"ഫലകം:Time" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

6,404 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  8 വർഷം മുമ്പ്
add NZST as per request
(ചെ.) (added eastern time zone; resolved dependency)
(add NZST as per request)
<includeonly>{{{{{|safesubst:}}}#switch:{{{{{|safesubst:}}}lc:{{{1|utc}}}}}
<!--UNIVERSAL TIME COORDINATED-->
|utc={{CURRENTTIME}}, {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTDAY}}, {{CURRENTYEAR}} ([[Coordinated Universal Time|UTC]])
|cetutc={{#time:H:i|{{Template{|safesubst:Time/CET offset}}}CURRENTTIME}}, {{#time{{{|safesubst:F}}}CURRENTMONTHNAME}} j|{{Template{{{|safesubst:Time/CET offset}}}CURRENTDAY}}, {{#time:Y|{{Template{|safesubst:Time/CET offset}}}CURRENTYEAR}} ([[CentralCoordinated EuropeanUniversal Time|CETUTC]])
<!--EUROPE-->
|eet={{#time:H:i|{{Template:Time/EET offset}}}}, {{#time:F j|{{Template:Time/EET offset}}}}, {{#time:Y|{{Template:Time/EET offset}}}} ([[Eastern European Time|EET]])
|pstgmt={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/PSTGMT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/PSTGMT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/PSTGMT offset}}}} ([[PacificGreenwich Mean Time|GMT]] Zone/ [[British Summer Time|PSTBST]])
|pstcet={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/PSTCET offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/PSTCET offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/PSTCET offset}}}} ([[PacificCentral European Time|CET]] Zone/ [[Central European Summer Time|PSTCEST]])
|eet={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/EET offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/EET offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/EET offset}}}} ([[Eastern European Time|EET]])
<!--INDIA-->
|ist={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/IST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/IST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/IST offset}}}} ([[Indian Standard Time|IST]])
<!--NORTH AMERICA, US PACIFIC-->
|pst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/PST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/PST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/PST offset}}}} ([[Pacific Time Zone|PST]])
|mst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/MST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/MST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/MST offset}}}} ([[Mountain Time Zone|MST]])
|cst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/CST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/CST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/CST offset}}}} ([[Central Time Zone|CST]])
|est={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/EST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/EST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/EST offset}}}} ([[Eastern Time Zone|EST]])
|istast={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/ISTAST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/ISTAST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/ISTAST offset}}}} ([[Indian StandardAtlantic Time Zone|ISTAST]])
|gmtpmst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/GMTPMST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/GMTPMST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/GMTPMST offset}}}} ([[Greenwich Mean TimeUTC−03:00|GMTPMST]])
|cstwgt={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/CSTWGT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/CSTWGT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{Template{{{|safesubst:}}}Time/CSTWGT offset}}}} ([[Central Time ZoneUTC−03:00|CSTWGT]])
|nst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/NST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/NST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/NST offset}}}} ([[Newfoundland Standard Time Zone|NST]])
|#default={{FormattingError|Error in {{tl|time}}: first argument ('{{{1}}}') is not a valid timezone.}}
|akst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/AKST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/AKST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/AKST offset}}}} ([[Alaska Time Zone|AKST]])
}}</includeonly><noinclude>
|hst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/HST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/HST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/HST offset}}}} ([[Hawaii-Aleutian Time Zone|HAST]])
|chst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/ChST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/ChST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/ChST offset}}}} ([[Chamorro Time Zone|ChST]])
<!--JAPAN-->
|jst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/JST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/JST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/JST offset}}}} ([[Japan Standard Time|JST]])
<!--CHINA-->
|bt={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/BT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/BT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|
{{{{{|safesubst:}}}Time/BT offset}}}} ([[Beijing time|BT]])
<!--AUSTRALIA-->
|awst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/BT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/BT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/BT offset}}}} ([[Time in Australia|AWST]])
|wit={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/WIT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/WIT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/WIT offset}}}} ([[UTC+7|WIT]])
|eit={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/EIT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/EIT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/EIT offset}}}} ([[UTC+9|EIT]])
|ntt={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/NTT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/NTT offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/NTT offset}}}} ([[UTC+9:30|NTT]])
<!--NEW ZEALAND-->
|nzst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/NZST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/NZST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/NZST offset}}}} ([[UTC+12|NZST]])
<!--RUSSIA-->
|usz1={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/USZ1 offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/USZ1 offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/USZ1 offset}}}} ([[Kaliningrad Time|USZ1]])
|msk={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/MSK offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/MSK offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/MSK offset}}}} ([[Moscow Time|MSK]])
|yekst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/YEKST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/YEKST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/YEKST offset}}}} ([[Yekaterinburg Time|YEKST]])
|omsst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/OMSST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/OMSST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/OMSST offset}}}} ([[Omsk Time|OMSST]])
|krast={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/KRAST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/KRAST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/KRAST offset}}}} ([[Krasnoyarsk Time|KRAST]])
|irkst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/IRKST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/IRKST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/IRKST offset}}}} ([[Irkutsk Time|IRKST]])
|yakst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/YAKST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/YAKST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/YAKST offset}}}} ([[Yakutsk Time|YAKST]])
|vlast={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/VLAST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/VLAST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/VLAST offset}}}} ([[Vladivostok Time|VLAST]])
|magst={{{{{|safesubst:}}}#time:H:i|{{{{{|safesubst:}}}Time/MAGST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:F j|{{{{{|safesubst:}}}Time/MAGST offset}}}}, {{{{{|safesubst:}}}#time:Y|{{{{{|safesubst:}}}Time/MAGST offset}}}} ([[Magadan Time|MAGST]])
|#default={{{{{|safesubst:}}}FormattingError|Error in {{{{{|safesubst:}}}tl|time}}: first argument ('{{{1}}}') is not a valid timezone.}}
}} <small>({{purge}})</small></includeonly><noinclude>
{{Documentation}}
<!-- PLEASE ADD CATEGORIES AND INTERWIKIS TO THE /doc SUBPAGE, THANKS -->
107

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2058653" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്