"ഉപയോക്താവ്:Rojypala/test" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

4,599 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  8 വർഷം മുമ്പ്
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
{{infobox
|bodyclass = vcard
|bodystyle = line-height:normal; font-size: 90%; border-spacing:2px 3px; width: 300px;
|subheaderstyle = font-size: 100%; line-height:1.3em;
|labelstyle = padding: 0em 0em 0em 0.3em;
|datastyle = padding:0.1em 0em 0.3em;
 
|labelstylechild = padding:0.1em 0.3em;= {{{child|}}}
|datastyle = padding:0.1em 0.3em;
 
|abovestyle = padding: 0em = 0.1em;
|aboveclass = fn org
|above = <includeonly>{{{name}}}</includeonly>
 
|subheader subheader1 = {{{alt_name|}}}
|subheaderstyle = font-size:100%; line-height:1.3em;
|subheader = {{{alt_name|}}}
 
|subheader2 = {{#if: {{{iucn_category|}}} | = {{#switch:IUCN {{uc:banner|{{{iucn_category|}}} }}
| IA = <div style="background-color: #E7AF97;">[[ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്‌സ്|ഐ.യു.സി.എൻ.]]<!--
--> ഗണം Ia ([[Nature reserve|പ്രകൃതി സംരക്ഷിത പ്രദേശം]])</div><!--
-->{{#if:{{NAMESPACE}}||[[Category:IUCN Category Ia]]}}
| IB = <div style="background-color: #DACAA5;">[[ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്‌സ്|ഐ.യു.സി.എൻ.]]<!--
--> ഗണം Ib ([[Wilderness Area|വന്യജീവി കേന്ദ്രം]])</div><!--
-->{{#if:{{NAMESPACE}}||[[Category:IUCN Category Ib]]}}
| II = <div style="background-color: #CDE5B2;">[[ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്‌സ്|ഐ.യു.സി.എൻ.]]<!--
--> ഗണം II ([[ദേശീയോദ്യാനം]])</div><!--
-->{{#if:{{NAMESPACE}}||[[Category:IUCN Category II]]}}
| III = <div style="background-color: #BFFFBF;">[[ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്‌സ്|ഐ.യു.സി.എൻ.]]<!--
--> ഗണം III ([[പ്രകൃതി സ്മാരകം]])</div><!--
-->{{#if:{{NAMESPACE}}||[[Category:IUCN Category III]]}}
| IV = <div style="background-color: #B2E5CD;">[[ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്‌സ്|ഐ.യു.സി.എൻ.]]<!--
--> ഗണം IV (ആവാസവ്യവസ്ഥ/സ്പീഷീസ് കേന്ദ്രം)</div><!--
-->{{#if:{{NAMESPACE}}||[[Category:IUCN Category IV]]}}
| V = <div style="background-color: #A5CADA;">[[ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്‌സ്|ഐ.യു.സി.എൻ.]]<!--
--> ഗണം V (സംരക്ഷിത ഭൂപ്രദേശം/സമുദ്രം)</div><!--
-->{{#if:{{NAMESPACE}}||[[Category:IUCN Category V]]}}
| VI = <div style="background-color: #A8BDEC;">[[ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്‌സ്|ഐ.യു.സി.എൻ.]]<!--
--> ഗണം VI (Managed Resource Protected Area)</div><!--
-->{{#if:{{NAMESPACE}}||[[Category:IUCN Category VI]]}}
| #default = <div style="color: #C80815; font-weight: bold;">An unknown <!--
-->[[ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്‌സ്|ഐ.യു.സി.എൻ.]] ഗണം നൽകിയിട്ടില്ല.</div>
}} }}
 
|image1 = = {{#ifinvoke: InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{photo|}}} |size={{{photo_width|}}}|maxsize=284px|alt={{{photo_alt|}}}}}
[[file: {{{photo|}}}caption1 | {{least|{{{photo_width|}}}|283}}px |= {{{photo_caption|}}}<!--
--> | {{#if:{{{alt|}}}|{{!}}alt={{{photo_alt|}}} }} ]] }}
|caption1 = {{{photo_caption|}}}
 
|image2 = {{#if: {{{map|}}} | {{Infobox map
{{#ifexist: Template:Location| map {{{map|XYZ}}} <!-- does a location map template exist --> = {{{map|}}}
| map_width | width = {{#if:{{{map_width|}}}|{{least|{{{map_width|}}}|283284}}}}
| <div class="center">{{Location map
| default_width |= {{{map|}}}284
| relief | relief = {{{relief|}}}
| label | label = {{ifempty|{{{label|}}}|{{{name|}}}} }}
| lat label_position = {{decdegifempty|{{{lat_dlabel_position|}}}|{{{lat_m|}}}|{{{lat_s|}}}|{{{lat_NS|}none}} }}<!-- change default to none -->
| long map_caption = {{decdeg|{{{long_dmap_caption|}}}|{{{long_m|}}}|{{{long_s|}}}|{{{long_EW|}}} }}
| map_alt | position = {{#switch:ifempty|{{lc:{{{label_positionmap_alt|}}}}}|Map <!--showing changethe defaultlocation to none -->of {{{name|}}} }}
| mark = {{ifempty|{{{mark|}}}|{{#ifeq:{{lc:{{{map|}}}}}|us locator blank.svg|Green left = left pog.svg|Red right =pog.svg right}}}}
| mark_width | top = top {{ifempty|{{{marker_size| bottom = bottom}}}|8}}
| lat | none = none {{decdeg|{{{lat_d|}}}|{{{lat_m|}}}|{{{lat_s|}}}|{{{lat_NS|}}} #default =}} none
| long = {{decdeg|{{{long_d|}}}|{{{long_m|}}}|{{{long_s|}}}|{{{long_EW|}}} }}
| pixel_x |= {{#exprif: ({{least{locator_x|}}}|{{#expr:({base_width{least|{{{map_width|}}}}}}|283284}} / 288) * {{{locator_x|}}} }}}}
| float = none
| pixel_y |= {{#exprif: ({{least{locator_y|}}}|{{#expr:({base_width{least|{{{map_width|}}}}}}|283284}} / 288) * {{{locator_y|}}} }}}}
| caption = <!-- no value assigned but it must be declared, see Location map -->
| x% | alt = {{ifempty|{{{map_alt|}}}|Map showing the location of= {{{namex%|}}}.}}
| y% | mark = {{ifempty|{{{markery%|}}}|{{#if:{{{relief|}}}|Red pog.svg}}|Green pog.svg}}
| x | marksize = {{{marker_sizex|7}}}
| y | border = none{{{y|}}} }} }}
| width = {{least|{{{map_width|}}}|283}}
}}</div> <!-- end Location map -->
| <div class="center">{{Superimpose
| base = {{{map|}}}
| base_width = {{least|{{{map_width|}}}|283}}px
| base_caption = {{{map_caption|}}}
| base_alt = {{{map_alt|}}}
| float = {{{marker|Green_pog.svg}}}
| float_width = {{{marker_size|7}}}px
| float_alt = {{{marker_alt|}}}
| x = {{#if:{{{locator_x|}}}
| {{#expr: ({{least|{{{base_width|{{{map_width|}}}}}}|283}} / 288) * {{{locator_x|}}} }}}}
| y = {{#if:{{{locator_y|}}}
| {{#expr: ({{least|{{{base_width|{{{map_width|}}}}}}|283}} / 288) * {{{locator_y|}}} }}}}
}}</div> <!-- end superimpose -->
}}
}}{{#if:{{{map_caption|}}}|{{{map_caption|}}}}}
 
|rowclass1 = locality
|label1 = സ്ഥാനം
|label1 = Location
|data1 = {{#if: {{{location|}}} | <span class="locality">{{{location|}}}</span> }}
|data1 = {{{location|}}}
 
|rowclass2 = note
|label2 = അടുത്തുള്ള&nbsp;പട്ടണം
|data2label2 = {{#if: {{{nearest_city|}}} | {{{nearest_city|}}}<!--Nearest&nbsp;city
| --><span class="note" style="display{{#if: none">Nearest city: {{{nearest_citynearest_town|}}}</span>|Nearest&nbsp;town }}}}
|data2 = {{ifempty|{{{nearest_city|}}}|{{{nearest_town|}}}}}
 
|label3 = Coordinates
|label3 = നിർദ്ദേശാങ്കങ്ങൾ
|data3 = {{#if: {{{lat_d|}}}{{{long_d|}}}
| {{Infobox coord
| lat_d = {{{lat_d|}}}
| lat_m = {{{lat_m|}}}
| lat_s = {{{lat_s|}}}
| lat_NS = {{{lat_NS|}}}
| long_d = {{{long_d|}}}
| long_m = {{{long_m|}}}
| long_s = {{{long_s|}}}
| long_EW = {{{long_EW|}}}
| type = {{#if: {{{type|}}} | {{{type|}}} | landmark }}
| region = {{{region|}}}
| scale = {{{scale|}}}
| source = {{{source|}}}
| display = {{{display|}}}
| format = {{{format|}}}
| name = <!-- leave undefined -->
}}{{#if:{{{coords_ref|}}}|{{{coords_ref|}}} }}<!--
| -->{{#if: {{{coords|}}}|{{{coords|}}}{{#if:{{{coords_ref|}}} | &nbsp;{{{coords_ref|}}} }} }} }}
| {{#if: {{{coords|}}}|{{{coords|}}}<!--
-->{{#if: {{{coords_ref|}}} | &nbsp;{{{coords_ref|}}} }} }}
}}
 
|label4 = പ്രദേശംArea
|data4 = {{convinfobox|{{{area_ha|}}}|ha|{{{area_acre|}}}|acre}}<!--
-->{{convinfobox|{{{area_km2|}}}|km2|{{{area_sqmi|}}}|sqmi}}<!--
-->{{{area|}}}
 
|label5 = സ്ഥാപിതമായത്Designation
|data5 = {{#if: {{{established|}}} | {{{establisheddesignation|}}}<!--
--> <span class="note" style="display: none">Established: {{{established|}}}</span> }}
 
|rowclass6 = note
|label6 = സന്ദർശകർ
|data6label6 = {{#if:{{{visitation_numauthorized|}}}|{{{visitation_num|}}}<!--Authorized
--> | {{#if: {{{visitation_yearcreated|}}} | {{sp}}(in&nbsp;{{{visitation_year|}}}) }}<!--Created
--> | {{#if: {{{visitation_refestablished|}}} | &nbsp;{{{visitation_ref|}}}}} }}Established
}} | {{#if:{{{map_captiondesignated|}}}|{{{map_caption|Designated }}}}}}}}
|data6 = {{ifempty|{{{authorized|}}}|{{{created|}}}|{{{established|}}}|{{{designated|}}} }}
 
|label7 = ഭരണവ്യവസ്ഥVisitors
|data7 = {{#if:{{{visitation_num|}}}|{{{governing_bodyvisitation_num|}}}<!--
-->{{#if:{{{visitation_year|}}}|{{sp}}(in&nbsp;{{{visitation_year|}}}) }}<!--
-->{{#if: {{{coords_refvisitation_ref|}}} | &nbsp;{{{coords_refvisitation_ref|}}} }} }}
 
|label8 = {{#if:{{{governing_body|}}}|Governing&nbsp;body
|label8 = ലോകപൈതൃകകേന്ദ്രം
| y = {{#if:{{{locator_yadministrator|}}}|Administrator
|data8 = {{{world_heritage_site|}}}
| x = {{#if:{{{locator_xoperator|}}}|Operator
--> | {{#if:{{{altowner|}}}|{{!Owner }}alt={{{photo_alt|}}} }} ]] }}
|data8 = {{ifempty|{{{governing_body|}}}|{{{administrator|}}}|{{{operator|}}}|{{{owner|}}} }}
 
|label9 = World&nbsp;Heritage Site
|data8data9 = {{{world_heritage_site|}}}
 
|data9 label10 = {{#if: {{{website|}}}|Website}}
|data10 = | {{#if:{{{website|}}}
| {{{website|}} }}
| {{#if: {{{coordsurl|}}}|[{{{coordsurl|}}}<!-- Official website]}} }}
 
|data11 = {{ifempty|{{{embedded1|}}}|{{{embedded|}}} }}
 
|data12 = {{{embedded2|}}}
 
|label9 = {{#if: {{{website|}}} |വെബ്സൈറ്റ്}}
|data9 = {{#if: {{{website|}}}
| {{{website|}}}
| {{#if: {{{url|}}} | [{{{url|}}} ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്] }}
}}
}}<noinclude>
{{documentation}}
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1811455" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്