"ഫലകം:Speedy deletion templates" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

6,152 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  6 വർഷം മുമ്പ്
Sidebar with collapsible lists and subinfoboxes
(ചെ.) (redundant with doc)
imported>Sardanaphalus
(Sidebar with collapsible lists and subinfoboxes)
{{Sidebar with collapsible lists
{|cellpadding="0" cellspacing="0" style="float: right; clear: right; margin: 0.5em 0 0.7em 1.4em; width: 250px; border: 1px solid #aaa; border-collapse: collapse"
| name = Speedy deletion templates
|-
!| style ="font <!-size:-pre-Sidebar 130%;version backgroundincluded:#ddddff; border-bottommargin:0.5em 0 0.7em 1.4em;border:1px solid #aaa"|;-->
| basestyle = background:#ddddff;
[[Wikipedia:Criteria for speedy deletion|Speedy deletion templates]]
| titlestyle = background:#ddddff; display:block;margin-bottom:0.5em;
|-
| title = [[Wikipedia:Criteria for speedy deletion|Speedy deletion templates]]
|
| listtitlestyle = background:#ddddff;text-align:center;
{| class="collapsible collapsed" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"
|-
!colspan="2" style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa"|General criteria
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:G1|G1]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-g1}} {{tl|db-nonsense}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G2|G2]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-g2}} {{tl|db-test}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G3|G3]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-g3}} {{tl|db-vandalism}} {{tl|db-hoax}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G4|G4]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-g4}} {{tl|db-repost}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G5|G5]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-g5}} {{tl|db-banned}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G6|G6]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-g6}} {{tl|db-copypaste}} {{tl|db-disambig}} {{tl|db-move}} {{tl|db-xfd}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G7|G7]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-g7}} {{tl|db-author}} {{tl|db-blanked}} {{tl|db-self}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G8|G8]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-g8}} {{tl|db-imagepage}} {{tl|db-redirnone}} {{tl|db-subpage}} {{tl|db-talk}} {{tl|db-templatecat}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G10|G10]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-g10}}, {{tl|db-attack}}, {{tl|db-negublp}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G11|G11]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-g11}} {{tl|db-spam}} {{tl|db-spamuser}} {{tl|db-spamuser-sandbox‎}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G12|G12]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-g12}} {{tl|db-copyvio}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G13|G13]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-g13}} {{tl|db-afc}}
|}
|-
|
{| class="collapsible collapsed" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"
|-
!colspan="2" style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa"|Articles
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:A1|A1]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-nocontext}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:A2|A2]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-foreign}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:A3|A3]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-nocontent}} {{tl|db-empty}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:A5|A5]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-transwiki}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:A7|A7]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-a7}} {{tl|db-person}} {{tl|db-band}} {{tl|db-club}} {{tl|db-inc}} {{tl|db-web}} {{tl|db-animal}} {{tl|db-event}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:A9|A9]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-song}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:A10|A10]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-same}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:A11|A11]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-invented}} {{tl|db-madeup}}
|}
|-
|
{| class="collapsible collapsed" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"
|-
!colspan="2" style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa"|Redirects
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:R2|R2]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-rediruser}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:R3|R3]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-redirtypo}}
|}
|-
|
{| class="collapsible collapsed" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"
|-
!colspan="2" style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa"|Files
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[Wikipedia:Criteria for speedy deletion#F1|F1]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-f1}} {{tl|duplicate}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F2|F2]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-f2}} {{tl|db-fpcfail}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F3|F3]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-noncom}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F4|F4]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|di-no source}} {{tl|di-no license}} {{tl|di-no source no license}} {{tl|di-dw no source}} {{tl|di-dw no license}} {{tl|di-dw no source no license}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F5|F5]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|di-orphaned fair use}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F6|F6]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|di-no fair use rationale}} {{tl|di-missing article links}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F7|F7]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-f7}} {{tl|di-replaceable fair use}} {{tl|di-disputed fair use rationale}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F8|F8]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-f8}} {{tl|Now Commons}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F9|F9]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-filecopyvio}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F10|F10]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-badfiletype}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F11|F11]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|di-no permission}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|!
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|di-fails NFCC}}
|}
|-
|
{| class="collapsible collapsed" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"
|-
!colspan="2" style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa"|Categories
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:C1|C1]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-catempty}}
|}
|-
|
{| class="collapsible collapsed" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"
|-
!colspan="2" style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa"|User pages
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:U1|U1]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-userreq}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:U2|U2]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-nouser}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:U3|U3]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-gallery}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:U5|U5]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-notwebhost}}
|}
|-
|
{| class="collapsible collapsed" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"
|-
!colspan="2" style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa"|Templates
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em; width: 2.5em"|[[WP:T2|T2]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-policy}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:T3|T3]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-duplicatetemplate}}
|}
|-
|
{| class="collapsible collapsed" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"
|-
!colspan="2" style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa"|Portals
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:P1|P1]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-speedy delete if article}}
|-
!style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:P2|P2]]
|style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-emptyportal}}
|}
|-
|
{| class="collapsible collapsed" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"
|-
!colspan="2" style="font-size: 90%; background:#ddddff"|Other
|-
|colspan="2" align="center" style="font-size: 90%; background:#fdfdfd; border-top: 1px solid #aaa"| {{tl|db}} {{tl|db-multiple}}
|}
|-
|style="background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-top: 1px solid #aaa"|{{navbar|Template:Speedy deletion templates|mini=1|style=float:right}}
|}<noinclude>
 
| list1name = general
{{documentation}}
| list1title = General criteria
<!-- Add categories and interwikis to the /doc subpage, not here! -->
| list1 =
</noinclude>
{{Infobox |bodystyle={{infobox subbox bodystyle}}
|labelstyle=width:2.5em;background:#ddddff;vertical-align:middle;text-align:center;line-height:1.35em;border-bottom:1px solid #aaa;
|datastyle=padding-left:0.25em;line-height:1.35em;border-bottom:1px solid #aaa;
|label1=[[WP:G1|G1]] |data1={{tl|db-g1}} {{tl|db-nonsense}}
|label2=[[WP:G2|G2]] |data2={{tl|db-g2}} {{tl|db-test}}
|label3=[[WP:G3|G3]] |data2={{tl|db-g3}} {{tl|db-vandalism}} {{tl|db-hoax}}
|label4=[[WP:G4|G4]] |data4={{tl|db-g4}} {{tl|db-repost}}
|label5=[[WP:G5|G5]] |data5={{tl|db-g5}} {{tl|db-banned}}
|label6=[[WP:G6|G6]] |data6={{tl|db-g6}} {{tl|db-copypaste}} {{tl|db-disambig}} {{tl|db-move}} {{tl|db-xfd}}
|label7=[[WP:G7|G7]] |data7={{tl|db-g7}} {{tl|db-author}} {{tl|db-blanked}} {{tl|db-self}}
|label8=[[WP:G8|G8]] |data8={{tl|db-g8}} {{tl|db-imagepage}} {{tl|db-redirnone}} {{tl|db-subpage}} {{tl|db-talk}} {{tl|db-templatecat}}
|label10=[[WP:G10|G10]] |data10={{tl|db-g10}} {{tl|db-attack}} {{tl|db-negublp}}
|label11=[[WP:G11|G11]] |data11={{tl|db-g11}} {{tl|db-spam}} {{tl|db-spamuser}} {{tl|db-spamuser-sandbox‎}}
|label12=[[WP:G12|G12]] |data12={{tl|db-g12}} {{tl|db-copyvio}}
|label13=[[WP:G13|G13]] |data13={{tl|db-g13}} {{tl|db-afc}}
}}
 
| list2name = articles
| list2title = Articles
| list2 =
{{Infobox |bodystyle={{infobox subbox bodystyle}}
|labelstyle=width:2.5em;background:#ddddff;vertical-align:middle;text-align:center;line-height:1.35em;border-bottom:1px solid #aaa;
|datastyle=padding-left:0.25em;line-height:1.35em;border-bottom:1px solid #aaa;
|label1=[[WP:A1|A1]] |data1={{tl|db-nocontext}}
|label2=[[WP:A2|A2]] |data2={{tl|db-foreign}}
|label3=[[WP:A3|A3]] |data3={{tl|db-nocontent}} {{tl|db-empty}}
|label5=[[WP:A5|A5]] |data5={{tl|db-transwiki}}
|label7=[[WP:A7|A7]] |data7={{tl|db-a7}} {{tl|db-person}} {{tl|db-band}} {{tl|db-club}} {{tl|db-inc}} {{tl|db-web}} {{tl|db-animal}} {{tl|db-event}}
|label9=[[WP:A9|A9]] |data9={{tl|db-song}}
|label10=[[WP:A10|A10]] |data10={{tl|db-same}}
|label11=[[WP:A11|A11]] |data11={{tl|db-invented}} {{tl|db-madeup}}
}}
 
| list3name = redirects
| list3title = Redirects
| list3 =
{{Infobox |bodystyle={{infobox subbox bodystyle}}
|labelstyle=width:2.5em;background:#ddddff;vertical-align:middle;text-align:center;line-height:1.35em;border-bottom:1px solid #aaa;
|datastyle=padding-left:0.25em;line-height:1.35em;border-bottom:1px solid #aaa;
|label2=[[WP:R2|R2]] |data2={{tl|db-rediruser}}
|label3=[[WP:R3|R3]] |data3={{tl|db-redirtypo}}
}}
 
| list4name = files
| list4title = Files
| list4 =
{{Infobox |bodystyle={{infobox subbox bodystyle}}
|labelstyle=width:2.5em;background:#ddddff;vertical-align:middle;text-align:center;line-height:1.35em;border-bottom:1px solid #aaa;
|datastyle=padding-left:0.25em;line-height:1.35em;border-bottom:1px solid #aaa;
|label1=[[Wikipedia:Criteria for speedy deletion#F1|F1]] |data1={{tl|db-f1}} {{tl|duplicate}}
|label2=[[WP:F2|F2]] |data2={{tl|db-f2}} {{tl|db-fpcfail}}
|label3=[[WP:F3|F3]] |data3={{tl|db-noncom}}
|label4=[[WP:F4|F4]] |data4={{tl|di-no source}} {{tl|di-no license}} {{tl|di-no source no license}} {{tl|di-dw no source}} {{tl|di-dw no license}} {{tl|di-dw no source no license}}
|label5=[[WP:F5|F5]] |data5={{tl|di-orphaned fair use}}
|label6=[[WP:F6|F6]] |data6={{tl|di-no fair use rationale}} {{tl|di-missing article links}}
|label7=[[WP:F7|F7]] |data7={{tl|db-f7}} {{tl|di-replaceable fair use}} {{tl|di-disputed fair use rationale}}
|label8=[[WP:F8|F8]] |data8={{tl|db-f8}} {{tl|now Commons}}
|label9=[[WP:F9|F9]] |data9={{tl|db-filecopyvio}}
|label10=[[WP:F10|F10]] |data10={{tl|db-badfiletype}}
|label11=[[WP:F11|F11]] |data11={{tl|di-no permission}}
|label20=! |data20={{tl|di-fails NFCC}}
}}
 
| list5name = categories
| list5title = Categories
| list5 =
{{Infobox |bodystyle={{infobox subbox bodystyle}}
|labelstyle=width:2.5em;background:#ddddff;vertical-align:middle;text-align:center;line-height:1.35em;border-bottom:1px solid #aaa;
|datastyle=padding-left:0.25em;line-height:1.35em;border-bottom:1px solid #aaa;
|label1=[[WP:C1|C1]] |data1={{tl|db-catempty}}
}}
 
| list6name = user
| list6title = User pages
| list6 =
{{Infobox |bodystyle={{infobox subbox bodystyle}}
|labelstyle=width:2.5em;background:#ddddff;vertical-align:middle;text-align:center;line-height:1.35em;border-bottom:1px solid #aaa;
|datastyle=padding-left:0.25em;line-height:1.35em;border-bottom:1px solid #aaa;
|label1=[[WP:U1|U1]] |data1={{tl|db-userreq}}
|label2=[[WP:U2|U2]] |data2={{tl|db-nouser}}
|label3=[[WP:U3|U3]] |data3={{tl|db-gallery}}
|label5=[[WP:U5|U5]] |data5={{tl|db-notwebhost}}
}}
 
| list7name = templates
| list7title = Templates
| list7 =
{{Infobox |bodystyle={{infobox subbox bodystyle}}
|labelstyle=width:2.5em;background:#ddddff;vertical-align:middle;text-align:center;line-height:1.35em;border-bottom:1px solid #aaa;
|datastyle=padding-left:0.25em;line-height:1.35em;border-bottom:1px solid #aaa;
|label2=[[WP:T2|T2]] |data2={{tl|db-policy}}
|label3=[[WP:T3|T3]] |data3={{tl|db-duplicatetemplate}}
}}
 
| list8name = portals
| list8title = Portals
| list8 =
{{Infobox |bodystyle={{infobox subbox bodystyle}}
|labelstyle=width:2.5em;background:#ddddff;vertical-align:middle;text-align:center;line-height:1.35em;border-bottom:1px solid #aaa;
|datastyle=padding-left:0.25em;line-height:1.35em;border-bottom:1px solid #aaa;
|label1=[[WP:P1|P1]] |data1={{tl|db-speedy delete if article}}
|label2=[[WP:P2|P2]] |data2={{tl|db-emptyportal}}
}}
 
| list9name = other
| list9title = Other
| list9 =
{{Infobox |bodystyle={{infobox subbox bodystyle}}
|labelstyle=width:2.5em;background:#ddddff;vertical-align:middle;text-align:center;line-height:1.35em;border-bottom:1px solid #aaa;
|datastyle=padding-left:0.25em;line-height:1.35em;padding-bottom:0.5em;border-bottom:1px solid #aaa;
|data1={{tl|db}} {{tl|db-multiple}}
}}
 
}}<noinclude>{{Documentation}}</noinclude>
അജ്ഞാത ഉപയോക്താവ്
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2071031" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്