"നരകം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

102 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  8 വർഷം മുമ്പ്
'''ഇരുപത്തെട്ട് നരകങ്ങൾ'''
 
1.താമിസ്രം
 
2.അന്ധതാമിസ്രം
രൗരവം
 
മഹാരൗരവം
3.രൗരവം
കുംഭീപാകം
 
കാലസൂത്രം
4.മഹാരൗരവം
അസിഃപത്രം
 
സൂകരമുഖം
5.കുംഭീപാകം
അന്ധകൂപം
 
കൃമിഭോജം സന്ദംശനവും
6.കാലസൂത്രം
തപ്തമൂർത്തി
 
ശാല്‌മിനി
7.അസിഃപത്രം
വജ്രകണ്ടകശാലി
 
വൈതരണി
8.സൂകരമുഖം
പൂയോദകം
 
പ്രാണനിരോധകം
9.അന്ധകൂപം
വിശസനം
 
ലാലഭക്ഷം
10.കൃമിഭോജം സന്ദംശനവും
സാരമേയാശനം
 
അവീചി
11.തപ്തമൂർത്തി
അയഃപാനം
 
ക്ഷാരകർദ്ദമം
12.ശാല്‌മിനി
രക്ഷോഭക്ഷം
 
ശൂലപ്രോതം
13.വജ്രകണ്ടകശാലി
ദന്ദശൂകം
 
വടാരോധം
14.വൈതരണി
പര്യാവർത്തനം
 
സൂചിമുഖം
15.പൂയോദകം
 
16.പ്രാണനിരോധകം
 
17.വിശസനം
 
18.ലാലഭക്ഷം
 
19.സാരമേയാശനം
 
20.അവീചി
 
21.അയഃപാനം
 
22.ക്ഷാരകർദ്ദമം
 
23.രക്ഷോഭക്ഷം
 
24.ശൂലപ്രോതം
 
25.ദന്ദശൂകം
 
26.വടാരോധം
 
27.പര്യാവർത്തനം
 
28.സൂചിമുഖം
 
താമിസ്രം
9

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1877162" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്