"ഘടകം:Infobox" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

4,918 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  5 വർഷം മുമ്പ്
from sandbox, remove now-unnecessary argument parsing complexity, and some other fixes
(from sandbox, remove now-unnecessary argument parsing complexity, and some other fixes)
-- This module implements {{Infobox}}
--
 
local p = {}
 
local navbar = require('ഘടകം:Navbar')._navbar
 
local args = {}
local origArgs
local root
 
local function union(t1, t2)
end
 
local function getArgNums(args, prefix)
-- Returns a table containing the numbers of the arguments that exist
-- for the specified prefix. For example, if the prefix was 'data', and
end
 
local function addRow(root, args, rowArgs)
-- Adds a row to the infobox, with either a header cell
-- or a label/data cell combination.
:done()
end
 
local dataCell = row:tag('td')
if not rowArgs.label then
dataCell
:attr('colspan', 2)
:css('text-align', 'center')
end
dataCell
end
 
local function renderTitle(root, args)
if not args.title then return end
 
end
 
local function renderAboveRow(root, args)
if not args.above then return end
 
root
:tag('tr')
end
 
local function renderBelowRow(root, args)
if not args.below then return end
 
root
:tag('tr')
end
 
local function renderSubheaders(root, args)
if args.subheader then
args.subheader1 = args.subheader
args.subheaderrowclass1 = args.subheaderrowclass
end
local subheadernums = getArgNums(args, 'subheader')
for k, num in ipairs(subheadernums) do
addRow(root, args, {
data = args['subheader' .. tostring(num)],
datastyle = args.subheaderstyle or args['subheaderstyle' .. tostring(num)],
end
 
local function renderImages(root, args)
if args.image then
args.image1 = args.image
args.caption1 = args.caption
end
local imagenums = getArgNums(args, 'image')
for k, num in ipairs(imagenums) do
local caption = args['caption' .. tostring(num)]
:wikitext(caption)
end
addRow(root, args, {
data = tostring(data),
datastyle = args.imagestyle,
end
 
local function renderRows(root, args)
-- Gets the union of the header and data argument numbers,
-- and renders them all in order using addRow.
local rownums = union(getArgNums(args, 'header'), getArgNums(args, 'data'))
table.sort(rownums)
for k, num in ipairs(rownums) do
addRow(root, args, {
header = args['header' .. tostring(num)],
label = args['label' .. tostring(num)],
end
 
local function renderNavBar(root, args)
if not args.name then return end
 
root
:tag('tr')
:attr('colspan', '2')
:css('text-align', 'right')
:wikitext(navbarrequire('Module:Navbar')._navbar{
args.name,
mini = 1,
end
 
local function renderItalicTitle(root, args)
local italicTitle = args['italic title'] and mw.ustring.lower(args['italic title'])
if italicTitle == '' or italicTitle == 'force' or italicTitle == 'yes' then
end
 
local function renderTrackingCategories(root, args)
if args.decat ~= 'yes' then
if #(getArgNums(args, 'data')) == 0 and mw.title.getCurrentTitle().namespace == 0 then
root:wikitext('[[Category:Articles which use infobox templates with no data rows]]')
end
end
 
local function _infoboxp.infobox(frame)
local args = require('Module:Arguments').getArgs(frame, { wrappers = 'Template:Infobox', valueFunc = function(k, v)
if v ~= '' or k == 'italic title' then
return v
end
end })
 
-- Specify the overall layout of the infobox, with special settings
-- if the infobox is used as a 'child' inside another infobox.
local root
if args.child ~= 'yes' then
root = mw.html.create('table')
 
root
:addClass('infobox')
:addClass(args.bodyclass)
 
if args.subbox == 'yes' then
root
root
:cssText(args.bodystyle)
 
renderTitle(root, args)
renderAboveRow(root, args)
else
root = mw.html.create()
 
root
:wikitext(args.title)
end
 
renderSubheaders(root, args)
renderImages()root, args)
renderRows()root, args)
renderBelowRow(root, args)
renderNavBar(root, args)
renderItalicTitle(root, args)
renderTrackingCategories(root, args)
 
return tostring(root)
end
 
local function preprocessSingleArg(argName)
-- If the argument exists and isn't blank, add it to the argument table.
-- Blank arguments are treated as nil to match the behaviour of ParserFunctions.
if origArgs[argName] and origArgs[argName] ~= '' then
args[argName] = origArgs[argName]
end
end
 
local function preprocessArgs(prefixTable, step)
-- Assign the parameters with the given prefixes to the args table, in order, in batches
-- of the step size specified. This is to prevent references etc. from appearing in the
-- wrong order. The prefixTable should be an array containing tables, each of which has
-- two possible fields, a "prefix" string and a "depend" table. The function always parses
-- parameters containing the "prefix" string, but only parses parameters in the "depend"
-- table if the prefix parameter is present and non-blank.
if type(prefixTable) ~= 'table' then
error("Non-table value detected for the prefix table", 2)
end
if type(step) ~= 'number' then
error("Invalid step value detected", 2)
end
-- Get arguments without a number suffix, and check for bad input.
for i,v in ipairs(prefixTable) do
if type(v) ~= 'table' or type(v.prefix) ~= "string" or (v.depend and type(v.depend) ~= 'table') then
error('Invalid input detected to preprocessArgs prefix table', 2)
end
preprocessSingleArg(v.prefix)
-- Only parse the depend parameter if the prefix parameter is present and not blank.
if args[v.prefix] and v.depend then
for j, dependValue in ipairs(v.depend) do
if type(dependValue) ~= 'string' then
error('Invalid "depend" parameter value detected in preprocessArgs')
end
preprocessSingleArg(dependValue)
end
end
end
 
-- Get arguments with number suffixes.
local a = 1 -- Counter variable.
local moreArgumentsExist = true
while moreArgumentsExist == true do
moreArgumentsExist = false
for i = a, a + step - 1 do
for j,v in ipairs(prefixTable) do
local prefixArgName = v.prefix .. tostring(i)
if origArgs[prefixArgName] then
moreArgumentsExist = true -- Do another loop if any arguments are found, even blank ones.
preprocessSingleArg(prefixArgName)
end
-- Process the depend table if the prefix argument is present and not blank, or
-- we are processing "prefix1" and "prefix" is present and not blank, and
-- if the depend table is present.
if v.depend and (args[prefixArgName] or (i == 1 and args[v.prefix])) then
for j,dependValue in ipairs(v.depend) do
local dependArgName = dependValue .. tostring(i)
preprocessSingleArg(dependArgName)
end
end
end
end
a = a + step
end
end
function p.infobox(frame)
-- If called via #invoke, use the args passed into the invoking template.
-- Otherwise, for testing purposes, assume args are being passed directly in.
if frame == mw.getCurrentFrame() then
origArgs = frame:getParent().args
else
origArgs = frame
end
-- Parse the data parameters in the same order that the old {{infobox}} did, so that
-- references etc. will display in the expected places. Parameters that depend on
-- another parameter are only processed if that parameter is present, to avoid
-- phantom references appearing in article reference lists.
preprocessSingleArg('child')
preprocessSingleArg('bodyclass')
preprocessSingleArg('subbox')
preprocessSingleArg('bodystyle')
preprocessSingleArg('title')
preprocessSingleArg('titleclass')
preprocessSingleArg('titlestyle')
preprocessSingleArg('above')
preprocessSingleArg('aboveclass')
preprocessSingleArg('abovestyle')
preprocessArgs({
{prefix = 'subheader', depend = {'subheaderstyle', 'subheaderrowclass'}}
}, 10)
preprocessSingleArg('subheaderstyle')
preprocessSingleArg('subheaderclass')
preprocessArgs({
{prefix = 'image', depend = {'caption', 'imagerowclass'}}
}, 10)
preprocessSingleArg('captionstyle')
preprocessSingleArg('imagestyle')
preprocessSingleArg('imageclass')
preprocessArgs({
{prefix = 'header'},
{prefix = 'data', depend = {'label'}},
{prefix = 'rowclass'},
{prefix = 'rowstyle'},
{prefix = 'class'},
{prefix = 'dataid'},
{prefix = 'labelid'},
{prefix = 'headerid'},
{prefix = 'rowid'}
}, 50)
preprocessSingleArg('headerclass')
preprocessSingleArg('headerstyle')
preprocessSingleArg('labelstyle')
preprocessSingleArg('datastyle')
preprocessSingleArg('below')
preprocessSingleArg('belowclass')
preprocessSingleArg('belowstyle')
preprocessSingleArg('name')
args['italic title'] = origArgs['italic title'] -- different behaviour if blank or absent
preprocessSingleArg('decat')
return _infobox()
end
return p
0

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2191759" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്