66 = mergedrow
}}{{#if:{{infobox_settlement/checkauto
| label66 = &nbsp;•&nbsp;Urban&nbsp;density
| data66 = {{#if:{{{population_density_urban_km2|}}}{{{population_density_urban_sq_mi|}}}{{{population_urban|}}}
|{{infobox_settlement/densdisp
|/km2 ={{{population_density_urban_km2|}}}
|/sqmi={{{population_density_urban_sq_mi|}}}
|pref ={{{unit_pref}}}
|name ={{{subdivision_name}}}
}}}}|
<tr class="mergedrow">
 
<th>&nbsp;•&nbsp;Urban&nbsp;density</th>
| rowclass67 = mergedrow
<td>{{infobox_settlement/densdisp
| label67 = &nbsp;•&nbsp;[[Rural area|Rural]]<span style="font-weight:normal">{{{population_rural_footnotes|}}}</span>
|/km2 ={{{population_density_urban_km2|}}}
| data67 = {{#if:{{{population_rural|}}}|{{formatnum:{{{population_rural}}}}}}}
|/sqmi={{{population_density_urban_sq_mi|}}}
 
|pop ={{{population_urban|}}}
| rowclass68 = mergedrow
|ha ={{{area_urban_ha|}}}
| label68 = &nbsp;•&nbsp;Rural&nbsp;density
|km2 ={{{area_urban_km2|}}}
| data68 = {{#if:{{{population_density_rural_km2|}}}{{{population_density_rural_sq_mi|}}}{{{population_rural|}}}
|acre ={{{area_urban_acre|}}}
|{{infobox_settlement/densdisp
|sqmi ={{{area_urban_sq_mi|}}}
|dunam={{{area_urban_dunam|}}}
|pref ={{{unit_pref}}}
|name ={{{subdivision_name}}}
}}</td>
</tr>
}}{{#if:{{{population_rural|}}}|
<tr class="mergedrow">
<th>&nbsp;•&nbsp;[[Rural area|Rural]]<span style="font-weight:normal">{{{population_rural_footnotes|}}}</span></th>
<td>{{formatnum:{{{population_rural}}}}}</td>
</tr>
}}{{#if:{{infobox_settlement/checkauto
|/km2 ={{{population_density_rural_km2|}}}
|/sqmi={{{population_density_rural_sq_mi|}}}
|pop ={{{population_rural|}}}
|ha ={{{area_rural_ha|}}}
|km2 ={{{area_rural_km2|}}}
|acre ={{{area_rural_acre|}}}
|sqmi ={{{area_rural_sq_mi|}}}
|dunam={{{area_rural_dunam|}}}
|pref ={{{unit_pref}}}
|name ={{{subdivision_name}}}
}}|
<tr class="mergedrow">
<th>&nbsp;•&nbsp;Rural&nbsp;density</th>
<td>{{infobox_settlement/densdisp
|/km2 ={{{population_density_rural_km2|}}}
|/sqmi={{{population_density_rural_sq_mi|}}}
|pref ={{{unit_pref}}}
|name ={{{subdivision_name}}}
}}}}</td>
</tr>
 
}}{{#if:{{{population_metro|}}}|
| rowclass69 = mergedrow
<tr class="mergedrow">
| label69 =&nbsp;•&nbsp;[[Metropolitan area|Metro]]<span style="font-weight:normal">{{{population_metro_footnotes|}}}</span>
<th>&nbsp;•&nbsp;[[Metropolitan area|Metro]]<span style="font-weight:normal">{{{population_metro_footnotes|}}}</span></th>
| data69 = {{#if:{{{population_metro|}}}| {{formatnum:{{{population_metro}}}}} }}
<td>{{formatnum:{{{population_metro}}}}}</td>
 
</tr>
| rowclass70 = mergedrow
}}{{#if:{{infobox_settlement/checkauto
| label70 = &nbsp;•&nbsp;Metro&nbsp;density
| data70 = {{#if:{{{population_density_metro_km2|}}}{{{population_density_metro_sq_mi|}}}{{{population_metro|}}}
|{{infobox_settlement/densdisp
|/km2 ={{{population_density_metro_km2|}}}
|/sqmi={{{population_density_metro_sq_mi|}}}
|pref ={{{unit_pref}}}
|name ={{{subdivision_name}}}
}}}}|
<tr class="mergedrow">
 
<th>&nbsp;•&nbsp;Metro&nbsp;density</th>
| rowclass71 = mergedrow
<td>{{infobox_settlement/densdisp
| label71 = &nbsp;•&nbsp;{{{population_blank1_title|}}}<span style="font-weight:normal">{{{population_blank1_footnotes|}}}</span>
|/km2 ={{{population_density_metro_km2|}}}
| data71 = {{#if:{{{population_blank1|}}}|{{formatnum:{{{population_blank1}}}}}}}
|/sqmi={{{population_density_metro_sq_mi|}}}
 
|pop ={{{population_metro|}}}
| rowclass72 = mergedrow
|ha ={{{area_metro_ha|}}}
| label72 = &nbsp;•&nbsp;{{#if:{{{population_blank1_title|}}}|{{{population_blank1_title}}} density|Density}}
|km2 ={{{area_metro_km2|}}}
| data72 = {{#if:{{{population_density_blank1_km2|}}}{{{population_density_blank1_sq_mi|}}}{{{population_blank1|}}}
|acre ={{{area_metro_acre|}}}
|{{infobox_settlement/densdisp
|sqmi ={{{area_metro_sq_mi|}}}
|dunam={{{area_metro_dunam|}}}
|pref ={{{unit_pref}}}
|name ={{{subdivision_name}}}
}}</td>
</tr>
}}{{#if:{{{population_blank1|}}}|
<tr class="mergedrow">
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{population_blank1_title|}}}{{{population_blank1_footnotes|}}}</th>
<td>{{formatnum:{{{population_blank1}}}}}</td>
</tr>
}}{{#if:{{infobox_settlement/checkauto
|/km2 ={{{population_density_blank1_km2|}}}
|/sqmi={{{population_density_blank1_sq_mi|}}}
|pref ={{{unit_pref}}}
|name ={{{subdivision_name}}}
}}}}|
<tr class="mergedrow">
 
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{population_blank1_title|}}}ജനസാന്ദ്രത</th>
| rowclass73 = mergedrow
<td>{{infobox_settlement/densdisp
| label73 = &nbsp;•&nbsp;{{{population_blank2_title|}}}<span style="font-weight:normal">{{{population_blank2_footnotes|}}}</span>
|/km2 ={{{population_density_blank1_km2|}}}
| data73 = {{#if:{{{population_blank2|}}}|{{formatnum:{{{population_blank2}}}}}}}
|/sqmi={{{population_density_blank1_sq_mi|}}}
 
|pop ={{{population_blank1|}}}
| rowclass74 = mergedrow
|ha ={{{area_blank1_ha|}}}
| label74 = &nbsp;•&nbsp;{{#if:{{{population_blank2_title|}}}|{{{population_blank2_title}}} density|Density}}
|km2 ={{{area_blank1_km2|}}}
| data74 = {{#if:{{{population_density_blank2_km2|}}}{{{population_density_blank2_sq_mi|}}}{{{population_blank2|}}}
|acre ={{{area_blank1_acre|}}}
|{{infobox_settlement/densdisp
|sqmi ={{{area_blank1_sq_mi|}}}
|dunam={{{area_blank1_dunam|}}}
|pref ={{{unit_pref}}}
|name ={{{subdivision_name}}}
}}</td>
</tr>
}}{{#if:{{{population_blank2|}}}|
<tr class="mergedrow">
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{population_blank2_title|}}}{{{population_blank2_footnotes|}}}</th>
<td>{{formatnum:{{{population_blank2}}}}}</td>
</tr>
}}{{#if:{{infobox_settlement/checkauto
|/km2 ={{{population_density_blank2_km2|}}}
|/sqmi={{{population_density_blank2_sq_mi|}}}
|pref ={{{unit_pref}}}
|name ={{{subdivision_name}}}
}}}}|
<tr class="mergedrow">
 
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{population_blank2_title|}}}ജനസാന്ദ്രത</th>
| rowclass75 = mergedrow
<td>{{infobox_settlement/densdisp
| label75 = &nbsp;
|/km2 ={{{population_density_blank2_km2|}}}
| data75 = {{#if:{{{population_note|}}}|<small>{{{population_note}}}</small>}}
|/sqmi={{{population_density_blank2_sq_mi|}}}
 
|pop ={{{population_blank2|}}}
| rowclass76 = mergedtoprow
|ha ={{{area_blank2_ha|}}}
| label76 = [[Demonym|Demonym(s)]]
| data76 = |km2 ={{{population_demonymarea_blank2_km2|}}}
|acre ={{{area_blank2_acre|}}}
 
|sqmi ={{{area_blank2_sq_mi|}}}
| rowclass77 = mergedtoprow
| header77 = {{#if: |dunam={{{demographics_type1area_blank2_dunam|}}}
|pref ={{{unit_pref}}}
|{{{demographics_type1}}}<span style="font-weight:normal">{{{demographics1_footnotes|}}}</span><!--
|name ={{{subdivision_name}}}
***Demographics 1***
}}</td>
-->{{infobox|child=yes
</tr>
 
}}{{#if:{{{population_note|}}}|
| rowclass1 = mergedrow
<tr class="mergedrow">
| label1 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title1}}}
<td>&nbsp;</td>
| data1 = {{#if:{{{demographics1_title1|}}}|{{{demographics1_info1}}}}}
<td><small>{{{population_note}}}</small></td>
| rowclass3 = mergedrow
</tr>
| label3 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title2}}}
}}{{#if:{{{population_demonym|}}}|
| data3 = {{#if:{{{demographics1_title2|}}}|{{{demographics1_info2}}}}}
<tr class="mergedtoprow">
| rowclass4 = mergedrow
<th>[[Demonym]]</th>
| label4 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title3}}}
<td>{{{population_demonym}}}</td>
| data4 = {{#if:{{{demographics1_title3|}}}|{{{demographics1_info3}}}}}
</tr>
| rowclass5 = mergedrow
}}{{#if:{{{demographics_type1|}}}|
| label5 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title4}}}
<tr class="mergedrow"><!-- ***Demographics 1*** -->
| data5 = {{#if:{{{demographics1_title4|}}}|{{{demographics1_info4}}}}}
<th colspan="2">{{{demographics_type1}}}<span style="font-weight:normal">{{{demographics1_footnotes|}}}</span></th>
| rowclass6 = mergedrow
</tr>
| label6 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title5}}}
{{#if:{{{demographics1_title1|}}}|
| data6 = {{#if:{{{demographics1_title5|}}}|{{{demographics1_info5}}}}}
| rowclass7<tr class= "mergedrow">
| label7 = <th>&nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title6demographics1_title1}}}</th>
<td>{{{demographics1_info1}}}</td>
| data7 = {{#if:{{{demographics1_title6|}}}|{{{demographics1_info6}}}}}
</tr>
| rowclass8 = mergedrow
}}{{#if:{{{demographics1_title2|}}}|
| label8 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title7}}}
<tr class="mergedrow">
| data8 = {{#if:{{{demographics1_title7|}}}|{{{demographics1_info7}}}}}
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title2}}}</th>
}}}}
<td>{{{demographics1_info2}}}</td>
 
</tr>
| rowclass78 = mergedtoprow
| header78 = }}{{#if:{{{demographics_type2demographics1_title3|}}}|
<tr class="mergedrow">
|{{{demographics_type2}}}<span style="font-weight:normal">{{{demographics2_footnotes|}}}</span><!--
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title3}}}</th>
***Demographics 2***
<td>{{{demographics1_info3}}}</td>
-->{{infobox|child=yes
</tr>
| rowclass1 = mergedrow
}}{{#if:{{{demographics1_title4|}}}|
| label1 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title1}}}
<tr class="mergedrow">
| data1 = {{#if:{{{demographics2_title1|}}}|{{{demographics2_info1}}}}}
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title4}}}</th>
| rowclass3 = mergedrow
<td>{{{demographics1_info4}}}</td>
| label3 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title2}}}
</tr>
| data3 = {{#if:{{{demographics2_title2|}}}|{{{demographics2_info2}}}}}
}}{{#if:{{{demographics1_title5|}}}|
| rowclass4 = mergedrow
<tr class="mergedrow">
| label4 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title3}}}
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title5}}}</th>
| data4 = {{#if:{{{demographics2_title3|}}}|{{{demographics2_info3}}}}}
<td>{{{demographics1_info5}}}</td>
| rowclass5 = mergedrow
</tr>
| label5 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title4}}}
}}{{#if:{{{demographics_type2|}}}|
| data5 = {{#if:{{{demographics2_title4|}}}|{{{demographics2_info4}}}}}
<tr class="mergedrow"><!-- ***Demographics 2*** -->
| rowclass6 = mergedrow
<th colspan="2">{{{demographics_type2}}}<span style="font-weight:normal">{{{demographics2_footnotes|}}}</span></th>
| label6 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title5}}}
</tr>
| data6 = {{#if:{{{demographics2_title5|}}}|{{{demographics2_info5}}}}}
{{#if:{{{demographics2_title1|}}}|
| rowclass7 = mergedrow
<tr class="mergedrow">
| label7 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title6}}}
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title1}}}</th>
| data7 = {{#if:{{{demographics2_title6|}}}|{{{demographics2_info6}}}}}
<td>{{{demographics2_info1}}}</td>
| rowclass8 = mergedrow
</tr>
| label8 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title7}}}
}}{{#if:{{{demographics2_title2|}}}|
| data8 = {{#if:{{{demographics2_title7|}}}|{{{demographics2_info7}}}}}
<tr class="mergedrow">
}}}}
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title2}}}</th>
 
<td>{{{demographics2_info2}}}</td>
<!-- ***Time Zones*** -->
</tr>
| rowclass79 = mergedtoprow
}}{{#if:{{{demographics2_title3|}}}|
| label79 = {{#if:{{{timezone2|}}}|[[Time zone]]s|[[Time zone]]}}
<tr class="mergedrow">
| data79 = {{#if:{{{timezone1|{{{timezone|}}}}}}|{{{timezone1|{{{timezone}}}}}} {{#if:{{{utc_offset1|{{{utc_offset|}}} }}}|([[Coordinated Universal Time|UTC{{{utc_offset1|{{{utc_offset}}}}}}]])}} }}
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title3}}}</th>
 
<td>{{{demographics2_info3}}}</td>
| rowclass80 = mergedrow
</tr>
| label80 = <nowiki />
}}{{#if:{{{demographics2_title4|}}}|
| data80 = {{#if:{{{timezone1|{{{timezone|}}}}}}|{{#if:{{{timezone2|}}}|{{{timezone2}}} {{#if:{{{utc_offset2|{{{utc_offset2|}}} }}}|([[Coordinated Universal Time|UTC{{{utc_offset2|{{{utc_offset2}}}}}}]])}} }} }}
<tr class="mergedrow">
 
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title4}}}</th>
| rowclass81 = mergedrow
<td>{{{demographics2_info4}}}</td>
| label81 = <span style="white-space:nowrap">&nbsp;•&nbsp;Summer ([[Daylight saving time|DST]])</span>
</tr>
| data81 = {{#if:{{{timezone1|{{{timezone|}}}}}}|{{#if:{{{timezone1_DST|{{{timezone_DST|}}}}}}|{{{timezone1_DST|{{{timezone_DST|}}}}}} ([[Coordinated Universal Time|UTC{{{utc_offset1_DST|{{{utc_offset_DST|}}}}}}]])}} }}
}}{{#if:{{{demographics2_title5|}}}|
 
| rowclass82<tr class= "mergedrow">
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title5}}}</th>
| label82 = <nowiki />
<td>{{{demographics2_info5}}}</td>
| data82 = {{#if:{{{timezone1|{{{timezone|}}}}}}|{{#if:{{{timezone1_DST|{{{timezone_DST|}}}}}}|{{#if:{{{timezone2_DST|}}}|{{{timezone2_DST}}} ([[Coordinated Universal Time#Daylight saving time|UTC{{{utc_offset2_DST|}}}]])}} }} }}
</tr>
 
}} }}}}}}<!-- ***PostalTime Code(s)Zones*** -->
{{#if:{{{timezone1|{{{timezone|}}}}}}|
| rowclass83 = mergedtoprow
<tr class="mergedtoprow">
| label83 = {{{postal_code_type}}}
<th>{{#if:{{{timezone2|}}}|[[Time zone]]s|[[സമയ മേഖല]]}}</th>
| class83 = adr
<td>{{{timezone1|{{{timezone}}}}}} {{#if:{{{utc_offset1|{{{utc_offset|}}} }}}|([[UTC{{{utc_offset1|{{{utc_offset}}}}}}]])}}</td>{{#if:{{{timezone2|}}}|</tr>
| data83 = {{#if:{{{postal_code_type|}}}|{{#if:{{{postal_code|}}}|<span class="postal-code">{{{postal_code}}}</span>}}}}
<tr class="mergedrow">
 
<th> </th>
| rowclass84 = mergedbottomrow
<td>{{{timezone2}}} {{#if:{{{utc_offset2|{{{utc_offset2|}}} }}}|([[UTC{{{utc_offset2|{{{utc_offset2}}}}}}]])}}</td>}}
| label84 = {{{postal2_code_type}}}
</tr>
| class84 = adr
{{#if:{{{timezone1_DST|{{{timezone_DST|}}}}}}|
| data84 = {{#if:{{{postal_code_type|}}}|{{#if:{{{postal2_code_type|}}}|{{#if:{{{postal2_code|}}}|<span class="postal-code">{{{postal2_code}}}</span>}} }} }}
<tr class="mergedrow">
 
<th style="white-space:nowrap">&nbsp;•&nbsp;Summer&nbsp;([[Daylight saving time|DST]])</th>
<!-- ***Area Code(s)*** -->
<td>{{{timezone1_DST|{{{timezone_DST|}}}}}} ([[UTC{{{utc_offset1_DST|{{{utc_offset_DST|}}}}}}]])</td>{{#if:{{{timezone2_DST|}}}|</tr>
| rowclass85 = mergedrow
<tr class="mergedbottomrow">
| label85 = {{#if:{{{area_code_type|}}}|{{{area_code_type}}}|[[Telephone numbering plan|Area code(s)]]}}
<th>&nbsp;</th>
| data85 = {{{area_code|}}}
<td>{{{timezone2_DST}}} ([[UTC{{{utc_offset2_DST}}}]])</td>}}
 
</tr>
<!-- Geocode-->
}} }}<!-- ***Postal Code(s)*** -->
| rowclass86 = mergedrow
{{#if:{{{postal_code_type|}}}|
| label86 = [[Geocode]]
<tr class="mergedtoprow">
| class86 = nickname
<th>{{{postal_code_type}}}</th>
| data86 = {{{geocode|}}}
<td class="adr"><span class="postal-code">{{{postal_code|}}}</span></td>
 
</tr>
<!-- ISO Code-->
{{#if:{{{postal2_code_type|}}}|
| rowclass87 = mergedrow
<tr class="mergedbottomrow">
| label87 = [[ISO 3166|ISO 3166 code]]
<th>{{{postal2_code_type}}}</th>
| class87 = nickname
<td class="adr"><span class="postal-code">{{{postal2_code|}}}</span></td>
| data87 = {{{iso_code|}}}
</tr>
 
}} }}<!-- Vehicle***Area registrationCode(s)*** plate-->
{{#if:{{{area_code|}}}|
| rowclass88 = mergedrow
<tr class="mergedrow">
| label88 = [[Vehicle registration plate|Vehicle registration]]
<th>{{#if:{{{area_code_type|}}}|{{{area_code_type}}}|[[Telephone numbering plan|Area code(s)]]}}</th>
| data88 = {{{registration_plate|}}}
<td>{{{area_code|}}}</td>
 
</tr>
<!-- ***Blank Fields (two sections)*** -->
}}<!-- Geocode-->
| rowclass90 = mergedtoprow
{{#if:{{{geocode|}}}|
| label90 = {{{blank_name_sec1|{{{blank_name|}}}}}}
<tr class="mergedrow">
| data90 = {{#if:{{{blank_name_sec1|{{{blank_name|}}}}}}|{{{blank_info_sec1|{{{blank_info|}}}}}}}}
<th>[[Geocode]]</th>
 
<td class="nickname">{{{geocode}}}</td>
| rowclass91 = mergedrow
</tr>
| label91 = {{{blank1_name_sec1|{{{blank1_name|}}}}}}
}}<!-- ISO Code-->
| data91 = {{#if:{{{blank1_name_sec1|{{{blank1_name|}}}}}}|{{{blank1_info_sec1|{{{blank1_info|}}}}}}}}
{{#if:{{{iso_code|}}}|
 
| rowclass92<tr class= "mergedrow">
<th>[[ISO 3166|ISO 3166 code]]</th>
| label92 = {{{blank2_name_sec1|{{{blank2_name|}}}}}}
<td class="nickname">{{{iso_code}}}</td>
| data92 = {{#if:{{{blank2_name_sec1|{{{blank2_name|}}}}}}|{{{blank2_info_sec1|{{{blank2_info|}}}}}}}}
</tr>
 
}}<!-- Vehicle registration plate-->
| rowclass93 = mergedrow
{{#if:{{{registration_plate|}}}|
| label93 = {{{blank3_name_sec1|{{{blank3_name|}}}}}}
<tr class="mergedrow">
| data93 = {{#if:{{{blank3_name_sec1|{{{blank3_name|}}}}}}|{{{blank3_info_sec1|{{{blank3_info|}}}}}}}}
<th>[[Vehicle registration plate|വാഹനരജിസ്ട്രേഷൻ]]</th>
 
<td>{{{registration_plate}}}</td>
| rowclass94 = mergedrow
</tr>
| label94 = {{{blank4_name_sec1|{{{blank4_name|}}}}}}
}}<!-- ***Twin Cities*** -->
| data94 = {{#if:{{{blank4_name_sec1|{{{blank4_name|}}}}}}|{{{blank4_info_sec1|{{{blank4_info|}}}}}}}}
{{#if:{{{twin1|}}}|
 
<tr class="mergedtoprow">
| rowclass95 = mergedrow
<th colspan="2">[[List of twin towns and sister cities|Twin cities]]</td>
| label95 = {{{blank5_name_sec1|{{{blank5_name|}}}}}}
</tr>
| data95 = {{#if:{{{blank5_name_sec1|{{{blank5_name|}}}}}}|{{{blank5_info_sec1|{{{blank5_info|}}}}}}}}
<tr class="mergedrow">
 
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{twin1}}}</th>
| rowclass96 = mergedrow
<td>{{{twin1_country}}}</td>
| label96 = {{{blank6_name_sec1|{{{blank6_name|}}}}}}
</tr>
| data96 = {{#if:{{{blank6_name_sec1|{{{blank6_name|}}}}}}|{{{blank6_info_sec1|{{{blank6_info|}}}}}}}}
{{#if:{{{twin2|}}}|
 
| rowclass97<tr class= "mergedrow">
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{twin2}}}</th>
| label97 = {{{blank7_name_sec1|{{{blank7_name|}}}}}}
<td>{{{twin2_country}}}</td>
| data97 = {{#if:{{{blank7_name_sec1|{{{blank7_name|}}}}}}|{{{blank7_info_sec1|{{{blank7_info|}}}}}}}}
</tr>
 
}}{{#if:{{{twin3|}}}|
| rowclass98 = mergedtoprow
<tr class="mergedrow">
| label98 = {{{blank_name_sec2}}}
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{twin3}}}</th>
| data98 = {{#if:{{{blank_name_sec2|}}}|{{{blank_info_sec2|}}}}}
<td>{{{twin3_country}}}</td>
 
</tr>
| rowclass99 = mergedrow
}}{{#if:{{{twin4|}}}|
| label99 = {{{blank1_name_sec2}}}
<tr class="mergedrow">
| data99 = {{#if:{{{blank1_name_sec2|}}}|{{{blank1_info_sec2|}}}}}
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{twin4}}}</th>
 
<td>{{{twin4_country}}}</td>
| rowclass100 = mergedrow
</tr>
| label100 = {{{blank2_name_sec2}}}
| data100 = }}{{#if:{{{blank2_name_sec2twin5|}}}|{{{blank2_info_sec2|}}}}}
<tr class="mergedrow">
 
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{twin5}}}</th>
| rowclass101 = mergedrow
<td>{{{twin5_country}}}</td>
| label101 = {{{blank3_name_sec2}}}
</tr>
| data101 = {{#if:{{{blank3_name_sec2|}}}|{{{blank3_info_sec2|}}}}}
}}{{#if:{{{twin6|}}}|
 
| rowclass102<tr class= "mergedrow">
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{twin6}}}</th>
| label102 = {{{blank4_name_sec2}}}
<td>{{{twin6_country}}}</td>
| data102 = {{#if:{{{blank4_name_sec2|}}}|{{{blank4_info_sec2|}}}}}
</tr>
 
}}{{#if:{{{twin7|}}}|
| rowclass103 = mergedrow
<tr class="mergedrow">
| label103 = {{{blank5_name_sec2}}}
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{twin7}}}</th>
| data103 = {{#if:{{{blank5_name_sec2|}}}|{{{blank5_info_sec2|}}}}}
<td>{{{twin7_country}}}</td>
 
</tr>
| rowclass104 = mergedrow
}}{{#if:{{{twin8|}}}|
| label104 = {{{blank6_name_sec2}}}
<tr class="mergedrow">
| data104 = {{#if:{{{blank6_name_sec2|}}}|{{{blank6_info_sec2|}}}}}
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{twin8}}}</th>
 
<td>{{{twin8_country}}}</td>
| rowclass105 = mergedrow
</tr>
| label105 = {{{blank7_name_sec2}}}
| data105 = }}{{#if:{{{blank7_name_sec2twin9|}}}|{{{blank7_info_sec2|}}}}}
<tr class="mergedrow">
 
<th>&nbsp;•&nbsp;{{{twin9}}}</th>
<!-- ***Website*** -->
<td>{{{twin9_country}}}</td>
| rowclass106 = mergedtoprow
</tr>
| label106 = Website
}}}}<!-- ***Blank Fields (two sections)*** -->
| data106 = {{#if:{{{website|}}}|{{{website}}}}}
{{#if:{{{blank_name_sec1|{{{blank_name|}}}}}}|
 
<tr class="mergedtoprow">
<!-- ***Footnotes*** -->
<th>{{{blank_name_sec1|{{{blank_name|}}}}}}</th>
| belowstyle = text-align:left; font-size:smaller
<td>{{{blank_info_sec1|{{{blank_info|}}}}}}</td>
| belowrowclass = mergedtoprow
</tr>}}
| below = {{{footnotes|}}}
{{#if:{{{blank1_name_sec1|{{{blank1_name|}}}}}}|
}}<includeonly>{{#switch:{{{coordinates_region|}}}|CA-X|US-X|IN-X=[[Category:Infobox settlement uses with imprecise region codes]]
<tr class="mergedrow">
}}{{#if:{{{image_dot_map|}}}{{{dot_mapsize|}}}{{{dot_map_base_alt|}}}{{{dot_map_alt|}}}{{{dot_map_caption|}}}{{{dot_x|}}}{{{dot_y|}}}|[[Category:Settlement articles with dot maps]]
<th>{{{blank1_name_sec1|{{{blank1_name|}}}}}}</th>
}}</includeonly>{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=[[Category:Settlement articles requiring maintenance|_VALUE_{{PAGENAME}}]]|ignoreblank=y
<td>{{{blank1_info_sec1|{{{blank1_info|}}}}}}</td>
| name | official_name | native_name | native_name_lang | other_name | settlement_type | type | translit_lang1 | translit_lang1_type1 | translit_lang1_type | translit_lang1_info | translit_lang1_type2 | translit_lang1_info1 | translit_lang1_type3 | translit_lang1_info2 | translit_lang1_type4 | translit_lang1_info3 | translit_lang1_type5 | translit_lang1_info4 | translit_lang1_type6 | translit_lang1_info5 | translit_lang1_info6 | translit_lang2 | translit_lang2_type1 | translit_lang2_type | translit_lang2_info | translit_lang2_type2 | translit_lang2_info1 | translit_lang2_type3 | translit_lang2_info2 | translit_lang2_type4 | translit_lang2_info3 | translit_lang2_type5 | translit_lang2_info4 | translit_lang2_type6 | translit_lang2_info5 | translit_lang2_info6 | image_skyline | image | imagesize | image_alt | image_caption | image_flag | image_seal | image_shield | image_blank_emblem | pushpin_map_narrow | pushpin_map | flag_size | flag_border | flag_alt | flag_link | seal_size | seal_alt | seal_type | seal_link | shield_size | shield_alt | shield_link | blank_emblem_size | blank_emblem_alt | blank_emblem_type | blank_emblem_link | image_map | mapsize | map_alt | map_caption | pushpin_map_alt | pushpin_mapsize | pushpin_relief | pushpin_image | pushpin_overlay | pushpin_label_position | pushpin_label | pushpin_map_caption | nickname | motto | anthem | image_map1 | mapsize1 | map_alt1 | map_caption1 | pushpin_map1 | pushpin_map_alt1 | pushpin_mapsize1 | pushpin_relief1 | pushpin_image1 | pushpin_overlay1 | pushpin_label_position1 | pushpin_label1 | pushpin_map_caption1 | image_dot_map | coor_pinpoint | coor_type | coordinates_type | population_total | population | coordinates_region | grid_name | grid_position
</tr>}}
| coordinates_wikidata | latd | latm | lats | latNS | longd | longm | longs | longEW | coordinates_display | coordinates_format | coordinates_footnotes | subdivision_type | subdivision_name | subdivision_type1 | subdivision_name1 | subdivision_type2 | subdivision_name2 | subdivision_type3 | subdivision_name3 | subdivision_type4 | subdivision_name4 | subdivision_type5 | subdivision_name5 | subdivision_type6 | subdivision_name6 | established_title | established_date | established_title1 | established_date1 | established_title2 | established_date2 | established_title3 | established_date3 | established_title4 | established_date4
{{#if:{{{blank2_name_sec1|{{{blank2_name|}}}}}}|
| extinct_title | extinct_date | founder | named_for | seat_type | seat | seat1_type | seat1
<tr class="mergedrow">
| parts_type | parts | p1 | parts_style | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | p9 | p10 | p11 | p12 | p13 | p14 | p15 | p16 | p17 | p18 | p19 | p20 | p21 | p22 | p23 | p24 | p25 | p26 | p27 | p28 | p29 | p30 | p31 | p32 | p33 | p34 | p35 | p36 | p37 | p38 | p39 | p40 | p41 | p42 | p43 | p44 | p45 | p46 | p47 | p48 | p49 | p50
<th>{{{blank2_name_sec1|{{{blank2_name|}}}}}}</th>
| government_type | governing_body | leader_name | leader_name1 | leader_name2 | leader_name3 | leader_name4 | government_footnotes | leader_title | leader_party | leader_title1 | leader_title2 | leader_title3 | leader_title4
<td>{{{blank2_info_sec1|{{{blank2_info|}}}}}}</td>
| area_total_km2 | area_total_ha | area_total_acre | area_total_sq_mi | area_total_dunam
</tr>}}
| area_land_km2 | area_land_ha | area_land_acre | area_land_sq_mi
{{#if:{{{blank3_name_sec1|{{{blank3_name|}}}}}}|
| area_water_km2 | area_water_ha | area_water_acre | area_water_sq_mi
<tr class="mergedrow">
| area_urban_km2 | area_urban_ha | area_urban_acre | area_urban_sq_mi
<th>{{{blank3_name_sec1|{{{blank3_name}}}}}}</th>
| area_rural_sq_mi | area_rural_ha | area_rural_acre | area_rural_km2
<td>{{{blank3_info_sec1|{{{blank3_info}}}}}}</td>
| area_metro_km2 | area_metro_ha | area_metro_acre
</tr>}}
| area_blank1_km2 | area_blank1_ha | area_blank1_acre | area_metro_sq_mi | area_blank1_sq_mi | total_type | area_footnotes
{{#if:{{{blank4_name_sec1|{{{blank4_name|}}}}}}|
| dunam_link | unit_pref | area_magnitude | area_land_dunam | area_water_dunam | area_water_percent | area_urban_footnotes | area_urban_dunam | area_rural_footnotes | area_rural_dunam | area_metro_footnotes | area_metro_dunam | area_rank | area_blank1_title | area_blank1_dunam | area_blank2_title | area_blank2_km2 | area_blank2_ha | area_blank2_acre | area_blank2_sq_mi | area_blank2_dunam | area_note
<tr class="mergedrow">
| length_km | length_mi | width_km | width_mi | dimensions_footnotes
<th>{{{blank4_name_sec1|{{{blank4_name|}}}}}}</th>
| elevation_footnotes | elevation_point | elevation_m | elevation_ft | elevation_max_footnotes | elevation_max_point | elevation_max_m | elevation_max_ft | elevation_max_rank | elevation_min_rank | elevation_min_footnotes | elevation_min_point | elevation_min_m | elevation_min_ft
<td>{{{blank4_info_sec1|{{{blank4_info|}}}}}}</td>
| population_metro | population_urban | population_rural
</tr>}}
| population_as_of | population_footnotes | population_blank1 | population_blank2 | population_est | pop_est_as_of | pop_est_footnotes | population_rank | population_density_km2 | population_density_sq_mi | population_density_rank | population_urban_footnotes | population_density_urban_km2 | population_density_urban_sq_mi | population_rural_footnotes | population_density_rural_km2 | population_density_rural_sq_mi | population_metro_footnotes | population_density_metro_km2 | population_density_metro_sq_mi | population_blank1_title | population_blank1_footnotes | population_density_blank1_km2 | population_density_blank1_sq_mi | population_blank2_title | population_blank2_footnotes | population_density_blank2_km2 | population_density_blank2_sq_mi | population_note | population_demonym
{{#if:{{{blank5_name_sec1|{{{blank5_name|}}}}}}|
| demographics_type1 | demographics1_footnotes | demographics1_title1 | demographics1_info1 | demographics1_title2 | demographics1_info2 | demographics1_title3 | demographics1_info3 | demographics1_title4 | demographics1_info4 | demographics1_title5 | demographics1_info5 | demographics1_title6 | demographics1_info6 | demographics1_title7 | demographics1_info7 | demographics_type2 | demographics2_footnotes | demographics2_title1 | demographics2_info1 | demographics2_title2 | demographics2_info2 | demographics2_title3 | demographics2_info3 | demographics2_title4 | demographics2_info4 | demographics2_title5 | demographics2_info5 | demographics2_title6 | demographics2_info6 | demographics2_title7 | demographics2_info7
<tr class="mergedrow">
| timezone2 | timezone | timezone1 | utc_offset | utc_offset1 | utc_offset2 | timezone1_DST | timezone_DST | utc_offset1_DST | utc_offset_DST | timezone2_DST | utc_offset2_DST | postal_code_type | postal_code | postal2_code_type | postal2_code | area_code_type | area_code | geocode | iso_code | registration_plate
<th>{{{blank5_name_sec1|{{{blank5_name|}}}}}}</th>
| blank_name | blank_name_sec1 | blank_info | blank_info_sec1 | blank1_name | blank1_name_sec1 | blank1_info | blank1_info_sec1 | blank2_name | blank2_name_sec1 | blank2_info | blank2_info_sec1 | blank3_name | blank3_name_sec1 | blank3_info | blank3_info_sec1 | blank4_name | blank4_name_sec1 | blank4_info | blank4_info_sec1 | blank5_name | blank5_name_sec1 | blank5_info | blank5_info_sec1 | blank6_name | blank6_name_sec1 | blank6_info | blank6_info_sec1 | blank7_name | blank7_name_sec1 | blank7_info | blank7_info_sec1
<td>{{{blank5_info_sec1|{{{blank5_info|}}}}}}</td>
| blank_name_sec2 | blank_info_sec2 | blank1_name_sec2 | blank1_info_sec2 | blank2_name_sec2 | blank2_info_sec2 | blank3_name_sec2 | blank3_info_sec2 | blank4_name_sec2 | blank4_info_sec2 | blank5_name_sec2 | blank5_info_sec2 | blank6_name_sec2 | blank6_info_sec2 | blank7_name_sec2 | blank7_info_sec2
</tr>}}
| website | footnotes }}<noinclude>{{documentation}}</noinclude>
{{#if:{{{blank6_name_sec1|{{{blank6_name|}}}}}}|
<tr class="mergedrow">
<th>{{{blank6_name_sec1|{{{blank6_name|}}}}}}</th>
<td>{{{blank6_info_sec1|{{{blank6_info|}}}}}}</td>
</tr>}}
{{#if:{{{blank7_name_sec1|{{{blank7_name|}}}}}}|
<tr class="mergedrow">
<th>{{{blank7_name_sec1|{{{blank7_name|}}}}}}</th>
<td>{{{blank7_info_sec1|{{{blank7_info|}}}}}}</td>
</tr>}}
{{#if:{{{blank_name_sec2|}}}|
<tr class="mergedtoprow">
<th>{{{blank_name_sec2}}}</th>
<td>{{{blank_info_sec2|}}}</td>
</tr>}}
{{#if:{{{blank1_name_sec2|}}}|
<tr class="mergedrow">
<th>{{{blank1_name_sec2}}}</th>
<td>{{{blank1_info_sec2|}}}</td>
</tr>}}
{{#if:{{{blank2_name_sec2|}}}|
<tr class="mergedrow">
<th>{{{blank2_name_sec2}}}</th>
<td>{{{blank2_info_sec2|}}}</td>
</tr>}}
{{#if:{{{blank3_name_sec2|}}}|
<tr class="mergedrow">
<th>{{{blank3_name_sec2}}}</th>
<td>{{{blank3_info_sec2|}}}</td>
</tr>}}
{{#if:{{{blank4_name_sec2|}}}|
<tr class="mergedrow">
<th>{{{blank4_name_sec2}}}</th>
<td>{{{blank4_info_sec2|}}}</td>
</tr>}}
{{#if:{{{blank5_name_sec2|}}}|
<tr class="mergedrow">
<th>{{{blank5_name_sec2}}}</th>
<td>{{{blank5_info_sec2|}}}</td>
</tr>}}
{{#if:{{{blank6_name_sec2|}}}|
<tr class="mergedrow">
<th>{{{blank6_name_sec2}}}</th>
<td>{{{blank6_info_sec2|}}}</td>
</tr>}}
{{#if:{{{blank7_name_sec2|}}}|
<tr class="mergedrow">
<th>{{{blank7_name_sec2}}}</th>
<td>{{{blank7_info_sec2|}}}</td>
</tr>
}}<!-- ***Website*** -->
{{#if:{{{website|}}}|
<tr class="mergedtoprow">
<th>വെബ്സൈറ്റ്</th>
<td>{{{website}}}</td>
</tr>
}}<!-- ***Footnotes*** -->
{{#if:{{{footnotes|}}}|
<tr class="mergedtoprow">
<td colspan="2" style="text-align:left; font-size:smaller">{{{footnotes}}}</td>
</tr>
}}
</table><!--For deprecated parameter names--><includeonly>{{#ifeq:{{{coor_type|♠}}}{{{city_logo|♠}}}{{{area_total|♠}}}{{{area_land|♠}}}{{{area_water|♠}}}{{{TotalArea_sq_mi|♠}}}{{{LandArea_sq_mi|♠}}}{{{WaterArea_sq_mi|♠}}}{{{area_urban|♠}}}{{{UrbanArea_sq_mi|♠}}}{{{area_metro|♠}}}{{{MetroArea_sq_mi|♠}}}{{{elevation|♠}}}{{{population_density|♠}}}{{{population_density_mi2|♠}}}{{{population_density_metro_mi2|♠}}}{{{population_density_urban_mi2|♠}}}|♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠||[[Category:Settlement articles requiring maintenance]]}}{{#switch:{{{coordinates_region|}}}|CA-X|US-X|IN-X=[[Category:Infobox settlement uses with imprecise region codes]]}}</includeonly><noinclude>
{{documentation}}
</noinclude>
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2291910" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്