"ഫലകം:Speedy deletion templates" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

179 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  8 വർഷം മുമ്പ്
Beautify
imported>Mr. Stradivarius on tour
(Undid revision 511989368 by Uzume (talk) I think the previous version looks better)
imported>Mr. Stradivarius on tour
(Beautify)
{|cellpadding="0" cellspacing="0" style="float: right; clear: right; margin: 0.5em 0 0.7em 1.4em; width: 250px; border: 1px solid #aaa; border-collapse: collapse"
|-
!style="font-size: 130%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa"|[[Wikipedia:Criteria for speedy deletion|Speedy deletion templates]]
[[Wikipedia:Criteria for speedy deletion|Speedy deletion templates]]
|-
|
!colspan="2" style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa"|General criteria
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:G1|G1]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-nonsense}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G2|G2]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-test}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G3|G3]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-vandalism}} {{tl|db-hoax}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G4|G4]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-repost}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G5|G5]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-banned}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G6|G6]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-maintenance}} {{tl|db-move}} {{tl|db-copypaste}} {{tl|db-xfd}} {{tl|db-disambig}} {{tl|db-deprecated}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G7|G7]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-author}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G8|G8]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-g8}} {{tl|db-talk}} {{tl|db-subpage}} {{tl|db-imagepage}} {{tl|db-redirnone}} {{tl|db-templatecat}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G10|G10]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-attack}} {{tl|db-blp}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G11|G11]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-spam}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G12|G12]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-copyvio}}
|}
|-
!colspan="2" style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa"|Articles
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:A1|A1]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-nocontext}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:A2|A2]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-foreign}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:A3|A3]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-nocontent}} {{tl|db-empty}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:A5|A5]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-transwiki}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:A7|A7]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-a7}} {{tl|db-person}} {{tl|db-band}} {{tl|db-club}} {{tl|db-inc}} {{tl|db-web}} {{tl|db-animal}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:A9|A9]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-song}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:A10|A10]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-same}}
|}
|-
!colspan="2" style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa"|Redirects
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:R2|R2]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-rediruser}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:R3|R3]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-redirtypo}}
|}
|-
!colspan="2" style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa"|Files
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:F1|F1]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-f1}} {{tl|duplicate}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F2|F2]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-f2}} {{tl|db-fpcfail}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F3|F3]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-noncom}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F4|F4]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|di-no source}} {{tl|di-no license}} {{tl|di-no source no license}} {{tl|di-dw no source}} {{tl|di-dw no license}} {{tl|di-dw no source no license}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F5|F5]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|di-orphaned fair use}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F6|F6]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|di-no fair use rationale}} {{tl|di-missing article links}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F7|F7]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-f7}} {{tl|di-replaceable fair use}} {{tl|di-disputed fair use rationale}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F8|F8]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-f8}} {{tl|Now Commons}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F9|F9]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-filecopyvio}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F10|F10]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-badfiletype}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F11|F11]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|di-no permission}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|!
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|di-fails NFCC}}
|}
|-
!colspan="2" style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa"|Categories
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:C1|C1]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-catempty}}
|}
|-
!colspan="2" style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa"|User pages
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:U1|U1]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-userreq}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:U2|U2]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-nouser}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:U3|U3]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-gallery-notice}}
|}
|-
!colspan="2" style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa"|Templates
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em; width: 2.5em"|[[WP:T2|T2]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-policy}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:T3|T3]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-duplicatetemplate}}
|}
|-
!colspan="2" style="font-size: 90%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa"|Portals
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:P1|P1]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-speedy delete if article}}
|-
!style="font-size: 7590%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:P2|P2]]
|style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-emptyportal}}
|}
|-
!colspan="2" style="font-size: 90%; background:#ddddff"|Other
|-
|colspan="2" align="center" style="font-size: 7590%; background:#fdfdfd; border-top: 1px solid #aaa"| {{tl|db}} {{tl|db-multiple}}
|}
|-
|style="background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-top: 1px solid #aaa"|{{navbar|Template:Speedy deletion templates|mini=1|style=float:right}}
|}<noinclude>
 
അജ്ഞാത ഉപയോക്താവ്
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2071019" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്