"ഫലകം:Time" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

1,058 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  6 വർഷം മുമ്പ്
Update from sandbox (code layout, removed parentheses around time-zone abbreviations (e.g. UTC) as followed by purge link already in parenthesis, {{small}})
imported>Sardanaphalus
(Update from sandbox (code layout, removed parentheses around time-zone abbreviations (e.g. UTC) as followed by purge link already in parenthesis, {{small}}))
<includeonly>{{{{{|safesubst:}}}#switch:{{{{{|safesubst:}}}lc:{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{1|}}}|{{{1}}}|utc}}}}
 
<!--UNIVERSAL TIME COORDINATED-->
<!--UTC--> | utc = {{{{{|safesubst:}}}CURRENTTIME}}, <!--
|utc={{{{{|safesubst:}}}CURRENTTIME}}, {{#ifeq:{{{df|{{{2|}}}}}}|y| {{{{{|safesubst:}}}CURRENTDAY}} {{{{{|safesubst:}}}CURRENTMONTHNAME}}|{{{{{|safesubst:}}}CURRENTMONTHNAME}} {{{{{|safesubst:}}}CURRENTDAY}},}} {{{{{|safesubst:}}}CURRENTYEAR}} ([[Coordinated Universal Time|UTC]])
-->{{#ifeq:{{{df|{{{2|}}}}}}|y
<!--EUROPE-->
| {{{{{|safesubst:}}}CURRENTDAY}} {{{{{|safesubst:}}}CURRENTMONTHNAME}}
|gmt={{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|GMT|2=[[Greenwich Mean Time|GMT]] / [[British Summer Time|BST]]|3={{{df|{{{2|}}}}}}}}
| {{{{{|safesubst:}}}CURRENTMONTHNAME}} {{{{{|safesubst:}}}CURRENTDAY}},<!--
|cet={{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|CET|2=[[Central European Time|CET]] / [[Central European Summer Time|CEST]]|3={{{df|{{{2|}}}}}}}}
|eet= -->}} {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|EET|2=CURRENTYEAR}}&nbsp;[[EasternCoordinated EuropeanUniversal Time|EETUTC]]|3={{{df|{{{2|}}}}}}}}
 
<!--South Asia-->
<!--Europe--> |bst gmt = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |BSTGMT |2=[[BangladeshGreenwich StandardMean Time|GMT]]{{\}}[[British Summer Time|BST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
|ist cet = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |ISTCET |2=[[IndianCentral StandardEuropean Time|ISTCET]]{{\}}[[Central European Summer Time|CEST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
|cet eet = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |CETEET |2=[[CentralEastern European Time|CETEET]] / [[Central European Summer Time|CEST]]|3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
<!--NORTH AMERICA, US PACIFIC-->
 
|pst={{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|PST|2=[[Pacific Time Zone|PT]]|3={{{df|{{{2|}}}}}}}}
<!--S Asia--> |mst bst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |MSTBST |2=[[MountainBangladesh TimeStandard ZoneTime|MTBST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
|cst ist = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |CSTIST |2=[[CentralIndian TimeStandard ZoneTime|CTIST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
<!--N America,
|est={{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|EST|2=[[Eastern Time Zone|ET]]|3={{{df|{{{2|}}}}}}}}
US Pacific--> |ast pst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |ASTPST |2=[[AtlanticPacific Time Zone|ATPT]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
|pmst mst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |PMSTMST |2=[[UTC−03:00Mountain Time Zone|PMTMT]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
|wgt cst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |WGTCST |2=[[UTC−03:00Central Time Zone|WGTCT]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
|nst est = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |NSTEST |2=[[Newfoundland StandardEastern Time Zone|NTET]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
|akst ast = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |AKSTAST |2=[[AlaskaAtlantic Time Zone|AKTAT]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
|aleutst pmst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |AleutSTPMST |2=[[Hawaii-Aleutian Time ZoneUTC−03:00|AleutTPMT]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
|hst wgt = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |HSTWGT |2=[[Hawaii-Aleutian Time ZoneUTC−03:00|HSTWGT]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
|chst nst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |ChSTNST |2=[[ChamorroNewfoundland Standard Time Zone|ChSTNT]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
|pst akst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |PSTAKST |2=[[PacificAlaska Time Zone|PTAKT]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
<!--JAPAN-->
|jst aleutst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |JSTAleutST |2=[[Japan StandardHawaii-Aleutian Time Zone|JSTAleutT]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
|est hst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |ESTHST |2=[[EasternHawaii-Aleutian Time Zone|ETHST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
<!--CHINA-->
|bt chst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |BTChST |2=[[BeijingChamorro timeTime Zone|BTChST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
 
<!--AUSTRALIA-->
<!--Japan--> |awst jst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |AWSTJST |2=[[TimeJapan inStandard AustraliaTime|AWSTJST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
 
|wit={{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|WIT|2=[[UTC+7|WIT]]|3={{{df|{{{2|}}}}}}}}
<!--China--> |eit bt = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |EITBT |2=[[UTC+9Beijing time|EITBT]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
 
<!--Australia--> |ntt awst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |NTTAWST |2=[[UTC+9:30Time in Australia|NTTAWST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
<!--NEW ZEALAND-->
|nzst wit = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |NZSTWIT |2=[[UTC+127|NZSTWIT]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
|wit eit = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |WITEIT |2=[[UTC+79|WITEIT]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
<!--RUSSIA-->
|usz1 ntt = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |USZ1NTT |2=[[Kaliningrad TimeUTC+9:30|USZ1NTT]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
 
|msk={{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|MSK|2=[[Moscow Time|MSK]]|3={{{df|{{{2|}}}}}}}}
<!--N Zealand--> |yekst nzst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |YEKSTNZST |2=[[Yekaterinburg TimeUTC+12|YEKSTNZST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
 
|omsst={{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|OMSST|2=[[Omsk Time|OMSST]]|3={{{df|{{{2|}}}}}}}}
<!--Russia--> |krast usz1 = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |KRASTUSZ1 |2=[[KrasnoyarskKaliningrad Time|KRASTUSZ1]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
|irkst msk = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |IRKSTMSK |2=[[IrkutskMoscow Time|IRKSTMSK]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
|yakst yekst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |YAKSTYEKST |2=[[YakutskYekaterinburg Time|YAKSTYEKST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
|vlast omsst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |VLASTOMSST |2=[[VladivostokOmsk Time|VLASTOMSST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
|magst krast = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |MAGSTKRAST |2=[[MagadanKrasnoyarsk Time|MAGSTKRAST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
|gmt irkst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |GMTIRKST |2=[[Greenwich MeanIrkutsk Time|GMTIRKST]] / [[British Summer Time|BST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
|#default={{{{{|safesubst:}}}FormattingError|Error in {{{{{|safesubst:}}}tl|time}}: first argument ('{{{1|}}}') is not a valid timezone.}}
|msk yakst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |MSKYAKST |2=[[MoscowYakutsk Time|MSKYAKST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
}} <small>({{purge}})</small></includeonly><noinclude>
|omsst vlast = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |OMSSTVLAST |2=[[OmskVladivostok Time|OMSSTVLAST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
| magst = {{{{{|safesubst:}}}Time/Helper |MAGST |2=[[Magadan Time|MAGST]] |3={{{df|{{{2|}}}}}} }}
 
<!--(default)--> | #default={{{{{|safesubst:}}}FormattingError |Error in {{{{{|safesubst:}}}tl|time}}: first argument ('"{{{1|}}}'") is not a valid timezone.}}
 
<!--(end #switch)-->}} <&nbsp;{{small>|({{Purge|purge}})</small>}}</includeonly><noinclude>
{{Documentation}}
<!-- PLEASE ADD CATEGORIES AND INTERWIKIS TO THE /doc SUBPAGE, THANKS -->
</noinclude>
അജ്ഞാത ഉപയോക്താവ്
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2058659" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്