പനിനീർപ്പൂവ്

6 മേയ് 2014 ചേർന്നു
8,607 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  6 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
(' ==ഭാഷകൾ== ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, കുറച്ചു ഹിന്ദി.....' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
(ചെ.)
 
=='''ഭാഷകൾ=='''
 
[[ഇംഗ്ലീഷ്]], [[മലയാളം]], കുറച്ചു [[ഹിന്ദി]].. ഇത്രയും അറിയാം. തമിഴും കുറച്ചു കന്നഡയും കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകും. [[ഫ്രഞ്ച്]], [[ജാപ്പനീസ്]], [[മാൻഡാരിൻ]] ഇവ പഠിക്കണം എന്നുണ്ട്.
 
=='''ഞാൻ ആരാണ്=='''
 
{{userbox
<br />
 
=='''വിക്കിപ്പീഡിയൻ ഇഷ്ട വിഷയങ്ങൾ=='''
{{Userbox
| border-c = #fff
| info-s = 8
}}
 
'''ഇനിയെന്താ പറയാനുള്ളത്?'''<br />
 
{{userbox
| border-c = #fa2cb5
| id = [[Image:- Flower 04 -.jpg|43px]]
| id-c = #fa2cb5
| info = This user is a '''[[female]]''' contributor.
| info-c = #fad
| usercategory = Female Wikipedians
| nocat = {{{nocat|}}}
}}
<div style="float: left; border:solid #B0E0E6 1px; margin: 1px;">
{| cellspacing="0" style="width: 238px; background: #E3F3F9;"
| style="width: 45px; height: 45px; background: #FFFFFF; text-align: center; font-size: {{{5|{{{id-s|14}}}}}}pt; color: {{{id-fc|black}}};" | '''[[Image:Female.svg|24px]][[Image:Male.svg|20px]]'''
| style="font-size: {{{info-s|8}}}pt; padding: 4pt; line-height: 1.25em; color: {{{info-fc|black}}};" | This user supports '''[[gender equality]]'''.
|} </div>
 
<br />
 
 
{{userbox-level| level = 3
| id-s = 12
| id = Art
| info = This user is an advanced '''[[Art|Artist]]'''. They might have created a work of art or two.
}}
{{userbox
| border-c = #996633
| id = [[File:Stylized Mona Lisa.svg|35px]]
| id-c = #CC9933
| info = This user is interested in<br>'''[[art history]]'''.
| info-c = #F3E88E
| usercategory = Wikipedians interested in art history
| nocat = {{{nocat|}}}
}}
{{userbox
| border-c = blue
| id =
| id-c = white
| info = '''This user is interested in the [[Modernism|Modernist period]].'''
| info-c = #f0f8ff
| usercategory = <includeonly>Wikipedians interested in the Modernist period</includeonly>
| nocat = {{{nocat|}}}
}}
 
{{Userbox
| border-c = black
| border-s = 1
| id-c = black
| info-c = white
| info-s = 8
| info-fc = black
| info = This user is a '''[[Minimalism|minimalist]]'''.
| float = left }}
 
<br /><br />
 
<div style="float: left; border:solid black 1px; margin: 1px;">
{| cellspacing="0" style="width: 238px; background: #FFBF00;"
| style="width: 45px; height: 45px; background: white; text-align: center; color: {{{id-fc|#FF7F00}}};" | [[Image:Flag of India.svg|45px|centerF|Indian History]]
| style="font-size: 8pt; padding: 4pt; line-height: 1.25em; color: {{{info-fc|black}}};" | This user is interested in the '''[[History of India]]'''.
|}</div>
 
{{#ifeq:{{{nocat|false}}}|true||{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|User|[[Category:Wikipedians interested in United States history|{{PAGENAME}}]]}}}}{{#ifeq:{{{1|1}}}|0||{{userbox
|id=[[image:US flag 13 stars – Betsy Ross.svg|x45px]]
|id-c={{{id-c|black}}}
|id-op={{{id-op|text-align:left}}}
|id-p={{{id-p|0}}}
|id-w={{{id-w|87}}}
|info=<center>This user is interested in the<br/>'''[[History of the United States|History of the]]<br/>[[United States|United States of America]]'''</center>
|info-c={{{info-c|#f1f5fc}}}
|info-p={{{info-p|0}}}
}}}}
 
{{userbox
| float = {{{float|left}}}
| border-c = {{{border-color|{{{1|#00248f}}}}}}
| border-s = {{{border-width|1}}}
| id = {{{logo|{{{3|[[Image: Henry-VIII-kingofengland 1491-1547.jpg|35px|]]}}}}}}
| id-c = {{{logo-background|{{{1|#00248f}}}}}}
| id-fc = {{{logo-color|#000}}}
| id-s = {{{logo-size|{{{5|12}}}}}}
| info = <center>This user is interested in the<center>'''[[English Reformation|<span style="color:#ffe500">English Reformation</span>]]'''<center>
| info-c = {{{info-background|{{{2|#3054bf}}}}}}
| info-fc = {{{info-color|#ffe500}}}
| info-s = {{{info-size|8}}}
| usercategory = <includeonly>Wikipedians interested in the English Reformation</includeonly>
| nocat = {{{nocat|}}}
}}
 
{{userbox
| float = {{{float|left}}}
| border-c = {{{border-color|{{{1|#00008B}}}}}}
| border-s = {{{border-width|1}}}
| id = {{{logo|{{{3|[[Image:Templo-de-zeus-2.jpg|64px]]}}}}}}
| id-c = {{{logo-background|{{{1|#000000}}}}}}
| id-fc = {{{logo-color|#FAEBD7}}}
| id-s = {{{logo-size|{{{5|12}}}}}}
| info = '''This user is interested in [[History of Greece|<span style="color:{{{color|#4169E1}}}">Ancient Greece</span>]]'''.
| info-c = {{{info-c|{{{info-background|{{{2|#00008B}}}}}}}}}
| info-fc = {{{info-fc|{{{info-color|#FAEBD7}}}}}}
| info-s = {{{info-size|8}}}
| usercategory = <includeonly>Wikipedians interested in ancient Greece</includeonly>
| nocat = {{{nocat|}}}
}}
 
<br /><br />
 
{{Userbox |<div style="float: left; border:solid black 1px; margin: 1px;"> |lightgreen|white|[[File:The Rage of Achilles by Giovanni Battista Tiepolo.jpeg|{{{id-size|44px}}}]] |This user is interested in '''[[classical mythology]]'''.}}
 
{{userbox
| border-c = #bbb
| id = [[Image:Plague victims blessed by priest.jpg|40px]]
| id-c = #fff
| info = This user is interested in the [[Middle Ages]].
| info-c = #f6f6f6
| usercategory = <includeonly>Wikipedians interested in the Middle Ages</includeonly>
| nocat = {{{nocat|}}}
}}
 
{{userbox
| border-c = #DF0500
| id = [[Image:Coat of Arms of Russian Empire.svg|35px]]
| id-c = #DF0500
| info = This user is interested in the <br/> '''<font color="#FFD700">[[Russian Revolution of 1917|Russian Revolution]]</font>'''
| info-c = #DF0500
| usercategory = Wikipedians interested in the Russian Revolution
| nocat = {{{nocat|}}}
}}
 
<div style="float: left; border: {{{9|1}}}px solid {{{1|#000}}}; margin: 1px;">
{| cellspacing="0" style="width: 238px; background: gray"
| style="width: 45px; height: 45px; background: black text-align: center; font-size: 12pt; color: #000;" | '''{{{3|[[Image:Churchill portrait NYP 45063.jpg|38px]]}}}'''
| style="font-size: 8pt; color: {{{8|#fff}}}; padding: 4pt; line-height: 1.25em;" | {{{4|This user is interested in '''<font color="#ffffff">[[World War II]]</font>'''.}}}
| style="width: 40px; height: 45px; background: black; text-align: center; font-size: 12pt; color: #fff;" | '''{{{5|[[Image:Adolf Hitler cph 3a48970.jpg|38px]]}}}'''
|}</div>
 
<br /><br />
 
{{userbox
| border-c = #000000
| id = [[Image:Champagne cork.jpg|35px]]
| id-c = #FFFFFF
| info = This user prefers the world of '''[[wine|<span style="color:#DDDDFF">sparkling wines</span>]]'''.
| info-c = #606
| info-fc = #FFFFFF
}}
{{Userbox |border-c=#00F |border-s=1 |info-c=#00F |info-s=8 |info-fc=#ff0 |id=[[File:Burger King Kraft Macaroni.jpg|43px]]|info=This user loves '''<font color=yellow>[[:macaroni and cheese]]</font>'''.}}
{{userbox
| float = {{{float|left}}}
| border-c = {{{border-color|{{{1|#000}}}}}}
| border-s = {{{border-width|1}}}
| id = {{{logo|{{{3|[[File:HK CWB 香港怡東酒店 Excelsior Hotel buffet 龍蝦仔 Seafoods 淡菜 Dried Mussel 三文魚 Salmon Dec-2011.jpg|62px]]}}}}}}
| id-c = {{{logo-background|{{{1|#99dd99}}}}}}
| id-fc = {{{logo-color|#000}}}
| id-s = {{{logo-size|{{{5|12}}}}}}
| info = This user enjoys '''[[seafood]]''' dishes.
| info-c = {{{info-background|{{{2|#99dd99}}}}}}
| info-fc = {{{info-color|#000}}}
| info-s = {{{info-size|8}}}
}}
{{userbox
|id-c=green
|info-c=white
|id=[[File:Soy-whey-protein-diet.jpg|44px]]
|info=This user is NOT a '''[[vegan]]''' or '''[[vegetarian]]''', but respects and accomodates those that are.
}}
<br />
<br />
 
{{userbox
| border-c = grey
| border-s = 2
| id = [[Image:TBBT logo.svg|35px|The Big Bang Theory]]
| id-c = white
| info = This user knows it all started with a '''[[The Big Bang Theory|<font color="grey">Big Bang!</font>]]'''.
| info-c = white
| info-fc = gray
}}
 
{{userbox
| border-c = grey
| border-s = 2
| id = [[File:HP - Harry Potter wordmark.svg|35px|Harry Potter]]
| id-c = white
| id-fc = gray
| info = This user is a fan of the<br>'''''[[Harry Potter|<font color="grey">Harry Potter</font>]]''''' series.
| info-c = white
| info-fc = gray
| usercategory = {{#ifeq:{{{categories}}}|no||Wikipedians interested in the Harry Potter series}}
| nocat = {{{nocat|}}}
}}
 
{{Userbox-2
|border-c = #000000
|border-s = 1
|id1-c = #008000
|id1-s = 20
|id1 = $
|info-c = #000000
|info-s = 12
|info-fc = #FF2400
|info = <center>'''[[News|<font color = #FF2400 >News</font>]] + [[Profit|<font color = #FF2400 >Profit</font>]] = [[Propaganda|<font color = #FF2400 >Propaganda</font>]]''' <sup>[[User:UBX/media responsibility-4|<font color = #355E3B>†</font>]]</sup></Center>
|id2-c = #008000
|id2-s = 16
|id2-fc = #000000
|id2 = [[Image:Television.svg|50px]]
}}
 
<div style="float: left; border:solid blue 1px; margin: 1px;">
{| cellspacing="0" style="width: 238px; background: turquoise;"
| style="font-size: 9pt; padding: 10pt; line-height: 0.90em; text-align: left" | <center>This user is a [[The Guardian|Guardian]]-reader, but only in a philosophical sense.
|}</div>
44

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1945356" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്