"ഫലകം:Time" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

4,609 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  7 വർഷം മുമ്പ്
add support for DMY dates per protected edit request
(fix typo in AKST subtemplate per protected edit request)
(add support for DMY dates per protected edit request)
<includeonly>{{{{{|safesubst:}}}#switch:{{{{{|safesubst:}}}lc:{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{1|utc}}}|{{{1}}}|utc}}}}
<!--UNIVERSAL TIME COORDINATED-->
|utc={{{{{|safesubst:}}}CURRENTTIME}}, {{#ifeq:{{{df|{{{2|}}}}}}|y| {{{{{|safesubst:}}}CURRENTDAY}} {{{{{|safesubst:}}}CURRENTMONTHNAME}}|{{{{{|safesubst:}}}CURRENTMONTHNAME}} {{{{{|safesubst:}}}CURRENTDAY}},}} {{{{{|safesubst:}}}CURRENTYEAR}} ([[Coordinated Universal Time|UTC]])
<!--EUROPE-->
|gmt={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/GMT offset}}}}, {{{{{Helper|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/GMT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/GMT offset}}}} (2=[[Greenwich Mean Time|GMT]] / [[British Summer Time|BST]])|3={{{df|{{{2|}}}}}}}}
|cet={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/CET offset}}}}, {{{{{Helper|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/CET offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/CET offset}}}} (2=[[Central European Time|CET]] / [[Central European Summer Time|CEST]])|3={{{df|{{{2|}}}}}}}}
|eet={{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|EET|2=[[Eastern European Time|EET]]|3={{{df|{{{2|}}}}}}}}
|eet={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/EET offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/EET offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/EET offset}}}} ([[Eastern European Time|EET]])
<!--INDIA-->
|ist={{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|IST|2=[[Indian Standard Time|IST]]|3={{{df|{{{2|}}}}}}}}
|ist={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/IST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/IST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/IST offset}}}} ([[Indian Standard Time|IST]])
<!--NORTH AMERICA, US PACIFIC-->
|pst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|PST|2=[[Pacific offset}}}},Time {{{{{Zone|safesubst:}}}#time:F jPT]]|3={{{{{df|safesubst:}}}Time/PST offset}}}}, {{{{{2|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/PST offset}}}} ([[Pacific Time Zone|PT]])
|mst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|MST|2=[[Mountain offset}}}},Time {{{{{Zone|safesubst:}}}#time:F jMT]]|3={{{{{df|safesubst:}}}Time/MST offset}}}}, {{{{{2|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/MST offset}}}} ([[Mountain Time Zone|MT]])
|cst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|CST|2=[[Central offset}}}},Time {{{{{Zone|safesubst:}}}#time:F jCT]]|3={{{{{df|safesubst:}}}Time/CST offset}}}}, {{{{{2|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/CST offset}}}} ([[Central Time Zone|CT]])
|est={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|EST|2=[[Eastern offset}}}},Time {{{{{Zone|safesubst:}}}#time:F jET]]|3={{{{{df|safesubst:}}}Time/EST offset}}}}, {{{{{2|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/EST offset}}}} ([[Eastern Time Zone|ET]])
|ast={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|AST|2=[[Atlantic offset}}}},Time {{{{{Zone|safesubst:}}}#time:F jAT]]|3={{{{{df|safesubst:}}}Time/AST offset}}}}, {{{{{2|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/AST offset}}}} ([[Atlantic Time Zone|AT]])
|pmst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|PMST offset}}}}, {{{{{|safesubst2=[[UTC−03:}}}#time:F j00|PMT]]|3={{{{{df|safesubst:}}}Time/PMST offset}}}}, {{{{{2|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/PMST offset}}}} ([[UTC−03:00|PMT]])
|wgt={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|WGT offset}}}}, {{{{{|safesubst2=[[UTC−03:}}}#time:F j00|WGT]]|3={{{{{df|safesubst:}}}Time/WGT offset}}}}, {{{{{2|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/WGT offset}}}} ([[UTC−03:00|WGT]])
|nst={{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|NST|2=[[Newfoundland Standard Time Zone|NT]]|3={{{df|{{{2|}}}}}}}}
|nst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/NST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/NST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/NST offset}}}} ([[Newfoundland Standard Time Zone|NT]])
|akst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|AKST|2=[[Alaska offset}}}},Time {{{{{Zone|safesubst:}}}#time:F jAKT]]|3={{{{{df|safesubst:}}}Time/AKST offset}}}}, {{{{{2|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/AKST offset}}}} ([[Alaska Time Zone|AKT]])
|aleutst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|AleutST|2=[[Hawaii-Aleutian offset}}}},Time {{{{{Zone|safesubst:}}}#time:F jAleutT]]|3={{{{{df|safesubst:}}}Time/AleutST offset}}}}, {{{{{2|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/AleutST offset}}}} ([[Hawaii-Aleutian Time Zone|AleutT]])
|hst={{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|HST|2=[[Hawaii-Aleutian Time Zone|HST]]|3={{{df|{{{2|}}}}}}}}
|hst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/HST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/HST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/HST offset}}}} ([[Hawaii-Aleutian Time Zone|HST]])
|chst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|ChST|2=[[Chamorro offset}}}},Time {{{{{Zone|safesubst:}}}#time:F jChST]]|3={{{{{df|safesubst:}}}Time/ChST offset}}}}, {{{{{2|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/ChST offset}}}} ([[Chamorro Time Zone|ChST]])
<!--JAPAN-->
|jst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|JST|2=[[Japan offset}}}},Standard {{{{{Time|safesubst:}}}#time:F jJST]]|3={{{{{df|safesubst:}}}Time/JST offset}}}}, {{{{{2|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/JST offset}}}} ([[Japan Standard Time|JST]])
<!--CHINA-->
|bt={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|BT|2=[[Beijing offset}}}}, time|BT]]|3={{{{{|safesubst:}}}#time:F jdf|{{{{{2|safesubst:}}}Time/BT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|
{{{{{|safesubst:}}}Time/BT offset}}}} ([[Beijing time|BT]])
<!--AUSTRALIA-->
|awst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:iTime/Helper|{{{{{AWST|safesubst:}}}2=[[Time/BT offset}}}},in {{{{{Australia|safesubst:}}}#time:F jAWST]]|3={{{{{df|safesubst:}}}Time/BT offset}}}}, {{{{{2|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/BT offset}}}} ([[Time in Australia|AWST]])
|wit={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|WIT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j2=[[UTC+7|WIT]]|3={{{{{df|safesubst:}}}Time/WIT offset}}}}, {{{{{2|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/WIT offset}}}} ([[UTC+7|WIT]])
|eit={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|EIT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j2=[[UTC+9|EIT]]|3={{{{{df|safesubst:}}}Time/EIT offset}}}}, {{{{{2|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/EIT offset}}}} ([[UTC+9|EIT]])
|ntt={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|NTT offset}}}}, {{{{{|safesubst2=[[UTC+9:}}}#time:F j30|NTT]]|3={{{{{df|safesubst:}}}Time/NTT offset}}}}, {{{{{2|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/NTT offset}}}} ([[UTC+9:30|NTT]])
<!--NEW ZEALAND-->
|nzst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|NZST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j2=[[UTC+12|NZST]]|3={{{{{df|safesubst:}}}Time/NZST offset}}}}, {{{{{2|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/NZST offset}}}} ([[UTC+12|NZST]])
<!--RUSSIA-->
|usz1={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|USZ1 offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F2=[[Kaliningrad jTime|USZ1]]|3={{{{{df|safesubst:}}}Time/USZ1 offset}}}}, {{{{{2|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/USZ1 offset}}}} ([[Kaliningrad Time|USZ1]])
|msk={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|MSK offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F2=[[Moscow jTime|MSK]]|3={{{{{df|safesubst:}}}Time/MSK offset}}}}, {{{{{2|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/MSK offset}}}} ([[Moscow Time|MSK]])
|yekst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|YEKST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F2=[[Yekaterinburg jTime|YEKST]]|3={{{{{df|safesubst:}}}Time/YEKST offset}}}}, {{{{{2|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/YEKST offset}}}} ([[Yekaterinburg Time|YEKST]])
|omsst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|OMSST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F2=[[Omsk jTime|OMSST]]|3={{{{{df|safesubst:}}}Time/OMSST offset}}}}, {{{{{2|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/OMSST offset}}}} ([[Omsk Time|OMSST]])
|krast={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|KRAST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F2=[[Krasnoyarsk jTime|KRAST]]|3={{{{{df|safesubst:}}}Time/KRAST offset}}}}, {{{{{2|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/KRAST offset}}}} ([[Krasnoyarsk Time|KRAST]])
|irkst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|IRKST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F2=[[Irkutsk jTime|IRKST]]|3={{{{{df|safesubst:}}}Time/IRKST offset}}}}, {{{{{2|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/IRKST offset}}}} ([[Irkutsk Time|IRKST]])
|yakst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|YAKST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F2=[[Yakutsk jTime|YAKST]]|3={{{{{df|safesubst:}}}Time/YAKST offset}}}}, {{{{{2|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/YAKST offset}}}} ([[Yakutsk Time|YAKST]])
|vlast={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|VLAST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F2=[[Vladivostok jTime|VLAST]]|3={{{{{df|safesubst:}}}Time/VLAST offset}}}}, {{{{{2|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/VLAST offset}}}} ([[Vladivostok Time|VLAST]])
|magst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/Helper|MAGST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F2=[[Magadan jTime|MAGST]]|3={{{{{df|safesubst:}}}Time/MAGST offset}}}}, {{{{{2|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/MAGST offset}}}} ([[Magadan Time|MAGST]])
|#default={{{{{|safesubst:}}}FormattingError|Error in {{{{{|safesubst:}}}tl|time}}: first argument ('{{{1|}}}') is not a valid timezone.}}
}} <small>({{purge}})</small></includeonly><noinclude>
{{Documentation}}
0

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2058656" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്