"ഫലകം:Infobox artwork" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

9,828 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  8 വർഷം മുമ്പ്
minor code fix
(minor code fix)
{| class="infobox vevent" style="width: 22em; line-height: 1.4em; text-align: left; float:{{{painting_alignment|right}}}; {{ #ifeq: {{{painting_alignment|}}}|Left| margin-right: 15px; margin-left: 0px;|}} {{ #ifeq: {{{painting_alignment|}}}|left| margin-right: 15px; margin-left: 0px;|}} font-size: 88%;"
{{ infobox
|+ style="font-size: 125%; font-weight: bold; font-style: italic" class="summary" | {{{title|<includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}
| bodystyle = {{#ifeq:{{{painting_alignment|}}}|left|float: left; margin-right: 15px; margin-left: 0}}
|-
| title = {{{title|<includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}
{{#if:{{{other_language_1|}}}{{{other_language_2|}}}|
| titlestyle = font-style: italic
| subheader{{!}} colspan="2" style="text-align:center;" {{#if:{{{other_language_1|!}}}{{{other_language_2|}}}| {{#if:{{{other_language_1|}}}|{{{other_language_1|}}}: ''{{{other_title_1|}}}'' }}{{#if:{{{other_language_2|}}}|, {{{other_language_2|}}}: ''{{{other_title_2|}}}'' }} }}
}}
| image = {{#if:{{{image_file|}}}|[[Image:{{{image_file|}}}{{!}}{{{image_size|300px}}}|alt={{{alt|}}}]]|{{{image|}}} }}
|-
{{#if:{{{image|}}}{{{image_file|}}}|
{{!}} colspan="2" style="text-align:center;" {{!}} {{#if:{{{image|}}}|{{{image}}}|[[File:{{{image_file|}}}|{{{image_size|300px}}}|alt={{{alt|}}}]]}}
{{!}}-
{{#if:{{{caption|}}}|
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} {{{caption}}}
}}
}}
|-
{{#if:{{{pushpin_map|}}}|
{{!}} align="center" colspan="2" {{!}}<center>{{Location map|{{{pushpin_map}}}
|alt = {{{pushpin_map_alt|}}}
|lat = {{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}| |{{{latd|{{{latitude|}}}}}} }}
|long = {{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}| |{{{longd|{{{longitude|}}}}}} }}
|lat_deg={{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}|{{{latd|}}}| }}
|lat_min={{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}|{{{latm|}}}| }}
|lat_sec={{#if:{{{lats|}}}{{{latNS|}}}|{{{lats|}}}| }}
|lat_dir={{#if:{{{latNS|}}}|{{{latNS|}}}| }}
|lon_deg={{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}|{{{longd|}}}| }}
|lon_min={{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}|{{{longm|}}}| }}
|lon_sec={{#if:{{{longs|}}}{{{longEW|}}}|{{{longs|}}}| }}
|lon_dir={{#if:{{{longEW|}}}|{{{longEW|}}}| }}
|float = center
|caption =
|border = none
|mark =Nuvola 2.0+ Sculpture.svg
|marksize = 12
|position = {{{pushpin_label_position|}}}
|label = {{#if:{{{map_dot_label|}}}|{{{map_dot_label}}}|{{{title}}}}}
|width = {{#if:{{{map_size|}}}|{{{map_size}}}|280}}
}}{{#if:{{{pushpin_map_caption|}}}|<small>{{{pushpin_map_caption}}}</small>}}</center>}}
|-
{{#if:{{{artist|}}}|
! Artist
{{!}} class="attendee" {{!}} {{#ifeq:{{ucfirst:{{{artist|}}}}}|Unknown|Unknown|{{#ifexist: {{{artist}}}|[[{{{artist}}}]]|{{{artist}}}}}}}
}}
|-
{{#if:{{{year|}}}|
! Year
{{!}} {{{year|Unknown}}}
}}
|-
{{#if:{{{type|}}}|
! Type
{{!}} class="category" {{!}} {{{type}}}
}}
|-
{{#if:{{{material|}}}|
! Material
{{!}} class="category" {{!}} {{{material}}}
}}
|-<!--BEGIN DIMENSIONAL DATA SECTION; INCLUDES SCARY CODE ;)-->
{{#if:{{{height|}}}{{{height_inch|}}}{{{height_metric|}}}{{{height_imperial|}}}{{{width|}}}{{{width_inch|}}}{{{width_metric|}}}{{{width_imperial|}}}{{{length|}}}{{{length_inch|}}}{{{length_metric|}}}{{{length_imperial|}}}{{{diameter|}}}{{{diameter_cm|}}}{{{diameter_inch|}}}{{{diameter_metric|}}}{{{diameter_imperial|}}}{{{dimensions|}}}|<!--if there is any dimensional data, then: -->
! Dimensions<!--old version used a check for a single-dimension title; simply "Dimensions" now-->
{{!}}<!--open the next cell
 
-->{{#if:{{{height|}}}{{{height_inch|}}}{{{height_metric|}}}{{{height_imperial|}}}{{{width|}}}{{{width_inch|}}}{{{width_metric|}}}{{{width_imperial|}}}{{{length|}}}{{{length_inch|}}}{{{length_metric|}}}{{{length_imperial|}}}|<!--Begin H×W×L metric data
| label1 = ശില്പി
| data1 = {{{artist|}}}
| label2 = വർഷം
| data2 = {{{year|}}}
| label3 = തരം
| data3 = {{{type|}}}
| label4 = {{#if:{{{width|}}}{{{width_inch|}}}{{{diameter_cm|}}}{{{diameter_inch|}}}{{{dimensions|}}}|Dimensions|Height}}
| data4 = {{ #if: {{{height|}}}<!--
If so, test whether the height in inches is given.
-->| {{ #if: {{{height_inch|}}}<!--
If the height is given in both centimetres and inches, display them both.
-->|{{{height}}}&nbsp;cm{{#if:{{{width|}}}|&nbsp;× {{{width}}}&nbsp;cm}} ({{{height_inch}}}&nbsp;in{{#if:{{{width_inch|}}}|&nbsp;× {{{width_inch}}}&nbsp;in}})<!--
If the height is given only in centimetres,
test whether the centimetre input is in numeric form.
-->| {{ #ifeq: {{#expr:{{{height}}}*{{{width}}}*0}}|0<!--
If so, include a conversion to inches.
-->|{{convert|{{{height}}}|x|{{{width}}}|cm|in|abbr=on}}<!--
If not, display centimetres only.
-->|{{{height}}}&nbsp;cm{{#if:{{{width|}}}|&nbsp;× {{{width}}}&nbsp;cm}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
If the height in centimetres is not given, test whether the height in inches is given.
-->| {{ #if: {{{height_inch|}}}<!--
If so, test whether the inch input is in numeric form.
-->| {{ #ifeq: {{#expr:{{{height_inch}}}*{{{width_inch}}}*0}}|0<!--
If so, include a conversion to centimetres.
-->|{{convert|{{{height_inch}}}|x|{{{width_inch}}}|in|cm|abbr=on}}<!--
If not, display inches only.
-->|{{{height_inch}}}&nbsp;in&nbsp;× {{{width_inch}}}&nbsp;in<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
 
-->{{#if:{{{height|}}}{{{height_inch|}}}{{{height_metric|}}}{{{height_imperial|}}}<!--begin height, metric section
DIAMETER
-->|{{#if:{{{height_metric|{{{height|}}}}}}|{{{height_metric|{{{height}}}}}}&nbsp;{{{metric_unit|cm}}}<!--if metric height is available, use it, otherwise:
-->|{{#if:{{isnumeric|{{{height_imperial|{{{height_inch|}}}}}}}}<!--if imperial height is numeric, convert it:
-->|{{#ifeq:{{#if:{{isnumeric|{{{height_imperial|}}}}}|{{#if:{{isnumeric|{{{height_inch|}}}}}| {{#ifeq:{{{imperial_unit|in}}}|ft|SPECIAL|NORMAL}}|NORMAL}}|NORMAL}}|SPECIAL<!--if there's the special ft&in case, then use it:
-->|{{convert|{{{height_imperial}}}|ft|{{{height_inch}}}|in|{{{metric_unit|cm}}}|abbr=on|disp=output only}}<!--otherwise, use the normal conversion scheme:
-->|{{convert|{{formatnum:{{{height_imperial|{{{height_inch}}}}}}|R}}|{{{imperial_unit|in}}}|{{{metric_unit|cm}}}||disp=output only}}|<span class="error" style="white-space:nowrap; font-size:inherit;">??</span><!--close functions-->}}}}}}}}<!--end height, metric section
 
-->{{#if:{{{height_metric|{{{height|}}}}}}{{isnumeric|{{{height_imperial|{{{height_inch|}}}}}}}}|<!-- begin ×1; if height is present, then:
Test whether the diameter in centimetres is given.
-->{{#if:{{{width_metric|{{{width|}}}}}}{{isnumeric|{{{width_imperial|{{{width_inch|}}}}}}}}{{{length_metric|{{{length|}}}}}}{{isnumeric|{{{length_imperial|{{{length_inch|}}}}}}}}|&#32;×&nbsp;}}}}<!-- if width or later is present, add spacing and ×
-->{{ #if: {{{diameter_cm|}}}<!--
If so, test whether the diameter in inches is given.
-->| {{ #if: {{{diameter_inch|}}}<!--
If the diameter is given in both centimetres and inches, display them both.
-->|{{{diameter_cm}}}&nbsp;cm ({{{diameter_inch}}}&nbsp;in) diameter<!--
If the diameter is given only in centimetres,
test whether the centimetre input is in numeric form.
-->| {{ #ifeq: {{#expr:{{{diameter_cm}}}*0}}|0<!--
If so, include a conversion to inches.
-->|{{convert|{{{diameter_cm}}}|cm|in|abbr=on}} diameter<!--
If not, display centimetres only.
-->|{{{diameter_cm}}}&nbsp;cm diameter<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
If the diameter in centimetres is not given, test whether the diameter in inches is given.
-->| {{ #if: {{{diameter_inch|}}}<!--
If so, test whether the inch input is in numeric form.
-->| {{ #ifeq: {{#expr:{{{diameter_inch}}}*0}}|0<!--
If so, include a conversion to centimetres.
-->|{{convert|{{{diameter_inch}}}|in|cm|abbr=on}}<!--
If not, display inches only.
-->|{{{diameter_inch}}}&nbsp;in<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
 
-->{{#if:{{{width|}}}{{{width_inch|}}}{{{width_metric|}}}{{{width_imperial|}}}<!--begin width, metric section
DIMENSIONS
-->|{{#if:{{{width_metric|{{{width|}}}}}}|{{{width_metric|{{{width}}}}}}&nbsp;{{{metric_unit|cm}}}<!--if metric width is available, use it, otherwise:
-->|{{#if:{{isnumeric|{{{width_imperial|{{{width_inch|}}}}}}}}<!--if imperial width is numeric, convert it:
-->|{{#ifeq:{{#if:{{isnumeric|{{{width_imperial|}}}}}|{{#if:{{isnumeric|{{{width_inch|}}}}}| {{#ifeq:{{{imperial_unit|in}}}|ft|SPECIAL|NORMAL}}|NORMAL}}|NORMAL}}|SPECIAL<!--if there's the special ft&in case, then use it:
-->|{{convert|{{{width_imperial}}}|ft|{{{width_inch}}}|in|{{{metric_unit|cm}}}|abbr=on|disp=output only}}<!--otherwise, use the normal conversion scheme:
-->|{{convert|{{formatnum:{{{width_imperial|{{{width_inch}}}}}}|R}}|{{{imperial_unit|in}}}|{{{metric_unit|cm}}}||disp=output only}}|<span class="error" style="white-space:nowrap; font-size:inherit;">??</span><!--close functions-->}}}}}}}}<!--end width, metric section
 
-->{{#if:{{{width_metric|{{{width|}}}}}}{{isnumeric|{{{width_imperial|{{{width_inch|}}}}}}}}|<!-- begin ×2; if width is present, then:
Give alternative or additional dimensional details.
-->{{#if:{{{length_metric|{{{length|}}}}}}{{isnumeric|{{{length_imperial|{{{length_inch|}}}}}}}}|&#32;×&nbsp;}}}}<!-- if length is present, add spacing and ×
-->{{{dimensions|}}}
| label5 = സ്ഥലം
| data5 = {{{museum|}}}{{ #if: {{{city|}}}|{{#if:{{{museum|}}}|,&#32;}}{{{city}}} }}
 
-->{{#if:{{{length|}}}{{{length_inch|}}}{{{length_metric|}}}{{{length_imperial|}}}<!--begin length, metric section
}}<noinclude>{{doc}}</noinclude>
-->|{{#if:{{{length_metric|{{{length|}}}}}}|{{{length_metric|{{{length}}}}}}&nbsp;{{{metric_unit|cm}}}<!--if metric length is available, use it, otherwise:
-->|{{#if:{{isnumeric|{{{length_imperial|{{{length_inch|}}}}}}}}<!--if imperial length is numeric, convert it:
-->|{{#ifeq:{{#if:{{isnumeric|{{{length_imperial|}}}}}|{{#if:{{isnumeric|{{{length_inch|}}}}}| {{#ifeq:{{{imperial_unit|in}}}|ft|SPECIAL|NORMAL}}|NORMAL}}|NORMAL}}|SPECIAL<!--if there's the special ft&in case, then use it:
-->|{{convert|{{{length_imperial}}}|ft|{{{length_inch}}}|in|{{{metric_unit|cm}}}|abbr=on|disp=output only}}<!--otherwise, use the normal conversion scheme:
-->|{{convert|{{formatnum:{{{length_imperial|{{{length_inch}}}}}}|R}}|{{{imperial_unit|in}}}|{{{metric_unit|cm}}}||disp=output only}}|<span class="error" style="white-space:nowrap; font-size:inherit;">??</span><!--close functions-->}}}}}}}}<!--end length, metric section
 
-->&#32;(<!--end H×W×L metric data, begin H×W×L imperial data
 
-->{{#if:{{{height|}}}{{{height_inch|}}}{{{height_metric|}}}{{{height_imperial|}}}<!--begin height, imperial section
-->|{{#if:{{{height_imperial|{{{height_inch|}}}}}}|<!--if imperial height is available, then…
-->{{#ifeq:{{#if:{{{height_imperial|}}}|{{#if:{{{height_inch|}}}| {{#ifeq:{{{imperial_unit|in}}}|ft|SPECIAL|NORMAL}}|NORMAL}}|NORMAL}}|SPECIAL|{{{height_imperial}}}&nbsp;ft {{{height_inch}}}&nbsp;in|{{{height_imperial|{{{height_inch}}}}}}&nbsp;{{{imperial_unit|in}}}}}<!--use appropriate formatting, including a check if ft&in format is appropriate. If it's not available, then:
-->|{{#if:{{isnumeric|{{{height_metric|{{{height|}}}}}}}}<!--if metric height is numeric, convert it:
-->|{{convert|{{formatnum:{{{height_metric|{{{height}}}}}}|R}}|{{{metric_unit|cm}}}|{{{imperial_unit|in}}}<!--really ought to include a switch for ftin mode here in a later version; if other imperial ones have the special case, then apply the special case in conversion-->|disp=output only}}|<span class="error" style="white-space:nowrap; font-size:inherit;">??</span><!--close functions-->}}}}}}<!--end height, imperial section
 
-->{{#if:{{{height_imperial|{{{height_inch|}}}}}}{{{height_metric|{{{height_cm|{{{height|}}}}}}}}}|<!-- begin ×1; if height is present, then:
-->{{#if:{{{width_imperial|{{{width_inch|}}}}}}{{{width_metric|{{{width_cm|{{{width|}}}}}}}}}{{{length_imperial|{{{length_inch|}}}}}}{{{length_metric|{{{length_cm|{{{length|}}}}}}}}}|&#32;×&nbsp;}}}}<!-- if width or later is present, add spacing and ×
 
-->{{#if:{{{width|}}}{{{width_inch|}}}{{{width_metric|}}}{{{width_imperial|}}}<!--begin width, imperial section
-->|{{#if:{{{width_imperial|{{{width_inch|}}}}}}|<!--if imperial width is available, then…
-->{{#ifeq:{{#if:{{{width_imperial|}}}|{{#if:{{{width_inch|}}}| {{#ifeq:{{{imperial_unit|in}}}|ft|SPECIAL|NORMAL}}|NORMAL}}|NORMAL}}|SPECIAL|{{{width_imperial}}}&nbsp;ft {{{width_inch}}}&nbsp;in|{{{width_imperial|{{{width_inch}}}}}}&nbsp;{{{imperial_unit|in}}}}}<!--use appropriate formatting, including a check if ft&in format is appropriate. If it's not available, then:
-->|{{#if:{{isnumeric|{{{width_metric|{{{width|}}}}}}}}<!--if metric width is numeric, convert it:
-->|{{convert|{{formatnum:{{{width_metric|{{{width}}}}}}|R}}|{{{metric_unit|cm}}}|{{{imperial_unit|in}}}<!--really ought to include a switch for ftin mode here in a later version; if other imperial ones have the special case, then apply the special case in conversion-->|disp=output only}}|<span class="error" style="white-space:nowrap; font-size:inherit;">??</span><!--close functions-->}}}}}}<!--end width, imperial section
 
-->{{#if:{{{width_imperial|{{{width_inch|}}}}}}{{{width_metric|{{{width_cm|{{{width|}}}}}}}}}|<!-- begin ×2; if width is present, then:
-->{{#if:{{{length_imperial|{{{length_inch|}}}}}}{{{length_metric|{{{length_cm|{{{length|}}}}}}}}}|&#32;×&nbsp;}}}}<!-- if length is present, add spacing and ×
 
-->{{#if:{{{length|}}}{{{length_inch|}}}{{{length_metric|}}}{{{length_imperial|}}}<!--begin length, imperial section
-->|{{#if:{{{length_imperial|{{{length_inch|}}}}}}|<!--if imperial length is available, then…
-->{{#ifeq:{{#if:{{{length_imperial|}}}|{{#if:{{{length_inch|}}}| {{#ifeq:{{{imperial_unit|in}}}|ft|SPECIAL|NORMAL}}|NORMAL}}|NORMAL}}|SPECIAL|{{{length_imperial}}}&nbsp;ft {{{length_inch}}}&nbsp;in|{{{length_imperial|{{{length_inch}}}}}}&nbsp;{{{imperial_unit|in}}}}}<!--use appropriate formatting, including a check if ft&in format is appropriate. If it's not available, then:
-->|{{#if:{{isnumeric|{{{length_metric|{{{length|}}}}}}}}<!--if metric length is numeric, convert it:
-->|{{convert|{{formatnum:{{{length_metric|{{{length}}}}}}|R}}|{{{metric_unit|cm}}}|{{{imperial_unit|in}}}<!--really ought to include a switch for ftin mode here in a later version; if other imperial ones have the special case, then apply the special case in conversion-->|disp=output only}}|<span class="error" style="white-space:nowrap; font-size:inherit;">??</span><!--close functions-->}}}}}}<!--end length, imperial section
 
-->)<!--end all H×W×L data
-->{{#if:{{{diameter_metric|}}}{{{diameter_cm|}}}{{{diameter|}}}{{{diameter_imperial|}}}{{{diameter_inch|}}}{{{dimensions|}}}|<nowiki>;</nowiki>&#32;}}<!-- if there's diameter or dimensions, add a semicolon divider and a space
-->|}}<!-- if no H×W×L data, then blank; end H×W×L section
 
-->{{#switch:0{{#if:{{{diameter_metric|{{{diameter_cm|{{{diameter|}}}}}}}}}|c}}{{#if:{{{diameter_imperial|{{{diameter_inch|}}}}}}|i}}<!--switch controlling diameter section
-->|0c={{#if:{{isnumeric|{{{diameter_metric|{{{diameter_cm|{{{diameter|}}}}}}}}}}}|{{{diameter_metric|{{{diameter_cm|{{{diameter}}}}}}}}}&nbsp;{{{metric_unit|cm}}} diameter ({{convert|{{formatnum:{{{diameter_metric|{{{diameter_cm|{{{diameter}}}}}}}}}|R}}|{{{metric_unit|cm}}}|{{{imperial_unit|in}}}|disp=output only}})|{{{diameter_metric|{{{diameter_cm|{{{diameter}}}}}}}}}&nbsp;{{{metric_unit|cm}}} diameter}}{{#if:{{{dimensions|}}}|<nowiki>;</nowiki>&#32;}}<!--if only cm available
-->|0i={{#if:{{isnumeric|{{{diameter_imperial|{{{diameter_inch|}}}}}}}}|{{convert|{{formatnum:{{{diameter_imperial|{{{diameter_in}}}}}}|R}}|{{{imperial_unit|in}}}|{{{metric_unit|cm}}}|disp=output only}} diameter ({{{diameter_imperial|{{{diameter_inch}}}}}}&nbsp;{{{imperial_unit|in}}})|{{{diameter_imperial|{{{diameter_inch}}}}}}&nbsp;{{{imperial_unit|in}}} diameter}}{{#if:{{{dimensions|}}}|<nowiki>;</nowiki>&#32;}}<!--if only in available
-->|0ci={{{diameter_metric|{{{diameter_cm|{{{diameter}}}}}}}}}&nbsp;{{{metric_unit|cm}}} diameter ({{{diameter_imperial|{{{diameter_inch}}}}}}&nbsp;{{{imperial_unit|in}}}){{#if:{{{dimensions|}}}|<nowiki>;</nowiki>&#32;}}<!--if both available
-->|0|#default=<!--nothing's available! no output then…-->}}<!--end diameter switch
-->{{{dimensions|}}}<!--additional or alternate dimensions, if applicable
 
-->}}<!--end if any dimensional data--><!--END DIMENSIONAL SECTION-->
|-
{{#if:{{{weight|}}}|
! Weight
{{!}} {{{weight}}}
}}
|-
{{#if:{{{museum|}}}{{{city|}}}|
! Location
{{!}} {{{museum|}}}{{ #if: {{{city|}}}|{{#if:{{{museum|}}}|,&#32;}}{{{city}}} }}
}}
|-
{{#if: {{{coordinates|}}}|
{{!}} <br/>
{{!}} {{{coordinates|}}}}}
|-
{{#if:{{{owner|}}}|
! Owner
{{!}} {{{owner}}}
}}
|}{{#ifeq:{{{inch|a}}}{{{inch|b}}}|ab||[[Category:Wikipedia pages with deprecated artwork infobox syntax]]}}{{#switch:{{lc:{{{italic title|¬}}}}}
|no = <!-- no italic title -->
||¬|force|yes = {{italic title|force={{#ifeq:{{lc:{{{italic title|}}}}}|force|true}}}}
}}<noinclude>{{documentation}}</noinclude>
ഒരു തിരുത്തൽ
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2249454" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്