"ഉപയോക്താവ്:Rojypala/test" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

10,650 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  8 വർഷം മുമ്പ്
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
{{infoboxNavbox
|name = {{{name|<noinclude>Navbox with collapsible groups</noinclude>}}}
|bodyclass = vcard
|navbar = {{{navbar|}}}
|bodystyle = font-size: 90%; border-spacing: 3px; width: 300px;
|state = {{{state|<noinclude>uncollapsed</noinclude>}}}
|subheaderstyle = font-size: 100%;
|border = {{{border|{{{1|}}}}}}
|labelstyle = padding: 0em 0em 0em 0.3em;
|datastyle = padding: 0em 0.3em;
 
|title = {{{title<includeonly>|</includeonly>}}}
|child = {{{child|}}}
|above = {{{above|}}}
|image = {{{image|}}}
|imageleft = {{{imageleft|}}}
 
|bodyclass = {{{bodyclass|}}}
|abovestyle = padding: 0em 0.1em;
|titleclass = {{{titleclass|}}}
|aboveclass = fn org
|aboveclass = {{{aboveclass|}}}
|above = <includeonly>{{{name}}}</includeonly>
|belowclass = {{{belowclass|}}}
|groupclass = {{{groupclass|}}}
|listclass = {{{listclass|}}}
|imageclass = {{{imageclass|}}}
 
|subheader1 style = {{{alt_namestyle|}}}{{{bodystyle|}}}
|basestyle = {{{basestyle|}}}
|titlestyle = {{{titlestyle|}}}
|abovestyle = {{{abovestyle|}}}
|belowstyle = {{{belowstyle|}}}
|imagestyle = {{{imagestyle|}}}
|imageleftstyle = {{{imageleftstyle|}}}
 
|list1 =
|subheader2 = {{IUCN banner|{{{iucn_category|}}} }}
{{#if:{{{group1<includeonly>|</includeonly>}}}{{{sect1|}}}{{{section1|}}}
| {{Navbox|child
|navbar = {{{navbar1|{{{groupnavbar|}}}}}}
|state = {{#ifeq:{{{selected}}}|{{{abbr1}}} |uncollapsed |{{{state1|collapsed}}}}}
|titlestyle = {{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}}{{{secttitlestyle|}}}{{{group1style|}}}{{{sect1titlestyle|}}}
|liststyle = {{{liststyle|}}}{{{contentstyle|}}}{{{list1style|}}}{{{content1style|}}}
|title = {{{group1<includeonly>|</includeonly>}}}{{{sect1|}}}{{{section1|}}}<noinclude> or {{{section1}}} or {{{sect1}}}</noinclude>
|list1 = {{{list1<includeonly>|</includeonly>}}}{{{content1|}}}<noinclude> or {{{content1}}}</noinclude>
|image = {{{image1|}}}
|imageleft = {{{imageleft1|}}}
|{{#if:{{{listpadding|}}} |listpadding |void}} = {{{listpadding|}}}
}}
| {{{list1|}}}{{{content1|}}}
}}
 
|list2 =
|image1 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{photo|}}}|size={{{photo_width|}}}|maxsize=284px|alt={{{photo_alt|}}}}}
{{#if:{{{group2<includeonly>|</includeonly>}}}{{{sect2|}}}{{{section2|}}}
|caption1 = {{{photo_caption|}}}
| {{Navbox|child
|navbar = {{{navbar2|{{{groupnavbar|}}}}}}
|state = {{#ifeq:{{{selected}}}|{{{abbr2}}} |uncollapsed |{{{state2|collapsed}}}}}
|titlestyle = {{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}}{{{secttitlestyle|}}}{{{group2style|}}}{{{sect2titlestyle|}}}
|liststyle = {{{liststyle|}}}{{{contentstyle|}}}{{{list2style|}}}{{{content2style|}}}
|title = {{{group2<includeonly>|</includeonly>}}}{{{sect2|}}}{{{section2|}}}<noinclude> or {{{section2}}} or {{{sect2}}}</noinclude>
|list1 = {{{list2<includeonly>|</includeonly>}}}{{{content2|}}}<noinclude> or {{{content2}}}</noinclude>
|image = {{{image2|}}}
|imageleft = {{{imageleft2|}}}
|{{#if:{{{listpadding|}}} |listpadding |void}} = {{{listpadding|}}}
}}
| {{{list2|}}}{{{content2|}}}
}}
 
|list3 =
|image2 = {{#if:{{{map|}}} | {{Infobox map
{{#if:{{{group3<includeonly>|</includeonly>}}}{{{sect3|}}}{{{section3|}}}
| map = {{{map|}}}
| {{Navbox|child
| map_width = {{#if:{{{map_width|}}}|{{least|{{{map_width|}}}|284}}}}
|navbar = {{{navbar3|{{{groupnavbar|}}}}}}
| default_width = 284
|state = {{#ifeq:{{{selected}}}|{{{abbr3}}} |uncollapsed |{{{state3|collapsed}}}}}
| relief = {{{relief|}}}
| label titlestyle = {{ifempty{basestyle|}}};{{{labelgroupstyle|}}}{{{secttitlestyle|}}}{{{namegroup3style|}}} {{{sect3titlestyle|}}}
|liststyle = {{{liststyle|}}}{{{contentstyle|}}}{{{list3style|}}}{{{content3style|}}}
| label_position = {{ifempty|{{{label_position|}}}|none}} <!-- change default to none -->
|title = {{{group3<includeonly>|</includeonly>}}}{{{sect3|}}}{{{section3|}}}<noinclude> or {{{section3}}} or {{{sect3}}}</noinclude>
| map_caption = {{{map_caption|}}}
|list1 = {{{list3<includeonly>|</includeonly>}}}{{{content3|}}}<noinclude> or {{{content3}}}</noinclude>
| map_alt = {{ifempty|{{{map_alt|}}}|Map showing the location of {{{name|}}} }}
|image = {{{image3|}}}
| mark = {{ifempty|{{{mark|}}}|{{#ifeq:{{lc:{{{map|}}}}}|us locator blank.svg|Green pog.svg|Red pog.svg }}}}
| mark_width imageleft = {{ifempty|{{{marker_sizeimageleft3|}}}|8}}
| lat = {{decdeg|#if:{{{lat_dlistpadding|}}} |{{{lat_mlistpadding |void}}}| = {{{lat_slistpadding|}}}|{{{lat_NS|}}} }}
}}
| long = {{decdeg|{{{long_d|}}}|{{{long_m|}}}|{{{long_s|}}}|{{{long_EW|}}} }}
| {{{list3|}}}{{{content3|}}}
| pixel_x = {{#if:{{{locator_x|}}}|{{#expr:({{least|{{{map_width|}}}|284}}/288)*{{{locator_x|}}} }}}}
}}
| pixel_y = {{#if:{{{locator_y|}}}|{{#expr:({{least|{{{map_width|}}}|284}}/288)*{{{locator_y|}}} }}}}
| x% = {{{x%|}}}
| y% = {{{y%|}}}
| x = {{{x|}}}
| y = {{{y|}}} }} }}
 
|list4 =
|rowclass1 = locality
{{#if:{{{group4<includeonly>|</includeonly>}}}{{{sect4|}}}{{{section4|}}}
|label1 = സ്ഥാനം
| {{Navbox|child
|data1 = {{{location|}}}
|navbar = {{{navbar4|{{{groupnavbar|}}}}}}
|state = {{#ifeq:{{{selected}}}|{{{abbr4}}} |uncollapsed |{{{state4|collapsed}}}}}
|titlestyle = {{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}}{{{secttitlestyle|}}}{{{group4style|}}}{{{sect4titlestyle|}}}
|liststyle = {{{liststyle|}}}{{{contentstyle|}}}{{{list4style|}}}{{{content4style|}}}
|title = {{{group4<includeonly>|</includeonly>}}}{{{sect4|}}}{{{section4|}}}<noinclude> or {{{section4}}} or {{{sect4}}}</noinclude>
|list1 = {{{list4<includeonly>|</includeonly>}}}{{{content4|}}}<noinclude> or {{{content4}}}</noinclude>
|image = {{{image4|}}}
|imageleft = {{{imageleft4|}}}
|{{#if:{{{listpadding|}}} |listpadding |void}} = {{{listpadding|}}}
}}
| {{{list4|}}}{{{content4|}}}
}}
 
|list5 =
|rowclass2 = note
{{#if:{{{group5<includeonly>|</includeonly>}}}{{{sect5|}}}{{{section5|}}}
|label2 = {{#if:{{{nearest_city|}}}|അടുത്തുള്ള പട്ടണം
| {{Navbox|child
| {{#if:{{{nearest_town|}}}|Nearest&nbsp;town }}}}
|data2 |navbar = {{ifempty{navbar5|{{{nearest_citygroupnavbar|}}}|{{{nearest_town|}}}}}
|state = {{#ifeq:{{{selected}}}|{{{abbr5}}} |uncollapsed |{{{state5|collapsed}}}}}
|titlestyle = {{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}}{{{secttitlestyle|}}}{{{group5style|}}}{{{sect5titlestyle|}}}
|liststyle = {{{liststyle|}}}{{{contentstyle|}}}{{{list5style|}}}{{{content5style|}}}
|title = {{{group5<includeonly>|</includeonly>}}}{{{sect5|}}}{{{section5|}}}<noinclude> or {{{section5}}} or {{{sect5}}}</noinclude>
|list1 = {{{list5<includeonly>|</includeonly>}}}{{{content5|}}}<noinclude> or {{{content5}}}</noinclude>
|image = {{{image5|}}}
|imageleft = {{{imageleft5|}}}
|{{#if:{{{listpadding|}}} |listpadding |void}} = {{{listpadding|}}}
}}
| {{{list5|}}}{{{content5|}}}
}}
 
|list6 =
|label3 = നിർദ്ദേശാങ്കങ്ങൾ
|data3 = {{#if:{{{lat_dgroup6|}}}{{{sect6|}}}{{{long_dsection6|}}}
| {{Navbox|child
| {{Infobox coord
| lat_d navbar = {{{lat_dnavbar6|{{{groupnavbar|}}}}}}
|state = {{#ifeq:{{{selected}}}|{{{abbr6}}} |uncollapsed |{{{state6|collapsed}}}}}
| lat_m = {{{lat_m|}}}
|titlestyle = {{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}}{{{secttitlestyle|}}}{{{group6style|}}}{{{sect6titlestyle|}}}
| lat_s = {{{lat_s|}}}
|liststyle = {{{liststyle|}}}{{{contentstyle|}}}{{{list6style|}}}{{{content6style|}}}
| lat_NS = {{{lat_NS|}}}
| long_d title = {{{long_dgroup6|}}}{{{sect6|}}}{{{section6|}}}
| long_m list1 = {{{long_mlist6|}}}{{{content6|}}}
| long_s image = {{{long_simage6|}}}
| long_EWimageleft = {{{long_EWimageleft6|}}}
| type = {{#if:{{{typelistpadding|}}} |listpadding |void}} = {{{typelistpadding|}}}|landmark }}
}}
| region = {{{region|}}}
| {{{list6|}}}{{{content6|<noinclude>''(...etc, to group20/sect20/section20 and list20/content20)''</noinclude>}}}
| scale = {{{scale|}}}
}}
| source = {{{source|}}}
| display = {{{display|}}}
| format = {{{format|}}}
| name = <!-- leave undefined -->
}}{{#if:{{{coords_ref|}}}|{{{coords_ref|}}} }}
| {{#if:{{{coords|}}}|{{{coords|}}}{{#if:{{{coords_ref|}}}|{{{coords_ref|}}} }} }} }}
 
|list7 =
|label4 = ചുറ്റളവ്
|data4 = {{convinfobox|#if:{{{area_hagroup7|}}}|ha|{{{area_acresect7|}}}{{{section7|acre}}<!--}
| {{Navbox|child
-->{{convinfobox|{{{area_km2|}}}|km2|{{{area_sqmi|}}}|sqmi}}<!--
|navbar = -->{{{areanavbar7|{{{groupnavbar|}}}}}}
|state = {{#ifeq:{{{selected}}}|{{{abbr7}}} |uncollapsed |{{{state7|collapsed}}}}}
|titlestyle = {{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}}{{{secttitlestyle|}}}{{{group7style|}}}{{{sect7titlestyle|}}}
|liststyle = {{{liststyle|}}}{{{contentstyle|}}}{{{list7style|}}}{{{content7style|}}}
|title = {{{group7|}}}{{{sect7|}}}{{{section7|}}}
|list1 = {{{list7|}}}{{{content7|}}}
|image = {{{image7|}}}
|imageleft = {{{imageleft7|}}}
|{{#if:{{{listpadding|}}} |listpadding |void}} = {{{listpadding|}}}
}}
| {{{list7|}}}{{{content7|}}}
}}
 
|list8 =
|label5 = Designation
{{#if:{{{group8|}}}{{{sect8|}}}{{{section8|}}}
|data5 = {{{designation|}}}
| {{Navbox|child
|navbar = {{{navbar8|{{{groupnavbar|}}}}}}
|state = {{#ifeq:{{{selected}}}|{{{abbr8}}} |uncollapsed |{{{state8|collapsed}}}}}
|titlestyle = {{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}}{{{secttitlestyle|}}}{{{group8style|}}}{{{sect8titlestyle|}}}
|liststyle = {{{liststyle|}}}{{{contentstyle|}}}{{{list8style|}}}{{{content8style|}}}
|title = {{{group8|}}}{{{sect8|}}}{{{section8|}}}
|list1 = {{{list8|}}}{{{content8|}}}
|image = {{{image8|}}}
|imageleft = {{{imageleft8|}}}
|{{#if:{{{listpadding|}}} |listpadding |void}} = {{{listpadding|}}}
}}
| {{{list8|}}}{{{content8|}}}
}}
 
|list9 =
|rowclass6 = note
|label6 = {{#if:{{{authorizedgroup9|}}}{{{sect9|Authorized}}}{{{section9|}}}
| {{Navbox|child
| {{#if:{{{created|}}}|Created
|navbar = {{{navbar9|{{{groupnavbar|}}}}}}
| {{#if:{{{established|}}}|സ്ഥാപിതം
|state = {{#ififeq:{{{designated|selected}}}|Designated {{{abbr9}}} |uncollapsed |{{{state9|collapsed}}}}}
|data6 |titlestyle = {{ifempty{basestyle|}}};{{{authorizedgroupstyle|}}}|{{{createdsecttitlestyle|}}}|{{{establishedgroup9style|}}}|{{{designatedsect9titlestyle|}}} }}
|liststyle = {{{liststyle|}}}{{{contentstyle|}}}{{{list9style|}}}{{{content9style|}}}
|title = {{{group9|}}}{{{sect9|}}}{{{section9|}}}
|list1 = {{{list9|}}}{{{content9|}}}
|image = {{{image9|}}}
|imageleft = {{{imageleft9|}}}
|{{#if:{{{listpadding|}}} |listpadding |void}} = {{{listpadding|}}}
}}
| {{{list9|}}}{{{content9|}}}
}}
 
|list10 =
|label7 = സന്ദർശകർ
|data7 = {{#if:{{{visitation_numgroup10|}}}{{{sect10|}}}{{{visitation_numsection10|}}}<!--
| {{Navbox|child
-->{{#if:{{{visitation_year|}}}|{{sp}}(in&nbsp;{{{visitation_year|}}}) }}<!--
|navbar = -->{{#if:{{{visitation_ref|}}}navbar10|{{{visitation_refgroupnavbar|}}}}} }}
|state = {{#ifeq:{{{selected}}}|{{{abbr10}}} |uncollapsed |{{{state10|collapsed}}}}}
|titlestyle = {{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}}{{{secttitlestyle|}}}{{{group10style|}}}{{{sect10titlestyle|}}}
|liststyle = {{{liststyle|}}}{{{contentstyle|}}}{{{list10style|}}}{{{content10style|}}}
|title = {{{group10|}}}{{{sect10|}}}{{{section10|}}}
|list1 = {{{list10|}}}{{{content10|}}}
|image = {{{image10|}}}
|imageleft = {{{imageleft10|}}}
|{{#if:{{{listpadding|}}} |listpadding |void}} = {{{listpadding|}}}
}}
| {{{list10|}}}{{{content10|}}}
}}
 
|list11 =
|label8 = {{#if:{{{governing_body|}}}|ഭരണവ്യവസ്ഥ
{{#if:{{{group11|}}}{{{sect11|}}}{{{section11|}}}
| {{#if:{{{administrator|}}}|Administrator
| {{Navbox|child
| {{#if:{{{operator|}}}|Operator
|navbar |= {{#if:{navbar11|{{owner{groupnavbar|}}}|Owner }}}}}}}}
|data8 |state = {{ifempty|#ifeq:{{{governing_body|selected}}}|{{{administrator|abbr11}}} |{{{operator|}}}uncollapsed |{{{ownerstate11|collapsed}}} }}
|titlestyle = {{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}}{{{secttitlestyle|}}}{{{group11style|}}}{{{sect11titlestyle|}}}
|liststyle = {{{liststyle|}}}{{{contentstyle|}}}{{{list11style|}}}{{{content11style|}}}
|title = {{{group11|}}}{{{sect11|}}}{{{section11|}}}
|list1 = {{{list11|}}}{{{content11|}}}
|image = {{{image11|}}}
|imageleft = {{{imageleft11|}}}
|{{#if:{{{listpadding|}}} |listpadding |void}} = {{{listpadding|}}}
}}
| {{{list11|}}}{{{content11|}}}
}}
 
|list12 =
|label9 = ലോകപൈതൃകകേന്ദ്രം
{{#if:{{{group12|}}}{{{sect12|}}}{{{section12|}}}
|data9 = {{{world_heritage_site|}}}
| {{Navbox|child
|navbar = {{{navbar12|{{{groupnavbar|}}}}}}
|state = {{#ifeq:{{{selected}}}|{{{abbr12}}} |uncollapsed |{{{state12|collapsed}}}}}
|titlestyle = {{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}}{{{secttitlestyle|}}}{{{group12style|}}}{{{sect12titlestyle|}}}
|liststyle = {{{liststyle|}}}{{{contentstyle|}}}{{{list12style|}}}{{{content12style|}}}
|title = {{{group12|}}}{{{sect12|}}}{{{section12|}}}
|list1 = {{{list12|}}}{{{content12|}}}
|image = {{{image12|}}}
|imageleft = {{{imageleft12|}}}
|{{#if:{{{listpadding|}}} |listpadding |void}} = {{{listpadding|}}}
}}
| {{{list12|}}}{{{content12|}}}
}}
 
|list13 =
|label10 = {{#if:{{{website|}}}|വെബ്സൈറ്റ്}}
|data10 = {{#if:{{{websitegroup13|}}}{{{sect13|}}}{{{section13|}}}
| {{Navbox|child
| {{{website|}}}
|navbar = {{{navbar13|{{{groupnavbar|}}}}}}
| {{#if:{{{url|}}}|[{{{url|}}} ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്]}} }}
|state = {{#ifeq:{{{selected}}}|{{{abbr13}}} |uncollapsed |{{{state13|collapsed}}}}}
|titlestyle = {{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}}{{{secttitlestyle|}}}{{{group13style|}}}{{{sect13titlestyle|}}}
|liststyle = {{{liststyle|}}}{{{contentstyle|}}}{{{list13style|}}}{{{content13style|}}}
|title = {{{group13|}}}{{{sect13|}}}{{{section13|}}}
|list1 = {{{list13|}}}{{{content13|}}}
|image = {{{image13|}}}
|imageleft = {{{imageleft13|}}}
|{{#if:{{{listpadding|}}} |listpadding |void}} = {{{listpadding|}}}
}}
| {{{list13|}}}{{{content13|}}}
}}
 
|list14 =
|data11 = {{ifempty|{{{embedded1|}}}|{{{embedded|}}} }}
{{#if:{{{group14|}}}{{{sect14|}}}{{{section14|}}}
| {{Navbox|child
|navbar = {{{navbar14|{{{groupnavbar|}}}}}}
|state = {{#ifeq:{{{selected}}}|{{{abbr14}}} |uncollapsed |{{{state14|collapsed}}}}}
|titlestyle = {{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}}{{{secttitlestyle|}}}{{{group14style|}}}{{{sect14titlestyle|}}}
|liststyle = {{{liststyle|}}}{{{contentstyle|}}}{{{list14style|}}}{{{content14style|}}}
|title = {{{group14|}}}{{{sect14|}}}{{{section14|}}}
|list1 = {{{list14|}}}{{{content14|}}}
|image = {{{image14|}}}
|imageleft = {{{imageleft14|}}}
|{{#if:{{{listpadding|}}} |listpadding |void}} = {{{listpadding|}}}
}}
| {{{list14|}}}{{{content14|}}}
}}
 
|list15 =
|data12 = {{{embedded2|}}}
{{#if:{{{group15|}}}{{{sect15|}}}{{{section15|}}}
| {{Navbox|child
|navbar = {{{navbar15|{{{groupnavbar|}}}}}}
|state = {{#ifeq:{{{selected}}}|{{{abbr15}}} |uncollapsed |{{{state15|collapsed}}}}}
|titlestyle = {{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}}{{{secttitlestyle|}}}{{{group15style|}}}{{{sect15titlestyle|}}}
|liststyle = {{{liststyle|}}}{{{contentstyle|}}}{{{list15style|}}}{{{content15style|}}}
|title = {{{group15|}}}{{{sect15|}}}{{{section15|}}}
|list1 = {{{list15|}}}{{{content15|}}}
|image = {{{image15|}}}
|imageleft = {{{imageleft15|}}}
|{{#if:{{{listpadding|}}} |listpadding |void}} = {{{listpadding|}}}
}}
| {{{list15|}}}{{{content15|}}}
}}
 
|list16 =
{{#if:{{{group16|}}}{{{sect16|}}}{{{section16|}}}
| {{Navbox|child
|navbar = {{{navbar16|{{{groupnavbar|}}}}}}
|state = {{#ifeq:{{{selected}}}|{{{abbr16}}} |uncollapsed |{{{state16|collapsed}}}}}
|titlestyle = {{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}}{{{secttitlestyle|}}}{{{group16style|}}}{{{sect16titlestyle|}}}
|liststyle = {{{liststyle|}}}{{{contentstyle|}}}{{{list16style|}}}{{{content16style|}}}
|title = {{{group16|}}}{{{sect16|}}}{{{section16|}}}
|list1 = {{{list16|}}}{{{content16|}}}
|image = {{{image16|}}}
|imageleft = {{{imageleft16|}}}
|{{#if:{{{listpadding|}}} |listpadding |void}} = {{{listpadding|}}}
}}
| {{{list16|}}}{{{content16|}}}
}}
 
|list17 =
{{#if:{{{group17|}}}{{{sect17|}}}{{{section17|}}}
| {{Navbox|child
|navbar = {{{navbar17|{{{groupnavbar|}}}}}}
|state = {{#ifeq:{{{selected}}}|{{{abbr17}}} |uncollapsed |{{{state17|collapsed}}}}}
|titlestyle = {{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}}{{{secttitlestyle|}}}{{{group17style|}}}{{{sect17titlestyle|}}}
|liststyle = {{{liststyle|}}}{{{contentstyle|}}}{{{list17style|}}}{{{content17style|}}}
|title = {{{group17|}}}{{{sect17|}}}{{{section17|}}}
|list1 = {{{list17|}}}{{{content17|}}}
|image = {{{image17|}}}
|imageleft = {{{imageleft17|}}}
|{{#if:{{{listpadding|}}} |listpadding |void}} = {{{listpadding|}}}
}}
| {{{list17|}}}{{{content17|}}}
}}
 
|list18 =
{{#if:{{{group18|}}}{{{sect18|}}}{{{section18|}}}
| {{Navbox|child
|navbar = {{{navbar18|{{{groupnavbar|}}}}}}
|state = {{#ifeq:{{{selected}}}|{{{abbr18}}} |uncollapsed |{{{state18|collapsed}}}}}
|titlestyle = {{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}}{{{secttitlestyle|}}}{{{group18style|}}}{{{sect18titlestyle|}}}
|liststyle = {{{liststyle|}}}{{{contentstyle|}}}{{{list18style|}}}{{{content18style|}}}
|title = {{{group18|}}}{{{sect18|}}}{{{section18|}}}
|list1 = {{{list18|}}}{{{content18|}}}
|image = {{{image18|}}}
|imageleft = {{{imageleft18|}}}
|{{#if:{{{listpadding|}}} |listpadding |void}} = {{{listpadding|}}}
}}
| {{{list18|}}}{{{content18|}}}
}}
 
|list19 =
{{#if:{{{group19|}}}{{{sect19|}}}{{{section19|}}}
| {{Navbox|child
|navbar = {{{navbar19|{{{groupnavbar|}}}}}}
|state = {{#ifeq:{{{selected}}}|{{{abbr19}}} |uncollapsed |{{{state19|collapsed}}}}}
|titlestyle = {{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}}{{{secttitlestyle|}}}{{{group19style|}}}{{{sect19titlestyle|}}}
|liststyle = {{{liststyle|}}}{{{contentstyle|}}}{{{list19style|}}}{{{content19style|}}}
|title = {{{group19|}}}{{{sect19|}}}{{{section19|}}}
|list1 = {{{list19|}}}{{{content19|}}}
|image = {{{image19|}}}
|imageleft = {{{imageleft19|}}}
|{{#if:{{{listpadding|}}} |listpadding |void}} = {{{listpadding|}}}
}}
| {{{list19|}}}{{{content19|}}}
}}
 
|list20 =
{{#if:{{{group20|}}}{{{sect20|}}}{{{section20|}}}
| {{Navbox|child
|navbar = {{{navbar20|{{{groupnavbar|}}}}}}
|state = {{#ifeq:{{{selected}}}|{{{abbr20}}} |uncollapsed |{{{state20|collapsed}}}}}
|titlestyle = {{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}}{{{secttitlestyle|}}}{{{group20style|}}}{{{sect20titlestyle|}}}
|liststyle = {{{liststyle|}}}{{{contentstyle|}}}{{{list20style|}}}{{{content20style|}}}
|title = {{{group20|}}}{{{sect20|}}}{{{section20|}}}
|list1 = {{{list20|}}}{{{content20|}}}
|image = {{{image20|}}}
|imageleft = {{{imageleft20|}}}
|{{#if:{{{listpadding|}}} |listpadding |void}} = {{{listpadding|}}}
}}
| {{{list20|}}}{{{content20|}}}
}}
 
|below = {{{below|}}}
 
}}<noinclude>
{{documentation}}
<!-- PLEASE ADD CATEGORIES AND INTERWIKIS TO THE /doc SUBPAGE, THANKS -->
</noinclude>
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1837231" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്