"ഫലകം:Infobox artwork" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

294 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  8 വർഷം മുമ്പ്
Removed legacy support for deprecated (and now unused) parameters "height", "width", and "length", and added tests for further deprecated parameters "height_cm", "width_cm", "length_cm", and "diameter"
(ചെ.) (Removed redundancy by using {{lc:}})
(Removed legacy support for deprecated (and now unused) parameters "height", "width", and "length", and added tests for further deprecated parameters "height_cm", "width_cm", "length_cm", and "diameter")
| label10 = Dimensions
<!--BEGIN DIMENSIONAL DATA SECTION; INCLUDES SCARY CODE ;)-->
| data10 = {{#if:{{{height|}}}{{{height_inch|}}}{{{height_metric|}}}{{{height_imperial|}}}{{{width|}}}{{{width_inch|}}}{{{width_metric|}}}{{{width_imperial|}}}{{{length|}}}{{{length_inch|}}}{{{length_metric|}}}{{{length_imperial|}}}{{{diameter|}}}{{{diameter_cm|}}}{{{diameter_inch|}}}{{{diameter_metric|}}}{{{diameter_imperial|}}}{{{dimensions|}}}|<!--
 
-->{{#if:{{{height|}}}{{{height_inch|}}}{{{height_metric|}}}{{{height_imperial|}}}{{{width|}}}{{{width_inch|}}}{{{width_metric|}}}{{{width_imperial|}}}{{{length|}}}{{{length_inch|}}}{{{length_metric|}}}{{{length_imperial|}}}|<!--Begin H×W×L metric data
 
-->{{#if:{{{height|}}}{{{height_inch|}}}{{{height_metric|}}}{{{height_imperial|}}}<!--begin height, metric section
-->|{{#if:{{{height_metric|{{{height|}}}}}}|{{{height_metric|{{{height}}}}}}&nbsp;{{{metric_unit|cm}}}<!--if metric height is available, use it, otherwise:
-->|{{#if:{{isnumeric|{{{height_imperial|{{{height_inch|}}}}}}}}<!--if imperial height is numeric, convert it:
-->|{{#ifeq:{{#if:{{isnumeric|{{{height_imperial|}}}}}|{{#if:{{isnumeric|{{{height_inch|}}}}}| {{#ifeq:{{{imperial_unit|in}}}|ft|SPECIAL|NORMAL}}|NORMAL}}|NORMAL}}|SPECIAL<!--if there's the special ft&in case, then use it:
-->|{{convert|{{formatnum:{{{height_imperial|{{{height_inch}}}}}}|R}}|{{{imperial_unit|in}}}|{{{metric_unit|cm}}}||disp=output only}}|<span class="error" style="white-space:nowrap; font-size:inherit;">??</span><!--close functions-->}}}}}}}}<!--end height, metric section
 
-->{{#if:{{{height_metric|{{{height|}}}}}}{{isnumeric|{{{height_imperial|{{{height_inch|}}}}}}}}|<!-- begin ×1; if height is present, then:
-->{{#if:{{{width_metric|{{{width|}}}}}}{{isnumeric|{{{width_imperial|{{{width_inch|}}}}}}}}{{{length_metric|{{{length|}}}}}}{{isnumeric|{{{length_imperial|{{{length_inch|}}}}}}}}|&#32;×&nbsp;}}}}<!-- if width or later is present, add spacing and ×
 
-->{{#if:{{{width|}}}{{{width_inch|}}}{{{width_metric|}}}{{{width_imperial|}}}<!--begin width, metric section
-->|{{#if:{{{width_metric|{{{width|}}}}}}|{{{width_metric|{{{width}}}}}}&nbsp;{{{metric_unit|cm}}}<!--if metric width is available, use it, otherwise:
-->|{{#if:{{isnumeric|{{{width_imperial|{{{width_inch|}}}}}}}}<!--if imperial width is numeric, convert it:
-->|{{#ifeq:{{#if:{{isnumeric|{{{width_imperial|}}}}}|{{#if:{{isnumeric|{{{width_inch|}}}}}| {{#ifeq:{{{imperial_unit|in}}}|ft|SPECIAL|NORMAL}}|NORMAL}}|NORMAL}}|SPECIAL<!--if there's the special ft&in case, then use it:
-->|{{convert|{{formatnum:{{{width_imperial|{{{width_inch}}}}}}|R}}|{{{imperial_unit|in}}}|{{{metric_unit|cm}}}||disp=output only}}|<span class="error" style="white-space:nowrap; font-size:inherit;">??</span><!--close functions-->}}}}}}}}<!--end width, metric section
 
-->{{#if:{{{width_metric|{{{width|}}}}}}{{isnumeric|{{{width_imperial|{{{width_inch|}}}}}}}}|<!-- begin ×2; if width is present, then:
-->{{#if:{{{length_metric|{{{length|}}}}}}{{isnumeric|{{{length_imperial|{{{length_inch|}}}}}}}}|&#32;×&nbsp;}}}}<!-- if length is present, add spacing and ×
 
-->{{#if:{{{length|}}}{{{length_inch|}}}{{{length_metric|}}}{{{length_imperial|}}}<!--begin length, metric section
-->|{{#if:{{{length_metric|{{{length|}}}}}}|{{{length_metric|{{{length}}}}}}&nbsp;{{{metric_unit|cm}}}<!--if metric length is available, use it, otherwise:
-->|{{#if:{{isnumeric|{{{length_imperial|{{{length_inch|}}}}}}}}<!--if imperial length is numeric, convert it:
-->|{{#ifeq:{{#if:{{isnumeric|{{{length_imperial|}}}}}|{{#if:{{isnumeric|{{{length_inch|}}}}}| {{#ifeq:{{{imperial_unit|in}}}|ft|SPECIAL|NORMAL}}|NORMAL}}|NORMAL}}|SPECIAL<!--if there's the special ft&in case, then use it:
-->&#32;(<!--end H×W×L metric data, begin H×W×L imperial data
 
-->{{#if:{{{height|}}}{{{height_inch|}}}{{{height_metric|}}}{{{height_imperial|}}}<!--begin height, imperial section
-->|{{#if:{{{height_imperial|{{{height_inch|}}}}}}|<!--if imperial height is available, then…
-->{{#ifeq:{{#if:{{{height_imperial|}}}|{{#if:{{{height_inch|}}}| {{#ifeq:{{{imperial_unit|in}}}|ft|SPECIAL|NORMAL}}|NORMAL}}|NORMAL}}|SPECIAL|{{{height_imperial}}}&nbsp;ft {{{height_inch}}}&nbsp;in|{{{height_imperial|{{{height_inch}}}}}}&nbsp;{{{imperial_unit|in}}}}}<!--use appropriate formatting, including a check if ft&in format is appropriate. If it's not available, then:
-->|{{#if:{{isnumeric|{{{height_metric|{{{height|}}}}}}}}<!--if metric height is numeric, convert it:
-->|{{convert|{{formatnum:{{{height_metric|{{{height}}}}}}|R}}|{{{metric_unit|cm}}}|{{{imperial_unit|in}}}<!--really ought to include a switch for ftin mode here in a later version; if other imperial ones have the special case, then apply the special case in conversion-->|disp=output only}}|<span class="error" style="white-space:nowrap; font-size:inherit;">??</span><!--close functions-->}}}}}}<!--end height, imperial section
 
-->{{#if:{{{height_imperial|{{{height_inch|}}}}}}{{{height_metric|{{{height_cm|{{{height|}}}}}}}}}|<!-- begin ×1; if height is present, then:
-->{{#if:{{{width_imperial|{{{width_inch|}}}}}}{{{width_metric|{{{width_cm|{{{width|}}}}}}}}}{{{length_imperial|{{{length_inch|}}}}}}{{{length_metric|{{{length_cm|{{{length|}}}}}}}}}|&#32;×&nbsp;}}}}<!-- if width or later is present, add spacing and ×
 
-->{{#if:{{{width|}}}{{{width_inch|}}}{{{width_metric|}}}{{{width_imperial|}}}<!--begin width, imperial section
-->|{{#if:{{{width_imperial|{{{width_inch|}}}}}}|<!--if imperial width is available, then…
-->{{#ifeq:{{#if:{{{width_imperial|}}}|{{#if:{{{width_inch|}}}| {{#ifeq:{{{imperial_unit|in}}}|ft|SPECIAL|NORMAL}}|NORMAL}}|NORMAL}}|SPECIAL|{{{width_imperial}}}&nbsp;ft {{{width_inch}}}&nbsp;in|{{{width_imperial|{{{width_inch}}}}}}&nbsp;{{{imperial_unit|in}}}}}<!--use appropriate formatting, including a check if ft&in format is appropriate. If it's not available, then:
-->|{{#if:{{isnumeric|{{{width_metric|{{{width|}}}}}}}}<!--if metric width is numeric, convert it:
-->|{{convert|{{formatnum:{{{width_metric|{{{width}}}}}}|R}}|{{{metric_unit|cm}}}|{{{imperial_unit|in}}}<!--really ought to include a switch for ftin mode here in a later version; if other imperial ones have the special case, then apply the special case in conversion-->|disp=output only}}|<span class="error" style="white-space:nowrap; font-size:inherit;">??</span><!--close functions-->}}}}}}<!--end width, imperial section
 
-->{{#if:{{{width_imperial|{{{width_inch|}}}}}}{{{width_metric|{{{width_cm|{{{width|}}}}}}}}}|<!-- begin ×2; if width is present, then:
-->{{#if:{{{length_imperial|{{{length_inch|}}}}}}{{{length_metric|{{{length_cm|{{{length|}}}}}}}}}|&#32;×&nbsp;}}}}<!-- if length is present, add spacing and ×
 
-->{{#if:{{{length|}}}{{{length_inch|}}}{{{length_metric|}}}{{{length_imperial|}}}<!--begin length, imperial section
-->|{{#if:{{{length_imperial|{{{length_inch|}}}}}}|<!--if imperial length is available, then…
-->{{#ifeq:{{#if:{{{length_imperial|}}}|{{#if:{{{length_inch|}}}| {{#ifeq:{{{imperial_unit|in}}}|ft|SPECIAL|NORMAL}}|NORMAL}}|NORMAL}}|SPECIAL|{{{length_imperial}}}&nbsp;ft {{{length_inch}}}&nbsp;in|{{{length_imperial|{{{length_inch}}}}}}&nbsp;{{{imperial_unit|in}}}}}<!--use appropriate formatting, including a check if ft&in format is appropriate. If it's not available, then:
-->|{{#if:{{isnumeric|{{{length_metric|{{{length|}}}}}}}}<!--if metric length is numeric, convert it:
-->|{{convert|{{formatnum:{{{length_metric|{{{length}}}}}}|R}}|{{{metric_unit|cm}}}|{{{imperial_unit|in}}}<!--really ought to include a switch for ftin mode here in a later version; if other imperial ones have the special case, then apply the special case in conversion-->|disp=output only}}|<span class="error" style="white-space:nowrap; font-size:inherit;">??</span><!--close functions-->}}}}}}<!--end length, imperial section
 
-->)<!--end all H×W×L data
-->{{{length|♦}}}<!--length
-->{{{width|♦}}}<!--width
-->{{{height_cm|♦}}}<!--height_cm
-->{{{length_cm|♦}}}<!--length_cm
-->{{{width_cm|♦}}}<!--width_cm
-->{{{diameter|♦}}}<!--diameter
-->{{{diameter_cm|♦}}}<!--diameter_cm
-->{{{diameter_inch|♦}}}<!--diameter_inch
-->|♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<!--needs one "♦" per test above
-->||[[Category:Wikipedia pages with deprecated artwork infobox syntax]]}}<!--
-->{{#switch:{{lc:{{{italic title|¬}}}}}
4

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2249479" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്