"ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Adv.tksujith" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
(→‎'ട' വർഗം: പുതിയ ഉപവിഭാഗം)
 
:ഞാൻ ഒരു മെയിൽ അയച്ചിരുന്നു. മറുകുറിയൊന്നും കണ്ടില്ല. ആലപ്പുഴയിലെ വിക്കിമീഡിയർക്കായുള്ള മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ എന്നെയും ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. നാട്ടിലെ നമ്പറിൽ ഇനി വിളിക്കേണ്ട; ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദുബായിൽ തിരിച്ചെത്തി.--<b style="text-shadow:yellow 0.2em 0.2em 0.4em;">[[User talk:Jose Arukatty|<b style="color:blue">ജോസ് ആറുകാട്ടി ]]</b></b> 17:50, 17 ഒക്ടോബർ 2013 (UTC)
 
== Wikidata weekly summary #79 ==
 
<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="en" dir="ltr">
[[File:Wikidata-logo-en.svg|150px|right]]
<div style="margin-top:10px; padding-left:5px; font-family:Georgia, Palatino, Palatino Linotype, Times, Times New Roman, serif;">''Here's your quick overview of what has been happening around Wikidata over the last week.''</div>
<div style="-moz-column-count:2; -webkit-column-count:2; column-count:2;">
* Discussions
** [[d:Wikidata:Project chat#Property Metadata|Discussion over how Property metadata should be stored within Wikidata]]
* [[d:Wikidata:Events|Events]]/[[d:Wikidata:Press coverage|Press/Blogs]]
** [//blog.pragunbhutani.in/articles/wikidata-sends-goodies/ Wikidata sends goodies to Google Summer of Code 2013 volunteers]
** [//ultimategerardm.blogspot.de/2013/10/10-wikidata-questions-for-lydia.html A Wikidata interview with Lydia]
* Other Noteworthy Stuff
** [[toollabs:wikidata-todo/stats.php|Statistics about sourcing on Wikidata]]
** [[d:Wikidata:Project chat#Help the development team prioritise!|Help the development team prioritise!]]
* Did you know?
** Newest properties: [[:d:Property:P948|Wikivoyage banner]], [[:d:Property:P947|RSL identifier]], [[:d:Property:P946|ISIN]]
* Development
** Added index removal and addition support to Wikibase Database
** Improved initialization code of Wikibase Query
** Added database setup code to Wikibase Query
** Added schema updating support to Wikibase QueryEngine
** Added SimpleQuery special page to Wikibase Query. This page allows users to find entities by a property value pair
** Formatters for snaks/values are now used throughtout Wikibase
** Some progress on DecimalValues and QuantitiyValues
** Started work to include the data type of snaks in the JSON dumps
** Worked on cleaning up inconsistent handling of Claim GUIDs vs hashes.
** Implemented more convenient user interface for Special:SimpleQuery.
** MergeAPI module and claim editing from wbeditentity to be deployed
** Further work on a build step to make deployment easier
* Open Tasks for You
** Update, expand and translate [[:Wikidata:Introduction]] to make it easier for newcomers to understand what Wikidata is all about.
** [[:Wikidata:Database_reports/Constraint_violations/Summary|Help fix formatting and value issues]] for a property.
** Build a bot for one of the [[Wikidata:Bot_requests|"bot requests"]].
** [[:Wikidata:Requests for comment|Respond to a "Request for Comment"]].
** Hack on one of [https://bugzilla.wikimedia.org/buglist.cgi?keywords=need-volunteer%2C%20&keywords_type=allwords&emailcc1=1&resolution=---&emailtype1=exact&emailassigned_to1=1&query_format=advanced&email1=wikidata-bugs%40lists.wikimedia.org&list_id=162515 these].
</div>
<div style="margin-top:10px; font-size:90%; padding-left:5px; font-family:Georgia, Palatino, Palatino Linotype, Times, Times New Roman, serif;">'''[[m:Wikidata/Status updates/2013 10 11|Read the full report]]''' &middot; [[m:Global message delivery/Targets/Wikidata|Unsubscribe]] &middot; [[m:Global message delivery|Global message delivery]] 17:39, 11 ഒക്ടോബർ 2013 (UTC)
</div>
</div>
<!-- EdwardsBot 0604 -->
 
== ചെമ്പ്ര കൊടുമുടി ==
 
:ഏറെ സന്തോഷം.... ഓൺലൈനായി കൂടണം... കൂടാതെ ആലപ്പുഴയിലുള്ള മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളോടും എത്താൻ പറയണം. ഇടയ്ക്ക് മെയിലയയ്കാം. -- [[ഉപയോക്താവ്:Adv.tksujith|Adv.tksujith]] ([[ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Adv.tksujith|സംവാദം]]) 19:15, 17 ഒക്ടോബർ 2013 (UTC)
 
== Wikidata weekly summary #80 ==
 
<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="en" dir="ltr">
[[File:Wikidata-logo-en.svg|150px|right]]
<div style="margin-top:10px; padding-left:5px; font-family:Georgia, Palatino, Palatino Linotype, Times, Times New Roman, serif;">''Here's your quick overview of what has been happening around Wikidata over the last week.''</div>
<div style="-moz-column-count:2; -webkit-column-count:2; column-count:2;">
* Discussions
** [[d:Wikidata:Project chat#Showcase items|Discussion over the implementation of 'showcase items']]
** [[d:Wikidata:Requests for comment/Restructuring of the "minor" user rights|Requests for comment over restructuring user rights]]
* [[d:Wikidata:Events|Events]]/[[d:Wikidata:Press coverage|Press/Blogs]]
** [https://twitter.com/designcaffeine/status/391235609274380288 Lydia gives a talk at Latinoware about Wikidata]
** [https://twitter.com/MerrileeIAm/status/391256391882534912 Talk at UCBerkeley about Wikidata]
* Other Noteworthy Stuff
** This week the 80 millionth edit was made to Wikidata
* Did you know?
** Newest properties: [[:d:Property:P969|street address]], [[:d:Property:P968|e-mail]], [[:d:Property:P967|guest of honor]], [[:d:Property:P966|MusicBrainz label ID]], [[:d:Property:P965|burial plot reference]], [[:d:Property:P964|Austrian municipality key]], [[:d:Property:P963|streaming media URL]], [[:d:Property:P962|MycoBank taxon name identifier]], [[:d:Property:P961|IPNI taxon name identifier]], [[:d:Property:P960|Tropicos taxon name identifier]], [[:d:Property:P959|MSW species identifier]], [[:d:Property:P958|section, verse, or paragraph]], [[:d:Property:P957|ISBN-10]], [[:d:Property:P954|IBNR identifier]], [[:d:Property:P953|full text available at]], [[:d:Property:P952|ISCO code]], [[:d:Property:P951|NSZL identifier]], [[:d:Property:P950|BNE identifier]], [[:d:Property:P949|NLI (Israel) identifier]]
** Newest task forces: [[d:Wikidata:International relations task force|International relations task force]]
* Development
** Further development on WikibaseDatabase
** IE8 is working again
** JSON socumentation created and merged
** Lots of work carried out on the quantity datavalues
** [[d:Wikidata:Paper cuts|Papercut]]: mouseover input suggestions messes up input. Fixes [[bugzilla:44896|bug 44896]]
* Open Tasks for You
** Update, expand and translate [[d:Wikidata:Introduction|Wikidata:Introduction]] to make it easier for newcomers to understand what Wikidata is all about.
** [[d:Wikidata:Database_reports/Constraint_violations/Summary|Help fix formatting and value issues]] for a property.
** Build a bot for one of the [[d:Wikidata:Bot_requests|"bot requests"]].
** [[d:Wikidata:Requests for comment|Respond to a "Request for Comment"]].
** Hack on one of [https://bugzilla.wikimedia.org/buglist.cgi?keywords=need-volunteer%2C%20&keywords_type=allwords&emailcc1=1&resolution=---&emailtype1=exact&emailassigned_to1=1&query_format=advanced&email1=wikidata-bugs%40lists.wikimedia.org&list_id=162515 these].
</div>
<div style="margin-top:10px; font-size:90%; padding-left:5px; font-family:Georgia, Palatino, Palatino Linotype, Times, Times New Roman, serif;">'''[[m:Wikidata/Status updates/2013 10 11|Read the full report]]''' &middot; [[m:Global message delivery/Targets/Wikidata|Unsubscribe]] &middot; [[m:Global message delivery|Global message delivery]] 20:11, 18 ഒക്ടോബർ 2013 (UTC)
</div>
</div>
<!-- EdwardsBot 0606 -->
 
== Article request: Central Monitoring System ==
 
Thanks
[[ഉപയോക്താവ്:WhisperToMe|WhisperToMe]] ([[ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:WhisperToMe|സംവാദം]]) 04:59, 23 ഒക്ടോബർ 2013 (UTC)
 
== Wikidata weekly summary #81 ==
 
<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="en" dir="ltr">
[[File:Wikidata-logo-en.svg|150px|right]]
<div style="margin-top:10px; padding-left:5px; font-family:Georgia, Palatino, Palatino Linotype, Times, Times New Roman, serif;">''Here's your quick overview of what has been happening around Wikidata over the last week.''</div>
<div style="-moz-column-count:2; -webkit-column-count:2; column-count:2;">
* Discussions
** [[d:Wikidata:Project Chat#spilt birth date.28P:P569.29.2C death date .28P:P570.29 and coordinates .28P:P625.29.3F|Discussion over whether to split three properties into six more specific ones]]
** [[d:Wikidata:Requests for comment/Exclusion criteria in wikipedia namespace|Closed: Exclusion criteria for Wikipedia: namespace items]]
** [[d:Wikidata:Requests for comment/Place of the property documentation|Closed:Place of property documentation]]
* [[d:Wikidata:Events|Events]]/[[d:Wikidata:Press coverage|Press/Blogs]]
** [http://ultimategerardm.blogspot.de/2013/10/do-not-use-wikipedia-as-your-source.html Gerard wrote about Wikipedia's place as a source within Wikidata]
** [[semantic-mw:SMWCon Fall 2013|Semantic MediaWiki Conference (SMWCon)]] will be held next week, Monday to Wednesday, in Berlin.
* Other Noteworthy Stuff
** [[:mw:Extension:Echo|Echo]] has been enabled on Wikidata
** [[toollabs:wikidata-todo/canned queries.html|Magnus created some queries for Wikidata]]
** Wikidata is 1 year on October 29th! Stay tuned for some 'surprises'
* Did you know?
** Newest properties: [[:d:Property:P988|Philippine Standard Geographic Code]], [[:d:Property:P984|IOC country code]], [[:d:Property:P982|MusicBrainz area ID]], [[:d:Property:P981|BAG-code for Dutch villages]], [[:d:Property:P980|code for weekend and holiday homes (Sweden)]], [[:d:Property:P979|Pastoratkod (Sweden)]], [[:d:Property:P978|code for parishes in the Church of Sweden]], [[:d:Property:P977|Civil parish code/ATA-code in Sweden]], [[:d:Property:P976|Minor urban area code in Sweden]], [[:d:Property:P975|Urban area code in Sweden]], [[:d:Property:P974|tributary]], [[:d:Property:P973|described in URL]], [[:d:Property:P972|catalogue]], [[:d:Property:P971|category combines topics]], [[:d:Property:P970|neurological function]]
* Development
** Lazowik worked on API support for editing badges
** Bene added a keyboard shortcut to get from an article to the item it is connected to on Wikidata ([[bugzilla:46538]])
** Bene worked on a table of content for items ([[bugzilla:44876]])
** Bene improved Special:ItemDisambiguation ([[bugzilla:55466]])
** Bene added ftp as an allowed protocol for the URL datatype ([[bugzilla:54103]])
** Linked sitelinks in diffs ([[bugzilla:53471]])
** Cleaned up and added tests in client that are necessary for improving the recent changes integration and for supporting enhanced changes
** Worked on the user interface for simple queries
** Worked on the user interface for the numbers datatype
** Continued work on ordering statement groups in the user interface
* Open Tasks for You
** Update, expand and translate [[d:Wikidata:Introduction]] to make it easier for newcomers to understand what Wikidata is all about.
** Improve some [[d:Wikidata:Roads task force|road items in your country]] by adding some [[d:Wikidata:Roads task force/Typical properties|statements]] to them.
** [[d:Wikidata:Database_reports/Constraint_violations/Summary|Help fix formatting and value issues]] for a property.
** Build a bot for one of the [[d:Wikidata:Bot_requests|"bot requests"]].
** Hack on one of [https://bugzilla.wikimedia.org/buglist.cgi?keywords=need-volunteer%2C%20&keywords_type=allwords&emailcc1=1&resolution=---&emailtype1=exact&emailassigned_to1=1&query_format=advanced&email1=wikidata-bugs%40lists.wikimedia.org&list_id=162515 these].
</div>
<div style="margin-top:10px; font-size:90%; padding-left:5px; font-family:Georgia, Palatino, Palatino Linotype, Times, Times New Roman, serif;">'''[[m:Wikidata/Status updates/2013 10 11|Read the full report]]''' &middot; [[m:Global message delivery/Targets/Wikidata|Unsubscribe]] &middot; [[m:Global message delivery|Global message delivery]] 23:04, 25 ഒക്ടോബർ 2013 (UTC)
</div>
</div>
<!-- EdwardsBot 0609 -->
 
== പുല്ലേലി കുഞ്ചു എന്നത് ==
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1852008" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്