"കാറ്റലൻ ഭാഷ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

11,470 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  7 വർഷം മുമ്പ്
==അവലംബം==
{{Reflist}}
==ഗ്രന്ഥസൂചി==
* {{citation|author=Acadèmia Valenciana de la Llengua|date=9 February 2005|title=Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de la denominació i l'entitat del valencià|language=Catalan|url=http://ca.wikisource.org/wiki/Dictamen_sobre_els_principis_i_criteris_per_a_la_defensa_de_la_denominaci%C3%B3_i_l%27entitat_del_valenci%C3%A0#Dictamen|ref=harv}}
* {{cite book|last=Bonet|first=Eulàlia|last2=Mascaró|first2=Joan|year=1997|chapter=On the Representation of Contrasting Rhotics|title=Issues in the Phonology and Morphology of the Major Iberian Languages|editor-last=Martínez-Gil|editor-first=Fernando|publisher=Georgetown University Press|editor3-last=Morales-Front|editor3-first=Alfonso|isbn=978-0-87840-647-0|ref=harv}}
* {{cite book|last=Burke|first=Ulrik Ralph|title=A History of Spain from the Earliest Times to the Death of Ferdinand the Catholic|url=http://books.google.com/?id=tz3g_YzTQaUC&pg=PA154|year=1900|publisher=Longmans, Green, and co.|page=154|ref=harv}}
* {{cite journal|last=Carbonell|first=Joan F.|last2=Llisterri|first2=Joaquim|year=1992|title=Catalan|journal=Journal of the International Phonetic Association|volume=22|issue=1-2|page=53|doi=10.1017/S0025100300004618|ref=harv}}
* {{cite book|last=Carbonell|first=Joan F.|last2=Llisterri|first2=Joaquim|year=1999|chapter=Catalan|title=Handbook of the International Phonetic Association: A Guide to the Usage of the International Phonetic Alphabet|place=Cambridge|publisher=Cambridge University Press|pages=54–55|isbn=978-0-521-63751-0|ref=harv}}
* {{cite book|last=Carbonell|first=Joan F.|last2=Llisterri|first2=Joaquim|year=1999|chapter=Catalan|title=Handbook of the International Phonetic Association: A Guide to the usage of the International Phonetic Alphabet|place=Cambridge|publisher=Cambridge University Press|pages=61–65|isbn=0-521-63751-1|ref=harv}}
* {{cite book|title=Collins English Dictionary|publisher=HarperCollins Publishers|year=1991|isbn=0-00-433286-5|ref=harv}}
* {{cite book|last=Colón|first=Germà|year=1993|title=El lèxic català dins la Romània. Biblioteca Lingüística Catalana|publisher=Universitat de València|place=Valencia|isbn=84-370-1327-5|ref=harv}}
* {{cite book|last1=Costa Carreras|first1=Joan|last2=Yates|first2=Alan|title=The Architect of Modern Catalan: Selected Writings/Pompeu Fabra (1868–1948)|year=2009|publisher=Instutut d'Estudis Catalans & Universitat Pompeu Fabra & Jonh Benjamins B.V.|isbn=978 90 272 3264 9|pages=6–7|url=http://books.google.es/books?id=BKvQg1323YkC&printsec=frontcover&hl=ca#v=onepage&q&f=false|ref=harv}}
* {{cite book|last=Fabra|first=Pompeu|title=Gramàtica Catalana|year=1926|publisher=Institut d'Estudis Catalans|location=Barcelona|url=http://books.google.es/books?id=H2E2XM069egC&printsec=frontcover&hl=ca#v=onepage&q&f=false|edition=4th|language=Catalan|ref=harv}}
*{{cite book|last=Feldhausen|first=Ingo|title=Sentential Form and Prosodic Structure of Catalan|year=2010|publisher=John Benjamins B.V.|isbn=978 90 272 5551 8|url=http://books.google.es/books?id=oVQzAAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ca#v=onepage&q&f=false|ref=harv}}
* {{cite book|author=Ferrater et al.|title=Enciclpèdia Catalana Volum 4|year=1973|publisher=Enciclopèdia Catalana|location=Barcelona|isbn=84-85-194-04-7|pages=628–639|edition=1977, corrected|language=Catalan|chapter=Català|ref=harv}}
* {{cite book|last1=Gallego|first1=Rosa|last2=Sanz|first2=Juan Carlos|year=2001|title=Diccionario Akal del color|publisher=Akal|language=Spanish|isbn=978-84-460-1083-8|ref=harv}}
* {{cite book| last=García Venero|first=Maximiano| title=Historia del nacionalismo catalán: 2a edición| url=http://books.google.com/?id=nUABAAAAMAAJ| accessdate=2010-04-25| date=2006-07-07| publisher=Ed. Nacional |ref=harv}}
* {{cite book|editor-last=Gove|editor-first=Philip Babcock|title=Webster's Third New International Dictionary|publisher=Merriam-Webster, inc.|year=1993|editor-link=Philip Babcock Gove|isbn=3-8290-5292-8|ref=harv}}
* {{cite book|last=Guinot|first=Enric|title=Els fundadors del Regne de València: replobament, antroponímia i llengua a la València medieval|year=1999|publisher=Tres i Quatre|location=Valencia|isbn=8475025919|ref=harv}}
* {{cite book|last=Hualde|first=José|year=1992|title=Catalan|page=368|publisher=Routledge|isbn=978-0-415-05498-0|ref=harv}}
* {{cite book|last=Jud|first=Jakob|title=Problèmes de géographie linguistique romane|year=1925|publisher=Revue de Linguistique Romane|location=Paris|pages=181–182|language=French|ref=harv}}
* {{cite book|last=Koryakov|first=Yuri|title=Atlas of Romance languages|place=Moscow|year=2001|ref=harv}}
* {{cite book|last=Lledó|first=Miquel Àngel|title=Handbook of Language and Ethnic Identity : The Success-Failure Continuum in Language and Ethnic Identity Efforts (Volume 2)|year=2011|publisher=Oxford Univesity Press|location=New York|isbn=978-0-19-539245-6|pages=336–348|url=http://books.google.es/books?id=oUydX_3rG0AC&pg=PA337&dq=IEC+AVL+catalan&hl=ca&sa=X&ei=sJA9UoKsJ8aq4ATsiIDIAw&ved=0CFIQ6AEwBg#v=onepage&q=IEC%20AVL%20catalan&f=false|chapter=26. The Independent Standardization of Valencia: From Official Use to Underground Resistance|ref=harv}}
* {{cite journal|last=Lloret|first=Maria-Rosa|editor-last=Auger|editor-first=Julie|editor2-last=Clements|editor2-first=J. Clancy|editor3-last=Vance|editor3-first=Barbara|year=2003|chapter=The Phonological Role of Paradigms: The Case of Insular Catalan|title=Contemporary Approaches to Romance Linguistics: Selected Papers from the 33rd Linguistic Symposium on Romance Languages|place=Bloomington, Indiana|date=April 2003|page=278|place=Amsterdam & Philadelphia|publisher=John Benjamins|doi=10.1353/lan.2007.0098|ref=harv}}
* {{cite book|last=Marfany|first=Marta|title=Els menorquins d'Algèria|year=2002|publisher=Abadia de Montserrat|location=Barcelona|isbn=84-8415-366-5|language=Catalan}}
*{{cite book|last1=Melchor|first1=Vicent de|last2=Branchadell|first2=Albert|title=El catalán: una lengua de Europa para compartir|year=2002|publisher=Universitat Autònoma de Barcelona|location=Bellaterra|isbn=84-490-2299-1|page=71|url=http://books.google.es/books?id=HpKVwFYoxGgC&printsec=frontcover&hl=ca&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false|language=Spanish|ref=harv}}
* {{cite book|last=Moll|first=Francesc de B.|title=Gramàtica Històrica Catalana|year=1958|publisher=Universitat de València|isbn=978-84-370-6412-3 |edition=Catalan translation made in 1991. Reprinted in 2006|page=47|language=Catalan (original in Spanish)|ref=harv}}
* {{cite book|last=Moran|first=Josep|title=Treballs de lingüística històrica catalana|year=1994|publisher=Publicacions de l'Abadia de Monsterrat|location=Barcelona|isbn=84-7826-568-6|pages=55–93|url=http://books.google.es/books?id=RXqT88QcKjUC&pg=PA38&dq=greuges+guitard+isarn&hl=ca&sa=X&ei=LLU2UsG5BoHatAaZ5IHoCw&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q=greuges%20guitard%20isarn&f=false|language=Catalan|ref=harv}}
* {{cite book|last=Moran|first=Josep|title=Estudis d'història de la llengua catalana|year=2004|publisher=Publicacions de l'Abadia de Montserrat|location=Barcelona|isbn=84-8415-672-9|pages=37–38|url=http://books.google.es/books?id=RXqT88QcKjUC&printsec=frontcover&hl=ca#v=onepage&q&f=false|language=Catalan|ref=harv}}
* {{cite book|last=Padgett|first=Jaye|year=2003|title=Systemic Contrast and Catalan Rhotics|place=University of California, Santa Cruzp=2|ref=harv}}
* {{cite book|last=Recasens|first=Daniel|year=1993|chapter=Fonètica i Fonologia|title=Enciclopèdia Catalana|ref=harv}}
* {{cite journal|last=Recasens|first=Daniel|last2=Fontdevila|first2=Jordi|last3=Pallarès|first2=Maria Dolores|year=1995|title=Velarization Degree and Coarticulatory Resistance for /l/ in Catalan and German|journal=Journal of Phonetics|volume=23|issue=1|page=288|doi=10.1016/S0095-4470(95)80031-X|ref=harv}}
* {{cite book|last=Recasens|first=Daniel|year=1996|title=Fonètica descriptiva del català: assaig de caracterització de la pronúncia del vocalisme i el consonantisme català al segle XX|edition=2nd|place=Barcelona|publisher=Institut d'Estudis Catalans|isbn=9788472833128|pages=75–76,128–129|ref=harv}}
* {{cite book|last=Recasens|first=Daniel|last2=Pallarès|first2=Maria Dolors|year=2001|title=De la fonètica a la fonologia: les consonants i assimilacions consonàntiques del català|publisher=Editorial Ariel|place=Barcelona|isbn=978-84-344-2884-3|ref=harv}}
* {{cite journal|last=Recasens|first=Daniel|last2=Espinosa|first2=Aina|year=2005|title=Articulatory, positional and coarticulatory characteristics for clear /l/ and dark /l/: evidence from two Catalan dialects|journal=Journal of the International Phonetic Association|volume=35|issue=1|pages=1, 20|doi=10.1017/S0025100305001878|ref=harv}}
* {{cite journal|last=Recasens|first=Daniel|last2=Espinosa|first2=Aina|year=2007|title=An Electropalatographic and Acoustic Study of Affricates and Fricatives in Two Catalan Dialects|journal=Journal of the International Phonetic Association|volume=37|issue=2|page=145|doi=10.1017/S0025100306002829|ref=harv}}
* {{cite book|last=Riquer|first=Martí de|title=Història de la Literatura Catalana|year=1964|publisher=Ariel|location=Barcelona|language=Catalan|chapter=Vol.1|ref=harv}}
* {{cite book|last=Schlösser|first=Rainer|title=Die romanischen Sprachen|year=2005|publisher=C.H. Beck|location=Munich|ref=harv}}
* {{cite book|last=Swan|first=Michael|title=Learner English: A Teacher's Guide to Interference and Other Problems, Volume 1|year=2001|publisher=Cambridge University Press|url=http://books.google.es/books?id=6UIuWj9fQfQC&printsec=frontcover&hl=ca#v=onepage&q&f=false|ref=harv}}
* {{cite journal|last=Thomas|first=Earl W.|year=1962|pages=43–8|title=The Resurgence of Catalan|journal=Hispania|volume=45|issue=1|DOI=10.2307/337523|ref=harv}}
* {{cite book|last=Wheeler|first=Max|last2=Yates|first2=Alan|last3=Dols|first3=Nicolau|year=1999|title=Catalan: A Comprehensive Grammar|place=London|publisher=Routledge.|ref=harv}}
* {{cite book|last=Wheeler|first=Max|title=The Romance Languages |year=2003 |publisher=Routledge |location=London |isbn=0-415-16417-6|pages=170–208|url=http://books.google.es/books?id=lULWOT1o0SsC&printsec=frontcover&hl=ca#v=onepage&q&f=false|chapter=5. Catalan}}
* {{cite book|last=Wheeler|first=Max|year=2005|title=The Phonology Of Catalan|place=Oxford|page=54|publisher=Oxford University Press|isbn=978-0-19-925814-7|ref=harv}}
* {{cite book|last=Wheeler|first=Max|year=2006|title=Encyclopedia of Language and Linguistics|ref=harv}}
*{{cite book|last=Wheeler|first=Max|title=Concise Encyclopedia of Languages of the World|year=2010|publisher=Elsevier|location=Oxford|isbn=978-0-08-087774-7|pages=188–192|url=http://books.google.es/books?id=F2SRqDzB50wC&printsec=frontcover&hl=ca#v=onepage&q&f=false|chapter=Catalan|ref=harv}}
* {{cite book|last=Veny|first=Joan|title=Homenatge a Arthur Terry|year=1997|publisher=Publicacions de l'Abadia de Montserrat|location=Barcelona|isbn=84-7826-894-4|pages=9–18|url=http://books.google.es/books?id=OMaXD1caTiEC&pg=PA17&dq=greuges+guitard+isarn&hl=ca&sa=X&ei=LLU2UsG5BoHatAaZ5IHoCw&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=greuges%20guitard%20isarn&f=false|chapter=greuges de Guitard isarn, Senyor de Caboet (1080-1095)|ref=harv}}
* {{cite book|last=Veny|first=Joan|year=2007|title=Petit Atles lingüístic del domini català|volume=1 & 2|place=Barcelona|publisher=Institut d'Estudis Catalans|page=51|isbn=978-84-7283-942-7|ref=harv}}
27,467

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1981111" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്