"ഫലകം:Infobox road/doc" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

21,664 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  7 വർഷം മുമ്പ്
→‎Other parameters: adding parameter to embed {{designation list}}, {{infobox nrhp}} or other historical designation templates
(ചെ.) (9 ഇന്റർവിക്കി കണ്ണികളെ വിക്കിഡാറ്റയിലെ d:q10974827 എന്ന താളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിര...)
(→‎Other parameters: adding parameter to embed {{designation list}}, {{infobox nrhp}} or other historical designation templates)
{{documentation subpage}}
<includeonly>{{high-use|1517,300000+}}{{intricate template}}</includeonly>
<!-- PLEASE ADD CATEGORIES AND INTERWIKIS AT THE BOTTOM OF THIS PAGE. -->
<!-- EDIT TEMPLATE DOCUMENTATION BELOW THIS LINE -->
|length_ref=
|established=
|allocation=
|direction_a=
|terminus_a=
===Numbered roads===
These parameters are typically used only for numbered routes.
*'''country:''' the [[ISO 3166-1]] alpha-3 code of the country that the route is in. Use [[ISO 3166-1#Current codes|this list]] to find the correct code for the country. [[Template:Infobox road/doc/country|These countries]] have had the necessary subtemplates set up; see that page for instructions on how to set up new countries. If the route is located in Australia, the United States, Canada, or Mexico, ''and'' the route is located within one state or province use '''state''' (Australia, US, and Mexico) or '''province''' (Canada) instead. The "state" and "province" parameters are ''not'' interchangeable. Accepted values for these two parameters are as follows:
**'''Australian state:''' the two- or three-letter abbreviation of the state. '''Note:''' <code>|country=AUS</code> must also be set if the state is NT or WA to avoid conflicts with other countries.
**'''U.S. state:''' the two-letter [[United States postal abbreviations|postal abbreviation]] of the state.
**'''Canadian province:''' the two-letter [[Canadian subnational postal abbreviations|postal abbreviation]] of the province.
*'''section:''' the section of code that defines this route. Very few areas use this, and the appropriate subpage (<nowiki>[[/law/USA]]</nowiki> for example) must be set up for the parameter to work. The state of Minnesota also uses '''subsection''' to specify the exact section of the legal code definition.
*'''spur_type:''' defines the type of route that the route is a spur of. Use for [[spur route]]s, such as a loop road, bypass, alternate route, business route, truck route, or other type of route. Example: Use WV for [[West Virginia Route 10 Alternate]].
*'''spur_of:''' defines what the parent route is, such as [[Highway 7A (Ontario)|Highway 7A]]'s parent is [[Highway 7 (Ontario)|Highway 7]], or [[Interstate 110 (disambiguation)|Interstate 110]]'s parent is [[Interstate 10]]. The usual text that would go here is the road number, such as "7" or "10" or "500".
*'''previous_type:''' this is the type of route that proceeds the current one in the system. See [[Template:Infobox road/doc/type|this page]] for a list.
*'''previous_route:''' the number of the route preceding this one
*'''maint:''' the agency that maintains the highway. If the appropriate subpage (<nowiki>[[/maint/USA]]</nowiki> for example) exists and a specific jurisdiction is specified (such as "state=AZ"), this parameter will be filled in automatically with that jurisdiction's department of transportation. "maint" still works, however, if the default agency needs to be overwritten, for instance if the route is maintained by another agency.
*'''alternate_name:''' Use in situations where the '''''entire route''''' has another name. For example, [[New York State Route 590]] is called the Sea Breeze Expressway for its entire length.
*'''map:''' image name of a map for the route, without the <code>File:</code> [[Help:Namespace|namespace]] prefix, which the template will place into an [[Help:Image|image link]] for you. For example, <code>map=''map_name''|map_alt=''alt text''</code> will render as: <code><nowiki>[[</nowiki>File:''map_name''|290x172px|alt=''alt text''<nowiki>]]</nowiki></code>. Note: this will pull the file name from Wikidata if left empty and the associated item has the information.
**'''map_alt:''' alt text for the map, for visually impaired readers. See [[WP:ALT]]. This parameter should be specified if '''map''' is specified.
**'''map_notes:''' an optional parameter with text to display along with the map.
*'''decommissioned:''' date the route was [[decommissioned highway|decommissioned]] (Alternate parameter: '''deleted''')
*'''history:''' a brief summary of the route's history. Typically used in place of the above two parameters.
*'''touristallocation:''' a list of thehighway touristdesignations routesallocated that followto the routeroadway. CurrentlyFor onlyAustralia, setthis upuses a label of "Allocation:" while for useother incountries Newit Zealand,will Canada,use and"Component thehighways:" USinstead.
*'''tourist:''' a list of the tourist routes that follow the route; currently only set up for use in Australia, New Zealand, Canada, and the US.
*'''restrictions:''' a brief mention of any restrictions on the road. Examples include regular seasonal closures or permit requirements needed by motorists.
 
===Major intersections===
*'''beltway_city''', '''orbital''', '''loop''', or '''orbital:tloop''': for beltways/, orbitals, loop roads, or tourist loops only. This is the city that the beltway/orbital/loop encircles. The output differs slightly between the twothree to accommodate variation in English for different geographic areas. In the case of tourist loops, using {{para|tloop|none}} will omit a location around which the roadway would loop.
*'''direction_a:''' for U.S. roads, this should be either "South" or "West" per the [[WP:USRD/STDS|standards]] set by [[WP:USRD|the U.S. Roads project]]. For roads in other jurisdictions, consult that area's WikiProject to determine which direction to put here.
*'''terminus_a:''' or '''end_a''': this is where the route begins and, for U.S. roads, is either at the southern terminus or western terminus
*'''junction:''' a list of major junctions. Each WikiProject has different standards for major junctions, so consult the relevant WikiProject for more details.
*'''direction_b:''' The opposite of "direction_a"
*'''terminus_b:''' or '''end_b''': where the route ends, in accordance with the guidelines set forth with terminus_a
 
This template is capable of creating separate "major intersection" sections for individual segments of a route that is split into two to four segments. The parameters associated with this feature are:
**'''length_notes#:''' "length_notes" for the # segment
*'''direction_a:''' same as described above; however, in this usage it will provide a default direction for the beginning point of all of the segments. If the direction of one endpoint is different, use '''direction_a#''' for that endpoint.
*'''terminus_a#:''' or '''end_a#''': "terminus_a"/"end_a" for the # segment
*'''junction#:''' "junction" for the # segment
*'''direction_b:''' same as described above; however, in this usage it will provide a default direction for the ending point of all of the segments. If the direction of one endpoint is different, use '''direction_b#''' for that endpoint.
*'''terminus_b#:''' "terminus_b"or '''end_b#''': for the # segment
 
===Location===
This infobox has several parameters to list locations; however, many are restricted to use in only certain regions or countries for various reasons, including but not limited to local WikiProject consensus and common sense (for example, "countries" shouldn't be used on intra-country articles, and since the only locations with [[rural municipalities]] are Manitoba and Saskatchewan, "rural_municipalities" should be used there and nowhere else). Even where usage is possible, each parameter is still optional on an article-by-article basis based on local consensus.
 
{| class="wikitable"
|-
|'''destinations''' || used to list the Primary destinations that the route serves || AUS, GBR, IRL, MYS, NZL, IND
|-
|'''lga''' || used to list the Local Government Areas that the route servers || AUS
|-
|'''locations''' || used to list the locations that the route serves; label varies based on route type || AUS
 
|}
 
*'''header_type:''' IBR has a small set of alternate header shades for specific sets of articles. They are:
**'''under construction:''' for roads where construction has begun on the highway and no sections have been opened to traffic. Do ''not'' use for roads that are open to traffic in some capacity. (Alternate values: '''const''', '''uc''')
**'''historic:''' for roads of a historic nature, such as [[auto trail]]s or highways posted with brown, historical or scenic signage. (Alternate values: '''historical''', '''hist''', '''scenic''')
**'''former:''' for highway designations no longer maintained by the corresponding government authority. (Alternate value: '''decommissioned''')
**'''freeway:''' Canada only. For roads that are [[freeway]]s for their entire length.
**'''minor:''' UK only. For [[A roads in Great Britain|A roads]] signed with black-on-white markers.
*'''system:''' the highway system that the article route is part of. Typically not needed for numbered routes.
*'''e-road''', '''ahn''' or '''tahn''': used to indicate that a roadway is part of the [[International E-road network]] in Europe, the [[Asian Highway Network]] or the [[Trans-African Highway network]].
**'''e-road-shield''', '''ahn-shield''' or '''tahn-shield''': shield or route marker image for the E-road, AHN or TAHN route. Requires full wiki markup.
*'''embedded''': Embed another infobox with such capability like {{tl|Designation list}} and {{tl|Infobox NRHP}}.
 
==Technical details==
==Example==
{{Infobox road
|marker_image=[[Image:New Jersey Turnpike Shield.svg|70px]]<br>[[Image:I-95.svg|70px]][[Image:I-78.svg|70px]]
|state=NJ
|type=NJTurnpike
|route=700
|name=New Jersey Turnpike
|maint=the New Jersey Turnpike Authority
|length_mi=122.40
|direction_b=North
|terminus_a={{jct|state=NJ|I|295|US|40}} in [[Pennsville Township, New Jersey|Pennsville]]
|junction={{jct|state=NJ|US|40|nolink=yes}} in [[Carneys Point Township, New Jersey|Carneys Point Township]]<br />[[Image:I-95.svg|20px|link=]][[Image:Pennsylvania Turnpike logo.svg|20px|link=]] [[Interstate 95 (New Jersey)|I-95]] / [[Pennsylvania Turnpike|Penna. Tpk.]] in [[Mansfield Township, Burlington County, New Jersey|Mansfield Township]]<br />{{jct|state=NJ|I|195}} in [[Robbinsville Township, New Jersey|Robbinsville Township]]<br />{{jct|state=NJ|NJ|18}} in [[East Brunswick, New Jersey|East Brunswick]]<br />{{jct|state=NJ|I|287|NJ|440}} in [[Edison, New Jersey|Edison Township]]<br />{{jct|state=NJ|GSP||US|9}} in [[Woodbridge Township, New Jersey|Woodbridge Township]]<br />{{jct|state=NJ|I|278}} in [[Linden, New Jersey|Linden]]/[[Elizabeth, New Jersey|Elizabeth]]<br />{{jct|state=NJ|I|78}} in [[Newark, New Jersey|Newark]]<br />{{jct|state=NJ|I|280}} in [[Kearny, New Jersey|Kearny]]<br />{{jct|state=NJ|NJ|495}} in [[Secaucus, New Jersey|Secaucus]]
|terminus_b={{jct|state=NJ|I|95|US|1/9|US|46}} in [[Fort Lee, New Jersey|Fort Lee]]
|previous_type=I
<pre style="overflow:auto;">
{{Infobox road
|marker_image=[[Image:New Jersey Turnpike Shield.svg|70px]]<br>[[Image:I-95.svg|70px]][[Image:I-78.svg|70px]]
|state=NJ
|type=NJTurnpike
|route=700
|name=New Jersey Turnpike
|maint=the New Jersey Turnpike Authority
|length_mi=122.40
|direction_b=North
|terminus_a={{jct|state=NJ|I|295|US|40}} in [[Pennsville Township, New Jersey|Pennsville]]
|junction={{jct|state=NJ|US|40|nolink=yes}} in [[Carneys Point Township, New Jersey|Carneys Point Township]]<br />[[Image:I-95.svg|20px|link=]][[Image:Pennsylvania Turnpike logo.svg|20px|link=]] [[Interstate 95 (New Jersey)|I-95]] / [[Pennsylvania Turnpike|Penna. Tpk.]] in [[Mansfield Township, Burlington County, New Jersey|Mansfield Township]]<br />{{jct|state=NJ|I|195}} in [[Robbinsville Township, New Jersey|Robbinsville Township]]<br />{{jct|state=NJ|NJ|18}} in [[East Brunswick Township, New Jersey|East Brunswick Township]]<br />{{jct|state=NJ|I|287|NJ|440}} in [[Edison, New Jersey|Edison Township]]<br />{{jct|state=NJ|GSP||US|9}} in [[Woodbridge Township, New Jersey|Woodbridge Township]]<br />{{jct|state=NJ|I|278}} in [[Linden, New Jersey|Linden]]/[[Elizabeth, New Jersey|Elizabeth]]<br />{{jct|state=NJ|I|78}} in [[Newark, New Jersey|Newark]]<br />{{jct|state=NJ|I|280}} in [[Kearny, New Jersey|Kearny]]<br />{{jct|state=NJ|NJ|495}} in [[Secaucus, New Jersey|Secaucus]]
|terminus_b={{jct|state=NJ|I|95|US|1/9|US|46}} in [[Fort Lee, New Jersey|Fort Lee]]
|previous_type=I
== References ==
{{Reflist}}
 
<includeonly>
<!-- PLEASE ADD CATEGORIES BELOW THIS LINE, INSIDE INCLUDE ONLY TAGS. THANKS. -->
 
<!-- PLEASE ADD INTERWIKIS BELOW THIS LINE, INSIDE INCLUDE ONLY TAGS. THANKS. -->
</includeonly>
{{cot|TemplateData}}
<templatedata>
{
"description": "An infobox template for highway articles. ",
"params": {
"country": {
"label": "Country",
"type": "string",
"description": "The ISO 3166-1 alpha-3 code of the country the route is in."
},
"state": {
"label": "State",
"type": "string",
"description": "The two to three letter abbreviation of the Australian, U.S., or Mexican state the route is in."
},
"province": {
"label": "Province",
"type": "string",
"description": "The two letter postal abbreviation of the Canadian province the route is in."
},
"type": {
"label": "Type",
"type": "string",
"description": "The type code of the route from Template:Infobox_road/doc/type."
},
"route": {
"label": "Route number",
"type": "string",
"description": "The number of the route."
},
"marker_image": {
"label": "Marker image",
"type": "string",
"description": "Marker image or shield to be displayed. Use full wiki markup. Not needed for numbered routes, usually."
},
"name": {
"label": "Name",
"type": "string",
"description": "The name of the road (not used for numbered routes)."
},
"alternate_name": {
"label": "Alternate name",
"type": "string",
"description": "The alternate name of the road. Use only when the entire route has that name."
},
"maint": {
"label": "Maintenance",
"type": "string",
"description": "The agency that maintains the road. Numbered routes have this automatically populated."
},
"map": {
"label": "Map",
"type": "string",
"description": "The file name of the map of the road, without File:. If this is blank and the map is available on Wikidata, it will be used."
},
"map_alt": {
"label": "Map alternate text",
"type": "string",
"description": "The alternate text for the map, for visually impaired readers."
},
"map_notes": {
"label": "Map notes",
"type": "string",
"description": "Text to display with the map."
},
"photo": {
"label": "Photo",
"type": "string",
"description": "A photo to display, without File:. Does not work in the US.",
"aliases":["image"]
},
"photo_alt": {
"label": "Photo alternate text",
"type": "string",
"description": "The alternate text for the photo, for visually impaired readers.",
"aliases":["image_alt"]
},
"photo_notes": {
"label": "Photo notes",
"type": "string",
"description": "Text to display with the map.",
"aliases":["image_notes"]
},
"map_custom": {
"label": "Map custom",
"type": "string",
"description": "Use yes if you want to override the template's default image link; then use the Map parameter to specify a link instead."
},
"length_mi": {
"label": "Length in miles",
"type": "number",
"description": "If and only if the route is in a country on the imperial system, list the length in miles here."
},
"length_km": {
"label": "Length in kilometres",
"type": "number",
"description": "If and only if the route is in a country on the metric system, list the length in kilometres here."
},
"length_round": {
"label": "Length round",
"type": "number",
"description": "Number of decimal places to be used in the conversion."
},
"length_ref": {
"label": "Length reference",
"type": "string",
"description": "A reference for the given length."
},
"length_notes": {
"label": "Length notes",
"type": "string",
"description": "Notes for the length."
},
"established": {
"label": "Established",
"type": "string",
"description": "Date the route was commissioned.",
"aliases":["formed"]
},
"decommissioned": {
"label": "Decommissioned",
"type": "string",
"description": "Date the route was decommissioned.",
"aliases":["deleted"]
},
"history": {
"label": "History",
"type": "string",
"description": "Summary of the route's history, instead of the established and decommissioned fields."
},
"allocation": {
"label": "Allocation",
"type": "string",
"description": "Highway designations allocated to the roadway."
},
"tourist": {
"label": "Tourist routes",
"type": "string",
"description": "Tourist routes that follow the route (Australia, New Zealand, Canada, US)."
},
"restrictions": {
"label": "Restrictions",
"type": "string",
"description": "Summary of the route's restrictions such as closures or permits."
},
"direction_a": {
"label": "Direction A",
"type": "string",
"description": "The first direction."
},
"direction_b": {
"label": "Direction B",
"type": "string",
"description": "The second direction."
},
"terminus_a": {
"label": "Terminus A",
"type": "string",
"description": "The first terminus.",
"aliases":["end_a"]
},
"terminus_b": {
"label": "Terminus B",
"type": "string",
"description": "The second terminus.",
"aliases":["end_b"]
},
"junctions": {
"label": "Major junctions",
"type": "string",
"description": "A brief list of major junctions. In the US, do not use more than 10.",
"aliases":["junction"]
},
"beltway_city": {
"label": "Beltway city",
"type": "string",
"description": "The city the beltway encircles."
},
"orbital": {
"label": "Orbital city",
"type": "string",
"description": "The city the orbital encircles."
},
"loop": {
"label": "Loop road city",
"type": "string",
"description": "The city the loop road encircles."
},
"tloop": {
"label": "Tourist loop city",
"type": "string",
"description": "The city the tourist loop encircles."
},
"time_period": {
"label": "Time period",
"type": "string",
"description": "The time period the road existed in."
},
"established_by": {
"label": "Established by",
"type": "string",
"description": "If a time period is used, the body that built or established the road."
},
"significance": {
"label": "Significance",
"type": "string",
"description": "If a time period is used, the historical/cultural significance of the route."
},
"related": {
"label": "Related roads",
"type": "string",
"description": "If a time period is used, roads related to the historical road."
},
"subtype": {
"label": "Subtype",
"type": "string",
"description": "If the route is a spur or a bannered route."
},
"spur_type": {
"label": "Spur type",
"type": "string",
"description": "The type of the parent route that this is a spur of."
},
"spur_of": {
"label": "Spur of",
"type": "string",
"description": "The parent route of this spur route."
},
"county": {
"label": "County (for county routes)",
"type": "string",
"description": "The county associated with the route that the article is about. Use only for county routes."
},
"previous_type": {
"label": "Previous route type",
"type": "string",
"description": "The type code of the previous route in the system from Template:Infobox_road/doc/type."
},
"next_type": {
"label": "Next route type",
"type": "string",
"description": "The type code of the next route in the system from Template:Infobox_road/doc/type."
},
"previous_route": {
"label": "Previous route",
"type": "string",
"description": "The number of the previous route in the system."
},
"next_route": {
"label": "Next route",
"type": "string",
"description": "The number of the next route in the system."
},
"previous_dab": {
"label": "Previous route disambiguation",
"type": "string",
"description": "The disambiguation suffix of the previous route in the system."
},
"next_dab": {
"label": "Next route disambiguation",
"type": "string",
"description": "The disambiguation suffix of the next route in the system."
},
"browse_route": {
"label": "Browse route",
"type": "string",
"description": "The number of the current route in the system, if not the same as the rest of the infobox."
},
"browse": {
"label": "Additional browse lines",
"type": "string",
"description": "Use to add additional browse lines with additional templates"
},
"countries": {
"label": "List of countries",
"type": "string",
"description": "A list of countries the route enters (EUR, ASIA)"
},
"regions": {
"label": "List of regions",
"type": "string",
"description": "A list of regions the route enters (EUR, ITA, HRV, CZE, CYP, GRC, POL, HUN, SVN, SVK, AUT, TUR, UKR, BIH, SRB, SGP)"
},
"states": {
"label": "List of states",
"type": "string",
"description": "A list of states the route enters (USA in multiple states, IND, DEU)"
},
"provinces": {
"label": "List of provinces",
"type": "string",
"description": "A list of provinces the route enters (IRN, TUR, THA)"
},
"counties": {
"label": "List of counties",
"type": "string",
"description": "A list of counties the route enters (anywhere)"
},
"parishes": {
"label": "List of parishes",
"type": "string",
"description": "A list of parishes the route enters (Louisiana)"
},
"rural_municipalities": {
"label": "List of rural municipalities",
"type": "string",
"description": "A list of countries the route enters (Manitoba, Saskatchewan)"
},
"municipalities": {
"label": "List of municipalities",
"type": "string",
"description": "A list of municipalities the route enters (Puerto Rico)"
},
"districts": {
"label": "List of districts",
"type": "string",
"description": "A list of districts the route enters (India, other countries with districts)"
},
"cities": {
"label": "List of cities",
"type": "string",
"description": "A list of cities the route enters (everywhere but USA)"
},
"towns": {
"label": "List of towns",
"type": "string",
"description": "A list of towns the route enters (everywhere but USA)"
},
"villages": {
"label": "List of villages",
"type": "string",
"description": "A list of villages the route enters (everywhere but USA)"
},
"destinations": {
"label": "List of destinations",
"type": "string",
"description": "A list of primary destinations the route enters (AUS, GBR, IRL, MYS, NZL, IND)"
},
"lga": {
"label": "List of LGAs",
"type": "string",
"description": "A list of LGAs the route enters (Australia)"
},
"locations": {
"label": "List of locations",
"type": "string",
"description": "A list of locations the route enters (Australia)"
},
"section": {
"label": "Section of code",
"type": "string",
"description": "The section of the highway code the route is defined in."
},
"subsection": {
"label": "Subsection of code",
"type": "string",
"description": "The subsection of the highway code the route is defined in (for Minnesota only)."
},
"header_type": {
"label": "Header type",
"type": "string",
"description": "under construction, historic, former, freeway (Canada only), minor (UK only)"
},
"system": {
"label": "Highway system",
"type": "string",
"description": "The highway system the article route is a part of. Typically not used for numbered routes."
},
"e-road": {
"label": "E-road",
"type": "string",
"description": "The E-road that the route is a part of (Europe)."
},
"e-road-shield": {
"label": "E-road route marker image",
"type": "string",
"description": "Route marker image for the E-road that the route is a part of (Europe). Requires full wiki markup."
},
"ahn": {
"label": "Asian Highway Network designation",
"type": "string",
"description": "The Asian Highway that the route is a part of."
},
"ahn-shield": {
"label": "Asian Highway route marker image",
"type": "string",
"description": "Route marker image for the Asian Highway that the route is a part of. Requires full wiki markup."
},
"tahn": {
"label": "Trans-African Highway designation",
"type": "string",
"description": "The Trans-African Highway that the route is a part of."
},
"tahn-shield": {
"label": "Trans-African Highway route marker image",
"type": "string",
"description": "Route marker image for the Trans-African Highway that the route is a part of. Requires full wiki markup."
},
"section1": {
"label": "Header for section 1",
"type": "string",
"default": "Section 1",
"description": "If the route is divided into sections, this is the header for section 1."
},
"length_mi1": {
"label": "Section 1 length in miles",
"type": "number",
"description": "If and only if the route is in a country on the imperial system, list the length in miles on section 1 here."
},
"length_km1": {
"label": "Section 1 length in kilometres",
"type": "number",
"description": "If and only if the route is in a country on the metric system, list the length in kilometres on section 1 here."
},
"length_round1": {
"label": "Length round for section 1",
"type": "number",
"description": "Number of decimal places to be used in the conversion on section 1."
},
"length_ref1": {
"label": "Length reference for section 1",
"type": "string",
"description": "A reference for the given length for section 1."
},
"length_notes1": {
"label": "Length notes for section 1",
"type": "string",
"description": "Notes for the length for section 1."
},
"direction_a1": {
"label": "Direction A for section 1",
"type": "string",
"description": "The first direction for section 1, to override direction_a."
},
"direction_b1": {
"label": "Direction B for section 1",
"type": "string",
"description": "The second direction for section 1, to override direction_b."
},
"terminus_a1": {
"label": "Terminus A for section 1",
"type": "string",
"description": "The first terminus for section 1.",
"aliases":["end_a1"]
},
"terminus_b1": {
"label": "Terminus B for section 1",
"type": "string",
"description": "The second terminus for section 1.",
"aliases":["end_b1"]
},
"junctions1": {
"label": "Major junctions for section 1",
"type": "string",
"description": "A brief list of major junctions for section 1. In the US, do not use more than 10."
},
"section2": {
"label": "Header for section 2",
"type": "string",
"default": "Section 2",
"description": "If the route is divided into sections, this is the header for section 2."
},
"length_mi2": {
"label": "Section 2 length in miles",
"type": "number",
"description": "If and only if the route is in a country on the imperial system, list the length in miles on section 2 here."
},
"length_km2": {
"label": "Section 2 length in kilometres",
"type": "number",
"description": "If and only if the route is in a country on the metric system, list the length in kilometres on section 2 here."
},
"length_round2": {
"label": "Length round for section 2",
"type": "number",
"description": "Number of decimal places to be used in the conversion on section 2."
},
"length_ref2": {
"label": "Length reference for section 2",
"type": "string",
"description": "A reference for the given length for section 2."
},
"length_notes2": {
"label": "Length notes for section 2",
"type": "string",
"description": "Notes for the length for section 2."
},
"direction_a2": {
"label": "Direction A for section 2",
"type": "string",
"description": "The first direction for section 2, to override direction_a."
},
"direction_b2": {
"label": "Direction B for section 2",
"type": "string",
"description": "The second direction for section 2, to override direction_b."
},
"terminus_a2": {
"label": "Terminus A for section 2",
"type": "string",
"description": "The first terminus for section 2.",
"aliases":["end_a2"]
},
"terminus_b2": {
"label": "Terminus B for section 2",
"type": "string",
"description": "The second terminus for section 2.",
"aliases":["end_b2"]
},
"junctions2": {
"label": "Major junctions for section 2",
"type": "string",
"description": "A brief list of major junctions for section 2. In the US, do not use more than 10."
},
"section3": {
"label": "Header for section 3",
"type": "string",
"default": "Section 3",
"description": "If the route is divided into sections, this is the header for section 3."
},
"length_mi3": {
"label": "Section 3 length in miles",
"type": "number",
"description": "If and only if the route is in a country on the imperial system, list the length in miles on section 3 here."
},
"length_km3": {
"label": "Section 3 length in kilometres",
"type": "number",
"description": "If and only if the route is in a country on the metric system, list the length in kilometres on section 3 here."
},
"length_round3": {
"label": "Length round for section 3",
"type": "number",
"description": "Number of decimal places to be used in the conversion on section 3."
},
"length_ref3": {
"label": "Length reference for section 3",
"type": "string",
"description": "A reference for the given length for section 3."
},
"length_notes3": {
"label": "Length notes for section 3",
"type": "string",
"description": "Notes for the length for section 3."
},
"direction_a3": {
"label": "Direction A for section 3",
"type": "string",
"description": "The first direction for section 3, to override direction_a."
},
"direction_b3": {
"label": "Direction B for section 3",
"type": "string",
"description": "The second direction for section 3, to override direction_b."
},
"terminus_a3": {
"label": "Terminus A for section 3",
"type": "string",
"description": "The first terminus for section 3.",
"aliases":["end_a3"]
},
"terminus_b3": {
"label": "Terminus B for section 3",
"type": "string",
"description": "The second terminus for section 3.",
"aliases":["end_b3"]
},
"junctions3": {
"label": "Major junctions for section 3",
"type": "string",
"description": "A brief list of major junctions for section 3. In the US, do not use more than 10."
},
"section4": {
"label": "Header for section 4",
"type": "string",
"default": "Section 4",
"description": "If the route is divided into sections, this is the header for section 4."
},
"length_mi4": {
"label": "Section 4 length in miles",
"type": "number",
"description": "If and only if the route is in a country on the imperial system, list the length in miles on section 4 here."
},
"length_km4": {
"label": "Section 4 length in kilometres",
"type": "number",
"description": "If and only if the route is in a country on the metric system, list the length in kilometres on section 4 here."
},
"length_round4": {
"label": "Length round for section 4",
"type": "number",
"description": "Number of decimal places to be used in the conversion on section 4."
},
"length_ref4": {
"label": "Length reference for section 4",
"type": "string",
"description": "A reference for the given length for section 4."
},
"length_notes4": {
"label": "Length notes for section 4",
"type": "string",
"description": "Notes for the length for section 4."
},
"direction_a4": {
"label": "Direction A for section 4",
"type": "string",
"description": "The first direction for section 4, to override direction_a."
},
"direction_b4": {
"label": "Direction B for section 4",
"type": "string",
"description": "The second direction for section 4, to override direction_b."
},
"terminus_a4": {
"label": "Terminus A for section 4",
"type": "string",
"description": "The first terminus for section 4.",
"aliases":["end_a4"]
},
"terminus_b4": {
"label": "Terminus B for section 4",
"type": "string",
"description": "The second terminus for section 4.",
"aliases":["end_b4"]
},
"junctions4": {
"label": "Major junctions for section 4",
"type": "string",
"description": "A brief list of major junctions for section 4. In the US, do not use more than 10."
}
}
}
</templatedata>
 
{{cob}}
 
 
 
 
 
 
 
 
</includeonly>
0

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2036847" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്